Help Print this page 

Document 32018R0105

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/105 af 27. oktober 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet i bilagets punkt I (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7136
  • In force
OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/105

af 27. oktober 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet i bilagets punkt I

(EØS-relevant tekst)

ЕUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det således fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

(2)

Ved identificeringen af højrisikotredjelande er det nødvendigt at tage hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's offentlige erklæringer samt FATF-dokumentet »Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process«, og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group) for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande.

(3)

FATF har konstateret, at Etiopien har strategiske mangler i sine ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der truer det internationale finansielle system.

(4)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra EU samt graden af markedsåbning er det Kommissionens opfattelse, at enhver risiko for det internationale finansielle system i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også udgør en risiko for EU's finansielle system.

(5)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Etiopien bør betragtes som et tredjeland med strategiske mangler i dets ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Etiopien har imidlertid på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de konstaterede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav. Etiopien bør derfor indsættes i tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 (2). Kommissionen vil revurdere landets status i lyset af gennemførelsen af ovennævnte forpligtelse.

(6)

Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 indsættes følgende linje:

»10

Etiopien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1)


Top