Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2379

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2379 af 18. december 2017 om anerkendelse af Canadas rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (meddelt under nummer C(2017) 8801)

C/2017/8801

OJ L 337, 19.12.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2379/oj

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2379

af 18. december 2017

om anerkendelse af Canadas rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

(meddelt under nummer C(2017) 8801)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. marts 2016 forelagde Canada en rapport med en præsentation af beregningsresultaterne vedrørende drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i regioner af Canada, som kan sammenlignes med NUTS 2-regionerne i Unionen.

(2)

Efter at have undersøgt den rapport, som Canada forelagde, finder Kommissionen, at den opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade et tredjeland at anvende typiske værdier for mindre geografiske områder end dem, der anvendes til beregning af standardværdierne: dataene i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (raps). De typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps kan forventes at være lavere end eller svare til de emissioner, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne, og disse typiske drivhusgasemissioner er blevet indberettet til Kommissionen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen finder, at rapporten, som Canada den 14. marts 2016 forelagde til anerkendelse, indeholder nøjagtige data til støtte for at måle drivhusgasemissioner fra dyrkningen af raps i de canadiske regioner som NUTS 2-ækvivalente regioner med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF. Et resumé af dataene i rapporten findes i bilaget.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på 5 år. Hvis indholdet af eller baggrunden for den rapport, Kommissionen fik forelagt den 14. marts 2016 til anerkendelse, ændres på en måde, der kan berøre betingelserne for den anerkendelse, som er givet i artikel 1, skal sådanne ændringer straks meddeles til Kommissionen. Kommissionen skal vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om rapporten stadig leverer nøjagtige data.

Artikel 3

Kommissionen kan ophæve afgørelsen, hvis det klart er påvist, at rapporten ikke længere indeholder nøjagtige data med henblik på at måle drivhusgasemissionerne fra dyrkningen af raps i Canada.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


BILAG

Drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i canadiske regioner

Individuelle emissioner

(kg CO2eq/tørton)

Emissioner i alt

Region

Såning

Gødningsproduktion

N2O fra markemissioner

Pesticidproduktion

Markarbejde

(kg CO2eq/tørton)

Kg CO2eq/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Bemærkning: RU er den mindste rumlige enhed, hvori aktivitetsdata fra forskellige kilder (f.eks. AAFC — Agriculture and AgriFood — Canada, Canadas regering og Canadian Forest Service) kan harmoniseres. RU er AAFC Reporting Zones opdelt efter provinsgrænserne. En RU befinder sig derfor inden for én og samme provins. RU i Canada opfylder NUTS 2-konceptets krav til forvaltning og befolkning.


Top