Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2376

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2376 af 15. december 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Malta, Bulgarien og Polen (meddelt under nummer C(2017) 8433) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8433

OJ L 337, 19.12.2017, p. 68–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2376/oj

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2376

af 15. december 2017

om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Malta, Bulgarien og Polen

(meddelt under nummer C(2017) 8433)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 3, litra c), og

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (2)., særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2004 skal medlemsstaterne vedtage planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke (»FAB«), der omfatter bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, hvormed der sikres overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I forordning (EF) nr. 549/2004 fastsættes det endvidere, at Kommissionen skal vurdere disse måls overensstemmelse på grundlag af de vurderingskriterier, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, stk. 6, litra d). Der er fastsat detaljerede bestemmelser herfor i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

(2)

Efter en vurdering af præstationsplanerne vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 (3), hvori det er fastsat, at målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, der er omfattet af præstationsplanerne forelagt af Malta, Bulgarien og Polen, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode (2015-2019).

(3)

Herefter vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985 (4), der tillader medlemsstaterne efter egen anmodning at revidere deres mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« for årene 2017, 2018 og 2019 i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(4)

På dette grundlag har Malta, Bulgarien og Polen hver især revideret deres mål og ændret deres præstationsplaner, og planerne er blevet forelagt Kommissionen med anmodning om at tillade en revision for 2016.

(5)

Kommissionen vurderede disse reviderede planer, og navnlig de reviderede mål, i henhold til artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013. Overensstemmelsen mellem målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, og de EU-dækkende mål er blevet vurderet i overensstemmelse med principperne i punkt 5 sammenholdt med punkt 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet der navnlig er taget højde for tendensen for de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode i relation til målet om en årlig reduktion på 3,3 % i gennemsnit og den samlede periode (første og anden referenceperiode 2012-2019) i relation til målet om en årlig reduktion på 1,7 % i gennemsnit, samt niveauet for fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater, der har lignende operationelle og økonomiske vilkår.

(6)

Vurderingen af Maltas reviderede mål viste, a t disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 3 % om året. Dette er en anelse under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 4,6 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Maltas reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (40,4 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Maltas. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Maltas reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(7)

Vurderingen af Bulgariens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 1,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 2,3 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Bulgariens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger under (3,0 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Bulgariens. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Bulgariens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(8)

Vurderingen af Polens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 0,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. I den samlede periode (første og anden referenceperiode) stiger de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger med gennemsnitlig 1,4 % pr. år. Dog er Polens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (14,9 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Polens. Med henvisning til, at de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger er på et tilfredsstillende niveau og de særlige omstændigheder, der forklarer den ugunstige udvikling for overflyvningsenhedsomkostningerne, herunder især de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, er Kommissionen af den opfattelse, at Polens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 alt i alt er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 bør derfor ændres for at tage hensyn til Bulgariens, Maltas og Polens reviderede mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 af 2. marts 2015 om overensstemmelsen mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er forelagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 55).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985 af 31. oktober 2017 om tilladelse til revision af målene for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet for 2017, 2018 og 2019 for luftfartstjenester i Malta, Bulgarien og Polen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (EUT L 287 af 4.11.2017, s. 28).


BILAG

»

BILAG

Præstationsmål inden for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet, som indgår i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004, og som er fundet i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE FLYVESIKKERHED

Flyvesikkerhedsforvaltningens effektivitet (Effectiveness of Safety Management — EOSM) og anvendelsen af alvorlighedsklassificeringen er baseret på risikoanalyseværktøjsmetoden

MEDLEMSSTAT

FAB

EOSM

ATM-niveau jord % (risikoanalyseværktøj)

ATM-niveau generelt % (risikoanalyseværktøj)

 

Stats-niveau

ANSP-niveau

2017

2019

2017

2019

 

SC

Andre MO

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

Østrig

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Kroatien

Tjekkiet

Ungarn

Slovakiet

Slovenien

Irland

UK — IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Det Forenede Kongerige

Belgien/Luxembourg

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

[Schweiz]

Polen

De baltiske stater

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Litauen

Cypern

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Grækenland

Italien

Μalta

Bulgarien

Donau

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Rumænien

Danmark

DK — SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Sverige

Estland

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Finland

Letland

[Norge]

Portugal

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Spanien

Forkortelser:

»SC«

:

Forvaltningsmålet »flyvesikkerhedskultur«, jf. punkt 1.1, litra a), i afsnit 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

»Andre MO«

:

Andre forvaltningsmål end »flyvesikkerhedskultur«, der nævnes i punkt 1.1, litra a), i afsnit 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

»RI«

:

Indtrængen på start- og landingsbanen

»SMI«

:

Overskridelser af adskillelsesminima

»ATM-S«

:

ATM-specifikke hændelser

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE MILJØ

Horisontal overflyvningsflyveeffektivitet for den faktiske bane

Medlemsstat

FAB

FAB-mål for miljø (%)

 

 

2019

Østrig

FAB CE

1,81

Kroatien

Tjekkiet

Ungarn

Slovakiet

Slovenien

Irland

UK — IR

2,99

Det Forenede Kongerige

Belgien/Luxembourg

FAB EC

2,96

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

[Schweiz]

Polen

De baltiske stater

1,36

Litauen

Cypern

Blue Med

2,45

Grækenland

Italien

Μalta

Bulgarien

Donau

1,37

Rumænien

Danmark

DK — SE

1,19

Sverige

Estland

NEFAB

1,22

Finland

Letland

[Norge]

Portugal

SW

3,28

Spanien

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE KAPACITET

Overflyvnings-ATFM-forsinkelse i min./flyvning

MEDLEMSSTAT

FAB

FAB-MÅL FOR OVERFLYVNINGSKAPACITET

2015

2016

2017

2018

2019

Irland

UK — IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Det Forenede Kongerige

Polen

De baltiske stater

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Litauen

Danmark

DK — SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Sverige

Estland

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Finland

Letland

[Norge]

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

Forklaring:

Forkortelse

Punkt

Enheder

(A)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i nominelle værdier og national valuta)

(B)

Inflationsrate

(%)

(C)

Inflationsindeks

(100 = 2009)

(D)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i reelle 2009-priser og national valuta)

(E)

Overflyvningstjenesteenheder i alt

(TSU'er)

(F)

Fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger

(i reelle 2009-priser og national valuta)

BALTIC FAB

Afgiftszone: Litauen — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Afgiftszone: Polen — valuta: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Afgiftszone: Cypern — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Afgiftszone: Grækenland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Afgiftszone: Malta — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DONAU FAB

Afgiftszone: Bulgarien — valuta: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Afgiftszone: Rumænien — valuta: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

DANMARK — SVERIGE FAB

Afgiftszone: Danmark — valuta: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Afgiftszone: Sverige — valuta: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Afgiftszone: Kroatien — valuta: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Afgiftszone: Tjekkiet — valuta: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Afgiftszone: Ungarn — valuta: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Afgiftszone: Slovenien — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Afgiftszone: Estland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Afgiftszone: Finland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Afgiftszone: Letland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Afgiftszone: Portugal — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

SPANIEN

Afgiftszone: Det kontinentale Spanien — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Afgiftszone: Spanien Canarias — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Afgiftszone: Irland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Afgiftszone: Det Forenede Kongerige — valuta: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13

«

Top