Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2365

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2365 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7689

OJ L 337, 19.12.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2365/oj

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/19


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2365

af 18. december 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdensorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/24/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. De tærskelværdier for offentlige kontrakter, som er fastsat i nævnte direktiv, og som også er omfattet af aftalen, tilpasses for at sikre, at de svarer til værdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at tilpasse de tærskelværdier i direktiv 2014/24/EU, som ikke er omfattet af aftalen.

(4)

Direktiv 2014/24/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2014/24/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »135 000 EUR« til »144 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »209 000 EUR« til »221 000 EUR«.

2)

I artikel 13, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 225 000 EUR« til »5 548 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »209 000 EUR« til »221 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 4.


Top