Help Print this page 

Document 32017R1941

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1941 af 24. oktober 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7039
  • In force
OJ L 275, 25.10.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1941/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1941

af 24. oktober 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 66/2010 indeholder generelle retningslinjer for EU-miljømærkets udformning. Der skal gives specifik vejledning i et særskilt dokument efter høring af de kompetente organer i medlemsstaterne og af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 66/2010 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG

»

BILAG II

EU-miljømærkets udformning

EU-miljømærket udformes efter følgende model:

 

Mærke:

Image

 

Valgfrit mærke med tekstrubrik (den erhvervsdrivendes mulighed for at anvende denne tekstrubrik og den anvendte tekst skal være i overensstemmelse med, hvad der er anført i de relevante produktgruppekriterier):

Image

 

EU-miljømærkets registreringsnummer anføres ligeledes på produktet. Det har følgende udformning:

Image

xxxx henviser til registreringslandet, yyy til produktgruppen og zzzzz til det nummer, som det ansvarlige organ har givet.

Europa-Kommissionen giver yderligere instrukser i udformning og anvendelse af EU-miljømærket i en særskilt vejledning efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

«

Top