Help Print this page 

Document 32017D1282

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1282 af 14. juli 2017 om ikke at godkende 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4875
  • In force
OJ L 184, 15.7.2017, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1282/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1282

af 14. juli 2017

om ikke at godkende 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 90, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen modtog den 26. november 2009 en ansøgning i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) om optagelse af aktivstoffet 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (EF-nr.: foreligger ikke, CAS-nr.: 2527-66-4) i bilag I til nævnte direktiv til anvendelse i produkter af produkttype 13, konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning, jf. bilag V til direktivet, som svarer til produkttype 13 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2)

Polen fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 24. marts 2016 i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Udvalget for Biocidholdige Produkter fremsatte den 16. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(4)

Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 13, og som indeholder 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. Der blev for den pågældende produkttype observeret en uacceptabel risiko i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for miljøet.

(5)

2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (EF-nr.: foreligger ikke, CAS-nr.: 2527-66-4) godkendes ikke som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


Top