Help Print this page 

Document 32017R1271

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1271 af 14. juli 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af siliciumdioxid (E 551) i kaliumnitrat (E 252) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4860
  • In force
OJ L 184, 15.7.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1271/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1271

af 14. juli 2017

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af siliciumdioxid (E 551) i kaliumnitrat (E 252)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 7. juli 2016 indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende siliciumdioxid (E 551) som et antiklumpningsmiddel tilsat til kaliumnitrat (E 252), og ansøgningen blev forelagt for medlemsstaterne i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

Når kaliumnitrat (E 252) oplagres, viser det en udpræget tendens til at klumpe sammen, hvilket besværliggør stoffets anvendelse til forarbejdning af fødevarer. Derfor er et antiklumpningsmiddel nødvendigt med henblik på at sikre et jævnt flow og en korrekt dosering af dette tilsætningsstof. Ansøgeren har dokumenteret, at de godkendte antiklumpningsmidler til kaliumnitrat (E 252) ikke er effektive eller kan afstedkomme uønskede ændringer i pH-værdien og derved indvirke forstyrrende på fødevareforarbejdningsprocessen. Siliciumdioxid (E 551) har derimod vist sig at virke effektivt og uden at reagere med eller påvirke den videre forarbejdning af fødevaren.

(5)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har fastlagt en gruppe-ADI (acceptabelt dagligt indtag) som »ikke specificeret« for siliciumdioxid (E 551) og visse silicater (nemlig natrium, kalium, calcium og magnesiumsilicater) ved anvendelse som antiklumpningsmidler (3). Det betyder, at siliciumdioxid (E 551) ikke udgør en sundhedsfare, når det anvendes i de mængder, der er nødvendige for at opnå den ønskede teknologiske virkning. Den yderligere eksponering af forbrugeren for siliciumdioxid (E 551) ved anvendelse af stoffet som antiklumpningsmiddel i kaliumnitrat (E 252) ville forblive begrænset.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7)

Eftersom tilladelsen til at anvende siliciumdioxid (E 551) i kaliumnitrat (E 252) udgør en opdatering af nævnte liste, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra autoriteten.

(8)

Det bør derfor være tilladt at anvende siliciumdioxid (E 551) som antiklumpningsmiddel i kaliumnitrat (E 252).

(9)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rapport fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 25. serie, 1990.


BILAG

I del 2 i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes følgende oplysninger efter den sidste række vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551, siliciumdioxid:

 

»E 551

Siliciumdioxid

10 000 mg/kg i præparatet

E 252 Kaliumnitrat«


Top