EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0747

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/747 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kriterierne vedrørende beregning af ex ante-bidrag og om de omstændigheder og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag kan udsættes helt eller delvist (EØS-relevant tekst. )

C/2015/9016

OJ L 113, 29.4.2017, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/747/oj

29.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/747

af 17. december 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kriterierne vedrørende beregning af ex ante-bidrag og om de omstændigheder og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag kan udsættes helt eller delvist

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (1), særlig artikel 69, stk. 5, og artikel 71, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Fælles Afviklingsfond (»Afviklingsfonden«) blev oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 806/2014 som en fælles finansieringsordning for alle de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (2) og i den fælles afviklingsmekanisme (»de deltagende medlemsstater«).

(2)

Ved artikel 67 i forordning (EU) nr. 806/2014 oprettes Den Fælles Afviklingsfond, og det fastsættes, til hvilke formål Den Fælles Afviklingsinstans (»Afviklingsinstansen«) må anvende Afviklingsfonden.

(3)

I overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EU) nr. 806/2014 bør Afviklingsfonden kun anvendes i afviklingsprocedurer, hvor Afviklingsinstansen finder det nødvendigt for at sikre en effektiv anvendelse af afviklingsværktøjerne i overensstemmelse med Afviklingsfondens formål. Afviklingsfonden bør derfor råde over tilstrækkelige finansielle ressourcer til, at afviklingsrammerne kan fungere effektivt, og til i den forbindelse om nødvendigt at kunne gribe ind for at sikre, at afviklingsværktøjerne anvendes på effektiv vis, og for at beskytte den finansielle stabilitet uden at gøre brug af skatteydernes penge.

(4)

I artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014 fastsættes det, at Afviklingsinstansen har beføjelse til at beregne de individuelle ex ante-bidrag, der skal betales af alle de institutter, der er meddelt tilladelse på alle de deltagende medlemsstaters områder, i henhold til artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014, og at disse årlige bidrag skal beregnes på grundlag af et fælles målniveau, som er fastsat som en procentdel af beløbet af dækkede indskud i alle kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i alle de deltagende medlemsstater.

(5)

I henhold til artikel 67, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014 bør Afviklingsinstansen derfor sikre, at Afviklingsfondens disponible finansielle midler inden udgangen af en indledende periode på otte år fra den 1. januar 2016 eller fra den dato, hvor artikel 69, stk. 1, i nævnte forordning finder anvendelse, i henhold til nævnte forordnings artikel 99, stk. 6, når mindst det målniveau, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1, i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 67 og 69 i forordning (EU) nr. 806/2014 bør Afviklingsinstansen sikre, at der i den indledende periode, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014, fordeles bidrag til Afviklingsfonden så jævnt som muligt over perioden, indtil målniveauet er nået, og forlænge den indledende periode med højst fire år, i tilfælde af at Afviklingsfonden har foretaget samlede udbetalinger på mere end 50 % af målniveauet, og når kriterierne i nærværende forordning er opfyldt. Derfor kan de årlige bidrag, der opkræves i henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, overstige 12,5 % af målniveauet. Hvis de disponible midler efter den indledende periode falder til under målniveauet, bør Afviklingsinstansen sikre, at der opkræves regelmæssige ex ante-bidrag, indtil målniveauet er nået. Efter at målniveauet er nået første gang, og når de disponible finansielle midler efterfølgende er blevet reduceret til mindre end to tredjedele af målniveauet, bør Afviklingsinstansen sikre, at disse bidrag sættes til et niveau, der gør det muligt at nå målniveauet inden for seks år. Derfor kan de årlige bidrag, der er omhandlet i artikel 69, stk. 4, andet punktum, i forordning (EU) nr. 806/2014, overstige 12,5 % af målniveauet for at nå målniveauet inden for seks år.

(7)

I henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 bør der ved beregningen af ex ante-bidrag tages hensyn til konjunkturudviklingen og den indvirkning, som procykliske bidrag kan have på de bidragydende institutters finansielle stilling.

(8)

Enhver ændring, der fører til lavere ex ante-bidrag, bør beregnes under hensyntagen til, at det senere vil føre til en stigning for at sikre, at målniveauet nås inden for de fastsatte frister.

(9)

Enhver ændring af niveauet for ex ante-bidrag eller forlængelse af den indledende periode bør anvendes ensartet på alle institutter i de deltagende medlemsstater, således at det ikke resulterer i en omfordeling af bidragene blandt disse institutioner.

(10)

I henhold til artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014 bør Afviklingsinstansen helt eller delvist udsætte et instituts betaling af ekstraordinære ex post-bidrag, såfremt det er nødvendigt for at beskytte dets finansielle stilling. Afviklingsinstansen bør ved afgørelsen af, om det er nødvendigt at beskytte et instituts finansielle stilling, vurdere den indvirkning, som en betaling af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på det pågældende instituts solvens og likviditetsmæssige status.

(11)

Udsættelsen af ekstraordinære ex post-bidrag bør indrømmes af Afviklingsinstansen efter anmodning fra et institut for at lette Afviklingsinstansens vurdering af, om det pågældende institut opfylder betingelserne for udsættelse, jf. artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014. Det berørte institut bør fremlægge alle de oplysninger, som Afviklingsinstansen finde nødvendige for at foretage en sådan vurdering. Afviklingsinstansen bør tage hensyn til alle de oplysninger, som de nationale kompetente myndigheder råder over, for at undgå overlapninger af underretningskrav.

(12)

Afviklingsinstansen bør ved vurderingen af ekstraordinære ex post-bidrags indvirkning på instituttets solvens eller likviditet analysere, hvilken indvirkning betalingen har på instituttets kapital og likviditetsmæssige status. I forbindelse med denne analyse bør man gå ud fra et tab på instituttets balance svarende til det beløb, der skal betales på det tidspunkt, hvor det forfalder, og foretage en fremskrivning af instituttets kapitalprocenter som følge af dette tab inden for en passende tidsramme. Desuden bør analysen forudsætte en udgående strøm af midler svarende til det beløb, der skal betales på det tidspunkt, hvor det forfalder, og den bør vurdere likviditetsrisikoen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges regler vedrørende:

1)

kriterierne for fordeling over perioden af bidrag til Afviklingsfonden i henhold til artikel 69, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014

2)

kriterierne for fastlæggelse af det antal år, hvormed den indledende periode, jf. artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014, kan forlænges i overensstemmelse med artikel 69, stk. 3, i samme forordning

3)

kriterierne for fastsættelse af de årlige bidrag, jf. artikel 69, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014

4)

under hvilke omstændigheder og betingelser betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag kan udsættes helt eller delvist i henhold til artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. (EU) 806/2014.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning forstås ved:

1)   »indledende periode«: den periode, som er omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014

2)   »udsættelsesperiode«: en periode på op til seks måneder.

KAPITEL II

KRITERIER VEDRØRENDE EX ANTE-BIDRAG

Artikel 3

Kriterier for fordeling over perioden af ex ante-bidrag i den indledende periode

1.   Ved vurderingen af konjunkturudviklingen og den indvirkning, som procykliske bidrag kan have på de bidragydende institutioners finansielle stilling, jf. artikel 69, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014, tager Afviklingsinstansen mindst følgende indikatorer i betragtning:

a)

de i bilaget fastsatte makroøkonomiske indikatorer til identifikation af konjunkturudviklingen

b)

de i bilaget fastsatte indikatorer til identifikation af de bidragydende institutters finansielle stilling.

2.   De indikatorer, som Afviklingsinstansen tager i betragtning, skal fastlægges for alle deltagende medlemsstater i fællesskab.

3.   Enhver beslutning fra Afviklingsinstansen om at fordele bidragene over perioden skal anvendes ensartet af alle institutter, der bidrager til Afviklingsfonden.

4.   I enhver given bidragsperiode kan de årlige bidrag kun være relativt lavere end gennemsnittet af de årlige bidrag beregnet i overensstemmelse med artikel 69, stk. 1, og artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014, hvis Afviklingsinstansen på grundlag af konservative fremskrivninger fastslår, at målniveauet kan nås ved udgangen af den indledende periode.

Artikel 4

Kriterier for fastlæggelse af det antal år, hvormed den indledende periode kan forlænges

1.   Ved fastlæggelse af det antal år, hvormed den indledende periode, jf. artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014, kan forlænges i overensstemmelse med artikel 69, stk. 3, i samme forordning, tager Afviklingsinstansen mindst følgende kriterier i betragtning:

a)

det minimumsantal år, der kræves for at nå det målniveau, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014, under forudsætning af at de årlige bidrag ikke overstiger det dobbelte af de gennemsnitlige årlige bidrag i den indledende periode

b)

konjunkturudviklingen og den indvirkning, som procykliske bidrag kan have på de bidragydende institutters finansielle stilling som angivet ved de i artikel 3, stk. 1, omhandlede indikatorer

c)

enhver yderligere udbetaling fra Afviklingsfonden, som forventes af Afviklingsinstansen, efter høring af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, i den efterfølgende fireårsperiode.

2.   Afviklingsinstansen må under ingen omstændigheder forlænge den indledende periode med mere end fire år.

Artikel 5

Kriterier for fastlæggelse af de årlige bidrag efter den indledende periode

Ved beregningen af de bidrag, der er omhandlet i artikel 69, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, tager Afviklingsinstansen hensyn til konjunkturudviklingen og den indvirkning, som procykliske bidrag kan have på de bidragende institutters finansielle stilling, i overensstemmelse med de i artikel 3, stk. 1, omhandlede indikatorer.

KAPITEL III

UDSÆTTELSE AF EX POST-BIDRAG

Artikel 6

Udsættelse af ekstraordinære ex post-bidrag

1.   Afviklingsinstansen udsætter på eget initiativ efter høring af den nationale afviklingsmyndighed eller efter forslag fra en national afviklingsmyndighed helt eller delvist et instituts betaling af ekstraordinære ex post-bidrag i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 806/2014, såfremt det er nødvendigt for at beskytte dets finansielle stilling.

2.   Udsættelsen af ekstraordinære ex post-bidrag kan indrømmes af Afviklingsinstansen efter anmodning fra et institut. Dette institut skal fremlægge alle de oplysninger, som Afviklingsinstansen finder nødvendige for at foretage en vurdering af den indvirkning, som betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag har på dets finansielle stilling. Afviklingsinstansen skal tage hensyn til alle de oplysninger, som de nationale kompetente myndigheder råder over, for at fastslå, om det pågældende institut opfylder betingelserne for udsættelse som omhandlet i stk. 4.

3.   Afviklingsinstansen bør ved afgørelsen af, om det pågældende institut opfylder betingelserne for udsættelse, vurdere den indvirkning, som en betaling af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på instituttets solvens og likviditetsmæssige status. Hvis et institut indgår i en koncern, skal vurderingen også omfatte indvirkningen på solvensen og likviditeten for koncernen som helhed.

4.   Afviklingsinstansen kan udsætte betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag, hvis den konkluderer, at betalingen medfører, at:

a)

instituttet inden for de følgende seks måneder forventes ikke at opfylde minimumskapitalgrundlagskravene som fastsat i artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3)

b)

instituttet inden for de følgende seks måneder forventes ikke at opfylde minimumslikviditetsdækningskravene som fastsat i artikel 412, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (4)

c)

instituttet inden for de følgende seks måneder forventes ikke at opfylde de særlige likviditetskrav som fastsat i artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (5).

5.   Afviklingsinstansen skal begrænse udsættelsesperioden i det omfang, det er nødvendigt for at undgå risici for det pågældende instituts eller dets koncerns finansielle stilling. Afviklingsinstansen skal regelmæssigt overvåge, om de i stk. 4 omhandlede betingelser for udsættelse stadig finder anvendelse i udsættelsesperioden.

6.   Afviklingsinstansen kan efter anmodning fra det pågældende institut forlænge udsættelsesperioden, hvis den konstaterer, at de i stk. 4 omhandlede betingelser for forlængelse stadig finder anvendelse. Denne forlængelse må ikke overstige seks måneder.

Artikel 7

Vurdering af udsættelsens indvirkning på solvens

1.   Afviklingsinstansen eller den nationale afviklingsmyndighed vurderer, hvilken indvirkning betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på instituttets lovpligtige kapitalposition. Denne vurdering skal omfatte en analyse af, hvilken indvirkning betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på instituttets opfyldelse af minimumskapitalgrundlagskravene som fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.   Ved vurderingen fratrækkes ex post-bidrag fra instituttets kapitalgrundlagsposition.

3.   Den i stk. 1 omhandlede analyse skal mindst omfatte perioden op til næste betalingsdato for kapitalgrundlagskrav som fastsat i artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (6).

Artikel 8

Vurdering af udsættelsens indvirkning på likviditet

1.   Afviklingsinstansen eller den nationale afviklingsmyndighed vurderer, hvilken indvirkning betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på instituttets likviditetsmæssige status. Denne vurdering skal omfatte en analyse af, hvilken indvirkning betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag vil have på instituttets evne til at opfylde likviditetsdækningskravene som fastsat i artikel 412, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2015/61.

2.   Med henblik på den i stk. 1 beskrevne analyse skal Afviklingsinstansen til beregningen af de udgående nettopengestrømme som fastsat i artikel 20, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/61 tillægge en udgående pengestrøm svarende til 100 % af det beløb, der skal betales på det tidspunkt, hvor betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag forfalder.

3.   Afviklingsinstansen vurderer også, hvilken indvirkning de udgående strømme, der er fastlagt i henhold til stk. 2, har på de særlige likviditetskrav, som er fastsat i artikel 105 i direktiv 2013/36/EU.

4.   Den i stk. 1 omhandlede analyse skal mindst omfatte perioden op til næste betalingsdato for likviditetsdækningskrav som fastsat i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).


BILAG

Makroøkonomiske indikatorer til identifikation af konjunkturudviklingen

Prognose for væksten i BNP og indikator for økonomiske forventninger fra Europa-Kommissionen.

Væksten i BNP fra ECB's makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet.

Indikatorer til identifikation af de bidragydende institutters finansielle stilling

1)

Kreditstrøm i den private sektor i forhold til BNP og ændringer i den finansielle sektors samlede passiver fra Europa-Kommissionens resultattavle for makroøkonomiske ubalancer.

2)

Sammensat indikator for systemisk stress og sandsynlighed for samtidig misligholdelse hos to eller flere store og komplekse bankkoncerner i de deltagende medlemsstater fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) risikotavle.

3)

Ændringer i kreditstandarderne for udlån til husholdninger (til boligkøb) og ændringer af kreditstandarderne for udlån til ikkefinansielle selskaber fra ESRB's risikotavle.

4)

Indikatorer for rentabiliteten af store bankkoncerner i de deltagende medlemsstater indeholdt i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds risikotavle, f.eks. egenkapitalforrentning og nettorenteindtægter af samlede driftsindtægter.

5)

Indikatorer for solvensen af store bankkoncerner i de deltagende medlemsstater i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds risikotavle, f.eks. kernekapital af samlede aktiver, undtagen immaterielle aktiver, og misligholdte udlån af samlede udlån.


Top