Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0418

Rådets afgørelse (EU) 2017/418 af 28. februar 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol

OJ L 64, 10.3.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/418/oj

10.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/418

af 28. februar 2017

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nummer v), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen og Cookøernes regering har forhandlet sig frem til en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri (»aftalen«) for en periode på fem år, der forlænges stiltiende, og en protokol om gennemførelse af aftalen (»protokollen«), hvorved EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, der hører under Cookøernes suveræne rettigheder, eller som fiskerimæssigt hører under disses jurisdiktion.

(2)

Aftalen og protokollen er blevet undertegnet i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2016/776 (2) og finder midlertidig anvendelse fra den 14. oktober 2016.

(3)

Aftalen nedsætter en blandet komité, som skal overvåge aftalens gennemførelse, fortolkning og anvendelse. Desuden kan Den Blandede Komité godkende visse ændringer af protokollen. For at lette godkendelsen af sådanne ændringer er det hensigtsmæssigt at bemyndige Kommissionen til på særlige betingelser at godkende dem efter en forenklet procedure.

(4)

Aftalen og protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne de meddelelser, der er omhandlet i aftalens artikel 17 og protokollens artikel 13 (3).

Artikel 3

Med forbehold af bestemmelserne og betingelserne i bilaget til denne afgørelse bemyndiges Kommissionen til på Unionens vegne at godkende ændringer af protokollen i Den Blandede Komité.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2017.

På Rådets vegne

J. HERRERA

Formand


(1)  Godkendelse af 14.2.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/776 af 29. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (EUT L 131 af 20.5.2016, s. 1).

(3)  Datoen for aftalens og protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BILAG

Bemyndigelsens omfang og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning i Den Blandede Komité

1)

Kommissionen har bemyndigelse til at forhandle med Cookøernes regering og, hvor det er relevant og under overholdelse af nærværende bilags punkt 3, at godkende ændringer af protokollen i forbindelse med følgende emner:

a)

revision af niveauet af fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den relevante finansielle modydelse i overensstemmelse med aftalens artikel artikel 5 og artikel 6, stk. 3, litra a), og protokollens artikel 5 og 6

b)

afgørelse om reglerne for sektorstøtten i overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 3, litra b), og protokollens artikel 3

c)

de tekniske betingelser og nærmere regler, som ligger til grund for EU-fartøjers fiskeri i overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 3, litra c), og protokollens artikel 4 og 6.

2)

I Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til aftalen, skal Unionen:

a)

handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)

følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om meddelelsen om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

c)

fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og inden for rammerne af den fælles kyststatsforvaltning.

3)

Når en afgørelse om ændringer af protokollen som nævnt i punkt 1 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, så den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste statistiske, biologiske og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et dokument, der fastlægger enkelthederne i forslaget til Unionens holdning, til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

Med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i punkt 1, litra a), godkender Rådet Unionens påtænkte holdning med kvalificeret flertal. I andre tilfælde betragtes Unionens påtænkte holdning i det forberedende dokument som godkendt, medmindre et antal medlemsstater svarende til et blokerende mindretal gør indsigelse på et møde i Rådets forberedende organ eller senest 20 dage efter modtagelsen af det forberedende dokument, afhængigt af hvad der indtræffer først. I tilfælde af indsigelse henvises sagen til Rådet.

Hvis det på senere møder, herunder møder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så Unionens holdning tager hensyn til nye de elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

4)

Kommissionen opfordres til i rette tid at træffe alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse.


Top