Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0345

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/345 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/59


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/345

af 27. februar 2017

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/849 (1) om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«) til gennemførelse af bl.a. FN's Sikkerhedsråds resolution (»UNSCR«) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016).

(2)

Den 30. november 2016 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2321 (2016), der udtrykker den dybeste bekymring over den atomprøvesprængning, som DPRK foretog den 9. september 2016 i strid med de relevante UNSCR, fordømmer DPRK's igangværende nukleare aktiviteter og aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, som udgør en alvorlig krænkelse af de relevante UNSCR, og fastslår, at der fortsat findes en alvorlig trussel mod den internationale fred og sikkerhed i og uden for regionen.

(3)

I UNSCR 2321 (2016) udtrykker FN's Sikkerhedsråd bekymring for, at personlig og indtjekket bagage tilhørende personer, der rejser ind i eller ud af DPRK, kan anvendes til transport af produkter, hvis levering, salg eller overførsel er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), og præciserer, at en sådan bagage udgør »fragt« med henblik på gennemførelse af punkt 18 i UNSCR 2270 (2016), og således henviser til forpligtelsen til at inspicere fragten.

(4)

I UNSCR 2321 (2016) opfordrer FN's Sikkerhedsråd medlemsstaterne til at nedbringe antallet af ansatte ved DPRK's diplomatiske og konsulære repræsentationer.

(5)

I UNSCR 2321 (2016) udtrykker FN's Sikkerhedsråd bekymring for, at forbudte produkter kan blive transporteret til og fra DPRK ad jernbane og vej, og understreger, at forpligtelsen i punkt 18 i UNSCR 2270 (2016) til at inspicere fragt på eller i transit gennem medlemsstaternes områder omfatter fragt, der transporteres ad jernbane og vej.

(6)

Det konstateres i UNSCR 2321 (2016), at begrebet »transit« med henblik på gennemførelse af resolutionen selv og UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016) omfatter, men ikke er begrænset til, personers rejse gennem en stats internationale lufthavnsterminaler på vej til en destination i en anden stat, uanset om sådanne personer passerer gennem told eller paskontrol i lufthavnen.

(7)

UNSCR 2321 (2016) fastsætter en maksimal aggregeret værdi for kul, som det er tilladt at importere fra DPRK, og opretter en mekanisme til tilsyn og kontrol hermed. Som led i denne mekanisme opfordres medlemsstater, der importerer kul fra DPRK, til med jævne mellemrum at konsultere FN's websted for at sikre, at den samlede aggregerede værdi for import af kul ikke er nået.

(8)

UNSCR 2321 (2016) erindrer om, at DPRK's diplomatiske repræsentanter ikke må udøve noget liberalt erhverv eller anden erhvervsvirksomhed til egen fordel i modtagerstaten.

(9)

I UNSCR 2321 (2016) udtrykker FN's Sikkerhedsråd bekymring over, at nordkoreanske statsborgere sendes ud for at arbejde i andre stater med henblik på at tjene hård valuta, som DPRK anvender til sine nukleare og ballistiske missilprogrammer, og opfordrer staterne til at udvise årvågenhed med hensyn til denne praksis.

(10)

I UNSCR 2321 (2016) gentager FN's Sikkerhedsråd sin bekymring for, at store kontantbeløb kan anvendes til at omgå foranstaltninger, som Sikkerhedsrådet har pålagt, og opfordrer medlemsstaterne til at være opmærksomme på denne risiko.

(11)

UNSCR 2321 (2016) giver udtryk for FN's Sikkerhedsråds engagement i en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på situationen og bekræfter dets støtte til sekspartsforhandlingerne og opfordrer til, at de genoptages.

(12)

UNSCR 2321 (2016) bekræfter, at DPRK's aktioner skal evalueres løbende, og at FN's Sikkerhedsråd er indstillet på om nødvendigt at skærpe, ændre, suspendere eller ophæve foranstaltningerne i lyset af DPRK's efterlevelse og er fast besluttet på at iværksætte yderligere væsentlige foranstaltninger i tilfælde af en yderligere atomprøvesprængning eller opsendelse fra DPRK's side.

(13)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse.

(14)

Medlemsstaterne bør dele relevante oplysninger med de øvrige medlemsstater for at understøtte en effektiv gennemførelse af denne afgørelses bestemmelser i Unionen som helhed.

(15)

Afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse (FUSP) 2016/849 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende litraer:

»h)

visse andre typer produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der er opført på den liste, som er nævnt i punkt 4 i UNSCR 2321 (2016)

i)

ethvert andet produkt, der er opført på den liste over konventionelle våben med dobbelt anvendelse, som sanktionskomitéen har vedtaget i henhold til punkt 7 i UNSCR 2321 (2016).«

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Indkøb fra DPRK af guld, titanmalm, vanadiummalm, sjældne jordmineraler, kobber, nikkel, sølv og zink foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

1.   Indkøb af statuer fra DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i DPRK eller ej.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har givet godkendelse på forhånd.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6b

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af helikoptere og skibe til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har givet godkendelse på forhånd.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.«

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Indkøb fra DPRK af kul, jern og jernmalm foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på kul, som den indkøbende medlemsstat på grundlag af troværdige oplysninger har bekræftet har oprindelse uden for DPRK og udelukkende er blevet transporteret gennem DPRK med henblik på eksport fra havnen i Rajin (Rason), forudsat at den pågældende medlemsstat på forhånd underretter sanktionskomitéen, og at sådanne transaktioner ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på den samlede eksport til alle FN's medlemsstater af kul med oprindelse i DPRK, som aggregeret ikke overstiger 53 495 894 USD eller 1 000 866 ton, alt efter hvad der er lavest, mellem datoen for vedtagelse af UNSCR 2321 (2016), og den 31. december 2016, og på den samlede eksport til alle FN's medlemsstater af kul med oprindelse i DPRK, som aggregeret ikke overstiger 400 870 018 USD eller 7 500 000 ton pr. år, alt efter hvad der er lavest, fra den 1. januar 2017, forudsat at indkøbene:

a)

ikke involverer personer eller enheder, der har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321 (2016), herunder udpegede personer eller enheder, personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, enheder, der ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af dem, eller personer eller enheder, der medvirker til omgåelse af sanktioner, og

b)

udelukkende er til livsnødvendige formål for nordkoreanske statsborgere og ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321 (2016).

4.   En medlemsstat, der foretager indkøb af kul direkte fra DPRK, underretter sanktionskomitéen om den aggregerede mængde af et sådant indkøb for hver måned senest 30 dage efter den pågældende måneds afslutning på formularen i bilag V til UNSCR 2321 (2016). Medlemsstaten underretter også de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de oplysninger, som er meddelt sanktionskomitéen i denne henseende.

5.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på transaktioner med jern og jernmalm, der udelukkende er bestemt til livsnødvendige formål og ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016).«

6)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Ydelse af offentlig eller privat finansiel støtte til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til statsborgere i DPRK eller til enheder, som er involveret i sådan handel, er forbudt.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde på forhånd har godkendt ydelse af finansiel støtte.«

7)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

1.   Det er forbudt på medlemsstaternes områder at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og for andre finansielle enheder som omhandlet i artikel 13, nr. 2).

2.   Eksisterende filialer, datterselskaber og repræsentationskontorer tilhørende de enheder, der er omhandlet i stk. 1, på medlemsstaternes områder skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

3.   Medmindre det på forhånd er blevet godkendt af sanktionskomitéen, er det forbudt for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og for andre finansielle enheder omhandlet i artikel 13, nr. 2), at:

a)

oprette nye joint ventures med banker under medlemsstaternes jurisdiktion

b)

have ejerskabsinteresser i banker under medlemsstaternes jurisdiktion eller

c)

oprette eller opretholde korrespondentbankforbindelser med banker under medlemsstaternes jurisdiktion.

4.   Eksisterende joint ventures, ejerskabsinteresser og korrespondentbankforbindelser med nordkoreanske banker skal bringes til ophør senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

5.   Det er forbudt for finansielle institutioner på medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion at åbne repræsentationskontorer, datterselskaber, filialer eller bankkonti i DPRK.

6.   Eksisterende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i DPRK skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2321 (2016).

7.   Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne kontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for leveringen af humanitær bistand, diplomatiske missioners aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, aktiviteter udført af FN eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organisationer eller andre formål i overensstemmelse med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321(2016).«

8)

Artikel 16, stk. 6, affattes således:

»6.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beslaglægge og bortskaffe, såsom ved destruktion, uanvendelig- eller ubrugeliggørelse, oplagring eller overførsel til en anden stat end oprindelses- eller bestemmelsesstaterne til bortskaffelse, produkter, hvis levering, salg, overførsel eller eksport er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), og som er identificeret ved inspektioner i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til de gældende rådsresolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, herunder UNSCR 1540 (2004).«

9)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18a

1.   En medlemsstat, som er flagstat for et skib, der er udpeget af sanktionskomitéen, sletter skibet i skibsregistret, hvis komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom.

2.   En medlemsstat, som er flagstat for et skib, der er udpeget af sanktionskomitéen, sender i samråd med havnestaten skibet til en havn, som komitéen har anvist, hvis komitéen har truffet nærmere bestemmelse herom.

3.   Medlemsstaterne forbyder et fartøj indsejling i deres havne, hvis sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i udpegelsen, undtagen i tilfælde af en nødsituation, eller hvis skibet vender tilbage til oprindelseshavnen.

4.   Medlemsstaterne lader et skib omfatte af foranstaltninger vedrørende indefrysning af aktiver, hvis sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom i udpegelsen.

5.   Bilag IV indeholder en liste over de i denne artikels stk. 1-4 omhandlede skibe, der er udpeget af sanktionskomitéen i overensstemmelse med punkt 12 i UNSCR 2321 (2016).«

10)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen giver godkendelse på forhånd i det enkelte tilfælde.«

b)

Stk. 3 udgår.

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 20a

Indkøb af skibs- eller luftfartøjstjenester fra DPRK er forbudt.«

12)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Medlemsstaterne sletter ethvert skib, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK, fra deres registre, og de registrerer ikke noget sådant skib, som er blevet slettet af en anden stat i henhold til punkt 24 i UNSCR 2321 (2016).«

13)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

1.   Det er forbudt at registrere skibe i DPRK, at indhente tilladelse for et skib til at sejle under nordkoreansk flag, at eje, lease, drive det eller levere nogen skibsklassificering eller -certificering eller tilhørende tjenester eller at forsikre skibe, der sejler under nordkoreansk flag.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har givet godkendelse på forhånd.

3.   Levering af forsikrings- eller genforsikringstjenester til skibe, der ejes, kontrolleres eller drives, herunder ved hjælp af ulovlige midler, af DPRK, er forbudt for medlemsstaternes statsborgere eller fra medlemsstaternes områder.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at skibet er involveret i aktiviteter udelukkende til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, eller udelukkende til humanitære formål.«

14)

I artikel 23 tilføjes følgende stykke:

»12.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at begrænse indrejse i eller transit gennem deres områder for medlemmer af DPRK's regering, den nævnte regerings tjenestemænd og medlemmer af DPRK's væbnede styrker, hvis sådanne medlemmer eller tjenestemænd har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321 (2016).«

15)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 24a

1.   Hvis en medlemsstat fastslår, at en person arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en nordkoreansk bank eller finansiel institution, udviser medlemsstaten personen fra sit område med henblik på tilbagesendelse til det land, hvor vedkommende er statsborger, i overensstemmelse med gældende ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis personens tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål, eller sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321 (2016).«

16)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at udvise årvågenhed og forhindre specialiseret undervisning eller uddannelse af nordkoreanske statsborgere på deres område eller foretaget af deres statsborgere inden for fagområder, der ville bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringsmidler til atomvåben, herunder undervisning eller uddannelse i avanceret fysik, avanceret computersimulering og lignende computervidenskab, geospatial navigation, nuklear teknik, rumfartsteknik, luftfartsteknik og beslægtede discipliner, avanceret materialevidenskab, avanceret kemoteknik, avanceret maskinteknik, avanceret elektroteknik og avanceret produktionsteknik.

2.   Medlemsstaterne suspenderer videnskabeligt og teknisk samarbejde, der involverer personer eller grupper, som officielt er sponsoreret af eller repræsenterer DPRK, bortset fra lægevidenskabelig udveksling, medmindre:

a)

sanktionskomitéen i tilfælde af videnskabeligt eller teknisk samarbejde inden for nuklear forskning og teknologi, rumfarts- og luftfartsteknik og -teknologi eller avancerede industriproduktionsteknikker og -metoder i det enkelte tilfælde har fastslået, at en bestemt aktivitet ikke vil bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller ballistiske missilrelaterede programmer, eller

b)

den medlemsstat, der deltager i videnskabeligt eller teknisk samarbejde, i tilfælde af alt andet videnskabeligt eller teknisk samarbejde fastslår, at den konkrete aktivitet ikke vil bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller ballistiske missilrelaterede programmer, og på forhånd underretter sanktionskomitéen om en sådan konstatering.«

17)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 31a

Det er forbudt for DPRK's diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres medlemmer fra DPRK at eje eller kontrollere bankkonti i Unionen, bortset fra én konto i den eller de medlemsstater, som er vært for repræsentationen, eller hvortil dens medlemmer er akkrediteret.«

18)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 31b

1.   Det er forbudt for at udleje fast ejendom til eller på anden måde stille fast ejendom til rådighed for DPRK eller at lade DPRK anvende eller have nytte af fast ejendom til andre formål end diplomatiske eller konsulære aktiviteter.

2.   Det er desuden forbudt at leje fast ejendom af DPRK, som er beliggende uden for DPRK.«

19)

Artikel 33, stk. 1, affattes således:

»1.   Rådet gennemfører ændringer til bilag I og IV på grundlag af Sikkerhedsrådets eller sanktionskomitéens konstateringer.«

20)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 36a

Uanset de foranstaltninger, der er indført ved UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) og 2321(2016), og forudsat at sanktionskomitéen har bestemt, at en undtagelse er nødvendig for at lette internationale og ikkestatslige organisationers bistands- og nødhjælpsarbejde i DPRK af hensyn til DPRK's civilbefolkning, giver en medlemsstats kompetente myndighed den fornødne tilladelse.«

21)

Bilag IV som angivet i bilaget til denne afgørelse tilføjes.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2017.

På Rådets vegne

K. MIZZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79).


BILAG

»BILAG IV

Liste over skibe omhandlet i artikel 18a«.


Top