Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0344

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017

OJ L 50, 28.2.2017, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/344/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/57


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/344

af 14. december 2016

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 14, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2) er der fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst.

(2)

Kommissionen har i henhold til artikel 6 i forordningen beregnet det absolutte beløb for margenen til uforudsete udgifter i 2017 (3).

(3)

Efter at have undersøgt alle andre finansielle muligheder for at reagere på de uforudsete omstændigheder under lofterne for forpligtelser for 2017 inden for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme og i betragtning af anvendelsen af det samlede beløb på 530 mio. EUR i fleksibilitetsinstrumentet, der er til rådighed i 2017, forekommer det nødvendigt at tage margenen til uforudsete udgifter i anvendelse for at imødekomme behovene som følge af migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen ved at øge forpligtelsesbevillingerne i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017 ud over lofterne for forpligtelser for udgiftsområde 3 og 4 i den flerårige finansielle ramme.

(4)

I betragtning af denne meget specielle situation er betingelsen vedrørende en sidste udvej i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 opfyldt.

(5)

For at minimere den tid, der er nødvendig for at tage margenen til uforudsete udgifter i anvendelse, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 skal margenen til uforudsete udgifter tages i anvendelse for at afsætte 1 176 030 960 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) og 730 120 000 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme.

Artikel 2

Det samlede beløb på 1 906 150 960 EUR i forpligtelsesbevillinger som følge af artikel 1 skal udlignes i forhold til margenerne under lofterne for forpligtelser for årene 2017 til 2019 for følgende udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme:

a)

2017:

i)

Udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst — Naturressourcer): 575 000 000 EUR

ii)

Udgiftsområde 5 (Administration): 507 268 804 EUR

b)

2018: Udgiftsområde 5 (Administration): 570 000 000 EUR

c)

2019: Udgiftsområde 5 (Administration): 253 882 156 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 30. juni 2016 om teknisk justering af den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i BNI (COM(2016) 311).


Top