Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0331

Rådets forordning (EU) 2017/331 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

OJ L 50, 28.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/331/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/9


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/331

af 27. februar 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP (1) af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 (2) foreskriver et forbud mod eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til personer, enheder eller organer i Belarus såvel som levering af dertil knyttet teknisk bistand, mæglerservice, finansiering eller finansiel bistand.

(2)

Forordning (EF) nr. 765/2006 giver foranstaltningerne i afgørelse 2012/642/FUSP virkning.

(3)

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/350 (3) om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP fritager biatlonudstyr fra eksportforbuddet.

(4)

Intet i nærværende forordning berører licenskravene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 (4).

(5)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1a tilføjes følgende stykke:

»4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på de geværer og den ammunition og de sigter hertil, der er opført i bilag IV, og som også opfylder specifikationerne for biatlonudstyr som defineret i Den Internationale Biatlonunions (IBU's) stævne- og konkurrenceregler, og som udelukkende er bestemt til anvendelse ved biatlonstævner og biatlontræning.«

2)

I artikel 1b tilføjes følgende stykke:

»4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på de geværer og den ammunition og de sigter hertil, der er opført i bilag IV, og som også opfylder specifikationerne for biatlonudstyr som defineret i IBU's stævne- og konkurrenceregler, og som udelukkende er bestemt til anvendelse ved biatlonstævner og biatlontræning.«

2.   Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag IV til forordning (EF) nr. 765/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2017.

På Rådets vegne

K. MIZZI

Formand


(1)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/350 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 50 af 28.2.2017, s. 81).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (»FN's våbenprotokol«), og om fastsættelse af udførselstilladelse og indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 1).


BILAG

»BILAG IV

Geværer, ammunition og sigter, der er omhandlet i artikel 1a og 1b, som også opfylder specifikationerne for biatlonudstyr som defineret i Den Internationale Biatlonunions stævne- og konkurrenceregler

Biatlongeværer:

ex 9303 30

Andre jagt- eller sportsgeværer

Ammunition til biatlongeværer:

ex 9306 21

Patroner til geværer

ex 9306 29

Dele til patroner til geværer

ex 9306 30 90

Patroner og dele dertil til våben, undtagen geværer, militær våben, revolvere og pistoler henhørende under pos. 9302 og maskinpistoler henhørende under pos. 9301

Sigter til biatlongeværer:

ex 9305 20

Dele og tilbehør til geværer eller rifler henhørende under pos. 9303«


Top