Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0286

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/286 af 17. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1613 for så vidt angår landbrugere i husdyrsektoren i de jordskælvsramte områder i Italien

C/2017/1163

OJ L 42, 18.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/286/oj

18.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/286

af 17. februar 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1613 for så vidt angår landbrugere i husdyrsektoren i de jordskælvsramte områder i Italien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 219, stk. 1, sammenholdt med artikel 228, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613 (2) blev vedtaget for at tackle markedsforstyrrelser i mælkesektoren som følge af en global ubalance og i andre husdyrsektorer, navnlig sektorerne for svinekød, oksekød og fåre- og gedekød, hvor der var store markedsproblemer.

(2)

Det jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, forårsagede store menneskelige og materiale skader, hvilket resulterede i alvorlige markedsforstyrrelser i de jordskælvsramte områder, som primært er bjergområder, der lider under strukturelle handicap, og hvor landbrug i husdyrsektoren har stor økonomisk og social betydning. Da regionen stadig rammes af eftervirkninger og nye jordskælv, er det blevet så meget desto vigtigere for Italien at kunne ty til finansiel støtte i medfør af delegeret forordning (EU) 2016/1613.

(3)

Eftersom det beløb, Italien tildeles i medfør af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613, kun vil kompensere for en begrænset del af det faktiske tab, som landbrugere i husdyrsektoren i jordskælvsramte områder lider, bør Italien undtagelsesvist kunne yde yderligere støtte til disse landbrugere ved at supplere støtten fra EU.

(4)

Det blev fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/1613, at udgifter i forbindelse med betalinger kun er berettigede til EU-støtte, hvis betalingerne er foretaget senest den 30. september 2017, men på daværende tidspunkt var det ikke muligt at vide, at situationen i Italiens jordskælvsramte områder ville blive værre. Fristen for, hvornår de pågældende udgifter skal være afholdt, bør derfor udsættes til en senere dato.

(5)

Ligeledes bør der gives en forlængelse af fristen for, hvornår Italien skal underrette om det samlede udbetalte beløb pr. foranstaltning, antallet og arten af støttemodtagere og vurderingen af foranstaltningens effektivitet.

(6)

For at sikre, at landbrugere i husdyrsektoren i Italiens jordskælvsramte områder modtager støtten hurtigst muligt, bør det fastsættes, at Italien anvender reglerne i delegeret forordning (EU) 2016/1613, som ændret ved denne forordning, omgående. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2016/1613 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår de jordskælvsramte områder i Italien er udgifter i forbindelse med betalingerne i henhold til denne forordning til landbrugere i husdyrsektoren imidlertid berettigede til EU-støtte, forudsat at betalingerne er foretaget senest den 30. september 2018.«

2)

I artikel 2 tilføjes følgende afsnit:

»Udover den støtte, der er omhandlet i første afsnit, kan der for så vidt angår Italien, ydes yderligere støtte til landbrugere i husdyrsektoren i jordskælvsramte områder på op til 100 % af det beløb, der er fastsat i bilaget.

Yderligere støtte til landbrugere i husdyrsektoren i jordskælvsramte områder i Italien skal betales senest den 30. september 2018.«

3)

I artikel 3, litra b), tilføjes følgende afsnit:

»Hvad angår støtte til landbrugere i husdyrsektoren i jordskælvsramte områder, underretter Italien senest den 15. oktober 2018 Kommissionen om det samlede udbetalte beløb pr. foranstaltning, antallet og arten af støttemodtagere og vurderingen af foranstaltningens effektivitet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613 af 8. september 2016 om ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer (EUT L 242 af 9.9.2016, s. 10).


Top