Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0284

Rådets forordning (EU) 2017/284 af 17. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

OJ L 42, 18.2.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/284/oj

18.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/284

af 17. februar 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/288 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 (2) giver Rådets afgørelse 2011/101/FUSP (3) virkning og indfører visse foranstaltninger over for personer i Zimbabwe, herunder indefrysning af deres aktiver.

(2)

Der bør tilføjes en undtagelse fra forbuddet mod salg, levering, overførsel og eksport af udstyr, der vil kunne anvendes til intern undertrykkelse, for således om nødvendigt at muliggøre tilladelsen af visse former for udstyr til civil brug i minedrifts- eller infrastrukturprojekter efter vedtagelsen af Rådets afgørelse (FUSP) 2017/288.

(3)

Det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at give afgørelse (FUSP) 2017/288 virkning, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EF) nr. 314/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 314/2004 ændres således:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

1.   Uanset artikel 3 kan den kompetente myndighed, jf. listen i bilag II, i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, eller den medlemsstat, hvorfra sprængstofferne eller det tilknyttede udstyr leveres, på betingelser, som myndighederne skønner passende, tillade salg, levering, fremsendelse eller eksport af sprængstoffer og tilknyttet udstyr, jf. listen i bilag I, punkt 4, samt finansiel og teknisk bistand, såfremt sprængstofferne og det tilknyttede udstyr er bestemt til og udelukkende vil blive anvendt til civil brug i forbindelse med minedrifts- og infrastrukturprojekter.

2.   Den i denne artikel omhandlede tilladelse gives i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3.   Eksportører giver de kompetente myndigheder alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at vurdere deres ansøgning om tilladelse.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen mindst to uger i forvejen om sin hensigt om at give en tilladelse som omhandlet i denne artikels stk. 1.«

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2017.

På Rådets vegne

E. BARTOLO

Formand


(1)  EUT L 42 af 18.2.2017, s. 12.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 af 19. februar 2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011, s. 6).


BILAG

»BILAG I

Liste over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. artikel 3

1.

Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

1.1.

Skydevåben, som ikke er underlagt ML 1 og ML 2 i EU's fælles liste over militært udstyr

1.2.

Ammunition, der er specielt konstrueret til skydevåben nævnt i 1.1, og specielt konstruerede komponenter hertil

1.3.

Våbensigter, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

2.

Bomber og håndgranater, der ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

3.

Følgende køretøjer:

3.1.

Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret til bekæmpelse af optøjer

3.2.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

3.3.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

3.4.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger og/eller arrestanter

3.5.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer

3.6.

Komponenter til de i 3.1 til 3.5 nævnte køretøjer, som er specielt konstrueret til bekæmpelse af optøjer

Note 1: Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

Note 2: Under punkt 3.5 forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængsvogne.

4.

Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

4.1.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil, bortset fra dem, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. air bag-pumper i biler, elektriske overspændingssikringer i sprinklerudløsere)

4.2.

Retlinet afskæring af sprængladninger, der ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr

4.3.

Følgende andre sprængladninger, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr, og beslægtede stoffer:

a)

amatol

b)

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

c)

nitroglycol

d)

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

e)

picrylchlorid

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Følgende beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt ML 13 i EU's fælles liste over militært udstyr:

5.1.

Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2.

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmentationsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde.

Note: Dette punkt omfatter ikke:

udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse

udstyr, der er specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.

6.

Simulatorer, bortset fra dem, der er underlagt ML 14 i EU's fælles liste over militært udstyr, til træning i anvendelsen af skydevåben og specielt udformet software hertil.

7.

Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

8.

Barberbladspigtråd.

9.

Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm.

10.

Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne liste.

11.

Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der er nævnt i denne liste.«


Top