Help Print this page 

Document 32017R0227

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/227 af 9. februar 2017 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bis(pentabromphenyl)ether (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0673
  • In force
OJ L 35, 10.2.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/227

af 9. februar 2017

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bis(pentabromphenyl)ether

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bis(pentabromphenyl)ether (»decaBDE«) anvendes i vid udstrækning som flammehæmmende middel inden for mange forskellige sektorer, navnlig i plast- og tekstilvarer, men også i klæbestoffer, fugemidler og tryksværte.

(2)

Den 29. november 2012 identificerede Medlemsstatsudvalget, der er omhandlet i artikel 76, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1907/2006, decaBDE som et persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (»PBT«) og et meget persistent og meget bioakkumulerende stof (»vPvB«) i henhold til henholdsvis artikel 57, litra d), og artikel 57, litra e), i forordning (EF) nr. 1907/2006. Den 19. december 2012 blev stoffet opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (»SVHC«) med henblik på mulig optagelse i bilag XIV til REACH.

(3)

Den 2. maj 2013 foreslog Norge, at decaBDE blev opført i bilag A (Eliminering) til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP'er).

(4)

På baggrund af Norges forslag fandt Kommissionen, at det ikke længere var den mest hensigtsmæssige regulerende foranstaltning at lade decaBDE være underlagt godkendelseskravet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Den 21. juni 2013 anmodede Kommissionen Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) om at udarbejde et dossier i overensstemmelse med kravene i bilag XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 (et »bilag XV-dossier«) med henblik på igangsættelse af en begrænsningsproces i henhold til artikel 69-73 i nævnte forordning.

(5)

Den 4. august 2014 indsendte agenturet i samarbejde med Norge et bilag XV-dossier (2) til Udvalget for Risikovurdering (»RAC«) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (»SEAC«). Dossieret viste, at det er nødvendigt med et tiltag på EU-plan for at imødegå de risici, som fremstilling, markedsføring eller anvendelse af decaBDE som sådan eller som en bestanddel i andre stoffer, i blandinger eller i artikler udgør for menneskers sundhed eller miljøet.

(6)

Den 2. juni 2015 vedtog RAC en udtalelse, som bekræftede, at decaBDE's persistente og bioakkumulerende egenskaber giver anledning til særlige betænkeligheder på grund af dets store udbredelse og potentiale til at forårsage irreversible skader på miljøet på lang sigt, selv efter at emissionerne er ophørt. Derudover kan eksponering for decaBDE føre til neurotoksicitet hos pattedyr, herunder mennesker.

(7)

RAC var enig i bilag XV-dossierets konklusion om, at en generel begrænsning af alle anvendelser af decaBDE, med nogle specifikke undtagelser, vil reducere emissionerne af decaBDE så meget som muligt på mellemlang til lang sigt.

(8)

Den 10. september 2015 vedtog SEAC en udtalelse, som tilkendegav, at den foreslåede begrænsning, som ændret af SEAC, er den mest egnede foranstaltning på EU-plan til at reducere emissionen af decaBDE set i lyset af dens socioøkonomiske fordele og dens socioøkonomiske omkostninger. SEAC baserede sin udtalelse på omkostningseffektiviteten af den foreslåede begrænsning, som ændret, og på en række yderligere kvalitative argumenter.

(9)

SEAC tilsluttede sig den udsættelse af anvendelsen af begrænsningen på 18 måneder, der var foreslået i bilag XV-dossieret, for at give interessenter mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til overholdelse.

(10)

RAC og SEAC tilsluttede sig den undtagelse fra begrænsningen, der var foreslået i bilag XV-dossieret, for den civile luftfartssektor. På baggrund af bemærkninger modtaget under den offentlige høring foreslog SEAC også, at begrænsningen skulle omfatte militære luftfartøjer.

(11)

Den foreslåede begrænsning bør ikke finde anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (3), da markedsføringen af sådant udstyr, der indeholder polybromerede diphenylethere (»PBDE«) i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent, allerede er reguleret ved nævnte direktiv.

(12)

RAC og SEAC tilsluttede sig også, at artikler, der allerede er markedsført inden datoen for anvendelsen af denne begrænsning, undtages fra denne begrænsning.

(13)

På grundlag af oplysninger fra den offentlige høring foreslog SEAC undtagelser for reservedele til motorkøretøjer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (4), for landbrugs- og skovbrugstraktorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 (5) og for maskiner omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (6), forudsat at disse køretøjer og maskiner er fremstillet inden den 1. juli 2018. SEAC begrundede disse undtagelser med den uforholdsmæssigt store byrde, som den foreslåede begrænsning ville medføre i forbindelse med sådanne reservedele på grund af de små mængder, der anvendes, den progressive reduktion i den krævede mængde af decaBDE (efterhånden som køretøjer og maskiner når deres bortskaffelsesfase) og omkostningerne ved at teste alternative materialer til fremstilling af reservedele. SEAC mente ikke, at der var grundlag for at behandle reservedele til disse køretøjer og maskiner forskelligt, selv om deres livscyklus varierer.

(14)

Agenturets forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 76, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, blev hørt under begrænsningsprocessen, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(15)

Den 28. september 2015 forelagde agenturet Kommissionen udtalelserne fra RAC og SEAC (7).

(16)

På grundlag af disse udtalelser konkluderer Kommissionen, at fremstilling, anvendelse eller markedsføring af decaBDE som sådan, som en bestanddel i andre stoffer, i blandinger og i artikler udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed og miljøet. Kommissionen mener, at disse risici skal imødegås på EU-plan.

(17)

I lyset af den tilbageværende usikkerhed med hensyn til genanvendelsessektorens kapacitet til at sikre håndtering af affald, der indeholder decaBDE, mener Kommissionen, at det er nødvendigt med en udsættelsesperiode, der er længere end 18 måneder.

(18)

Muligheden for at sikre den fortsatte tilgængelighed af decaBDE til fremstilling af luftfartøjer, både civile og militære, bør begrænses til ti år fra ikrafttrædelsen af denne forordning, idet dette vil give industrien tilstrækkelig tid til at tilpasse sig. Der bør indrømmes undtagelser i forbindelse med fremstilling og markedsføring af reservedele til alle luftfartøjer, både civile og militære, der er fremstillet inden udløbet af nævnte tidsrum.

(19)

Der bør gælde en undtagelse for fremstilling og markedsføring af reservedele til køretøjer og maskiner omhandlet i betragtning 13, som er fremstillet inden den 2. marts 2019.

(20)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»67.

Bis(pentabromphenyl)ether

(decabromdiphenylether; decaBDE)

CAS-nr. 1163-19-5

EF-nr. 214-604-9

1.

Må ikke fremstilles eller markedsføres som et stof som sådan efter den 2. marts 2019.

2.

Må ikke anvendes i fremstillingen af eller markedsføres i:

a)

et andet stof, som en bestanddel

b)

en blanding

c)

en artikel eller en del heraf i en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover efter den 2. marts 2019.

3.

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på et stof, en bestanddel i et andet stof eller en blanding, som skal anvendes eller anvendes:

a)

i fremstillingen af et luftfartøj inden den 2. marts 2027

b)

i fremstillingen af reservedele til følgende:

i)

et luftfartøj fremstillet inden den 2. marts 2027

ii)

motorkøretøjer, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, landbrugs- og skovbrugstraktorer, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 (*1), eller maskiner, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (*2), og som er fremstillet inden den 2. marts 2019.

4.

Stk. 2, litra c), finder ikke anvendelse på følgende:

a)

artikler, der er markedsført inden den 2. marts 2019

b)

luftfartøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med stk. 3, litra a)

c)

reservedele til luftfartøjer, motorkøretøjer eller maskiner, der er fremstillet i overensstemmelse med stk. 3, litra b)

d)

elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2011/65/EU.

5.

Ved anvendelsen af dette punkt forstås ved »luftfartøj« et af følgende:

a)

et civilt luftfartøj, der er fremstillet i overensstemmelse med et typecertifikat udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 216/2008 (*3) eller i overensstemmelse med en konstruktionsgodkendelse udstedt i henhold til de nationale bestemmelser i en kontraherende stat i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), eller for hvilket der er udstedt et luftdygtighedsbevis af en kontraherende stat i ICAO i henhold til bilag 8 til konventionen angående international civil luftfart

b)

et militært luftfartøj.


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).«


Top