Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2390

Rådets forordning (EU) 2016/2390 af 19. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

OJ L 360, 30.12.2016, p. 14–272 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2390/oj

30.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 360/14


RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2390

af 19. december 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslaget fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU-produktionen af 110 landbrugs- og industriprodukter, som ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 (1), er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. Det er således i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs (»FTT's«) autonome toldsatser for disse produkter.

(2)

For at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og de økonomiske tendenser på markedet er det nødvendigt at ændre betingelserne for 38 suspensioner af autonome FTT-toldsatser, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. For at give industrien mulighed for fuldt ud at drage fordel af de gældende suspensioner blev klassificeringen tilpasset med hensyn til en række gældende foranstaltninger. Derudover blev bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 ajourført for at tage hensyn til behovet for at justere eller præcisere teksten i nogle tilfælde. De ændrede betingelser vedrører ændringer af produktbeskrivelsen, tariferingen, toldsatserne eller krav til den endelige anvendelse. Derudover bør 441 poster ændres på baggrund af erklæringen om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (2) og ændringen af den kombinerede nomenklatur, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 (3). De suspensioner, for hvilke ændringer er nødvendige, bør udgå af listen over suspensioner i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør indsættes i nævnte liste.

(3)

Endelig er det i Unionens interesse nødvendigt for 206 produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, at ændre datoen for deres obligatoriske revision med henblik på at tillade toldfri import efter den nævnte dato. Suspensionerne af autonome FTT-toldsatser for disse produkter er blevet revideret, og der bør fastsættes nye reviderede datoer for deres næste obligatoriske revision.

(4)

Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome FTT-toldsatser for 18 af de produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. I henhold til meddelelsen fra Kommissionen vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (4) (»Kommissionens meddelelse«) vil ansøgninger, hvor den skyldige told antages at ville beløbe sig til under 15 000 EUR om året, af administrative og finansielle årsager ikke komme i betragtning. Den obligatoriske gennemgang af de eksisterende suspensioner har vist, at import vedrørende 71 suspensioner ikke når den nævnte tærskel. Disse suspensioner bør derfor udgå af nævnte bilag. Derudover bør 27 suspensioner udgå af nævnte bilag som følge af aftalen i form af erklæringen om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter, som nedsatte toldsatsen på de omhandlede produkter til nul.

(5)

Af klarhedshensyn og i betragtning af antallet af ændringer, der skal foretages, bør bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 erstattes.

(6)

Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at undgå afbrydelser i anvendelsen af ordningen for autonome suspensioner og for at overholde reglerne i Kommissionens meddelelse skal ændringerne i denne forordning vedrørende suspensionerne i forbindelse med de omhandlede produkter finde anvendelse fra den 1. januar 2017. Derfor bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2016.

På Rådets vegne

L. SÓLYMOS

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

(2)  EUT L 161 af 18.6.2016, s. 4.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 294 af 28.10.2016, s. 1).

(4)  EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6.


BILAG

»BILAG

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Autonom toldsats

Supplerende enhed

Planlagt dato for obligatorisk revision

ex 0709 59 10

10

Friske eller kølede kantareller bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1)  (2)

0  %

31.12.2020

ex 0710 21 00

10

Ærter i bælg af varianten Hortense axiphium af arten Pisum sativum, frosne, af tykkelse 6 mm og derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter (1)  (2)

0  %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 0711 59 00

11

Svampe, undtagen svampe af slægterne Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum og Tricholoma, foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserves i levnedsmiddelindustrien (2)

0  %

31.12.2021

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Svampe, undtagen svampe af slægten Agaricus, tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1)  (2)

0  %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Dadler, friske eller tørrede, til brug ved fremstilling (undtagen emballering) af produkter i drikkevare- og fødevareindustrien (2)

0  %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Tranebær af arten Vaccinium macrocarpon, friske, til brug ved fremstilling (undtagen emballering) af produkter i drikkevare- og fødevareindustrien (2)

0  %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Frugter af slægten Vaccinium, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), i stykker, frosne

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:

industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10

metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916

fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70 , bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16 , rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00

varer henhørende under pos. 3401 eller

meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915  (2)

0  %

31.12.2017

ex 1512 19 10

10

Raffineret saflorolie (CAS RN 8001-23-8) til brug ved fremstilling af

konjugeret linolsyre under pos. 3823 eller

etyl- eller metylestere af linolsyre under pos. 2916  (2)

0  %

31.12.2020

ex 1515 90 99

92

Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent

0  %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 1517 90 99

10

Vegetabilsk olie, raffineret, med indhold af arachidonsyre på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent,eller docosahexaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 12 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent

0  %

31.12.2021

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Præparat i pulverform med et indhold på:

15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent maltodekstrin udvundet af hvede,

15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent valle (mælkeserum),

10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent raffineret, bleget, lugtfri, ikke-hydrogeneret solsikkeolie,

10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent modnet spraytørret smelteost,

5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent kærnemælk og

0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent natriumkaseinat, dinatriumphosphat, mælkesyre

0  %

31.12.2018

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Gennemsigtige nudler, skåret i stykker, på basis af bønner (Vigna radiata (L.) Wilczek), ikke i detailsalgsoplægninger

0  %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg

0  %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Koncentrat af acerolapuré:

af slægten Malpighia spp.

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

9  % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Koncentrat af syrnet bananpuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Musa cavendish

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

11.5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Mangifera spp.

med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Carica spp.

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

7.8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning:

af slægten Psidium spp.

med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Tørrede tranebær, sødede, dog ikke ved emballering som eneste forarbejdning, til fremstilling af produkter i fødevareindustrien (4)

0  %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Mangopuré

ikke fremstillet af koncentrat

af slægten Mangifera

med en Brix-værdi på 14 og derover, men ikke over 20

til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien (2)

6  %

31.12.2020

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker

0  %

31.12.2019

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blancherede vinblade af slægten Karakishmish, i saltlage, med indhold i vægtprocent:

en saltkoncentration på mere end 6 %,

0,1 % eller derover, men ikke mere end 1,4 % syrer udtrykt som citronsyremonohydrat og

også med højst 2 000  mg/kg natriumbenzoat i henhold til CODEX STAN 192-1995

til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris (2)

0  %

31.12.2017

ex 2008 99 91

20

Kinesiske vandkastanjer (Eleocharis dulcis eller Eleocharis tuberosa) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering (1)  (2)

0 % (3)

31.12.2020

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassaft

ikke fremstillet af koncentrat

af slægten Ananas

med en Brix-værdi på 11 og derover, men ikke over 16

til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien (2)

8  %

31.12.2020

ex 2009 49 30

91

Ananassaft, undtagen i pulverform:

med en Brix-værdi på 20 og derover, men ikke over 67

af en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR

tilsat sukker

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

0  %

31.12.2019

ex 2009 81 31

10

Koncentrat af tranebærsaft

med en Brix-værdi på 40 og derover, men ikke over 66

i pakninger med et indhold på 50 liter og derover

0  %

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:

med en Brix-værdi på 13,7 eller derover men ikke over 55

med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR

i pakninger med indhold af 50 liter eller derover, og

med tilsat sukker

til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2009 89 79

20

Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 67, i pakninger med et indhold på 50 liter og derover

0  %

31.12.2021

ex 2009 89 79

30

Frossen acerolafrugtsaftkoncentrat:

med en Brix-værdi på mere end 48, men ikke over 67,

i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2009 89 79

85

Saftkoncentrat af acaibær

af arten Euterpe oleracea,

frosset,

uden tilsætning af sukker,

ikke i pulverform,

med en Brix-værdi på 23 og derover, men ikke over 32,

i pakninger med et indhold på 10 kg og derover

0  %

31.12.2021

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:

med en Brix-værdi på 10 eller derover men ikke over 13,7

med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR

i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og

uden tilsat sukker

til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2009 89 99

96

Kokosvand

ugæret,

indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og

i pakninger med et indhold på 20 liter og derover (1)

0  %

31.12.2021

ex 2106 10 20

20

Sojaproteinkoncentrat med et proteinindhold, beregnet på tørstofbasis, på 65 vægtprocent eller mere, men ikke over 90 vægtprocent, i pulverform eller tekstureret form

0  %

31.12.2018

ex 2106 10 20

30

Tilberedning på basis af sojaproteinisolat med indhold af kalciumfosfat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2106 90 92

45

Tilberedning med indhold af:

lakridsekstrakt på over 30 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent,

tricaprylin på over 65 vægtprocent, men ikke over 70 vægtprocent,

der er standardiseret efter vægt med glabridin på 3 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2519 90 10

10

Smeltet magnesium af renhed på 94 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2021

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Blanding af xylenolisomerer og ethylphenolisomerer med et samlet indhold af xylenol på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent

0  %

31.12.2019

ex 2707 99 99

10

Tunge og middelsvære olier, hvis aromatiske indhold overstiger deres ikke-aromatiske indhold, til brug som raffinaderiråvare, der skal behandles ved en af de særlige processer, der er beskrevet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 (2)

0  %

31.12.2018

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:

mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og

svovl på ikke over 0,03 vægtprocent

med et viskositetsindeks på 80 eller derover

0  %

31.12.2018

ex 2710 19 99

20

Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt af en HPC-proces (heavy paraffin conversion), med:

et svolvindhold på højst 1mg/kg

mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider

mere end 75 vægtprocent n- og isoparafinske carbonhydrider med en carbonkædelængde på 18eller derover, men ikke over 50, og

en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 6,5mm2/s, eller

en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 11mm2/s med et viskositetsindeks på 120eller højere

0  %

31.12.2019

ex 2804 50 90

10

Tellur af en renhed på 99,99 vægtprocent og derover, men ikke over 99,999 vægtprocent (CAS RN 13494-80-9)

0  %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0  %

31.12.2018

ex 2805 12 00

10

Calcium af renhed 98 % vægtprocent og derover, som pulver eller tråd (CAS RN 7440-70-2)

0  %

31.12.2020

ex 2805 19 90

20

Litiummetal af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover (CAS RN 7439-93-2)

0  %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2018

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 95 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2020

ex 2811 19 80

10

Sulfamidsyre (CAS RN 5329-14-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2811 19 80

20

Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2)

0  %

31.12.2021

ex 2811 19 80

30

Fosforsyrling (CAS RN 10294-56-1)/fosfonsyre (CAS RN 13598-36-2), der anvendes i produktionen af additiver, som anvendes i poly(vinylklorid)-industrien (2)

0  %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner (2)

0  %

31.12.2018

ex 2811 22 00

60

Kalcineret amorft siliciumdioxidpulver:

af en partikelstørrelse på ikke over 20 μm

af den art, der anvendes ved polyethylenfremstilling

0  %

31.12.2019

ex 2811 22 00

70

Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),

i pulverform

af renhed på 99,7 vægtprocent eller derover

med en mediankornstørrelse på 0,7 μm eller derover, men ikke over 2,1 μm

hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 μm

0  %

31.12.2020

ex 2812 90 00

10

Nitrogentrifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0  %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0  %

31.12.2017

ex 2818 10 91

20

Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider), med:

94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent aluminiumoxid,

2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid

1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid

og

enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller

lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2) vægtprocent,

i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt

0  %

31.12.2020

ex 2818 20 00

10

Aktiveret aluminiumoxid med et specifikt overfladeareal på 350 m2/g og derover

0  %

31.12.2019

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

i pulverform

af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover

med et nedbrydningspunkt på 263 °C eller derover

med en kornstørrelse på 4 μm (± 1 μm)

med indhold af Total-Na2O på ikke over 0,06 vægtprocent

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2818 30 00

30

Aluminiumhydroxidoxid i form af bøhmit eller pseudobøhmit (CAS RN 1318-23-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2819 90 90

10

Kromtrioxid til (CAS RN 1308-38-9) anvendelse i metallurgi (2)

0  %

31.12.2021

ex 2823 00 00

10

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med:

en renhed på 99 vægtprocent eller derover

en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 μm eller derover men ikke over 2,1 μm

0  %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med en renhed på ikke under 99,7 % med:

et indhold af kalium og natrium (beregnet som natrium og rent kalium) på under 0,005 vægtprocent tilsammen

et indhold af fosfor (beregnet som rent fosfor) på under 0,01 vægtprocent

til anvendelse i metallurgien (2)

0  %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)2825 30 00

 

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2825 50 00

20

Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent

0  %

31.12.2018

ex 2825 50 00

30

Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm

0  %

31.12.2020

ex 2825 60 00

10

Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2825 70 00

10

Molybdæntrioxid (CAS RN 1313-27-5)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2826 19 90

10

Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2827 39 85

10

Kobbermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2827 39 85

20

Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) af renhed på 99 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2021

ex 2827 39 85

40

Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326-27-9)

0  %

31.12.2018

ex 2827 49 90

10

Zirconiumdichloridoxid

0  %

31.12.2018

ex 2827 60 00

10

Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)

0  %

31.12.2019

ex 2830 10 00

10

Dinatriumtetrasulfid, med indhold af natrium på 38 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0  %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Mangansulfat monohydrat (CAS RN 10034-96-5)

0  %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Zirconiumsulfat (CAS RN 14644-61-2)

0  %

31.12.2020

ex 2835 10 00

10

Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0  %

31.12.2017

ex 2835 10 00

20

Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)

0  %

31.12.2018

ex 2836 91 00

20

Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor:

arsenik på 2 mg/kg og derover,

calcium på 200 mg/kg og derover,

chlorider på 200 mg/kg og derover,

jern på 20 mg/kg og derover,

magnesium på 150 mg/kg og derover,

tungmetaller på 20 mg/kg og derover,

kalium på 300 mg/kg og derover,

natrium på 300 mg/kg og derover,

sulfater på 200 mg/kg og derover,

efter de metoder der er angivet i Den Europæiske Pharmakopi

0  %

31.12.2018

ex 2836 99 17

30

Basisk zirconium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Kobbercyanid (CAS RN 544-92-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2837 20 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0  %

31.12.2021

ex 2837 20 00

20

Ammoniumjern(III)hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5)

0  %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)

0  %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Calciumsilicat (CAS RN 1344-95-2)

0  %

31.12.2018

ex 2840 20 90

10

Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)

0  %

31.12.2020

ex 2841 70 00

10

Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0  %

31.12.2018

ex 2841 70 00

20

Diammoniumtridecaoxotetramo-lybdat(2-) (CAS RN 12207-64-6)

0  %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027-67-7), eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2841 70 00

40

Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)

0  %

31.12.2021

ex 2841 80 00

10

Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2841 90 85

10

Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med et cobaltindhold på 59 % og derover

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2841 90 85

20

Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhed på 99 % eller derover

0  %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Pulver af syntetisk zeolit beta

0  %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Syntetisk chabazit-zeolit, i pulverform

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2842 10 00

40

Aluminiumfosfat-18-zeolit til brug ved fremstilling af katalytiske præparater (CAS RN 1318-02-1) (2)

0  %

31.12.2021

ex 2842 90 10

10

Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)

0  %

31.12.2019

2845 10 00

 

Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0  %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (Euratom)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2845 90 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0  %

31.12.2021

ex 2845 90 90

20

Vand beriget med oxygen-18 til et indhold på 95 % eller derover (CAS RN 14314-42-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2845 90 90

30

(13C)Carbonmonoxid (CAS RN 1641-69-6)

0  %

31.12.2021

ex 2845 90 90

40

Jernborid beriget med boron-10 til et indhold på 95 % eller derover (CAS RN 200513-39-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2846 10 00

20

Diceriumtricarbonat (CAS RN 537-01-9), også hydreret

0  %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Ceriumlanthancarbonat, også hydreret

0  %

31.12.2018

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00

0  %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0  %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2850 00 20

30

Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) med partikelstørrelse ikke over 250 nm

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2850 00 20

40

Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)

0  %

31.12.2021

ex 2850 00 20

50

Natriumtetrahydroborat (CAS RN 16940-66-2)

af renhed på mindst 98 % vægtprocent, og

ikke mere end 10 ppm jern

til brug som additiv ved fremstilling af iltspærrende polymerartikler (2)

0  %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2853 90 90

20

Phosphin (CAS RN 7803-51-2)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 19

10

1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhed på mindst 99,0 % og med et indhold på højst:

0,25 % Sec-butylbromid

0,06 % n-butylbromid

0,06 % n-propylbromid

0  %

31.12.2018

2903 39 21

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0  %

31.12.2020

ex 2903 39 24

10

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0  %

31.12.2019

ex 2903 39 26

10

1,1,1,2- tetrafluorethanråvare til produktion af farmaceutisk kvalitet, der opfylder følgende specifikationer:

Ikke over 600 ppm R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 5 ppm R143a (1,1,1-trifluorethan) på vægtbasis

Ikke over 2 ppm R125 (pentafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 100 ppm R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 30 ppm R114 (1,2-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 50 ppm R114a (1,1-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 250 ppm R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan) på vægtbasis

Ikke over 2 ppm R22 (chlordifluormethan) på vægtbasis

Ikke over 2 ppm R115 (chlorpentafluorethan) på vægtbasis

Ikke over 2 ppm R12 (dichlordifluormethan) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm R40 (methylchlorid) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm R12B1 (chlordifluorbromomethan) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm R32 (difluormethan) på vægtbasis

Ikke over 15 ppm R31(chlorfluormethan) på vægtbasis

Ikke over 10 ppm R152a (1,1-difluorethan) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm 1131 (1-chlor-2 fluorethylen) på vægtbasis

Ikke over 20 ppm 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen) på vægtbasis

Ikke over 3 ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) på vægtbasis

Ikke over3 ppm 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) på vægtbasis

Ikke over 3 ppm 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen)

Ikke over 4,5 ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen, +1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)

Ikke over 3 ppm af noget enkelt ikkespecificeret/ukendt kemisk stof på vægtbasis

Ikke over 10 ppm af alle ikkespecificerede/ukendte kemiske stoffer tilsammen på vægtbasis

Ikke over 10 ppm vand på vægtbasis

Med et syreindhold på højst 0,1 ppm på vægtbasis

Uden halogenider

Ikke over 0,01 % volumenprocent højtkogende bestanddele

Uden lugt (ingen ubehagelig lugt)

til yderligere rensning af HFC134a til inhalationskvalitet fremstillet under GMP (god fremstillingspraksis) til anvendelse ved fremstilling af drivgas til aerosoler til medicinsk brug, hvis indhold indtages via næse eller mund og/eller luftveje (CAS RN 811-97-2) (2)

0  %

31.12.2019

ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 28

10

Carbontetrafluorid (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 28

20

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0  %

31.12.2018

2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0  %

31.12.2017

ex 2903 39 35

10

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 1645-83-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 39 39

10

Perfluor(4-metyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0  %

31.12.2021

ex 2903 39 39

20

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 39 39

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0  %

31.12.2021

ex 2903 74 00

10

2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)

0  %

31.12.2020

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 77 90

10

Chlortrifluorethylen (CAS RN 79-38-9)

0  %

31.12.2021

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 89 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 89 80

40

Hexabromcyclododecan

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2903 89 80

50

Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlortoluen, af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af:

tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder,

tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder,

tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 99 80

80

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

85

2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)

0  %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

Natrium-p-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0  %

31.12.2019

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0  %

31.12.2019

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 91 00

10

Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2), bestemt til fremstilling af varer under pos. 3808 92  (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

25

Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2904 99 00

30

Tosylchlorid (CAS RN 98-59-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

35

1-Fuor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2904 99 00

40

4-Klorbenzensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2904 99 00

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 128-42-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0  %

31.12.2019

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) med en renhed på 99,85 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2905 11 00

20

Metylmetansulfonat (CAS RN 66-27-3)

0  %

31.12.2021

ex 2905 19 00

11

Kalium tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

20

Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0  %

31.12.2019

ex 2905 19 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Titantetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0  %

31.12.2018

ex 2905 22 00

10

Linalool (CAS RN 78-70-6) med indhold af (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) på 90,7 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2019

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-decanediol (CAS RN 17913-76-7)

0  %

31.12.2021

ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0  %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0  %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)

0  %

31.12.2020

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0  %

31.12.2019

ex 2906 19 00

10

Cyclohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0  %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4'-Isopropylidendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)

0  %

31.12.2018

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)

0  %

31.12.2019

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0  %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0  %

31.12.2017

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-iod-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0  %

31.12.2020

ex 2907 12 00

20

Blanding af metakresol (CAS RN 108-39-4) og parakresol (CAS RN 106-44-5) af renhed på 99 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Cresol (CAS RN 106-44-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2907 15 90

10

2-Naphthol (CAS RN 135-19-3)

0  %

31.12.2021

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0  %

31.12.2019

ex 2907 19 90

20

Biphenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0  %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetylcyclohexyliden)diphenol (CAS RN 129188-99-4)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0  %

31.12.2019

ex 2907 29 00

30

4,4',4«-Ethylidyntriphenol (CAS RN 27955-94-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2907 29 00

45

2-Metylhydroquinon (CAS RN 95-71-6)

0  %

31.12.2021

ex 2907 29 00

50

6,6',6«-Tricyclohexyl-4,4',4«-butan-1,1,3-triyltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Biphenyl-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)

0  %

31.12.2017

ex 2907 29 00

65

2,2'-Methylenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)

0  %

31.12.2019

ex 2907 29 00

70

2,2',2«,6,6',6«-Hexa-tert-butyl-α,α',α«-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Phloroglucinol, også hydreret

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9)

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478-61-1)

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

30

4-Chlorphenol (CAS RN 106-48-9)

0  %

31.12.2019

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0  %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0  %

31.12.2020

ex 2908 99 00

30

4-Nitrophenol (CAS RN 100-02-7)

0  %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyre (CAS RN 148-25-4)

0  %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0  %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)metylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 19 90

50

3-Ethoxy-perfluor-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0  %

31.12.2021

ex 2909 19 90

60

1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 20 00

10

8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7)

0  %

31.12.2021

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromphenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 30 38

20

1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0  %

31.12.2021

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

10

2-(Phenylmethoxy)naphthalen (CAS RN 613-62-7)

0  %

31.12.2019

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metylphenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0  %

31.12.2019

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2909 30 90

80

Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2021

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0  %

31.12.2020

ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)

0  %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)

0  %

31.12.2020

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0  %

31.12.2017

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), opløst i isoparaffinske carbonhydrider

0  %

31.12.2019

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyclohexan (CAS RN 286-20-4)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

20

2-[(2-Methoxyphenoxy)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol) (CAS RN 556-52-5)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2910 90 00

80

Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)

0  %

31.12.2021

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetylcyclohexencarbaldehyd (alfa-beta-isomerblanding)(CAS RN 52844-21-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2912 29 00

25

Blanding af isomerer bestående af:

85 (± 10) vægtprocent 4-isobutyl-2-metylbenzaldehyd (CAS RN 73206-60-7)

15 (± 10) vægtprocent 2-isobutyl-4-metyllbenzaldehyd (CAS RN 68102-28-3)

0  %

31.12.2021

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0  %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimetylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)

0  %

31.12.2018

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0  %

31.12.2018

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN122-03-2)

0  %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Phenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0  %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0  %

31.12.2020

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0  %

31.12.2020

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0  %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0  %

31.12.2020

ex 2914 29 00

40

Campher

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascon (CAS RN 23726-91-2)

0  %

31.12.2021

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0  %

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Diphenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0  %

31.12.2019

ex 2914 39 00

30

Benzophenon (CAS RN 119-61-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Phenylbenzophenon (CAS RN 2128-93-0)

0  %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Metylbenzophenon (CAS RN 134-84-9)

0  %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

25

4'-Methoxyacetophenon (CAS RN 100-06-1)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 118-93-4)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0  %

31.12.2021

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

55

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon (CAS RN 131-55-5)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

65

3-Methoxyacetophenon (CAS RN 586-37-8)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

70

16α, 17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

80

2',6'-Dihydroxyacetophenon (CAS RN 699-83-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 50 00

85

4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 69 80

10

2-Ethylanthraquinon (CAS RN 84-51-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 69 80

20

2-Pentylanthraquinon (CAS RN 13936-21-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxyanthraquinon (CAS RN 81-64-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 69 80

40

p-Benzoquinon (CAS RN 106-51-4)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 69 80

50

Reaktionsblanding af 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 68892-28-4) og 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 32588-54-8)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2914 79 00

15

1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2914 79 00

25

1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

40

Perfluor(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 79 00

50

3'-Chlorpropiophenon (CAS RN 34841-35-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 79 00

60

4'-tert-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetophenon (CAS RN 81-14-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

65

1,4-bis(4-Fluorbenzoyl)benzen (CAS RN 68418-51-9)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

70

4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon (CAS RN 42019-78-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

75

4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0  %

31.12.2018

ex 2915 29 00

10

Antimontriacetat (CAS RN 6923-52-0)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

25

2-Metylcyclohexylacetat (CAS RN 5726-19-2)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

40

tert-Butylacetat (CAS RN 540-88-5)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

3-Acetylphenylacetat (CAS RN 2454-35-5)

0  %

31.12.2019

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)

0  %

31.12.2020

ex 2915 39 00

65

Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)

0  %

31.12.2020

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2915 39 00

75

Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2915 39 00

80

1-Phenylethylacetat (CAS RN 93-92-5)

0  %

31.12.2021

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5)

0  %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

45

Trimethylorthoformiat (CAS RN 149-73-5)

0  %

31.12.2019

ex 2915 90 70

50

Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)

0  %

31.12.2019

ex 2915 90 70

55

Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dikloroctanoat (CAS RN 1070-64-0)

0  %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etyl-2-metylbutansyre (CAS RN 19889-37-3)

0  %

31.12.2020

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 5856-77-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2915 90 70

80

Ethyldifluoracetat (CAS RN 454-31-9)

0  %

31.12.2021

ex 2916 12 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylphenylacrylat (CAS RN 61167-58-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat (CAS RN 123968-25-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylakrylat (CAS RN 86273-46-3)

0  %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451-47-8)

0  %

31.12.2020

ex 2916 13 00

20

Zinkdimethacrylat, i form af pulver (CAS RN 13189-00-9)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropylmethacrylat (CAS RN 106-91-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

20

Ethylmethacrylat (CAS RN 97-63-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

30

Allylmetakrylat (CAS RN 96-05-9) og isomerer deraf af renhed på 98 vægtprocent eller derover, med indhold af mindst:

Allylalkohol på 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,02 vægtprocent (CAS RN 107-18-6)

Metakrylsyre på 0,01 vægtprocent og derover, men ikke over 0,1 vægtprocent (CAS RN 79-41-4), og

4-Methoxyfenol på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent (CAS RN 150-76-5) (2)

0  %

31.12.2020

ex 2916 19 95

20

Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2916 19 95

40

Sorbinsyre (CAS RN 110-44-1) til brug ved fremstilling af dyrefoder (2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 19 95

50

Methyl 2-fluoracrylat (CAS RN 2343-89-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 20 00

15

Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0  %

31.12.2021

ex 2916 20 00

50

Ethyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyclopropancarboxylat (CAS RN 97-41-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

3-Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701-97-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 31 00

10

Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoesyre (CAS RN 99-34-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoesyre (CAS RN 2516-96-3)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

18

2,4-Dichlorphenyleddikesyre (CAS RN 19719-28-9)

0  %

31.12.2019

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 39 90

25

2-Metyl-3-(4-fluorfenyl)propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

35

Metyl-4-tert-butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

6-Bromnaphthalen-2-carboxylsyre (CAS RN 5773-80-8)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoylklorid (CAS RN 497181-19-8)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

51

3-Klor-2-fluorbenzoesyre (CAS RN 161957-55-7)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

53

5-Iod-2-methylbenzoesyre (CAS RN 54811-38-0)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butylbenzoesyre (CAS RN 98-73-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

61

2-Fenylsmørsyre (CAS RN 90-27-7)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

m-Toluylsyre (CAS RN 99-04-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995-38-0)

0  %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metylbenzyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)

0  %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Cobaltoxalat (CAS RN 814-89-1)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 10

10

Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 10

20

Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2917 19 80

15

Dimetyl but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 19 80

20

Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat (CAS RN 23386-52-9)

0  %

31.12.2018

ex 2917 19 80

30

Ethylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 80

50

Tetradecandisyre (CAS RN 821-38-5)

0  %

31.12.2020

ex 2917 19 80

70

Itaconsyre (CAS RN 97-65-4)

0  %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 115-27-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsyreanhydrid (CAS RN 5333-84-6)

0  %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Diallylphthalat (CAS RN 131-17-9)

0  %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 1962-75-0)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 89-32-7)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

40

Dimetyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 5292-45-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 39 95

50

1,4,5,8-Naphthalentetracarboxylsyre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)

0  %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Perylen-3,4:9,10-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8)

0  %

31.12.2019

ex 2917 39 95

70

1,2,4-Benzentricarboxylsyre, 1,2,4-trioctylester (CAS RN 89-04-3) af renhed på over 96 % vægtprocent

0  %

31.12.2020

ex 2918 16 00

20

Calciumdigluconat-monohydrat (CAS RN 66905-23-5) til brug ved fremstilling af calciumgluconat-lactat (CAS RN 11116-97-5) (2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 19 30

10

Cholsyre (CAS RN 81-25-4)

0  %

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

3-α,12-α-Dihydroxy-5-β-kolan-24-syre (desoxykolsyre) (CAS RN 83-44-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 19 98

20

L-Æbelsyre (CAS RN 97-67-6)

0  %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Monohydroxynaphthoesyrer

0  %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Hexametylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2918 29 00

60

Metyl-, ethyl-, propyl- og butylestere af 4-hydroxybenzoesyre og natriumsalte deraf(CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0  %

31.12.2021

ex 2918 29 00

70

3,5-Diiodsalicylsyre (CAS RN 133-91-5)

0  %

31.12.2019

ex 2918 30 00

30

Metyl-2-benzoylbenzoat (CAS RN 606-28-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerianesyre (CAS RN 123-76-2)

0  %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592-12-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 30 00

80

Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmetyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 2386-87-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-metylbenzoylklorid (CAS RN 24487-91-0)

0  %

31.12.2020

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)

0  %

31.12.2017

ex 2918 99 90

18

Etyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0  %

31.12.2020

ex 2918 99 90

20

Metyl-3-methoxyacrylat (CAS RN 5788-17-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

23

1,8-Dihydroxyantraquinon-3-carboxylsyre (CAS RN 478-43-3)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

25

3-Methoxy-2-(2-chlorometylphenyl)-metylacrylat (CAS RN 117428-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

30

Metyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

35

p-Anissyre (CAS RN 100-09-4)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxykanelsyre (CAS RN 1135-24-6)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

45

4-Methylcatecholdimethylacetat (CAS RN 52589-39-6)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

50

Metyl-3,4,5-trimethoxybenzoat (CAS RN 1916-07-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinat (CAS RN 13832-70-7)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoesyre (CAS RN 118-41-2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

65

Eddikesyre, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

70

Allyl-(3-metylbutoxy)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

3,4-Dimethoxybenzoesyre (CAS RN 93-07-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenoxy]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

85

Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) af en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2020

ex 2919 90 00

10

2,2'-Metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Aluminiumhydroxybis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat] (CAS RN 151841-65-5)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylphosphat (CAS RN 2528-39-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2919 90 00

50

Triethylphosphat (CAS RN 78-40-0)

0  %

31.12.2021

ex 2919 90 00

60

Bisphenol-A (diphenylphosphat) (CAS RN 5945-33-5)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)phosphat (CAS RN 78-51-3)

0  %

31.12.2019

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0  %

31.12.2018

ex 2920 19 00

30

2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)2920 23 00

 

Trimetylphosphit (CAS RN 121-45-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)2920 24 00

 

Triethylphosphit (CAS RN 122-52-1)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 29 00

10

O,O'-Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit) (CAS RN 3806-34-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 29 00

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2920 29 00

30

2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetylethyl)[1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[biphenyl-1,3,2-dioxaphosphepin], (CAS RN 138776-88-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862-43-8)

0  %

31.12.2020

ex 2920 90 10

10

Diethylsulphat (CAS RN 64-67-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat (CAS RN 142-22-3)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimetylcarbonat (CAS RN 616-38-6)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Di-tert-butyldicarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenylmetylcarbonat (CAS RN 873055-55-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2920 90 10

80

Natrium-2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfat (CAS RN 25446-78-0) i form af en flydende pasta med et vandindhold på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 70

40

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) i form af en vandig opløsning med et indhold af fosetyl-natrium på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent, til brug ved fremstilling af pesticider (2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 70

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglycolato)dibor (CAS RN 201733-56-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 90 70

80

Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)2921 13 00

 

2-(N,N-Dietylamino)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diethylaminotriethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0  %

31.12.2019

ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0  %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2921 19 99

45

2-Klor-N-(2-klorethyl)ethanaminhydroklorid (CAS RN 821-48-7)

0  %

31.12.2021

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(ethylmetylamino) zirconium (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0  %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetyloctylamin — bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), tilsat 0,5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)

0  %

31.12.2019

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0  %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Decametylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 29 00

50

N'-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0  %

31.12.2021

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0  %

31.12.2020

ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

4-Amino-3-nitrobenzensulfonsyre (CAS RN 616-84-2)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

Natriumhydrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

30

4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

33

2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)

0  %

31.12.2020

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

40

Natriumsulphanilat (CAS RN 515-74-2), også i form af dets mono- eller dihydrater (CAS RN 12333-70-0 eller 6106-22-5)

0  %

31.12.2019

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzensulfonsyre (CAS RN 121-47-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonsyre (CAS RN 98-44-2)

0  %

31.12.2019

ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyre (CAS RN 6331-96-0)

0  %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-51-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-44-8)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0  %

31.12.2020

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0  %

31.12.2020

ex 2921 43 00

80

6-Klor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS-nr. 121-50-6)

0  %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Diphenylamin (CAS RN 122-39-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre (CAS RN 117-62-4) eller natriumsalte deraf (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre (CAS RN 118-03-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naphthylanilin (CAS RN 90-30-2)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

50

3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0  %

31.12.2020

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluorisopropyl-2-metylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0  %

31.12.2020

ex 2921 49 00

85

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0  %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Toluendiamin (TDA) med et indhold:

af 4-methyl-m-phenylendiamin på 72 vægtprocent og derover men ikke over 82 vægtprocent, og

af 2-methyl-m-phenylenediamin på 17 vægtprocent og derover men ikke over 22 vægtprocent af, og

af tjære på ikke over 0,23 %

Også med et indhold af vand på 7 % og derunder

0  %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

2-Metyl-p-phenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2921 51 19

40

p-Phenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0  %

31.12.2021

ex 2921 51 19

50

Mono- og dichlorderivater af p-phenylendiamin og p-diaminotoluen

0  %

31.12.2019

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-63-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 51 19

70

4-Brom- 1,2-diaminbenzen (CAS RN 1575-37-7)

0  %

31.12.2020

ex 2921 59 90

10

Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin

0  %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

3,3'-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 81-11-8)

0  %

31.12.2018

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamindihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminophenyl)methan (CAS RN 548-61-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 19 00

20

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2922 19 00

25

Titanbis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2922 19 00

30

N,N,N',N'-Tetrametyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 19 00

50

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

60

N,N,N'-Trimetyl-N'-(2-hydroxy-ethyl)2,2'-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)ethoxy]ethyl]-N-metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonsyre (CAS RN 6535-70-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 90-51-7)

0  %

31.12.2019

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 87-02-5)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)

0  %

31.12.2019

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre af renhed på 80 vægtprocent eller derover (CAS RN 90-20-0)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-cresol (CAS RN 2835-95-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

40

4-Hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]naphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 25251-42-7)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

45

Anisidiner

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormethoxyanilin (CAS RN 461-82-5)

0  %

31.12.2019

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyl)thiofosfat (CAS RN 52664-35-4)

0  %

31.12.2021

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilinhydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0  %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf

0  %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanonhydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 43 00

10

Anthranilsyre (CAS RN 118-92-3)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Ornithinaspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorbenzoesyre (CAS RN 2840-28-0)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6)

0  %

31.12.2019

ex 2922 49 85

30

Vandig opløsning med indhold af natriummetylaminoacetat på 40 vægtprocent og derover (CAS RN 4316-73-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 49 85

35

2-(3-Amino-4-klorbenzoyl)benzoesyre (CAS RN 118-04-7)

0  %

31.12.2021

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0  %

31.12.2020

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrophenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 49 85

55

(E)-Ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoatmaleat (CUS 0138070-7) (5)

0  %

31.12.2019

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

65

Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0  %

31.12.2020

ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

80

12-Aminododecansyre (CAS RN 693-57-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)eddikesyrehydroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0  %

31.12.2021

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0  %

31.12.2019

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat

0  %

31.12.2018

ex 2923 10 00

10

Phosphorylcholinchlorid calciumsalt tetrahydrat (CAS RN 72556-74-2)

0  %

31.12.2019

ex 2923 90 00

10

Tetrabutylammoniumhydroxid i form af en vandig opløsning med indhold af tetrabutylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

20

Tetramethylammoniumhydrogen phthalat (CAS RN 79723-02-7)

0  %

31.12.2019

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecylammonium) molybdat, (CAS RN 117342-25-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2923 90 00

55

Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)

0  %

31.12.2021

ex 2923 90 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

tetrapropylammoniumhydroxid på 40 (± 2) vægtprocent,

carbonat på 0,3 vægtprocent og derunder,

tripropylamin på 0,1 vægtprocent og derunder,

bromid på 500 mg/kg og derunder og

kalium og natrium på i alt på 25 mg/kg og derunder

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af:

tetraethylammoniumhydroxid på 35 (± 0,5) vægtprocent

klorid på 1 000  mg/kg og derunder

jern på 2 mg/kg og derunder og

kalium på 10 mg/kg og derunder

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2923 90 00

80

Diallyldimetylammoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimetylammoniumchlorid på 63 vægtprocent og derover, men ikke over 67 vægtprocent

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid (CAS RN 138-24-9)

0  %

31.12.2019

ex 2924 19 00

10

2-acrylamido-2-metylpropansulfonsyre (CAS RN 15214-89-8) eller natriumsalte deraf (CAS RN 5165-97-9), eller ammoniumsalte deraf (CAS RN 58374-69-9)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-n-methylcarbamoylchlorid (CAS RN 42252-34-6)

0  %

31.12.2019

ex 2924 19 00

20

(R)-(-)-3-(carbamoylmethyl)-5-methylhexansyre (CAS RN 181289-33-8)

0  %

31.12.2020

ex 2924 19 00

30

Metyl-2-acetamido-3-chlorpropionat (CAS RN 87333-22-0)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 19 00

45

3-Klor-N-methoxy-N-metylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)

0  %

31.12.2021

ex 2924 19 00

50

Acrylamide (CAS RN 79-06-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 19 00

55

2-Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114-73-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0  %

31.12.2021

ex 2924 19 00

70

Metylcarbamat (CAS RN 598-55-0)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559-86-8)

0  %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf

0  %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

(3-Aminophenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)2924 25 00

 

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-64-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionsyre (CAS RN 3079-63-8)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-metylphenyl)-N-(propan-2-yloxymetyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 29 70

33

N-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Phenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

43

N,N'-(3,3'-Dimetylbiphenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

51

Metyl-2-amino-4-[[(2,5-diklorfenyl)amino]carbonyl]benzoat (CAS RN 59673-82-4)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

60

N,N'-(2-Chlor-5-metyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

61

(S)-1-phenylethanamin(S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamin)-3,3-dimethylbutanoat (CUS 0143288-8) (5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

62

2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-metylcyclohexancarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

65

2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

80

5'-Chlor-3-hydroxy-2',4'-diméthoxy-2-naphtanilid (CAS RN 92-72-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) af renhed på 99,5 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

88

5'-Chlor-3-hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-63-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

91

3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid (CAS RN 135-62-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

92

3-Hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-77-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

93

3-Hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-61-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

94

2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-74-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

97

1,1-Cyclohexandieddikesyre monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0  %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Saccharin og natriumsalte deraf

0  %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Phenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0  %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0  %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0  %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Dicyclohexylcarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0  %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimetylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0  %

31.12.2018

ex 2925 29 00

30

Guanidinsulfamat (CAS RN 50979-18-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

12

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhed på 95 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

13

alfa-Brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

14

Cyaneddikesyre (CAS RN 372-09-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

16

4-Cyan-2-nitrobenzosyremethylester (CAS RN 52449-76-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent og derover

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

23

Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

25

2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

27

Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

35

4-Cyan-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

40

2-(4-Cyanfenylamino)eddikesyre (CAS RN 42288-26-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

50

Alkyl- eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

61

m-(1-Cyanoethyl)benzoesyre (CAS RN 5537-71-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

64

Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) med en renhed på 83 vægtprocent og derover i en blanding med egne isomerer

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

70

Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

74

Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

75

Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

80

Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazoniumhydrogensulfat (CAS RN 36305-05-2)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre (CAS RN 104-23-4)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

35

C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180 °C og derover, men ikke over 220 °C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum

0  %

31.12.2019

ex 2927 00 00

60

4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyre (CAS RN 2638-94-0)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoesyre (CAS RN 51867-77-7)

0  %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) af renhed på 99 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) af renhed på 98 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vandig opløsning

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2928 00 90

28

Pentan-2-oneoxim (CAS RN 623-40-5)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0  %

31.12.2021

ex 2928 00 90

35

2-Klor-N-metoxy-N-metylacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning (CAS RN 624-86-2)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

50

Vandig opløsning med 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3), med en vægtprocent på 33,5 men ikke over 36,5

0  %

31.12.2020

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogencarbonat (CAS RN 2582-30-1)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanalsemicarbazonhydrochlorid

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0  %

31.12.2021

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 1596-84-5)

0  %

31.12.2021

ex 2929 10 00

15

3,3'-Dimetylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat (CAS RN 91-97-4)

0  %

31.12.2019

ex 2929 10 00

20

Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimetylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)

0  %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

m-Phenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2929 10 00

55

2,5- (og 2,6-)Bis(isocyanatometyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

60

Blanding af isomerer af trimetylhexametylendiisocyanat

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocyanatometyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0  %

31.12.2017

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 20 00

20

2-Isopropylethylthiocarbamat (CAS RN 141-98-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

13

Mercaptaminhydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

14

4-(Metylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

17

4-(Metyltio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

19

N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

21

[2,2'-Thio-bis(4-tert-octylphenolato)]-n-butylamin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed på 94,5 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

23

Dimetyl[(metylsulphanyl)metylyliden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

25

Thiophanat-metyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethylhydrogensulphat (CAS RN 26672-22-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

30

4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonisk syre (CAS RN 42986-22-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

37

Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

40

3,3'-Thiodipropionsyre (CAS RN 111-17-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

43

Trimetylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774-47-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

55

Thiourinstof (CAS RN 62-56-6)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

57

Methyl (methylthio)acetat (CAS RN 16630-66-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

60

Metylphenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

64

3-Chlor-2-metylphenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

65

Pentaerythritoltetrakis(3-mercaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

66

Diphenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

67

3-Brommetyl-2-chlor-4-(metylsulfonyl)-benzoesyre (CAS RN 120100-05-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol (CAS RN 97042-18-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

78

4-Mercaptometyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol (CAS RN 131538-00-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

81

Disodium hexametylene-1,6-bisthiosulfate dihydrate (CAS RN 5719-73-3)

3  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

83

Metyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

85

2-Metyl-1-(metylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

87

3-Sulfinobenzoesyre (CAS RN 15451-00-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

89

Kalium- eller natriumsalt af O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentyl-dithiocarbonater

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

93

1-Hydrazino-3-(metylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

95

N-(cyclohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

97

Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2931 39 90

08

Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vandig opløsning

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2931 39 90

13

Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2931 39 90

23

Di-tert-butylphosphan (CAS RN 819-19-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyre (CAS RN 25383-06-6)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2931 39 90

28

N-(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994-61-6)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2931 39 90

30

Bis(2,4,4-trimetylpentyl)phosphinsyre (CAS RN 83411-71-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2931 39 90

40

Tetrakis(hydroxymetyl)phosphoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2931 39 90

43

Blanding af isomererne 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonan og 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonan

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2931 39 90

48

Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning (CAS RN 30345-49-4)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2931 39 90

55

3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre (CAS RN 14657-64-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2931 39 90

57

Trimethylphosphonoacetat (CAS RN 5927-18-4)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2931 90 00

03

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form af opløsning i heptan

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2931 90 00

05

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN

0  %