EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1760

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 af 28. september 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

C/2016/6373

EUT L 269 af 4.10.2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1760/oj

4.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1760

af 28. september 2016

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et apparat, som består af en mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser (en såkaldt »seddelfordeler«), og som måler ca. 10 × 24 × 44 cm.

Mekanismen til kontrol af pengesedler anvender optisk scanningsteknologi til at kontrollere pengesedlers ægthed ifølge en række foruddefinerede specifikationer.

Pengesedler, som godkendes af kontrolmekanismen, overføres til en seddelkasse. Når denne seddelkasse er fyldt op (typisk efter 30 pengesedler), bliver pengesedlerne automatisk sorteret og fordelt til andre seddelkasser, som typisk kan indeholde op til 300 pengesedler.

Apparatet anvendes f.eks. i spilleautomater, salgsautomater, parkeringsautomater, osv. ved betaling for den tjenesteydelse eller det produkt, som brugeren modtager.

Apparatet er også i stand til at udbetale pengesedler.

Apparatet er konstant i forbindelse med en såkaldt »styreenhed« (ikke forelagt sammen med nærværende vare), som styrer de foruddefinerede specifikationer for pengesedler og fordelingen af pengesedler til de forskellige seddelkasser.

Se billede (*)

8472 90 70

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8472 , 8472 90 og 8472 90 70 .

Tarifering under pos. 9031 som instrument til måling eller kontrollering er udelukket, da apparatet er mere end et instrument til kontrollering, som er dækket af denne position. Ud over at kontrollere pengesedlers ægthed udfører den også andre funktioner såsom sortering og fordeling af pengesedler mellem forskellige opbevaringskasser samt udbetaling af pengesedler. Alle apparatets funktioner er omfattet af pos. 8472 .

Apparatet tariferes derfor under KN-kode 8472 90 70 som en maskine til kontorbrug.

Image

(*)  Billedet er kun vejledende.


Top