Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1616

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1616 af 8. september 2016 om undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår en eventuel revision af foranstaltningerne for frivillig koblet støtte for mælk og mejeriprodukter for ansøgningsåret 2017

C/2016/5679

OJ L 242, 9.9.2016, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1616/oj

9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1616

af 8. september 2016

om undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår en eventuel revision af foranstaltningerne for frivillig koblet støtte for mælk og mejeriprodukter for ansøgningsåret 2017

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (1), særlig artikel 69, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1307/2013 kan medlemsstaterne på visse betingelser yde koblet støtte til landbrugere i bestemte landbrugssektorer eller landbrugsmæssige driftsformer i det omfang, der er nødvendigt for at skabe et incitament til at bevare det nuværende produktionsniveau i de berørte sektorer eller regioner.

(2)

I lyset af det relativt høje produktionsniveau og dermed et pres på priserne i nedadgående retning på EU-markedet for mælk og mælkeprodukter og navnlig de deraf følgende midlertidige vanskeligheder, som mejerisektoren står over for, bør medlemsstaterne have mulighed for at revidere deres foranstaltninger for frivillig koblet støtte for sektoren for mælk og mejeriprodukter for ansøgningsåret 2017 for at sikre, at frivillig koblet støtte fortsat kan ydes på grundlag af det antal dyr, for hvilke denne støtte blev godkendt i 2016. Selv om en sådan revision på kort sigt synes at kunne bringe et af målene for frivillig koblet støttet i fare, dvs. opretholdelse af det nuværende produktionsniveau, kan sådanne foranstaltninger bidrage til at nå målene for frivillig koblet støtte på lang sigt.

(3)

I lyset af de alvorlige økonomiske vanskeligheder, som støttemodtagerne i øjeblikket befinder sig i, er det hensigtsmæssigt at anvende artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013 til at indrømme en undtagelse fra afsnit IV, kapitel 1, i samme forordning.

(4)

For at gøre det muligt for Kommissionen at overvåge den korrekte anvendelse og virkningen af en sådan revision bør medlemsstaterne meddele Kommissionen deres beslutning senest 14 dage efter den dato, hvor afgørelsen blev truffet.

(5)

For at sikre at sektoren for mælk og mejeriprodukter hurtigst muligt kan drage fordel af undtagelsen, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen, og medlemsstaterne bør træffe deres beslutning senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Revision af foranstaltninger for sektoren for mælk og mejeriprodukter

1.   Medlemsstaterne kan for ansøgningsåret 2017 beslutte at revidere alle deres foranstaltninger, som er vedtaget i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1307/2013, og som er rettet mod sektoren for mælk og mejeriprodukter.

Denne revision omfatter følgende:

a)

for ansøgningsåret 2017 skal betalingen til den landbruger, som er berettiget til at modtage betalinger i henhold til artikel 9 og artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, foretages på grundlag af det antal dyr, for hvilke den pågældende landbruger var berettiget til støtte under disse foranstaltninger i ansøgningsåret 2016 og

b)

ingen af de andre gældende støttebetingelser for de foranstaltninger, der er genstand for revisionen, kan anvendes.

Den beslutning, der er omhandlet i første afsnit, har forrang for enhver beslutning om at revidere foranstaltninger for frivillig koblet støtte, der er rettet mod sektoren for mælk og mejeriprodukter, i henhold til artikel 53, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   For hver revideret foranstaltning for frivillig koblet støtte beregner medlemsstaterne det beløb pr. enhed, der svarer til forholdet mellem det beløb, der er fastsat til finansieringen af den foranstaltning, der er rettet mod sektoren for mælk og mejeriprodukter, som meddelt i overensstemmelse med punkt 3, litra i), i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 (2), og det samlede antal dyr for nævnte foranstaltning for frivillig koblet støtte.

Det samlede antal dyr, der er omhandlet i første afsnit, skal svare til:

a)

det samlede antal dyr, for hvilket betalingen blev godkendt i ansøgningsåret 2016, eller

b)

det antal dyr, der er omhandlet i litra a), for landbrugere, der er støtteberettiget i 2017.

3.   Den årlige betaling, som skal ydes til landbrugeren, svarer til det støttebeløb pr. enhed, som beregnes i overensstemmelse med stk. 2, ganget med det antal dyr, for hvilke den pågældende landbruger var berettiget til støtte i ansøgningsåret 2016.

Artikel 2

Frist

Den i artikel 1 omhandlede beslutning træffes senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Meddelelse

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den i artikel 1 omhandlede beslutning senest 14 dage efter dato, hvor beslutningen blev truffet.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 1).


Top