EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1139

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

EUT L 191 af 15.7.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj

15.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1139

af 6. juli 2016

om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers havretskonvention (3) af 10. december 1982, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare eller genoprette bestandene af udnyttede arter på niveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte (MSY).

(2)

På verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002 forpligtede Unionen og dens medlemsstater sig til at tage skridt til at modvirke den fortsatte nedgang i mange fiskebestande. Det er derfor nødvendigt at tilpasse udnyttelsesgraderne for torsk, sild og brisling i Østersøen for at sikre en udnyttelse af disse bestande, der genopretter og opretholder bestandene over niveauer, der kan give MSY.

(3)

Den fælles fiskeripolitik skal bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (4).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (5) fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

(5)

Videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har indikeret, at udnyttelsen af nogle af torske-, brislinge- og sildebestandene overstiger det niveau, der kræves for at nå MSY.

(6)

Siden ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (6) i 2007 har der eksisteret en forvaltningsplan for torskebestandene, hvorimod silde- og brislingebestandene endnu ikke er omfattet af en lignende plan. Eftersom torskebestandene og de pelagiske bestande indgår i et tæt biologisk samspil, kan størrelsen af torskebestanden have indvirkning på størrelsen af silde- og brislingebestandene og omvendt. Medlemsstaterne og interessenterne på området har desuden givet udtryk for deres støtte til, at der opstilles og gennemføres en forvaltningsplan for de vigtigste bestande i Østersøen.

(7)

Den flerårige plan, der opstilles i nærværende forordning (»planen«), bør i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter og beskyttelsesforanstaltninger.

(8)

Det er hensigtsmæssigt at opstille en flerartsfiskeriplan, som tager højde for samspillet mellem torske-, silde- og brislingebestandene og tager hensyn til bifangstarterne ved fiskeri efter disse bestande, nemlig rødspætte-, skrubbe-, pighvar- og slethvarbestandene i Østersøen.

(9)

Planen bør tage sigte på at bidrage til opfyldelsen af målene for den fælles fiskeripolitik, navnlig at nå og opretholde MSY for de relevante bestande.

(10)

I betragtning af den landingsforpligtelse, der ved artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 blev indført for alle fangster af arter, der er underlagt fangstbegrænsninger, bør planen desuden bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for torsk, sild, brisling og rødspætte.

(11)

I tråd med den økosystembaserede tilgang og ud over de fiskerirelaterede deskriptorer i direktiv 2008/56/EF er også deskriptor 1, 4 og 6 relevante for fiskeriforvaltningen.

(12)

Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastsættes i overensstemmelse med målene i den flerårige plan.

(13)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte målet for fiskeridødelighed (F), der svarer til målsætningen om at opnå og opretholde MSY, som intervaller af værdier, der er i overensstemmelse med opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY). Disse intervaller, der er baseret på videnskabelig rådgivning, er nødvendige for at skabe fleksibilitet til at tage højde for udviklingen i den videnskabelige rådgivning, for at bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og for at tage hensyn til det blandede fiskeris karakteristika. FMSY-intervallerne er blevet beregnet af ICES på grundlag af en række betragtninger. Intervallerne er udledt, så det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallets øvre grænse, så sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet for en bestands gydebiomasse (Blim), ikke er mere end 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' såkaldte rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er under referencepunktet for bestandens mindstegydebiomasse (MSY Btrigger), skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse i TAC-året divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det yder videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.

(14)

Med henblik på fastsættelse af fiskerimuligheder bør der være en øvre tærskel for FMSY-intervaller ved normal brug og, forudsat at den relevante bestand anses for at være i god stand (over MSY Btrigger), en øvre grænse for bestemte tilfælde. Det bør kun være muligt at fastsætte fiskerimuligheder op til den øvre grænse, hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde målsætningerne fastlagt i nærværende forordning ved blandet fiskeri eller nødvendigt for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande eller for at begrænse udsving fra år til år i fiskerimulighederne. Med henblik på at anvende den øvre grænse er det nødvendigt at minde om målsætningerne fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013, ifølge hvilke MSY-udnyttelsesgraden under alle omstændigheder skal være nået senest i 2020.

(15)

For de bestande, som disse er til rådighed for, og med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger er det nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter udtrykt som MSY Btrigger og Blim. Hvis bestandens størrelse reduceres til under sådanne kritiske niveauer for en bestands gydebiomasse, bør der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger til afhjælpning heraf.

(16)

Beskyttelsesforanstaltninger bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og specifikke bevarelsesforanstaltninger, når videnskabelig rådgivning indikerer, at en bestand er truet. Disse foranstaltninger bør suppleres med alle andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

(17)

For de bestandes vedkommende, for hvilke der ikke er referencepunkter til rådighed, bør der anvendes en forsigtighedstilgang.

(18)

Når Kommissionen fremsætter et forslag til ændring af bilagene til denne forordning, er det vigtigt for Europa-Parlamentet og Rådet at stræbe efter at sikre en hurtig vedtagelse deraf.

(19)

For bestande, der hentes som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig rådgivning om mindsteniveauer for gydebiomasse for sådanne bestande træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, når videnskabelig rådgivning indikerer, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige.

(20)

Med henblik på gennemførelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter.

(21)

Planen bør også fastsætte, at visse ledsagende tekniske foranstaltninger skal vedtages ved hjælp af delegerede retsakter, der kan bidrage til at opfylde planens målsætninger, navnlig hvad angår beskyttelse af gyde- og ungfisk eller for at øge selektiviteten.

(22)

Med henblik på en hurtig og formålstjenlig tilpasning til teknisk og videnskabelig udvikling samt for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (7). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(23)

Fristen for fremsættelse af fælles henstillinger fra berørte medlemsstater bør fastsættes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013.

(24)

For at sikre overholdelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning bør der indføres specifikke kontrolforanstaltninger til supplering af dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (8).

(25)

Da Østersøen er et forholdsvis lille fiskeriområde præget af især mindre fartøjer, der foretager kortere fangstrejser, bør kravet om forhåndsmeddelelse i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 udvides til at omfatte alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover, og disse forhåndsmeddelelser bør indgives mindst en time før det forventede ankomsttidspunkt i havn. Under hensyntagen til de begrænsede virkninger, som fangstrejser med fangst af meget små mængder fisk har for de relevante bestande, og til de administrative byrder forbundet med forhåndsmeddelelser i forbindelse med sådanne fangstrejser bør der dog kun kræves forhåndsmeddelelse for fartøjer, der medfører mindst 300 kg torsk eller to ton pelagiske arter om bord.

(26)

Tilsvarende bør kravet om brug af fiskerilogbøger i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 udvides til at omfatte fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover.

(27)

Det er også hensigtsmæssigt for så vidt angår fartøjer, der lander deres fangst usorteret, at tilpasse tolerancemargenen for de i fiskerilogbogen opførte skøn over, hvor store mængder der er om bord.

(28)

Tærskler bør fastsættes for fangster af torsk, sild og brisling, som et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Medlemsstaterne bør ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne fastsat i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der er sikkerhed for en effektiv kontrol af landinger af de bestande, som nærværende forordning finder anvendelse på.

(29)

Der bør fastsættes bestemmelser om Kommissionens regelmæssige evaluering af planens hensigtsmæssighed og effektivitet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Evalueringen bør følge og baseres på ICES' benchmarkevaluering af de relevante bestande.

(30)

Af hensyn til retssikkerheden er det hensigtsmæssigt at præcisere, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at nå planens målsætninger, kan anses for støtteberettigede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (9).

(31)

I betragtning af de foranstaltninger, som vedtages med nærværende forordning, bør Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 (10) ændres. Det er nødvendigt at opretholde de områdemæssige begrænsninger af fiskeriet, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 1098/2007, for at beskytte gyde- og ungfisk. Det er også nødvendigt at skabe klarhed over forholdet mellem planen og forordning (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår tekniske foranstaltninger og at etablere hensigtsmæssige procedurer for vedtagelse af tekniske foranstaltninger i forbindelse med flerårige planer. Endvidere bør de særlige regler om redskaber om bord på fartøjer, der er målrettet torsk, udgå.

(32)

Forordning (EF) nr. 1098/2007 bør ophæves.

(33)

Anvendelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1396/2014 (11) berøres ikke af, at planen vedtages —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan (»planen«) for følgende bestande (»de relevante bestande«) i EU-farvande i Østersøen og for fiskeriet, der udnytter de relevante bestande:

a)

torsk (Gadus morhua) i ICES-underafsnit 22-24 (torsk i den vestlige del af Østersøen)

b)

torsk (Gadus morhua) i ICES-underafsnit 25-32 (torsk i den østlige del af Østersøen)

c)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 25, 26, 27, 28.2, 29 og 32 (sild i den centrale del af Østersøen)

d)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 28.1 (sild i Rigabugten)

e)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 30 (sild i Det Botniske Hav)

f)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 31 (sild i Den Botniske Bugt)

g)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 22-24 (sild i den vestlige del af Østersøen)

h)

brisling (Sprattus sprattus) i ICES-underafsnit 22-32 (østersøbrisling).

2.   Denne forordning finder også anvendelse på bifangster af rødspætte (Pleuronectes platessa), skrubbe (Platichthys flesus), pighvar (Scophthalmus maximus) og slethvar (Scophthalmus rhombus) i ICES-underafsnit 22-32, der fanges ved fiskeri efter de relevante bestande.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af nærværende forordning finder definitionerne omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, artikel 4 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2187/2005 anvendelse. Endvidere forstås ved:

1)   »pelagiske bestande«: de bestande, der er anført i nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, litra c)-h), eller enhver kombination af disse

2)   »FMSY-interval«: et værdiinterval, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette intervals videnskabeligt fastsatte grænser ved blandet fiskeri og i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning giver maksimalt bæredygtige udbytter (MSY) på lang sigt under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad

3)   »MSY Flower« og »MSY Fupper«: henholdsvis den laveste værdi og den højeste værdi i FMSY-intervallet

4)   »MSY Btrigger«: referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket specifikke og hensigtsmæssige forvaltningstiltag skal tages til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på lang sigt

5)   »berørte medlemsstater«: medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse, nemlig Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland og Sverige.

KAPITEL II

MÅLSÆTNINGER OG MÅL

Artikel 3

Målsætninger

1.   Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.

2.   Planen skal bidrage til elimineringen af udsmid ved, at uønskede fangster undgås og reduceres i videst muligt omfang, og til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de arter, som er underlagt fangstbegrænsninger, og som nærværende forordning finder anvendelse på.

3.   Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig med målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

Planen skal navnlig sigte mod at:

a)

sikre, at de betingelser, der er beskrevet i deskriptor 3 i bilag I til direktiv 2008/56/EF, opfyldes, og

b)

bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til nævnte direktiv i forhold til den rolle, som fiskeriet spiller i opfyldelsen heraf.

4.   Foranstaltninger i henhold til planen skal træffes i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Artikel 4

Mål

1.   Målet for fiskeridødelighed skal være nået så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for de relevante bestande, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I, og i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1.

2.   Fiskerimulighederne fastsættes i henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 i overensstemmelse med målsætningerne og målene i planen og skal overholde målintervallerne for fiskeridødelighed i bilag I, kolonne A, til nærværende forordning.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødelighed end dem, der er fastsat i bilag I, kolonne A.

4.   Uanset stk. 2 og 3 kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes i overensstemmelse med de intervaller for fiskeridødelighed, som er fastsat i bilag I, kolonne B, forudsat at den relevante bestand ligger over det referencepunkt for mindsteniveauet for bestandens gydebiomasse, som er fastsat i bilag II, kolonne A:

a)

hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde målsætningerne fastlagt i artikel 3 ved blandet fiskeri

b)

hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller

c)

for at begrænse udsving i fiskerimulighederne mellem på hinanden følgende år til højst 20 %.

Anvendelsen af dette stykke forklares ved en henvisning til en eller flere af de i første afsnit, litra a)-c), fastsatte betingelser.

5.   Hvis udnyttelsesgraden for MSY ifølge videnskabelig rådgivning er nået for den relevante bestand senest i 2020, kan fiskerimulighederne for denne bestand derefter fastsættes i overensstemmelse med stk. 4.

6.   Hvis Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at intervallerne for fiskeridødelighed som fastsat i bilag I ikke længere korrekt afspejler målsætningerne for planen, kan Kommissionen omgående fremsætte et forslag til revision af disse intervaller.

7.   Fiskerimulighederne fastsættes under alle omstændigheder på en sådan måde, at det sikres, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en bestands gydebiomasse falder til et punkt under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim) som fastsat navnlig i bilag II, kolonne B.

KAPITEL III

BEVARELSESREFERENCEPUNKTER

Artikel 5

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   De bevarelsesreferencepunkter udtrykt som de mindste- og grænseniveauer for en bestands gydebiomasse, der skal anvendes for at beskytte de relevante bestandes fulde reproduktionsevne, er fastlagt i bilag II.

2.   Hvis videnskabelig rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under det referencepunkt for mindsteniveauet for bestandens gydebiomasse, der er fastsat i bilag II, kolonne A, til nærværende forordning, træffes der alle passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af den relevante bestand til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne for den relevante bestand uanset nærværende forordnings artikel 4, stk. 2 og 4, og i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at opnå sådanne niveauer på et niveau, som er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som reduceres til under det i nærværende forordnings bilag I, kolonne B, fastsatte interval, idet der tages hensyn til nedgangen i denne bestands biomasse.

3.   Hvis videnskabelig rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under det grænsereferencepunkt for bestandens gydebiomasse, der er fastsat i bilag II, kolonne B, til nærværende forordning, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af den relevante bestand til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY, og disse foranstaltninger kan uanset nærværende forordnings artikel 4, stk. 2 og 4, og i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 omfatte suspension af det målrettede fiskeri efter den relevante bestand og tilstrækkelig indskrænkning af fiskerimulighederne.

4.   De i denne artikel omhandlede afhjælpende foranstaltninger kan omfatte:

a)

foranstaltninger truffet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 i tilfælde af en alvorlig trussel mod havets biologiske ressourcer

b)

medlemsstaternes hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

foranstaltninger i henhold til nærværende forordnings artikel 7 og 8.

5.   Valget af foranstaltninger som omhandlet i nærværende artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i stk. 1 omhandlede niveauer.

6.   Hvis Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at bevarelsesreferencepunkterne som fastsat i bilag II ikke længere korrekt afspejler målsætningerne for planen, kan Kommissionen omgående fremsætte et forslag til revision af bevarelsesreferencepunkterne.

KAPITEL IV

SÆRLIGE BEVARELSESFORANSTALTNINGER FOR RØDSPÆTTE, SKRUBBE, PIGHVAR OG SLETHVAR

Artikel 6

Foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar fanget som bifangst

1.   Hvis videnskabelig rådgivning indikerer, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige for at sikre, at rødspætte-, skrubbe-, pighvar- eller slethvarbestandene i Østersøen, der fanges som bifangst i forbindelse med fiskeri efter de relevante bestande, forvaltes i overensstemmelse med målsætningerne i nærværende forordnings artikel 3, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

a)

specifikationer for fiskeredskaber, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabets størrelse eller brug af selektivitetsanordninger, med henblik på at sikre eller øge selektiviteten

b)

brug af fiskeredskaber, navnlig med hensyn til sættetid og -dybde for redskabsanvendelse, med henblik på at sikre eller øge selektiviteten

c)

forbud mod eller begrænsning af fiskeri i bestemte områder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålfiskearter

d)

forbud mod eller begrænsning af fiskeri eller brug af visse typer fiskeredskaber i bestemte perioder med henblik på at beskytte gydefisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålfiskearter

e)

bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer

f)

andre specifikationer, der er knyttet til selektivitet.

2.   De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne fastsat i artikel 3.

KAPITEL V

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL LANDINGSFORPLIGTELSEN

Artikel 7

Bestemmelser i tilknytning til landingsforpligtelsen

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende foranstaltninger:

a)

undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter med videnskabeligt dokumenterede høje overlevelsesrater under hensyntagen til specifikationerne for redskaberne, for fiskerimetoderne og for økosystemet med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen

b)

de minimis-undtagelser med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen; sådanne de minimis-undtagelser fastsættes for de tilfælde, der er omhandlet i, og skal være i overensstemmelse med betingelserne fastsat i artikel 15, stk. 5, litra c), i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

specifikke bestemmelser om fangstdokumentation, navnlig med henblik på overvågning af gennemførelsen af landingsforpligtelsen, og

d)

fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

2.   De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

KAPITEL VI

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Artikel 8

Tekniske foranstaltninger

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:

a)

specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

b)

specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

c)

begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålfiskearter eller minimere den negative indvirkning på økosystemet, og

d)

fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

2.   De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

KAPITEL VII

REGIONALISERING

Artikel 9

Regionalt samarbejde

1.   Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, 7 og 8.

2.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan de berørte medlemsstater forelægge fælles henstillinger første gang senest den 21. juli 2017 og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af evalueringen af planen i henhold til artikel 15. De berørte medlemsstater kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig ved en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår skal fremsættes senest den 1. juli i det forudgående år.

3.   De i henhold til artikel 6, 7 og 8 tillagte beføjelser berører ikke beføjelser, som er tillagt Kommissionen i henhold til andre bestemmelser i EU-retten, herunder i henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL VIII

KONTROL OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 10

Forholdet til forordning (EF) nr. 1224/2009

Kontrolforanstaltningerne i dette kapitel finder anvendelse som supplement til foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1224/2009, medmindre andet er fastsat i dette kapitel.

Artikel 11

Forhåndsmeddelelser

1.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder den deri fastsatte forhåndsmeddelelsespligt anvendelse på førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover og med mindst 300 kg torsk eller to ton pelagiske bestande om bord.

2.   Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal forhåndsmeddelelsesperioden mindst være en time før det forventede ankomsttidspunkt i havn. De kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten kan ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag give tilladelse til en tidligere indsejling i havn.

Artikel 12

Logbøger

Uanset artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover, som fisker målrettet efter torsk, føre en fiskerilogbog over deres aktiviteter i overensstemmelse med artikel 14 i nævnte forordning.

Artikel 13

Tolerancemargen i logbogen

Uanset artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009 er den tilladte tolerancemargen for de i fiskerilogbogen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram, der er om bord, for så vidt angår fangster, der landes usorteret, 10 % af de samlede fangster, der er om bord.

Artikel 14

Udpegede havne

Tærsklen for levende vægt af arter, der er omfattet af planen, over hvilken et fiskerfartøj skal lande sine fangster i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009, er:

a)

750 kilogram torsk

b)

5 ton pelagiske arter.

KAPITEL IX

OPFØLGNING

Artikel 15

Evaluering af planen

Senest den 21. juli 2019 og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne fastsat i artikel 3. Kommissionen kan aflægge rapport på en tidligere dato, hvis det skønnes nødvendigt af alle berørte medlemsstater eller af Kommissionen selv.

KAPITEL X

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, 7 og 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. juli 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 6, 7 og 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, 7 og 8 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL XI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde målsætningerne for planen, anses for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter med henblik på artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.

Artikel 18

Ændring af forordning (EF) nr. 2187/2005

I forordning (EF) nr. 2187/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 3, udgår.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Områdemæssige begrænsninger af fiskeriet

1.   Det er fra 1. maj til 31. oktober forbudt at fiske inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt i overensstemmelse med WGS84-koordinatsystemet:

a)

Område 1:

55° 45′ N, 15° 30′ Ø

55° 45′ N, 16° 30′ Ø

55° 00′ N, 16° 30′ Ø

55° 00′ N, 16° 00′ Ø

55° 15′ N, 16° 00′ Ø

55° 15′ N, 15° 30′ Ø

55° 45′ N, 15° 30′ Ø

b)

Område 2:

55° 00′ N, 19° 14′ Ø

54° 48′ N, 19° 20′ Ø

54° 45′ N, 19° 19′ Ø

54° 45′ N, 18° 55′ Ø

55° 00′ N, 19° 14′ Ø

c)

Område 3:

56° 13′ N, 18° 27′ Ø

56° 13′ N, 19° 31′ Ø

55° 59′ N, 19° 13′ Ø

56° 03′ N, 19° 06′ Ø

56° 00′ N, 18° 51′ Ø

55° 47′ N, 18° 57′ Ø

55° 30′ N, 18° 34′ Ø

56° 13′ N, 18° 27′ Ø.

2.   Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske med hildingsgarn, indfiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 157 mm eller med drivliner. Der må ikke findes andre redskaber om bord.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 28aa

Procedure for vedtagelse af tekniske foranstaltninger i forbindelse med de flerårige planer

Kommissionen tillægges beføjelse til med henblik på vedtagelse af de i artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 (*) omhandlede retsakter og i hele dennes varighedsperiode at vedtage tekniske foranstaltninger. Sådanne tekniske foranstaltninger fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 28b i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og kan, hvor det er relevant, fravige følgende:

a)

de specifikationer for målarter, maskestørrelser og bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag II, III og IV til samt omhandlet i artikel 3 og 4 og artikel 14, stk. 1, i nærværende forordning

b)

de strukturer, specifikationer og regler for anvendelse af aktive redskaber, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, 3 og 4, og artikel 6 i samt bilag II til nærværende forordning

c)

de strukturer, specifikationer og regler for anvendelse af passive redskaber, der er fastsat i artikel 8 i nærværende forordning

d)

listen eller listerne over koordinaterne for de områder og de perioder, hvor fiskeriforbud eller -begrænsninger finder anvendelse, som fastsat i artikel 16 og 16a i nærværende forordning

e)

de arter, som artikel 18a, stk. 1, i nærværende forordning finder anvendelse på, samt de geografiske områder og perioder for anvendelse af begrænsninger for fiskeri efter bestemte bestande fastsat i nævnte stykke samt de nærmere tekniske bestemmelser for undtagelsen fastlagt i artikel 18a, stk. 2, i nærværende forordning.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).«"

4)

I artikel 28b, stk. 2, 3 og 5, ændres »artikel 14a og 28a« til »artikel 14a, 28a og 28aa«.

Artikel 19

Ophævelse af forordning (EF) nr. 1098/2007

Forordning (EF) nr. 1098/2007 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på femtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, 6. juli 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 230 af 14.7.2015, s. 120.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.6.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 1.7.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).

(7)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1396/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 40).


BILAG I

MÅL FOR FISKERIDØDELIGHED

(som omhandlet i artikel 4)

Bestand

Målintervaller for fiskeridødelighed, som er forenelige med opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY)

 

Kolonne A

(Del af FMSY-intervallet som omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 3)

Kolonne B

(Del af FMSY-intervallet som omhandlet i artikel 4, stk. 4)

Torsk i den vestlige del af Østersøen

0,15-0,26

0,26-0,45

Torsk i den østlige del af Østersøen

Ikke fastsat

Ikke fastsat

Sild i den centrale del af Østersøen

0,16-0,22

0,22-0,28

Sild i Rigabugten

0,24-0,32

0,32-0,38

Sild i Det Botniske Hav

0,11-0,15

0,15-0,18

Sild i Den Botniske Bugt

Ikke fastsat

Ikke fastsat

Sild i den vestlige del af Østersøen

0,23-0,32

0,32-0,41

Østersøbrisling

0,19-0,26

0,26-0,27


BILAG II

BEVARELSESREFERENCEPUNKTER FOR GYDEBIOMASSE

(som omhandlet i artikel 5)

Bestand

Bevarelsesreferencepunkter

 

Kolonne A

Mindstereferencepunkt for en bestands gydebiomasse (i tons) som omhandlet i artikel 5, stk. 2 (MSY Btrigger)

Kolonne B

Grænsereferencepunkt for en bestands gydebiomasse (i ton) som omhandlet i artikel 5, stk. 3 (Blim)

Torsk i den vestlige del af Østersøen

38 400

27 400

Torsk i den østlige del af Østersøen

Ikke fastsat

Ikke fastsat

Sild i den centrale del af Østersøen

600 000

430 000

Sild i Rigabugten

60 000

Ikke fastsat

Sild i Det Botniske Hav

316 000

Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt

Ikke fastsat

Ikke fastsat

Sild i den vestlige del af Østersøen

110 000

90 000

Østersøbrisling

570 000

410 000


Top