Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0849

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP

OJ L 141, 28.5.2016, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/849/oj

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/79


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/849

af 27. maj 2016

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/800/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«) til gennemførelse af bl.a. FN's Sikkerhedsråds resolution (»UNSCR«) 1718 (2006) og 1874 (2009).

(2)

Den 7. marts 2013 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2094 (2013), hvori det på det kraftigste fordømte den atomprøvesprængning, som DPRK foretog den 12. februar 2013 i strid med og under klar tilsidesættelse af de relevante UNSCR.

(3)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/183/FUSP (2), der erstattede afgørelse 2010/800/FUSP og bl.a. gennemførte UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) og 2094 (2013).

(4)

Den 2. marts 2016 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2270 (2016), hvori det udtrykte sin dybeste bekymring over den atomprøvesprængning, som DPRK foretog den 6. januar 2016 i strid med de relevante UNSCR, fordømte DPRK's opsendelse den 7. februar 2016, som brugte ballistisk missilteknologi, og som var en alvorlig overtrædelse af de relevante UNSCR, samt fastslog, at der fortsat foreligger en klar trussel mod den internationale fred og sikkerhed i og uden for regionen.

(5)

Den 31. marts 2016 vedtog Rådet afgørelse 2016/476/FUSP (3), som ændrede afgørelse 2013/183/FUSP og gennemførte UNSCR 2270 (2016).

(6)

Som følge af Nordkoreas aktioner tidligere i år, der betragtes som en alvorlig trussel mod den internationale fred og sikkerhed i og uden for regionen, har Rådet besluttet at indføre yderligere restriktive foranstaltninger.

(7)

UNSCR 2270 (2016), der udtrykker stor bekymring over, at DPRK's våbensalg har skabt indtægter, der anvendes til at opnå kernevåben og ballistiske missiler, fastslår, at våbenrestriktionerne bør omfatte alle våben og dertil knyttet materiel, herunder håndvåben og lette våben og dertil knyttet materiel. Den udvider også yderligere forbuddene mod overførsel og indkøb af produkter, der kunne bidrage til udviklingen af de nordkoreanske væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet af væbnede styrker i en anden FN-medlemsstat uden for DPRK.

(8)

UNSCR 2270 (2016) specificerer, at forbuddet mod indkøb af teknisk bistand i forbindelse med våben forbyder FN-medlemsstater at involvere sig som værter for instruktører, rådgivere eller andre embedsmænd med henblik på militær, paramilitær eller politirelateret uddannelse.

(9)

UNSCR 2270 (2016) bekræfter, at forbuddene mod overførsel, indkøb og levering af teknisk bistand i forbindelse med visse varer også gælder med hensyn til forsendelse af produkter til eller fra DPRK til reparation, vedligeholdelse, istandsættelse, prøvning, »reverse engineering« og markedsføring, uanset om ejerskabet eller kontrollen overføres, og understreger, at foranstaltningerne om visumforbud også finder anvendelse på alle personer, der rejser i disse øjemed.

(10)

Rådet finder det hensigtsmæssigt at forbyde levering, salg eller overførsel til DPRK af yderligere produkter, materiel eller udstyr forbundet med varer og teknologi med dobbelt anvendelse.

(11)

UNSCR 2270 (2016) udvider listen over fysiske personer og enheder, der er omfattet af foranstaltninger vedrørende indefrysning af aktiver og visumforbud, og bestemmer, at indefrysning af aktiver finder anvendelse på enheder af DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti, hvis FN-medlemsstaten fastslår, at de har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til de relevante UNSCR.

(12)

UNSCR 2270 (2016), der udtrykker bekymring over, at DPRK misbruger de privilegier og immuniteter, der gives i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, fastsætter yderligere foranstaltninger, der sigter mod at forhindre nordkoreanske diplomater, regeringsrepræsentanter og personer fra tredjelande i at handle på vegne af udpegede fysiske personer eller enheder eller efter deres anvisninger og i at deltage i forbudte aktiviteter.

(13)

UNSCR 2270 (2016) præciserer endvidere omfanget af FN-medlemsstaternes pligt til at forhindre specialiseret uddannelse af nordkoreanske statsborgere i visse følsomme discipliner.

(14)

UNSCR 2270 (2016) udvider også anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der gælder for transport- og finanssektoren.

(15)

Inden for rammerne af de foranstaltninger, der gælder for finanssektoren, finder Rådet det hensigtsmæssigt at forbyde pengeoverførsler til og fra DPRK, medmindre de specifikt er godkendt på forhånd, samt nordkoreanske investeringer på områder under medlemsstaternes jurisdiktion og investeringer i DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller enheder.

(16)

Ud over foranstaltningerne fastsat i den relevante UNSCR bør medlemsstaterne nægte tilladelse til, at alle luftfartøjer, der drives af nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i DPRK, kan lande på, lette fra eller overflyve deres område. Medlemsstaterne bør også forbyde indsejling i deres havne for ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK.

(17)

UNSCR 2270 (2016) forbyder indkøb af visse mineraler og eksport af flybrændstof.

(18)

Rådet finder, at forbuddet mod eksport af luksusvarer bør udvides til at omfatte import af sådanne varer fra DPRK.

(19)

UNSCR 2270 (2016) udvider desuden forbuddene mod at yde finansiel støtte til handel med DPRK.

(20)

Rådet finder det endvidere hensigtsmæssigt at udvide forbuddene mod offentlig finansiel støtte til handel med DPRK, navnlig for at undgå, at finansiel støtte bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af fremføringsmidler til atomvåben.

(21)

UNSCR 2270 (2016) minder om, at Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) har opfordret landene til at anvende skærpede kundelegitimationskrav og effektive modforanstaltninger til at beskytte deres jurisdiktioner imod DPRK's ulovlige finansielle aktiviteter, og opfordrer FN-medlemsstaterne til at anvende FATF's anbefaling nr. 7, fortolkningsnoten og den tilhørende vejledning til effektivt at gennemføre målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med spredning.

(22)

UNSCR 2270 (2016) understreger også, at det ikke er hensigten, at de derved indførte foranstaltninger skal have negative humanitære konsekvenser for DPRK's civilbefolkning eller indvirke negativt på aktiviteter, der ikke er forbudt i henhold til de relevante UNSCR, eller det arbejde, der udføres af internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, der udfører bistands- og nødhjælpsaktiviteter i DPRK til gavn for civilbefolkningen.

(23)

UNSCR 2270 (2016) giver udtryk for sit engagement i en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på situationen. Den bekræfter støtte til sekspartsforhandlingerne og opfordrer til, at de genoptages.

(24)

UNSCR 2270 (2016) bekræfter, at DPRK's aktioner skal evalueres løbende, og at FN's Sikkerhedsråd er indstillet på om nødvendigt at styrke, ændre, suspendere eller ophæve foranstaltningerne i lyset af DPRK's efterlevelse samt er fast besluttet på at iværksætte yderligere betydelige foranstaltninger i tilfælde af en yderligere atomprøvesprængning eller opsendelse fra DPRK's side.

(25)

I februar 2016 foretog Rådet en revision i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i afgørelse 2013/183/FUSP og artikel 6, stk. 2 og 2a, i forordning (EF) nr. 329/2007 (4) og bekræftede, at de personer og enheder, der er opført i afgørelsens bilag II og forordningens bilag V, bør forblive opført.

(26)

Denne afgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ejendomsretten og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne afgørelse bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(27)

Denne afgørelse overholder også fuldt ud medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN-pagten og den retligt bindende karakter af UNSCR.

(28)

Afgørelse 2013/183/FUSP bør af klarhedshensyn ophæves og erstattes af en ny afgørelse.

(29)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre en række foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Direkte eller indirekte levering, salg, overførsel eller eksport af følgende produkter og teknologi, herunder software, til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om de har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej:

a)

forsvarsmateriel af enhver art, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer, militært udstyr, paramilitært udstyr og reservedele hertil, bortset fra ikkekampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i DPRK

b)

alle produkter, alt materiel, alt udstyr, alle varer og al teknologi som vedtaget af FN's Sikkerhedsråd eller den komité, der er nedsat i henhold til punkt 12 i UNSCR 1718 (2006) (»sanktionskomitéen«), i overensstemmelse med punkt 8, litra a), nr. ii), i UNSCR 1718 (2006), punkt 5, litra b), i UNSCR 2087 (2013) og punkt 20 i UNSCR 2094 (2013), der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

c)

visse andre typer produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller som kunne bidrage til dets militære aktiviteter, herunder alle varer og teknologier med dobbelt anvendelse som anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (5)

d)

alle øvrige typer produkter, materiel og udstyr vedrørende varer og teknologi med dobbelt anvendelse; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

e)

visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler, såsom visse typer af aluminium, der benyttes i ballistiske missilsystemer; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

f)

ethvert andet produkt, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer eller ballistiske missilprogrammer eller andre programmer for masseødelæggelsesvåben, til aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse; Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette litra

g)

ethvert andet produkt, bortset fra fødevarer og medicin, hvis en medlemsstat fastslår, at det kunne bidrage direkte til udviklingen af de nordkoreanske væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet af væbnede styrker i en anden stat uden for DPRK.

2.   Det er ligeledes forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand eller tekniske tjenester eller yde mæglervirksomhed eller anden formidlervirksomhed i forbindelse med produkter eller teknologi som omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse eller brug af disse produkter til personer, enheder eller organer i DPRK eller til anvendelse i DPRK

b)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med produkter eller teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og sådan teknologi, eller i forbindelse med direkte eller indirekte levering af hermed forbundet teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand, tekniske tjenester eller mæglervirksomhed til personer, enheder eller organer i DPRK eller til anvendelse i DPRK

c)

bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) og b).

3.   Indkøb fra DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved brug af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 samt DPRK's levering til medlemsstaternes statsborgere af teknisk uddannelse, rådgivning eller bistand, tekniske tjenester, finansiering eller finansiel bistand som omhandlet i stk. 2 er også forbudt, uanset om det har oprindelse i DPRK eller ej.

Artikel 2

De foranstaltninger, der er indført ved artikel 1, stk. 1, litra g), finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af et produkt eller indkøbet heraf, hvis:

a)

medlemsstaten fastslår, at sådanne aktiviteter udelukkende er til humanitære formål eller udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og som ikke har forbindelse til aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, forudsat at medlemsstaten på forhånd underretter sanktionskomitéen om en sådan konstatering og orienterer sanktionskomitéen om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre anvendelse af produktet til sådanne andre formål, eller

b)

sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at en bestemt levering, et bestemt salg eller en bestemt overførsel ikke vil være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

Artikel 3

1.   Direkte eller indirekte salg, køb eller transport af eller mæglervirksomhed vedrørende guld og ædle metaller samt diamanter til, fra eller på vegne af DPRK's regering, dets offentlige organer, selskaber og agenturer samt DPRK's centralbank såvel som personer og enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

2.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 4

1.   Indkøb fra DPRK af guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordmineraler foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej.

2.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 5

Levering af nyligt trykte eller slåede eller ikkeudstedte nordkoreansk denominerede pengesedler og mønter til eller til fordel for DPRK's centralbank er forbudt.

Artikel 6

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af luksusvarer til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

2.   Import, køb eller overførsel af luksusvarer fra DPRK er forbudt.

3.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af stk. 1 og 2.

Artikel 7

1.   Indkøb fra DPRK af kul, jern og jernmalm foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produktet har oprindelse i DPRK eller ej. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på kul, som den indkøbende medlemsstat på grundlag af troværdige oplysninger bekræfter har oprindelse uden for DPRK og udelukkende er blevet transporteret gennem DPRK med henblik på eksport fra havnen i Rajin (Rason), forudsat at medlemsstaten på forhånd underretter sanktionskomitéen, og at sådanne transaktioner ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på transaktioner, der udelukkende er bestemt til livsnødvendige formål og ikke er forbundet med at generere indtægter til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

Artikel 8

1.   Salg eller levering af flybrændstof, herunder flybenzin, jetbrændstof af naftatypen, jetbrændstof af petroleumstypen og raketbrændstof af petroleumstypen til DPRK foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, er forbudt, uanset om produkterne har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen på forhånd i det enkelte tilfælde undtagelsesvis har godkendt overførsel til DPRK af sådanne produkter til verificerede væsentlige humanitære behov og med forbehold af nærmere ordninger til effektiv overvågning af levering og anvendelse.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg eller levering af flybrændstof til civile passagerfly uden for DPRK, som udelukkende er til brug under flyvningen til DPRK og returflyvningen.

Artikel 9

Import, køb eller overførsel fra DPRK af olieprodukter, der ikke er omfattet af UNSCR 2270 (2016), er forbudt. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

KAPITEL II

RESTRIKTIONER VEDRØRENDE FINANSIEL STØTTE TIL HANDEL

Artikel 10

1.   Medlemsstaterne yder ikke offentlig finansiel støtte til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til deres statsborgere eller enheder, som er involveret i sådan handel. Dette berører ikke tilsagn, som er givet forud for denne afgørelses ikrafttræden, forudsat at sådan finansiel støtte ikke bidrager til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse.

2.   Privat finansiel støtte til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til medlemsstaternes statsborgere eller enheder, som er involveret i sådan handel, er forbudt, hvis en sådan finansiel støtte kunne bidrage til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse.

3.   Stk. 1 og 2 vedrører ikke handel, som har fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre humanitære formål.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER PÅ INVESTERINGER

Artikel 11

1.   Investeringer på områder under medlemsstaternes jurisdiktion foretaget af DPRK, dets statsborgere eller enheder, der er oprettet i DPRK eller underlagt dets jurisdiktion, eller af personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

2.   Det er forbudt

a)

at erhverve eller udvide en deltagelse i enheder i DPRK eller i nordkoreanske eller nordkoreansk ejede enheder uden for DPRK, der er involveret i aktiviteter, som er forbundet med DPRK's aktiviteter eller programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben, eller i aktiviteter inden for minedrift eller raffinering eller i den kemiske industri, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne enheder og erhvervelse af aktier eller andre værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

b)

at yde finansiering eller finansiel støtte til enheder i DPRK eller i nordkoreanske eller nordkoreansk ejede enheder uden for DPRK, der er involveret i aktiviteter som omhandlet i litra a), eller med det dokumenterede formål at finansiere sådanne enheder i DPRK

c)

at oprette joint ventures med enheder i DPRK, der er involveret i aktiviteter som omhandlet i litra a), eller med datterselskaber eller filialer under deres kontrol

d)

at levere investeringstjenesteydelser i direkte tilknytning til aktiviteter som omhandlet i litra a)-c).

KAPITEL IV

FINANSSEKTOREN

Artikel 12

Medlemsstaterne må, herunder gennem deres deltagelse i internationale finansielle institutioner, ikke give nye tilsagn om gavebistand, finansiel bistand eller lån på lempelige vilkår til DPRK, undtagen hvor dette sker i humanitært og udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning. Medlemsstaterne udviser desuden årvågenhed for at begrænse nuværende tilsagn og om muligt bringe dem til ophør.

Artikel 13

For at hindre levering af finansielle tjenesteydelser eller overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, herunder store kontantbeløb, som kunne bidrage til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller til eller fra statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner under deres jurisdiktion gælder følgende:

1)

Der må ikke foretages pengeoverførsler til eller fra DPRK, bortset fra transaktioner, der er omfattet af nr. 3, og som der er givet tilladelse til i overensstemmelse med nr. 4.

2)

Finansielle institutioner under medlemsstaternes jurisdiktion må ikke indgå eller fortsætte med at deltage i transaktioner med:

a)

banker hjemmehørende i DPRK, herunder DPRK's centralbank

b)

filialer eller datterselskaber under medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK

c)

filialer eller datterselskaber uden for medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK eller

d)

finansielle enheder, der hverken er hjemmehørende i DPRK eller inden for medlemsstaternes jurisdiktion, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i DPRK,

medmindre sådanne transaktioner er omfattet af nr. 3, og der er givet tilladelse hertil i overensstemmelse med nr. 4.

3)

Følgende transaktioner kan gennemføres under forudsætning af den i nr. 4 omhandlede forhåndstilladelse:

a)

transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedsydelser eller medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b)

transaktioner vedrørende personlige pengeoverførsler

c)

transaktioner vedrørende gennemførelsen af de undtagelser, der er fastsat i denne afgørelse

d)

transaktioner i forbindelse med en specifik handelskontrakt, der ikke er forbudt i henhold til denne afgørelse

e)

transaktioner vedrørende en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende transaktioner skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

f)

transaktioner, som udelukkende er nødvendige for gennemførelsen af projekter, som Unionen eller medlemsstaterne finansierer i udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning

g)

transaktioner vedrørende betaling for krav mod DPRK eller nordkoreanske personer eller enheder, vurderet fra sag til sag og forudsat, at der sker underretning ti dage før tilladelse gives, og lignende transaktioner, der ikke bidrager til aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne afgørelse.

4)

Pengeoverførsler på over 15 000 EUR til eller fra DPRK i forbindelse med de transaktioner, der er omhandlet i nr. 3, kræver forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Den relevante medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle tilladelser, der gives.

5)

Der kræves ikke forhåndstilladelse som omhandlet i nr. 4 for pengeoverførsler eller transaktioner, der er nødvendige til officielle formål med en medlemsstats diplomatiske eller konsulære mission i DPRK.

6)

Finansielle institutioner skal, når de udøver aktiviteter i forbindelse med banker og finansielle institutioner som nævnt i nr. 2:

a)

løbende udvise årvågenhed over for kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer og i overensstemmelse med deres forpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

b)

kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende transaktionens afsender og modtager udfyldes, og, hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise transaktionen

c)

opbevare alle registreringer af transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

omgående indberette deres mistanke til den finansielle efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at antage, at midlerne har tilknytning til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben; FIU eller den anden kompetente myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af rapporter om mistænkelige transaktioner.

Artikel 14

1.   Det er forbudt på medlemsstaternes områder at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og andre finansielle enheder som omhandlet i artikel 13, nr. 2.

2.   Eksisterende filialer, datterselskaber og repræsentationskontorer skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

3.   Medmindre det på forhånd er blevet godkendt af sanktionskomitéen, er det forbudt for nordkoreanske banker, herunder DPRK's centralbank, dens filialer og datterselskaber, og for andre finansielle enheder omhandlet i artikel 13, nr. 2, at:

a)

oprette nye joint ventures med banker under medlemsstaternes jurisdiktion

b)

erhverve ejerandele i banker under medlemsstaternes jurisdiktion

c)

at oprette eller opretholde korrespondentbankforbindelser med banker under medlemsstaternes jurisdiktion.

4.   Eksisterende joint ventures, ejerandele og korrespondentbankforbindelser med nordkoreanske banker skal bringes til ophør senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016).

5.   Det er forbudt for finansielle institutioner på medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion at åbne repræsentationskontorer, datterselskaber, filialer eller bankkonti i DPRK.

6.   Eksisterende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i DPRK skal lukkes senest 90 dage efter vedtagelsen af UNSCR 2270 (2016), hvis den pågældende medlemsstat har troværdige oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at sådanne finansielle tjenesteydelser kunne bidrage til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

7.   Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne kontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for leveringen af humanitær bistand, diplomatiske missioners aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser, aktiviteter udført af FN eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organer eller andre formål, der er forenelige med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

8.   Eksisterende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i DPRK skal lukkes, hvis den pågældende medlemsstat har troværdige oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at sådanne finansielle tjenesteydelser kunne bidrage til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge denne afgørelse.

9.   En medlemsstat kan indrømme undtagelse fra stk. 8, hvis den i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne kontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for leveringen af humanitær bistand, diplomatiske missioners aktiviteter i DPRK i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser, aktiviteter udført af FN eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organer eller andre formål, der er forenelige med denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter på forhånd de øvrige medlemsstater om, at den har til hensigt at indrømme en undtagelse.

Artikel 15

Direkte eller indirekte salg eller køb af eller mæglervirksomhed eller bistand ved udstedelse af offentlige eller statsgaranterede DPRK-obligationer, der er udstedt efter den 18. februar 2013, til eller fra DPRK's regering, dets offentlige organer, selskaber og agenturer, DPRK's centralbank eller banker hjemmehørende i DPRK eller filialer og datterselskaber inden eller uden for medlemsstaternes jurisdiktion, af banker hjemmehørende i DPRK eller finansielle enheder, der hverken er hjemmehørende i DPRK eller underlagt medlemsstaternes jurisdiktion, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i DPRK, samt alle personer og enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, er forbudt.

KAPITEL V

TRANSPORTSEKTOREN

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, herunder Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, al fragt til og fra DPRK på deres område eller i transit gennem deres område, herunder i deres lufthavne, havne og frihandelszoner, og fragt, der mægles eller formidles af DPRK eller nordkoreanske statsborgere eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, eller af personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I, og fragt, der transporteres med et luftfartøj eller søfartøj under DPRK's flag, med henblik på at sikre, at ingen produkter overføres i strid med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

2.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, herunder Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser, al fragt til og fra DPRK på deres område eller i transit gennem deres område og fragt, der mægles eller formidles af DPRK eller nordkoreanske statsborgere eller personer eller enheder, der handler på deres vegne, herunder i deres lufthavne og søhavne, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

3.   Medlemsstaterne inspicerer med flagstatens samtykke skibe på åbent hav, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibes fragt indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

4.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i forbindelse med inspektioner i henhold til stk. 1-3.

5.   Luftfartøjer og skibe, der transporterer fragt til og fra DPRK, skal inden ankomst eller afgang afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af en medlemsstat.

6.   Når der gennemføres inspektion i henhold til stk. 1-3, beslaglægger og bortskaffer medlemsstaterne i overensstemmelse med punkt 14 i UNSCR 1874 (2009) og punkt 8 i UNSCR 2087 (2013) produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

7.   Medlemsstaterne nægter indsejling i deres havne for ethvert skib, der har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat har givet tilladelse til en sådan inspektion, eller hvis et skib under DPRK's flag har nægtet at lade sig inspicere i henhold til punkt 12 i UNSCR 1874 (2009).

8.   Stk. 7 finder ikke anvendelse, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion eller i en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne nægter i overensstemmelse med deres nationale beføjelser og lovgivning samt folkeretten, navnlig relevante internationale aftaler om civil luftfart, ethvert luftfartøj, der drives af nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i DPRK, tilladelse til at lande på, lette fra eller overflyve deres område.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødlanding eller i tilfælde af landing med henblik på inspektion.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan landing er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterne forbyder indsejling i deres havne for ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK.

2.   Medlemsstaterne forbyder indsejling i deres havne for ethvert skib, hvorom de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at skibet ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag I, II eller III eller indeholder fragt, som det i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion, eller hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse.

4.   Stk. 2 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødsituation eller i tilfælde af tilbagevenden til skibets oprindelseshavn, hvis indsejling er nødvendig med henblik på inspektion, hvis sanktionskomitéen på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i UNSCR 2270 (2016), eller hvis den pågældende medlemsstat på forhånd fastslår, at sådan indsejling er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle indsejlinger, som den har tilladt.

Artikel 19

Levering af bunkring eller forsyninger eller andre ydelser til skibe fra DPRK er forbudt for medlemsstaternes statsborgere eller fra medlemsstaternes område, hvis der foreligger oplysninger, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål, eller indtil fragten er inspiceret og om nødvendigt beslaglagt og bortskaffet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1-3 og 6.

Artikel 20

1.   Det er forbudt at lease eller chartre medlemsstaternes skibe eller luftfartøjer under flag eller at levere besætningsmedlemmer til DPRK, personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I, II eller III, andre nordkoreanske enheder, andre personer eller enheder, som medlemsstaten fastslår har medvirket til omgåelse af sanktioner eller krænkelse af bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning fra nogen af ovennævnte, og enheder, der ejes eller kontrolleres af nogen af ovennævnte.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på leasing, chartring eller levering af besætningsmedlemmer, forudsat at den pågældende medlemsstat i det enkelte tilfælde har underrettet sanktionskomitéen på forhånd og har givet sanktionskomitéen oplysninger, der viser, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå, at sådanne aktiviteter bidrager til krænkelser af bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   En medlemsstat kan indrømme undtagelse fra stk. 8, hvis den i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og forudsat at den har oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at aktiviteterne bidrager til krænkelser af bestemmelserne i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter på forhånd de øvrige medlemsstater om, at den har til hensigt at indrømme en undtagelse.

Artikel 21

Medlemsstaterne fjerner ethvert skib, der ejes, drives eller er bemandet af DPRK, fra deres registre, og de registrerer ikke noget fartøj, som er slettet af en anden medlemsstat i henhold til punkt 19 i UNSCR 2270 (2016).

Artikel 22

1.   Det er forbudt at registrere fartøjer i DPRK, at indhente tilladelse for et fartøj til at sejle under nordkoreansk flag eller eje, lease, drive det eller levere nogen skibsklassificering, -certificering eller tilhørende tjenester eller at forsikre fartøjer, der sejler under nordkoreansk flag.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktiviteter, som sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde er blevet underrettet om på forhånd, forudsat at den pågældende medlemsstat har givet sanktionskomitéen detaljerede oplysninger om aktiviteterne, herunder navnene på de personer og enheder, der er involveret deri, oplysninger, der viser, at sådanne aktiviteter udelukkende er til livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske personer eller enheder til at generere indtægter, og oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at disse aktiviteter bidrager til krænkelser af UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

KAPITEL VI

INDREJSE- OG OPHOLDSRESTRIKTIONER

Artikel 23

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

personer, herunder disses familiemedlemmer eller personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, som sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd har udpeget som ansvarlige for DPRK's politikker i forbindelse med dets nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved at støtte eller fremme disse programmer, jf. bilag I

b)

personer, der ikke er omfattet af bilag I, jf. listen i bilag II, som:

i)

er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved at støtte eller fremme disse programmer, eller personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger

ii)

leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område

iii)

er involveret i levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller i levering til DPRK af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder gennem levering af finansielle tjenesteydelser

c)

personer, der ikke er omfattet af bilag I eller II, som arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II, eller personer, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, jf. bilag III til denne afgørelse.

2.   Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis sanktionskomitéen konkluderer, at en undtagelse på anden måde vil fremme målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte egne statsborgere indrejse på dens område.

4.   Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference indkaldt af FN eller i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

5.   Stk. 4 anses også for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

6.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en undtagelse i henhold til stk. 4 eller 5.

7.   Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, litra b), såfremt rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller med henblik på deltagelse i mellemstatslige møder, møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder arrangeret af en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de restriktive foranstaltningers politiske mål, herunder demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten i DPRK.

8.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser som omhandlet i stk. 7, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere medlemmer af Rådet skriftligt gør indsigelse inden to arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis et eller flere medlemmer af Rådet gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.

9.   Stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter med henblik på at varetage FN-forretninger.

10.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 4, 5, 7 og 9 tillader personer, der er opført på listerne i bilag I, II eller III, indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, den er udstedt til, og de berørte personer.

11.   Medlemsstaterne udviser årvågenhed og tilbageholdenhed med hensyn til indrejse på eller transit gennem deres områder for så vidt angår personer, der arbejder på vegne af eller efter anvisning fra udpegede personer eller enheder, jf. bilag I.

Artikel 24

1.   Medlemsstaterne udviser nordkoreanske statsborgere, som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II, eller som de fastslår medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til DPRK i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål.

Artikel 25

1.   Medlemsstaterne udviser nordkoreanske diplomater, regeringsrepræsentanter og andre nordkoreanske statsborgere, som handler på vegne af regeringen, og som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed, der er opført på listen i bilag I, II eller III eller en person eller enhed, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til DPRK i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter eller andre FN-faciliteter med henblik på at varetage FN-forretninger.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016), eller hvis den relevante medlemsstat i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle afgørelser om ikke at udvise personer som omhandlet i stk. 1.

Artikel 26

1.   Medlemsstaterne udviser enhver tredjelandsstatsborger, som de fastslår arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I, II eller III, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, fra deres område med henblik på tilbagesendelse til det land, hvor vedkommende er statsborger, i overensstemmelse med gældende national og international ret.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en persons tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelsen af en retslig procedure eller udelukkende til lægelige, sikkerhedsmæssige eller andre humanitære formål, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) og 2270 (2016), eller hvis den relevante medlemsstat i det enkelte tilfælde har fastslået, at udvisningen af personen ville være i strid med målene i denne afgørelse. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater om alle afgørelser om ikke at udvise personer som omhandlet i stk. 1.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transit af repræsentanter for DPRK's regering til FN's hovedkvarter eller andre FN-faciliteter med henblik på at varetage FN-forretninger.

KAPITEL VII

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 27

1.   Der foretages indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af følgende personer og enheder:

a)

personer og enheder, som ifølge sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd er involveret i eller yder støtte til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved hjælp af ulovlige midler, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler, jf. bilag I

b)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I, jf. listen i bilag II, som:

i)

er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler eller ved at støtte eller fremme sådanne programmer

ii)

leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

iii)

er involveret i levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af levering til DPRK af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder gennem levering af finansielle tjenesteydelser

c)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I eller II, som arbejder på vegne af eller efter anvisning fra en person eller enhed opført på listen i bilag I eller II eller personer, der medvirker til at omgå sanktioner eller krænke bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i denne afgørelse, jf. bilag III til denne afgørelse

d)

enheder inden for DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, og som medlemsstaten fastslår har tilknytning til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

2.   Ingen midler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for personer eller enheder som omhandlet i stk. 1.

3.   Der kan gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige for at dække basale behov, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

c)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler og økonomiske ressourcer,

efter at den pågældende medlemsstat, når det er hensigtsmæssigt, har underrettet sanktionskomitéen om, at den har til hensigt at godkende adgangen til sådanne midler og økonomiske ressourcer, og sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest fem arbejdsdage efter en sådan underretning.

4.   Der kan desuden gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter. Den pågældende medlemsstat skal, hvor det er relevant, forinden underrette og have godkendelse fra sanktionskomitéen, eller

b)

er genstand for en retlig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald midlerne og de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen blev truffet eller dommen afsagt forud for den dato, hvor personen eller enheden nævnt i stk. 1 blev udpeget af sanktionskomitéen, FN's Sikkerhedsråd eller Rådet, og ikke er til fordel for en person eller enhed som nævnt i stk. 1. Den pågældende medlemsstat skal, hvor det er relevant, forinden underrette sanktionskomitéen.

5.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de restriktive foranstaltninger,

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

6.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en udpeget person eller enhed opført på listen i bilag II foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at

a)

kontrakten ikke har tilknytning til produkter, materiel, udstyr, varer, teknologi, bistand, uddannelse, finansiel bistand, investeringer, mæglervirksomhed eller tjenester som omhandlet i artikel 1

b)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som omhandlet i stk. 1

og efter at den pågældende medlemsstat har underrettet om, at den agter at foretage eller modtage sådanne betalinger eller i givet fald bemyndige, at midler eller økonomiske ressourcer frigives med henblik herpå, ti arbejdsdage før en sådan bemyndigelse.

7.   For så vidt angår Korea National Insurance Corporation (KNIC) fastsættes følgende:

a)

De relevante medlemsstater kan tillade, at EU-personer og -enheder modtager betalinger fra KNIC, såfremt:

i)

betalingen er forfalden

a)

i henhold til bestemmelserne i en kontrakt om forsikringstjenester, som ydes af KNIC, og som er nødvendige for de aktiviteter, EU-personen eller -enheden har i DPRK, eller

b)

i henhold til bestemmelserne i en kontrakt om forsikringstjenester, som ydes af KNIC i forbindelse med skader forårsaget af parterne i en sådan kontrakt på EU's område

ii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som omhandlet i stk. 1, og

iii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte vedrører aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne afgørelse.

b)

Den pågældende medlemsstat kan tillade, at EU-personer og -enheder foretager betalinger til KNIC udelukkende med henblik på at opnå forsikringstjenester, der er nødvendige for de aktiviteter, som sådanne personer eller enheder har i DPRK, forudsat at disse aktiviteter ikke er forbudt i henhold til denne afgørelse.

c)

Der kræves ikke sådanne tilladelser for betalinger fra eller til KNIC, der er nødvendige til officielle formål med en medlemsstats diplomatiske eller konsulære mission i DPRK.

d)

Stk. 1 er ikke til hinder for, at KNIC betaler forfaldne beløb i henhold til en kontrakt, der er indgået forud for KNIC's opførelse på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at:

i)

kontrakten ikke har tilknytning til produkter, materiel, udstyr, varer, teknologi, bistand, uddannelse, finansiel bistand, investeringer, mæglervirksomhed eller tjenester, der er omhandlet i denne afgørelse

ii)

betalingen ikke hverken direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed som nævnt i stk. 1.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

Artikel 28

Artikel 27, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige til udførelse af aktiviteter i DPRK's missioner til De Forenede Nationer og dets særorganisationer og tilknyttede organisationer og andre nordkoreanske diplomatiske og konsulære missioner, eller på midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, som sanktionskomitéen på forhånd i det enkelte tilfælde fastslår er nødvendige for levering af humanitær bistand, atomafrustning eller andre formål, der er forenelige med målene i UNSCR 2270 (2016).

Artikel 29

1.   Repræsentationskontorer for enheder, der er opført på listen i bilag I, skal lukkes.

2.   Direkte eller indirekte deltagelse i joint ventures eller andre forretningsordninger er forbudt for enheder, der er opført på listen i bilag I, samt for personer eller enheder, der handler på deres vegne.

KAPITEL VIII

ANDRE RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER

Artikel 30

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at udvise årvågenhed og forhindre specialiseret undervisning eller uddannelse af nordkoreanske statsborgere på deres område eller foretaget af deres statsborgere inden for fagområder, der kunne bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringsmidler til atomvåben, herunder undervisning eller uddannelse i avanceret fysik, avanceret computersimulering og lignende computervidenskab, geospatial navigation, nuklear teknik, rumfartsteknik, luftfartsteknik og lignende discipliner.

Artikel 31

Medlemsstaterne udviser i overensstemmelse med folkeretten øget årvågenhed over for DPRK's diplomatiske personale med henblik på at hindre sådanne personer i at bidrage til DPRK's nukleare programmer eller ballistiske missilprogrammer eller til andre aktiviteter, der er forbudt ifølge UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller ifølge denne afgørelse, eller til at omgå foranstaltninger indført ved disse UNSCR eller ved denne afgørelse.

KAPITEL IX

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger, der er truffet i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), herunder foranstaltninger truffet af Unionen eller af en medlemsstat i overensstemmelse med, som krævet af eller i enhver forbindelse med gennemførelsen af Sikkerhedsrådets relevante beslutninger, eller foranstaltninger omfattet af denne afgørelse, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke krav, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

udpegede personer eller enheder, som er opført på listerne i bilag I, II eller III,

b)

andre personer eller enheder i DPRK, herunder DPRK's regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer, eller

c)

en person eller enhed, som handler gennem eller på vegne af en person eller enhed som omhandlet i litra a) eller b).

Artikel 33

1.   Rådet vedtager ændringer til bilag I på grundlag af FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens konstateringer.

2.   Rådet udarbejder med enstemmighed på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listerne i bilag II eller III og vedtager ændringer hertil.

Artikel 34

1.   Når FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilag I.

2.   Når Rådet træffer afgørelse om at gøre en person eller enhed til genstand for foranstaltninger i henhold til artikel 23, stk. 1, litra b) eller c), eller artikel 27, stk. 1, litra b), ændrer det bilag II eller III i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet underretter den i stk. 1 og 2 omhandlede person eller enhed om sin afgørelse, herunder om grundene til opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en meddelelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

4.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 35

1.   Bilag I, II og III skal indeholde de grunde til at opføre personerne og enhederne, der stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen for så vidt angår bilag I.

2.   Bilag I, II og III skal også, hvis der findes sådanne oplysninger, indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen for så vidt angår bilag I. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I skal også indeholde den dato, hvor FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen har foretaget udpegningen.

Artikel 36

1.   Denne afgørelse tages op til revision og ændres, når det er nødvendigt, navnlig med hensyn til kategorierne af personer, enheder eller produkter eller tilføjelse af andre personer, enheder eller produkter, der skal være omfattet af de restriktive foranstaltninger, eller i overensstemmelse med relevante UNSCR.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b) og c), og artikel 27, stk. 1, litra b) og c), tages op til revision regelmæssigt og mindst hver 12. måned. De ophører med at finde anvendelse på de berørte personer og enheder, hvis Rådet efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastslår, at betingelserne for deres anvendelse ikke længere er opfyldt.

Artikel 37

Afgørelse 2013/183/FUSP ophæves.

Artikel 38

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af fælles holdning 2006/795/FUSP (EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32).

(2)  Rådets afgørelse 2013/183/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 52).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/476 af 31. marts 2016 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 38).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).


BILAG I

Liste over personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a), og over personer og enheder omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a)

A.   Personer

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Dato for FN's opførelse på listen

Begrundelse

1.

Yun Ho-jin

Alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktør i Namchongang Trading Corporation; fører tilsyn med importen af nødvendige bestanddele til uranberigelsesprogrammet.

2.

Re Je-Son

Koreansk navn:

Image;

Kinesisk navn:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Minister for atomenergiindustrien siden april 2014. Tidligere direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE), hovedagenturet, der styrer Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; har medvirket ved flere satsninger på det nukleare område, herunder GBAE's ledelse af Yongbyon Nuclear Research Centre og Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involveret i Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; havde som chef for GBAE's Scientific Guidance Bureau sæde i det videnskabelige udvalg i Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Tidligere direktør, Yongbyon Nuclear Research Centre, førte tilsyn med tre centrale anlæg, der medvirker ved fremstilling af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben: anlægget til fremstilling af brændsel, atomreaktoren og oparbejdningsanlægget.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktør i Korea Ryongaksan General Trading Corporation; involveret i Den Demokratiske Republik Koreas ballistiske missilprogram.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Pasnr.: 381420754

Pas udstedt den: 7.12.2011

Udløbsdato: 7.12.2016

Født den 18.6.1964 Fødested: Kaesong, DPRK

22.1.2013

Højtstående embedsmand og leder af satellitkontrolcentret under den koreanske Komité for Rumteknologi.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968

Alternativt født 1965 eller 1966

22.1.2013

Generaldirektør for Sohae Satellitopsendelsesstationen og leder af det opsendelsescenter, hvorfra opsendelserne den 13. aprilog den 12. december 2012fandt sted.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954

Pasnr.: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969

Pasnr.: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB og for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Stedfortrædende øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l er embedsmand i TCB. I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er Nordkoreas vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Født den 12.10.1954

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Choe Chun-sik var direktør for Second Academy of Natural Sciences (SANS) og leder af DPRK's program for langtrækkende missiler.

14.

Choe Song Il

 

Pasnr.: 472320665

Udløbsdato: 26.9.2017

Pasnr.: 563120356

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Født den 27.5.1961

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Hyon Kwang II er afdelingsleder med ansvar for videnskabelig udvikling ved den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

16.

Jang Bom Su

Jang Bom Su

Født den 15.4.1957

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

17.

Jang Yong Son

 

Født den 20.2.1957

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Pasnr.: 4721202031

Udløbsdato: 21.2.2017

Nationalitet: nordkoreansk

Født den 18.10.1976

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Pasnr.: PS472330208

Udløbsdato: 4.7.2017

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Kang Mun Kil har udført nukleare indkøbsaktiviteter som repræsentant for Namchongang, alias Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Født den 21.8.1969

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Syrien.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Pasnr.: 199421147 Udløbsdato: 29.12.2014

Pasnr.: 381110042 Udløbsdato: 25.1.2016

Pasnr.: 563210184 Udløbsdato: 18.6.2018

Født den 7.11.1966.

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Født den 30.7.1968

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Embedsmand i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med ansvar for eksterne anliggender.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Født 1964

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Kim Tong My'ong er direktør for Tanchon Commercial Bank og har haft forskellige stillinger i Tanchon Commercial Bank, i hvert fald siden 2002. Han har også spillet en rolle ved forvaltningen af Amroggangs anliggender.

24.

Kim Yong-Chol

 

Født den 18.2.1962

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for KOMID i Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Pasnr.: 563120630

Udløbsdato: 20.3.2018

Født den 25.5.1972

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Født den 29.10.1945

Pasnr: P0381230469

Udløbsdato: 6.4.2016

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Ri Man Gon er minister for Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Født den 7.8.1965

Pasnr: 563410081

Nationalitet: nordkoreansk

2.3.2016

Repræsentant for KOMID i Syrien.

28.

Yu Chol U

 

Nationalitet: nordkoreansk

 

Yu Chol U er direktør for den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

B.   Enheder

 

Navn

Alias

Beliggenhed

Dato for FN's opførelse på listen

Andre oplysninger

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

Alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias »KOMID«

Central District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

tidligere kendt som LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwon- dong,

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

3.

Tanchon Commercial Bank

tidligere kendt som CHANGGWANG CREDIT BANK; tidligere kendt som KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Namchongang er en handelsvirksomhed i DPRK under General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har været involveret i indgåelsen af offentlige kontrakter om vakuumpumper af japansk oprindelse, som blev identificeret på et atomanlæg i DPRK, samt indgåelse af nukleart relaterede offentlige kontrakter i forbindelse med en tysk statsborger. Den har endvidere været involveret i køb af aluminiumsrør og andet udstyr specifikt egnet til et uranberigelsesprogram fra slutningen af 1990'erne. Dens repræsentant er en tidligere diplomat, der fungerede som DPRK's repræsentant ved Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) inspektion af atomanlægget i Yongbyon i 2007. Namchongangs spredningsaktiviteter er yderst bekymrende i betragtning af DPRK's tidligere spredningsaktiviteter.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Ejes eller kontrolleres af eller handler eller giver sig ud for at handle for eller på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID. Hong Kong Electronics har overført millioner af dollars af spredningsrelaterede midler på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID (begge udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009) siden 2007. Hong Kong Electronics har medvirket til overførsel af penge fra Iran til DPRK på vegne af KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

En DPRK-virksomhed med base i Pyongyang, som hører under Korea Ryonbong General Corporation (udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009), og som er engageret i udvikling af masseødelæggelsesvåben.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE) Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

GBAE er ansvarlig for DPRK's atomprogram, der omfatter Yongbyon Nuclear Research Centre og dets forskningsreaktor til plutoniumfremstilling på 5 MWe (25 MWt), samt dets anlæg til fremstilling af brændsel og dets oparbejdningsanlæg.

GBAE har deltaget i nukleart relaterede møder og drøftelser med Den Internationale Atomenergiorganisation. GBAE er det største regeringsagentur i DPRK, der fører tilsyn med nukleare programmer, herunder driften af Yongbyon Nuclear Research Centre.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation hører under DPRK's Second Academy of Natural Sciences og er hovedsagelig ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

Korean Committee for Space Technology (KCST) tilrettelagde DPRK's opsendelser den 13. april og den 12. december 2012 via satellitkontrolcentret og Sohae opsendelsesområdet.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank P.O.

P.O. 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK

22.1.2013

DPRK's finansielle institution Bank of East Land letter våbenrelaterede transaktioner for, og til støtte for, våbenfabrikanten og våbeneksportøren Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land har samarbejdet aktivt med Green Pine for at overføre pengemidler på en sådan måde, at sanktionerne omgås. I 2007 og 2008 medvirkede Bank of East Land ved transaktioner, der involverer Green Pine og flere udpegede iranske finansielle institutioner, herunder Bank Melli og Bank Sepah. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1747 (2007) Bank Sepah for at yde støtte til Irans ballistiske missilprogram. Green Pine blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Benyttes som alias for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med henblik på at udføre indkøbsaktiviteter. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Tosong Technology Trading Corporation. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; og Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae- gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

E-mailadresser: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com og millim@sili-bank.com

Telefonnumre: 8502-18111; 8502-18111-8642 og 850 2 181113818642

Fax: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Kina

22.1.2013

Leader International (Hongkong selskabsregistreringsnummer 1177053), letter forsendelser på vegne af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af komitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development og Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnais-sance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, DPRK

Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.5.2015

Green Pine Associated Corporation (»Green Pine«) har overtaget mange af aktiviteterne i Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

Green Pine er endvidere ansvarlig for omkring halvdelen af de våben og det relaterede materiel, som DPRK eksporterer.

Green Pine er pålagt sanktioner for eksport af våben og relateret materiel fra Nordkorea. Green Pine er specialiseret i produktion af maritime militærfartøjer og forsvarsmateriel såsom ubåde, militærbåde og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og teknisk bistand til iranske virksomheder med tilknytning til forsvaret.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Amroggang, der blev oprettet i 2006, er et selskab med forbindelse til Tanchon Commercial Bank, som ledes af embedsmænd fra Tanchon. Tanchon spiller en rolle ved finansieringen af KOMID's salg af ballistiske missiler og har også været involveret i transaktioner vedrørende ballistiske missiler fra KOMID til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er Nordkoreas vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company anvendes af KOMID til handelsformål. Det er mistænkt for at have været involveret i levering af missilrelaterede varer til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin har været forbundet med KOMID, og mere specifikt KOMID's indkøbskontor. Heungjin har været benyttet til indkøb af en avanceret digital styreenhed, der kan anvendes ved udformning af missiler. KOMID blev udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences er en organisation på nationalt plan, der er ansvarlig for forskning i og udvikling af DPRK's avancerede våbensystemer, herunder missiler og formodentlig atomvåben. Second Academy of Natural Sciences bruger en række underordnede organisationer, bl.a. Korea Tangun Trading Corporation, til at tilvejebringe teknologi, udstyr og information fra udlandet til anvendelse i DPRK's missilprogrammer og formodentlig atomvåbenprogrammer. Tangun Trading Corporation blev udpeget af Sanktionskomitéen i juli 2009 og er hovedsagelig ansvarligt for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, DPRK

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-nummer: 1790183) driver og bestyrer skibet Chong Chon Gang. Det spillede en nøglerolle med hensyn til at arrangere transporten af en skjult forsendelse af våben og dertil knyttet materiel fra Cuba til DPRK i juli 2013. På den måde bidrog Ocean Maritime Management Company, Limited til aktiviteter, der er forbudt ifølge resolutionerne, nemlig den våbenembargo, som blev indført ved resolution 1718 (2006) som ændret ved resolution 1874 (2009), og medvirkede til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse resolutioner.

Skibe med IMO-nummer:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

The Academy of National Defense Science er involveret i DPRK's bestræbelser på at fremskynde udviklingen af sine ballistiske missilprogrammer og atomvåbenprogrammer.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK IMO-nummer: 5342883

2.3.2016

The Chongchongang Shipping Company forsøgte med sit fartøj, Chong Chon Gang, at importere en ulovlig last af konventionelle våben direkte til DPRK i juli 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresse: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank har leveret finansielle tjenesteydelser til Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) og Tanchon Commercial Bank. I hvert fald siden 2007 har DCB fremmet hundredvis af finansielle transaktioner til en værdi af millioner af USD på vegne af KOMID og Tanchon Commercial Bank. I nogle tilfælde har DCB bevidst lettet transaktionerne ved hjælp af vildledende finansiel praksis.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

KKBC leverer finansielle tjenesteydelser til støtte for Tanchon Commercial Bank og Korea Hyoksin Trading Corporation, som hører under Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank har brugt KKBC til at foretage pengeoverførsler, formentlig for flere millioner USD, herunder overførsler af midler relateret til Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Korea Ryongbong General Corporation er moderselskab for Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Ministry of Atomic Energy Industry blev oprettet i 2013 med henblik på at modernisere DPRK's atomenergiindustri for at øge produktionen af nukleare materialer, forbedre deres kvalitet og videreudvikle en uafhængig nuklear industri i DPRK. Det vides, at MAEI som sådan er en afgørende aktør i DPRK's udvikling af atomvåben og er ansvarlig for den daglige drift af landets atomvåbenprogram, og under MAEI er der andre atomrelaterede organisationer. Under ministeriet findes en række atomrelaterede organisationer og forskningscentre samt to udvalg: et udvalg for isotopanvendelse og et udvalg for kerneenergi. MAEI dirigerer også et atomforskningscenter i Yongbyun, der er hjemsted for DPRK's kendte plutoniumanlæg. I ekspertpanelets rapport fra 2015 erklærede ekspertpanelet desuden, at Ri Je-son, der er en tidligere direktør for GBAE, som var udpeget af det udvalg, der er nedsat i henhold til resolution 1718 (2006) i 2009 med henblik på engagement i eller støtte til atomrelaterede programmer, blev udnævnt til chef for MAEI den 9. april 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Munitions Industry Department er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. MID er ansvarlig for tilsynet med udviklingen af DPRK's ballistiske missiler, herunder Taepo Dong-2. MID fører tilsyn med DPRK's våbenproduktion og F&U-programmer, herunder DPRK's ballistiske missilprogram. Second Economic Committee og Second Academy of Natural Sciences — ligeledes udpeget i august 2010 — hører under MID. MID har i de seneste år arbejdet på at udvikle det mobile vejgående KN08 ICBM.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

DPRK

2.3.2016

NADA er involveret i DPRK's udvikling af rumvidenskab og rumteknologi, herunder opsendelse af satellitter og løfteraketter.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

DPRK

2.3.2016

Nordkoreansk offentlig enhed.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK Alternativ adresse: Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau er DPRK's ledende efterretningsorganisation og blev oprettet i begyndelsen af 2009 ved en fusion mellem de eksisterende efterretningsorganisationer fra det koreanske arbejderparti, operationsafdelingen og Office 35 og Koreas Folkehærs Reconnaissance Bureau. Reconnaissance General Bureau handler med konventionelle våben og kontrollerer Green Pine Associated Corporation, DPRK's producent af konventionelle våben.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, DPRK

2.3.2016

Second Economic Committee er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. Second Economic Committee er ansvarlig for tilsynet med fremstilling af DPRK's ballistiske missiler og styrer KOMID's aktiviteter.


BILAG II

Liste over personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b), og over personer og enheder omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra b)

I.

Personer og enheder, der er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

A.   Personer

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Udpeg-ningsdato

Begrundelse

1.

CHON Chi Bu

 

 

22.12.2009

Medlem af General Bureau of Atomic Energy, tidligere teknisk direktør i Yongbyon.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang

Født den: 25.11.1928

Fødested: Den sydlige Hamgyo'ng-provins

22.12.2009

Medlem af den nationale forsvarskomité, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Tidligere direktør for afdelingen for krigsmateriel i Koreas arbejderpartis centralkomité. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

3.

HYON Chol-hae

 

1934 (Manchuriet, Kina)

22.12.2009

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-Il).

4.

KIM Yong-chun

Young-chun

4.3.1935

Pasnr: 554410660

22.12.2009

Næstformand i den nationale forsvarskommission, minister for Folkets væbnede styrker. Særlig rådgiver for afdøde Kim Jong-Il i spørgsmål vedrørende nuklear strategi.

5.

O Kuk-Ryol

 

1931

(Jilin-provinsen, Kina)

22.12.2009

Næstformand i den nationale forsvarskommission, med ansvar for at overvåge erhvervelsen i udlandet af højteknologi til det nukleare og det ballistiske program.

6.

PAEK Se-bong

 

Født 1946

22.12.2009

Tidligere formand for 2. økonomiske komité (ansvarlig for det ballistiske program) i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Medlem af den nationale forsvarskommission.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

Født 1933

Pasnr: 554410661

22.12.2009

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik og vicedirektør i folkets væbnede styrkers logistiske afdeling (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-Il).

8.

PYON Yong Rip

Yong-Nip

20.9.1929

Pasnr: 645310121

(udstedt den 13.9.2005)

22.12.2009

Formand for videnskabernes akademi, der beskæftiger sig med WMD-relateret biologisk forskning.

9.

RYOM Yong

 

 

22.12.2009

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (en enhed udpeget af FN), med ansvar for internationale forbindelser.

10.

SO Sang-kuk

 

mellem 1932 og 1938

22.12.2009

Leder af afdelingen for atomfysik på Kim Il Sung-Universitetet.

11.

Generalløjtnant KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

1946 (Pyongan-Pukto, DPRK)

19.12.2011

Kim Yong Chol er øverstbefalende for Reconnaissance General Bureau (RGB).

12.

PAK To-Chun

 

9.3.1944 (Jagang, Rangrim)

19.12.2011

Medlem af det nationale sikkerhedsråd. Han er chef for våbenindustrien. Det berettes, at han leder kontoret for kerneenergi. Dette organ er afgørende for DPRK's nukleare program og raketprogram.

13.

CHOE Kyong-song

 

 

20.5.2016

Generaloberst i DPRK's hær. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

14.

CHOE Yong-ho

 

 

20.5.2016

Generaloberst i DPRK's hær. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Øverstbefalende i flyvevåbnet. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

15.

HONG Sung-Mu

HUNG Sung Mu

1.1.1942

20.5.2016

Vicedirektør for Munitions Industry Department (MID). Ansvarlig for udvikling af programmer vedrørende konventionelle våben og missiler, herunder ballistiske missiler. En af hovedmændene bag de industrielle udviklingsprogrammer for atomvåben. Er på denne måde ansvarlig for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

16.

JO Chun Ryong

CHO Chun Ryo'ng; JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong

4.4.1960

20.5.2016

Formand for Second Economic Committee (SEC) siden 2014 og ansvarlig for ledelsen af DPRK's krigsmaterielfabrikker og produktionsenheder. SEC var udpeget i UNSCR 2270 (2016) på grund af dens involvering i centrale aspekter af DPRK's missilprogram, dens ansvar for tilsyn med produktionen af DPRK's ballistiske missiler og på grund af styringen af aktiviteter udført af KOMID, der er DPRK's primære enhed for handel med våben. Medlem af den nationale forsvarskomité. Har deltaget i adskillige ballistiske missilprogrammer. Er en af de ledende personer i DPRK's våbenindustri. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

17.

JO Kyongchol

 

 

20.5.2016

General i DPRK's hær. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Direktør for den militære sikkerhedskommando. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

18.

KIM Chun-sam

 

 

20.5.2016

Generalløjtnant, tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Direktør for den operationelle afdeling i DPRK's hærs militære hovedkvarter og første vicechef for det militære hovedkvarter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

19.

KIM Chun-sop

 

 

20.5.2016

Medlem af den nationale forsvarskomité, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

20.

KIM Jong-gak

 

20.7.1941

Fødested: Pyongyang

20.5.2016

Generalmajor i DPRK's hær, tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

21.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom

 

20.5.2016

Firestjernet general, øverstbefalende for Strategic Forces (også kaldet Strategic Rocket Forces), der på nuværende tidspunkt angiveligt leder 4 strategiske og taktiske missilenheder, herunder KN08-brigaden (ICBM). USA har udpeget Strategic Forces på grund af dens medvirken til aktiviteter, der væsentligt har bidraget til udbredelsen af masseødelæggelsesvåben eller deres levering. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Ifølge oplysninger i medierne deltog KIM i april 2016 i testen af ICBM-motoren sammen med KIM Jung-Un. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

22.

KIM Won-hong

 

7.1.1945

Fødested: Pyongyang

Pasnr.: 745310010

20.5.2016

General, direktør for den statslige sikkerhedstjeneste. Minister for statens sikkerhed. Medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission og den nationale forsvarskomité, som er de centrale organer for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

23.

PAK Jong-chon

 

 

20.5.2016

Generaloberst i DPRK's hær, chef for det koreanske folks væbnede styrker, vicestabschef og direktør for ildkraftkommandoafdelingen. Chef for det militære hovedkvarter og direktør for artillerikommandoafdelingen. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

24.

RI Jong-su

 

 

20.5.2016

Viceadmiral. Tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organer for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Øverstkommanderende for det koreanske søværn, som er involveret i udviklingen af ballistiske missilprogrammer og i udviklingen af DPRK's søværns nukleare kapaciteter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

25.

SON Chol-ju

 

 

20.5.2016

Generaloberst i det koreanske folks væbnede styrker og politisk direktør for luft- og antiluftstyrkerne, der fører tilsyn med udviklingen af moderniserede luftværnsraketter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

26.

YUN Jong-rin

 

 

20.5.2016

General, tidligere medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission og medlem af den nationale forsvarskomité, som er de centrale organer for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

27.

PAK Yong-sik

 

 

20.5.2016

Firestjernet general, medlem af den statslige sikkerhedstjeneste, forsvarsminister. Medlem af Koreas arbejderpartis centrale militærkommission og af den nationale forsvarskomité, som er de centrale organer for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Deltog i testningen af ballistiske missiler i marts 2016. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

28.

HONG Yong Chil

 

 

20.5.2016

Vicedirektør for The Munitions Industry Department (MID). The Munitions Industry Department — der af FN's Sikkerhedsråd blev udpeget den 2. marts 2016 — er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. MID er ansvarlig for tilsynet med udviklingen af DPRK's ballistiske missiler, herunder Taepo Dong-2, våbenproduktion og F&U-programmer. The Second Economic Committee og The Second Academy of Natural Sciences — ligeledes udpeget i august 2010 — hører under MID. MID har i de seneste år arbejdet på at udvikle det mobile vejgående KN08 ICBM. HONG har ledsaget KIM Jung-Un i forbindelse med en række begivenheder med tilknytning til udviklingen af DPRK's nukleare og ballistiske missilprogrammer og vurderes at have spillet en afgørende rolle i DPRK's nukleare tests den 6. januar 2016. Vicedirektør i Koreas arbejderpartis centralkomité. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

29.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

19.1.1963 eller 8.5.1966

Pasnr.: 381320634, PS-563410163

20.5.2016

Direktør i Green Pine Associated Corporation »Green Pine«). Ifølge FN's Sanktionskomité har Green Pine overtaget mange af aktiviteterne i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev udpeget af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Green Pine er endvidere ansvarlig for omkring halvdelen af de våben og det relaterede materiel, som DPRK eksporterer. Green Pine er pålagt sanktioner for eksport af våben og relateret materiel fra DPRK. Green Pine er specialiseret i produktion af maritime militærfartøjer og forsvarsmateriel såsom ubåde, militærbåde og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og teknisk bistand til iranske virksomheder med tilknytning til forsvaret. FN's Sikkerhedsråd har udpeget Green Pine.

30.

YUN Chang Hyok

 

9.8.1965

20.5.2016

Vicedirektør for satellitkontrolcentret, National Aerospace Development Administration (NADA). NADA er genstand for sanktioner i henhold til UNSCR 2270 (2016) som følge af involvering i DPRK's udvikling af rumvidenskab og rumteknologi, herunder opsendelse af satellitter og løfteraketter. UNSCR 2270 (2016) fordømte DPRK's opsendelser af satellitter den 7. februar 2016 som værende anvendelse af ballistisk missilteknologi og en alvorlig overtrædelse af UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) og 2094 (2013). Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

B.   Enheder

 

Navn

Alias

Beliggenhed

Udpeg-ningsdato

Andre oplysninger

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN 24.4.2009), som administrerer fabrikker, der fremstiller aluminiumspulver, der kan benyttes i forbindelse med missiler.

2.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang

22.12.2010

Enhed med base i Pyongyang, som anvendes af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) til handelsformål (KOMID blev udpeget af FN 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company har optrådt på KOMID's vegne over for Syrien.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

22.12.2009

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp

Sobaeksu United Corp.

 

22.12.2009

Statsejet virksomhed, der deltager i forskning i eller erhvervelse af følsomme produkter og følsomt udstyr. Den ejer en række naturgrafitminer, der leverer råvarer til to forarbejdningsanlæg, der bl.a. fremstiller grafitblokke, som kan anvendes i missiler.

5.

Atomforskningscentret i Yongbyon

 

 

22.12.2009

Forskningscenter, der har medvirket til fremstilling af plutonium af militær kvalitet. Centret hører under General Bureau of Atomic Energy (enhed udpeget af FN 16.7.2009).

6.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation

Hamhung, den sydlige Hamgyong-provins, DPRK;

Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK;

Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

19.12.2011

Kontrolleret af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget af Sanktionskomitéen i april 2009): et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

7.

Strategic Rocket Forces

 

 

20.5.2016

I DPRK's nationale væbnede styrker er denne enhed involveret i udvikling og operationel gennemførelse af ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

II.

Personer og enheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

A.   Personer

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Udpegningsdato

Begrundelse

1.

Jon Il-chun

 

24.8.1941

22.12.2010

I februar 2010 blev KIM Tong-un afskediget fra sit embede som direktør for Office 39, der bl.a. står for indkøb af varer gennem Nordkoreas diplomatiske repræsentationer og dermed omgår sanktionerne. Han blev erstattet med JON Il-chun. JON Il-chun siges også at være en af de ledende skikkelser i State Development Bank.

2.

Kim Tong-un

 

 

22.12.2009

Tidligere direktør for Office 39 i arbejderpartiets centralkomité, som er involveret i spredningsfinansiering.

3.

KIM Il-Su

 

2.9.1965 (Pyongyang, DPRK)

3.7.2015

Chef i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

4.

KANG Song-Sam

 

5.7.1972 (Pyongyang, DPRK)

5.7.2015

Tidligere bemyndiget repræsentant for Korea National Insurance Corporation (KNIC) i Hamburg, som fortsat handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

5.

CHOE Chun-Sik

 

23.12.1963 (Pyongyang, DPRK)

Pasnr: 745132109

Gyldigt til 12.2.2020

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

6.

SIN Kyu-Nam

 

5.7.1972 (Pyongyang, DPRK)

Pasnr: PO472132950

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

7.

PAK Chun-San

 

18.12.1953 (Pyongyang, DPRK)

Pasnr: PS472220097

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang i hvert fald indtil december 2015 og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som fortsat handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

8.

SO Tong Myong

 

10.9.1956

3.7.2015

Administrerende direktør for Korea National Insurance Corporation (KNIC), som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

B.   Enheder

 

Navn

Alias

Beliggenhed

Udpeg-ningsdato

Andre oplysninger

1.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tlf.: 850 2 381 8221

Tlf.: 850 2 18111 lok. 8221

Fax: 850 2 381 4576

22.12.2010

Nordkoreansk finansiel institution, der er direkte underlagt Office 39 og er involveret i formidling af Nordkoreas spredningsfinansieringsprojekter.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tlf.: 850 2 18111 lok. 8204/8208

Tlf.: 850 2 381 8208/ 4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

22.12.2010

Selskab, der er underlagt Office 39 og anvendes til at formidle transaktioner med udlandet på vegne af Office 39.

Direktøren for Office 39, Kim Tong-un, er anført i bilag V til Rådets forordning (EU) nr. 329/2007.

3.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) og dets filialer

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

London SE30LW

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation (KNIC), en statsejet og -kontrolleret virksomhed, genererer væsentlige indtægter i udenlandsk valuta, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

Desuden har KNIC's hovedsæde i Pyongyang tilknytning til Office 39 i det koreanske arbejderparti, der er en udpeget enhed.

III.

Personer, der er involveret i levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af produkter, materiel, udstyr, varer eller teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

A.   Personer

B.   Enheder


BILAG III

Liste over personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c), og artikel 27, stk. 1, litra c)


Top