Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0841

Rådets forordning (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

OJ L 141, 28.5.2016, p. 36–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; stiltiende ophævelse ved 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/841/oj

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/36


RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/841

af 27. maj 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

Under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1).

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/849.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 (2) giver virkning til foranstaltningerne i afgørelse (FUSP) 2016/849.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2016/849 forbyder levering, salg eller overførsel til Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) af yderligere produkter, materialer og udstyr vedrørende varer og teknologi med dobbelt anvendelse. Den forbyder desuden overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse på forhånd, samt Nordkoreas og nordkoreanske statsborgeres investeringer i områderne under medlemsstaternes jurisdiktion og EU-statsborgeres eller EU-enheders investeringer i Nordkorea. Herudover forbydes luftfartøjer, der drives af Nordkoreanske luftfartsselskaber eller har oprindelse i Nordkorea, at lande på, lette fra eller overflyve medlemsstaternes område, samt skibe, der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea, at anløbe medlemsstaternes havne. Afgørelsen indfører et forbud mod import af luksusvarer fra Nordkorea samt forbud mod at yde finansiel støtte til handel med Nordkorea. Der indføres også en undtagelse for kontrakter, der er indgået tidligere, fra forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse nordkoreanske personer og enheder.

(4)

Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende numre:

»10)   »investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

a)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

b)

udførelse af ordrer på kunders vegne

c)

handel for egen regning

d)

porteføljepleje

e)

investeringsrådgivning

f)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

g)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

h)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet.

11)   »overførsel af pengemidler«:

a)

enhver transaktion, der udføres på betalers vegne gennem en betalingstjeneste ad elektronisk vej med henblik på at stille pengemidler til rådighed for betalingsmodtager hos en betalingstjeneste, uanset om betaler og betalingsmodtager er en og samme person

b)

enhver transaktion, der udføres ad ikke-elektronisk vej, såsom ved brug af kontanter, checks eller betalingsanvisninger med henblik på at stille pengemidler til rådighed for betalingsmodtager, uanset om betaler og betalingsmodtager er en og samme person

12)   »betalingsmodtager«: en fysisk eller juridisk person, som er den tiltænkte modtager af pengeoverførslen

13)   »betaler«: en person, der er indehaver af en betalingskonto og tillader en pengeoverførsel fra denne betalingskonto, eller, hvis der ikke er nogen betalingskonto, der udsteder en betalingsordre

14)   »betalingstjeneste«: de kategorier af udbydere af betalingstjenester, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF (*), fysiske og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 26 i direktiv 2007/64/EF, og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (**), og som udbyder tjenester i form af pengeoverførsler.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).«"

2)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Det er forbudt:

a)

importere, købe eller overføre guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler som anført i bilag Ic eller kul, jern og jernmalm som anført i bilag Id fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

b)

at importere, købe eller overføre olieprodukter som anført i bilag If fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i litra a) og b).

Bilag Ic omfatter guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler som omhandlet i stk. 4, litra a).

Bilag Id omfatter kul, jern og jernmalm som omhandlet i stk. 4, litra a).

Bilag If omfatter de olieprodukter som omhandles i stk. 4, litra b).«

3)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

1.   Uanset artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, kan en medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til direkte eller indirekte levering, salg, overførsel eller eksport af varer og teknologier, herunder software, som omhandlet i artikel 2, stk. 1, eller bistand eller mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, forudsat at varerne, teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevare-, landbrugs-, medicinske eller andre humanitære formål.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til denne artikel.

3.   Uanset artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra a) og b), kan en medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til transaktioner som omhandlet i de nævnte bestemmelser, forudsat at FN's Sikkerhedsråd har godkendt anmodningen.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver anmodning om godkendelse, som medlemsstaten har indgivet til FN's Sikkerhedsråd i medfør af stk. 3.«

4)

Artikel 3b affattes således:

»Artikel 3b

1.   I tillæg til forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang til de kompetente toldmyndigheder efter bestemmelserne vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel samt toldangivelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (***), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (****) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*****) skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, angive, om varerne er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr eller af nærværende forordning, og, hvis eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere, hvilke varer og hvilken teknologi der er omfattet af den pågældende eksporttilladelse.

2.   De fornødne supplerende angivelser, der er omhandlet i denne artikel, indgives ved en toldangivelse eller i en anden relevant skriftlig form i fraværet af en sådan toldangivelse.

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

5)

Artikel 3c udgår.

6)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer som anført i bilag III til Nordkorea

b)

direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre luksusvarer som anført i bilag III fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i litra a) og b).

2.   Uanset stk. 1, litra b), finder det forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på rejsendes personlige effekter eller på varer uden erhvervsmæssig karakter, der er indeholdt i rejsendes bagage og bestemt til deres personlige brug.

3.   Forbuddene omhandlet i stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære missioner i Nordkorea eller med internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

4.   En medlemsstats relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II kan på betingelser, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer som omhandlet i bilag III, nr. 17, forudsat at varerne er til humanitære formål.«

7)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Forsendelser i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, havne og frizoner som omhandlet i artikel 243 og 249 i forordning (EU) nr. 952/2013, skal underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudte i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i henhold til denne forordning, såfremt:

a)

forsendelsen har oprindelse i Nordkorea

b)

forsendelsen er bestemt for Nordkorea

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

d)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IV

e)

forsendelsen transporteres på et skib, der fører nordkoreansk flag, eller i et luftfartøj, der er registreret i Nordkorea, eller skibet eller luftfartøjet er statsløst.

2.   Hvis forsendelsen ikke er omfattet af stk. 1, skal forsendelsen i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder i lufthavne, havne og frizoner, underkastes inspektion, hvis der er rimelig grund til at antage, at den indeholder produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere, såfremt:

a)

forsendelsen har oprindelse i Nordkorea

b)

forsendelsen er bestemt for Nordkorea eller

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke den ukrænkelighed og beskyttelse, der gælder for diplomatpost og konsulær post, som fastsat i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser.

4.   Levering af bunkring eller andre ydelser til skibe fra Nordkorea er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder på baggrund af oplysninger inden ankomst og afgang som omhandlet i artikel 3a, stk. 1, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer varer, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål.«

8)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5b

1.   Det er forbudt på Unionens område at acceptere eller godkende investeringer inden for kommercielle aktiviteter, hvis sådanne investeringer foretages af:

a)

personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering

b)

det koreanske arbejderparti

c)

Nordkoreanske statsborgere

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der er registreret eller stiftet i henhold til Nordkoreas lovgivning

e)

personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger

f)

juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

2.   Det er forbudt at:

a)

indgå i et joint venture med eller erhverve eller udvide ejerskabsinteresser, herunder ved fuldstændig overtagelse eller erhvervelse af aktier og andre former for kapitalinteresser, i juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i stk. 1, litra a)-f), som er involveret i Nordkoreas aktiviteter eller programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller i aktiviteter inden for minedrift eller raffinering eller i den kemiske industri

b)

yde finansiering eller finansiel bistand til juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i stk. 1, litra d)-f), eller med det dokumenterede formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a) og b).

Artikel 5c

1.   Overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea er forbudt, medmindre de vedrører en transaktion som omhandlet i stk. 3.

2.   Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16, at indgå eller fortsætte med at deltage i transaktioner med:

a)

kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea

b)

filialer eller datterselskaber, der er omfattet af artikel 16, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI

c)

filialer eller datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 16, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI

d)

kredit- og finansieringsinstitutter, der hverken er hjemmehørende i Nordkorea eller omfattet af artikel 16, men som kontrolleres af personer, enheder eller organer, der er hjemmehørende i Nordkorea, jf. bilag VI,

medmindre sådanne transaktioner er omfattet af stk. 3 og er blevet tilladt i overensstemmelse med stk. 4, litra a), eller ikke kræver tilladelse, jf. stk. 4, litra b).

3.   Der kan gives tilladelse til følgende transaktioner i overensstemmelse med stk. 4, litra a):

a)

transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedsydelser eller medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b)

transaktioner vedrørende personlige pengeoverførsler

c)

transaktioner vedrørende gennemførelsen af de undtagelser, der er fastsat i denne forordning

d)

transaktioner i forbindelse med en bestemt handelskontrakt, som ikke er forbudt i henhold til denne forordning

e)

transaktioner vedrørende en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende transaktioner skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

f)

transaktioner, som er nødvendige udelukkende for gennemførelsen af projekter, der finansieres af Unionen eller dens medlemsstater i udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning

g)

transaktioner vedrørende betalinger med henblik på at indfri fordringer mod Nordkorea, nordkoreanske statsborgere eller juridiske personer, enheder eller organer, der er registreret eller oprettet i henhold til Nordkoreas lovgivning, og transaktioner af lignende karakter, som ikke bidrager til aktiviteter, der er forbudt ifølge denne forordning, afhængigt af det enkelte tilfælde, og såfremt den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom senest 10 dage inden, at tilladelsen gives.

4.   Transaktioner som omhandlet i stk. 3 der omfatter overførsel af pengemidler til og fra Nordkorea til en værdi

a)

over 15 000 EUR, eller hvad der svarer dertil, kræver forudgående tilladelse fra medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført på webstederne i bilag II til denne forordning

b)

af 15 000 EUR eller derunder, eller hvad der svarer dertil, kræver ikke forudgående tilladelse.

5.   Der kræves ikke forudgående tilladelse til transaktioner eller overførsler af pengemidler, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære missioner eller med internationale organisationer, som i Nordkorea har immunitet i henhold til folkeretten.

6.   Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 4, litra a).

7.   For transaktioner, der er omfattet af stk. 3, skal kredit- og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 16, når de udøver deres aktiviteter med de kredit- og finansieringsinstitutter, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d):

a)

anvende de kundelegitimationsprocedurer, der er fastsat i henhold til artikel 8 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (******)

b)

sikre overholdelse af de procedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, der er fastsat i henhold til direktiv 2005/60/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 (*******)

c)

kræve, at der medsendes oplysninger om betalere ved pengeoverførsler, jf. forordning (EF) Nr. 1781/2006, samt oplysninger om betalingsmodtagerne såsom navnet på betalingsmodtager og dennes betalingskontonummer samt, hvor relevant, en entydig transaktionsidentifikator, og afvise at behandle transaktionen, hvis nogen af disse oplysninger mangler eller er ufuldstændige

d)

opbevare registreringer af transaktionerne i overensstemmelse med artikel 30, litra b), i direktiv 2005/60/EF

e)

hvis der er rimelig grund til at antage, at pengemidlerne kunne bidrage til Nordkoreas programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben (»finansiering af spredning«), straks underrette den finansielle efterretningsenhed (FIU) som fastlagt i direktiv 2005/60/EF eller en anden kompetent myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag II, med forbehold af artikel 3, stk. 1, eller artikel 6

f)

straks indberette eventuelle mistænkelige transaktioner, herunder forsøg på transaktioner

g)

afholde sig fra at gennemføre transaktioner, som de med rimelighed mistænker for at have forbindelse med finansiering af spredning, før de har truffet de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med litra e) og har fulgt eventuelle instrukser fra den relevante FIU eller kompetente myndighed.

Med henblik på dette stykke skal den finansielle efterretningsenhed eller en anden kompetent myndighed, der tjener som et nationalt center for modtagelse og analyse af mistænkelige transaktioner, modtage indberetninger om potentiel finansiering af spredning og have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner.

8.   Kravet om forudgående tilladelse i stk. 3 gælder, uanset om overførslen af pengemidler gennemføres på en gang eller som flere transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes. I denne forordning forstås ved »transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes« navnlig:

a)

en række på hinanden følgende overførsler fra eller til det samme kredit- eller finansieringsinstitut omfattet af stk. 2, eller fra eller til den samme nordkoreanske person eller enhed eller det samme nordkoreanske organ, som foretages i forbindelse med én forpligtelse til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overførsler ligger under 15 000 EUR, men hvor de tilsammen opfylder betingelserne for tilladelse

b)

en række overførsler, som involverer forskellige betalingstjenester eller fysiske eller juridiske personer, og som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel af pengemidler.

9.   Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de forbud, der er omhandlet i denne artikel.

(******)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1).«"

9)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Uanset artikel 6 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse, der er fastslået før den dato, hvor den person eller enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 6, blev udpeget, eller for en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, V eller Va, til gode

d)

anerkendelse af afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen er ikke i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden og

e)

den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om afgørelsen, dommen eller voldgiftskendelsen mod de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV.

2.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder som anført på webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de finder passende, når den pågældende myndighed har konstateret, at:

a)

kontrakten ikke vedrører varer, operationer, tjenester eller transaktioner, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), artikel 2, stk. 3, eller artikel 3, og

b)

betalingen hverken direkte eller indirekte modtages af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag V.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter mindst ti dage før, at den giver tilladelse i medfør af stk. 2, de andre medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning og om, at den har til hensigt at give en tilladelse.«

10)

Artikel 9b affattes således:

»Artikel 9b

1.   Det er forbudt at yde finansiering eller finansiel bistand til handel med Nordkorea, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til personer eller enheder, der er involveret i sådan handel, såfremt den finansielle støtte kunne bidrage til:

a)

Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne forordning

b)

omgåelse af forbuddet i litra a).

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på kontrakter og aftaler om levering af finansiel støtte, som er indgået inden 29. maj 2016.

3.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af finansiel støtte til handel med fødevarer og til landbrugsmæssige, medicinske eller andre humanitære formål.«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9c

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke krav, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

de udpegede personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag IV eller V

b)

andre nordkoreanske personer, enheder eller organer, herunder Nordkoreas regering, offentlige organer, selskaber og agenturer, eller

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   Opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af en transaktion anses for at være blevet påvirket af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende gennemtvingelse af en fordring påhviler det den person, der søger fordringen gennemtvunget, at bevise, at gennemtvingelsen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.«

12)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder ledelsen og personalet, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.   Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.«

13)

Artikel 11a affattes således:

»Artikel 11a

1.   Det er forbudt at give adgang til havne på Unionens område for et skib:

a)

der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea

b)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag IV

c)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det indeholder produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere

d)

som har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat eller registreringsstaten har givet tilladelse til en sådan inspektion eller

e)

som er uden nationalitet og har nægtet at lade sig inspicere efterartikel 5, stk. 1.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

i nødstilfælde

b)

hvis et skib anløber havn med henblik på inspektion eller

c)

hvis det pågældende skib vender tilbage til sin oprindelseshavn.

3.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed i medlemsstaten som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til, at et skib anløber havn, hvis:

a)

sanktionskomitéen på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, som er forenelige med målene i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016) eller

b)

medlemsstaten på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.

4.   Det er forbudt for luftfartøjer, som drives af nordkoreanske luftfartsselskaber, eller som har oprindelse i Nordkorea, at lette fra, lande i eller overflyve Unionens område.

5.   Stk. 4 finder ikke anvendelse:

a)

såfremt luftfartøjet lander med henblik på inspektion

b)

i tilfælde af en nødlanding.

6.   Uanset stk. 4 kan den kompetente myndighed i medlemsstaten som anført på webstederne i bilag II give tilladelse til, at et luftfartøj letter fra, lander i eller overflyver Unionens område, hvis den kompetente myndighed på forhånd har fastslået, at dette er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.«

14)

Artikel 11c udgår.

15)

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag If.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  Se side 79 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1).


BILAG

»BILAG IF

OLIEPRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 4

 

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele

 

2709

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

 

2712 10

Vaselin

 

2712 20

Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

Ex

2712 90

Andre varer

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Ex

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Ex

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)

 

 

Med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

3403 11

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

 

3403 19

– –

Andre varer

 

 

I andre tilfælde

Ex

3403 91

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

Ex

3403 99

– –

Andre varer

 

 

– – – –

Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet

Ex

3824 90 92

– – – – –

I flydende form ved 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

Andre varer

Ex

3824 90 96

– – – –

Andre varer

 

3826 00 10

Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere på 96,5 % eller derover

 

3826 00 90

Andre varer«


Top