Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(04)

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

OJ L 141, 28.5.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/22


TILLÆGSPROTOKOL TIL OVERENSKOMSTEN

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

DEN EUROPÆISKE UNION

og

KONGERIGET NORGE,

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973, i det følgende benævnt »overenskomsten«, og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Norge og Fællesskabet,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014, særlig artikel 1,

SOM HENVISER TIL tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3,

HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

1.   De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Norge, er fastsat i denne protokol og bilaget hertil.

2.   De årlige toldfrie kontingenter er fastlagt i bilaget til denne protokol. Disse kontingenter skal dække perioden fra den 1. maj 2014 til den 30. april 2021. Ved udløbet af denne periode tages kontingentniveauet op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

Artikel 2

1.   Toldkontingenterne skal åbnes på den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 5, stk. 3.

2.   De første kontingenter gælder fra datoen for den midlertidige anvendelse af denne protokol indtil den 30. april 2017. Fra den 1. maj 2017 og fremefter tildeles de efterfølgende kontingenter årligt fra den 1. maj til den 30. april indtil udløbet af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

3.   Toldkontingentmængderne for perioden fra den 1. maj 2014 indtil den midlertidige anvendelse af denne protokol tildeles forholdsmæssigt og gælder for resten af den periode, der er omhandlet i denne protokols artikel 1.

Artikel 3

Norge tager de fornødne skridt til at sikre den fortsatte gyldighed af ordningen vedrørende tilladelse til fri transit for fisk og fiskevarer, der er landet i Norge af skibe, som sejler under en EU-medlemsstats flag.

Idet der tages højde for perioden fra den 1. maj 2014 indtil den midlertidige anvendelse af denne protokol, hvor transitordningen ikke gjaldt, skal ordningen gælde i syv år fra den dato, hvor den midlertidige anvendelse af denne protokol får virkning.

Artikel 4

Oprindelsesreglerne, der gælder for de toldkontingenter, der er angivet i bilaget til denne protokol, skal være de samme som i protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973.

Artikel 5

1.   Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

3.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter, at den sidste meddelelse herom er blevet deponeret, indtil afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer.

Artikel 6

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER OMHANDLET I PROTOKOLLENS ARTIKEL 1

I tillæg til de permanente toldfrie kontingenter åbner Den Europæiske Union følgende nye årlige toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Norge:

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig (1.5-30.4) kontingentmængde i nettovægt, medmindre andet er angivet (*)

0303 19 00

Andre frosne laksefisk

2 000 ton

0303 51 00

Sild af arten Clupea harengus og Clupea pallasii, frosset, undtagen lever og rogn (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, frosset, hel, undtagen lever og rogn (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrel, frosne filetter og frosne lapper

11 300 ton

0303 55 30

Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi), frosset

2 200 ton

ex 0303 55 90

Andre fisk, frosne, end hestemakrel (Caranx trachurus)

0303 56 00

Sergentfisk (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Andre fisk, frosne

0303 82 00

Rokker (Rajidae)

0303 89 55

Guldbrasen (Sparus aurata)

0303 89 90

Andre fisk, frosne

alle varer undtagen lever og rogn

0304 86 00

Sildefileter af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne

55 600 ton

ex 0304 99 23

Sildelapper af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne (1)

ex 0304 49 90

Sildefileter af arterne Clupea harengus og Clupea pallasii, ferske

9 000 ton

ex 0304 59 50

Sildelapper af arterne Clupea harengus and Clupea pallasii, ferske

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Rejer, pillede og frosne, tilberedte eller konserverede

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sild, tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage

11 400 ton drænet nettovægt

0305 10 00

Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

1 000 ton


(1)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(*)  Kontingenterne tilføjes i overensstemmelse med tillægsprotokollens artikel 2, stk. 3.


Top