Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0786

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/786 af 18. maj 2016 om proceduren for nedsættelse af og arbejdet i et uafhængigt rådgivende panel, som skal bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at afgøre, hvorvidt tobaksvarer har en kendetegnende aroma (meddelt under nummer C(2016) 2921) (EØS-relevant tekst)

C/2016/2921

OJ L 131, 20.5.2016, p. 79–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/786/oj

20.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/79


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/786

af 18. maj 2016

om proceduren for nedsættelse af og arbejdet i et uafhængigt rådgivende panel, som skal bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at afgøre, hvorvidt tobaksvarer har en kendetegnende aroma

(meddelt under nummer C(2016) 2921)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7 i direktiv 2014/40/EU er det forbudt at markedsføre tobaksvarer med en kendetegnende aroma. Der er fastsat fælles regler for de procedurer, der skal anvendes for at fastslå, hvorvidt en tobaksvare har en kendetegnende aroma, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/779 (2).

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2014/40/EU kan medlemsstaterne og Kommissionen, når de skal afgøre, hvorvidt en tobaksvare har en kendetegnende aroma, høre et uafhængigt rådgivende panel (i det følgende benævnt »panelet«). Kommissionen tillægges ved samme stykke beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af proceduren for panelets nedsættelse og arbejde.

(3)

Panelets medlemmer bør være højt kvalificerede, specialiserede og uafhængige eksperter med den relevante ekspertise inden for sensorisk, statistisk og kemisk analyse. De bør varetage deres funktioner upartisk og i almenhedens interesse. De bør udvælges på grundlag af objektive kriterier via en offentlig indkaldelse af ansøgninger og udnævnes personligt. De bør have den vifte af kompetencer og ekspertise, som er nødvendig, for at panelet kan varetage sine funktioner.

(4)

Panelet bør bistås af en teknisk gruppe rekrutteret ved hjælp af en udbudsprocedure. Den tekniske gruppe bør foretage sensoriske og kemiske bedømmelser baseret på en sammenligning af testproduktets egenskaber for så vidt angår lugt i forhold til referenceprodukter. Sensorisk analyse, herunder lugtprøvning, er en veletableret videnskabelig disciplin, hvor den måde, de menneskelige sanser opfatter forskellige egenskaber — herunder lugt — på, vurderes og beskrives på grundlag af principper om forsøgsdesign og statistisk analyse med det formål at evaluere forbrugerprodukter. Dette har vist sig at være en egnet metode til at opnå gyldige, solide, pålidelige og reproducerbare resultater i forbindelse med vurdering af, hvorvidt en tobaksvare har en kendetegnende aroma. Analysen bør foretages på grundlag af en veletableret metode og give resultater ved brug af statistiske redskaber. Sensorisk analyse bør, i det omfang det anses for hensigtsmæssigt, suppleres med kemisk analyse af produkterne.

(5)

Ved varetagelsen af sine rådgivende funktioner bør panelet, i det omfang det er relevant, undersøge data fremlagt af den tekniske gruppe samt alle andre oplysninger, det måtte have adgang til og anser for relevante, herunder oplysninger tilvejebragt som følge af indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 5 i direktiv 2014/40/EU. Panelet bør rettidigt rådgive medlemsstaterne og Kommissionen om, hvorvidt de testede produkter efter panelets vurdering har en kendetegnende aroma som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU.

(6)

Eftersom videnskabelige metoder og teknikker til bestemmelse af, hvorvidt et produkt har en kendetegnende aroma, kan ændre sig med tiden og med de erfaringer, der gøres, bør Kommissionen følge udviklingen på dette område med henblik på at vurdere, hvorvidt de metoder, der anvendes til at udføre dette bestemmelsesarbejde, bør revideres.

(7)

Panelet og dets procedure for vurdering af, hvorvidt et produkt har en kendetegnende aroma, bør være beskyttet mod ekstern indblanding fra andre enheder eller sammenslutninger med interesse i resultaterne af panelets vurderingsarbejde. Fortrolige oplysninger bør være beskyttet mod utilsigtet eller forsætlig videregivelse. Medlemmer af panelet og den tekniske gruppe, som ikke længere kan udføre deres opgaver eller ikke længere opfylder kravene i denne afgørelse, bør udskiftes.

(8)

Panelets arbejde bør bygge på principperne om et højt ekspertiseniveau, uafhængighed og åbenhed. Det bør tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med bedste praksis og høje videnskabelige standarder.

(9)

Panelet bør bidrage effektivt til at sikre et mere velfungerende indre marked og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, især ved at bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at vurdere tobaksvarer, der potentielt har en kendetegnende aroma. Panelets aktiviteter er nødvendige for at sikre en effektiv og ensartet implementering af direktiv 2014/40/EU, og den rådgivning, der ydes af panelets medlemmer, er afgørende for bestræbelserne på at nå Unionens politiske mål. Panelet bør derfor tildeles tilstrækkeligt med økonomisk støtte i form af en særlig godtgørelse til panelets medlemmer, som går ud over godtgørelsen af deres udgifter.

(10)

Personlige oplysninger bør indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (3).

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes proceduren for nedsættelse af og arbejdet i et uafhængigt rådgivende panel (i det følgende benævnt »panelet«), som skal bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at afgøre, hvorvidt en given tobaksvare har en kendetegnende aroma

Artikel 2

Definition

I denne afgørelse forstås ved »testprodukt« et produkt, for hvilket en medlemsstat eller Kommissionen anmoder panelet om at afgive udtalelse om, hvorvidt produktet har en kendetegnende aroma som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU.

Artikel 3

Opgaver

Panelet afgiver udtalelser om, hvorvidt testprodukter har en kendetegnende aroma som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU.

KAPITEL II

NEDSÆTTELSE AF DET UAFHÆNGIGE RÅDGIVENDE PANEL

Artikel 4

Udnævnelse

1.   Panelet består af seks medlemmer.

2.   Generaldirektøren for sundhed og fødevaresikkerhed (i det følgende benævnt »generaldirektøren«) udnævner, på vegne af Kommissionen, panelets medlemmer ud fra en liste over egnede kandidater opstillet efter offentliggørelse af en indkaldelse af ansøgninger på Kommissionens websted samt i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder (i det følgende benævnt »registret over ekspertgrupper«). Medlemmerne udvælges på grundlag af deres ekspertise og erfaring inden for sensorisk, statistisk og kemisk analyse og under behørig hensyntagen til behovet for at sikre uafhængighed og undgå interessekonflikter.

3.   Personer på listen over egnede kandidater, som ikke udnævnes til panelet, optages på en reserveliste over egnede kandidater, som kan afløse medlemmer, hvis medlemskab er ophørt i henhold til artikel 5, stk. 3. Generaldirektøren anmoder ansøgerne om deres samtykke, inden han opfører dem på reservelisten.

4.   Listen over panelets medlemmer offentliggøres i registret over ekspertgrupper og gøres tilgængelig på Kommissionens relevante websted.

Artikel 5

Mandat

1.   Panelets medlemmer udnævnes for en periode på fem år, som kan fornyes.

2.   Er genudnævnelse eller udskiftning af panelet ikke blevet bekræftet ved en mandatperiodes udløb, fortsætter medlemmerne i deres hverv.

3.   En person ophører med at være medlem af panelet, hvis:

a)

vedkommende afgår ved døden eller bliver uarbejdsdygtig i en sådan grad, at den pågældende er ude af stand til at varetage sine funktioner i henhold til denne afgørelse

b)

vedkommende træder tilbage

c)

generaldirektøren suspenderer vedkommendes medlemskab i henhold til stk. 5, idet ophævelsen af medlemskabet gælder i hele suspensionsperioden, eller

d)

generaldirektøren bringer vedkommendes medlemskab til ophør i henhold til stk. 5.

4.   Et medlem, der ønsker at træde tilbage, underretter med mindst seks måneders varsel generaldirektøren pr. e-mail eller ved rekommanderet brev. Hvis vedkommende er i stand til at udføre sine opgaver, og der pågår en proces med udskiftning af medlemmer, kan den pågældende efter anmodning fra generaldirektøren fortsætte i sit hverv, indtil udskiftningen er bekræftet.

5.   Generaldirektøren kan midlertidigt suspendere et medlems medlemskab eller permanent bringe det til ophør, hvis det er konstateret, eller der er rimelig grund til at antage, at:

a)

medlemmet ikke længere opfylder eller har handlet i strid med de vilkår, der er fastsat ved denne afgørelse eller ved artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

b)

medlemmet ikke længere opfylder et eller flere væsentlige betingelser som angivet i indkaldelsen af ansøgninger eller principperne om uafhængighed, upartiskhed og fortrolighed, jf. artikel 16, eller at det pågældende medlems adfærd eller position/situation er uforenelig med erklæringer afgivet i henhold til artikel 16, 17 og 18

c)

medlemmet er ude af stand til at udføre sine opgaver i henhold til denne afgørelse

d)

andre væsentlige faktorer rejser tvivl om panelets virke.

6.   Er et medlems medlemskab ophørt i henhold til stk. 3, udnævner generaldirektøren en afløser for den resterende del af mandatperioden eller for den midlertidige suspensions varighed. Kommissionen iværksætter en ny indkaldelse af ansøgninger, når reservelisten er udtømt.

KAPITEL III

PANELETS ARBEJDE

Artikel 6

Valg af formand og næstformand

1.   Ved begyndelsen af hver mandatperiode vælger panelet en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. De pågældende vælges med simpelt flertal blandt panelets medlemmer. I tilfælde af stemmelighed vælger generaldirektøren vælger formanden blandt de medlemmer, der har fået flest stemmer, på grundlag af en vurdering af deres kvalifikationer og erfaring.

2.   Formandens og næstformandens mandatperiode falder sammen panelets mandatperiode og kan fornyes. Udskiftning af formanden eller næstformanden sker altid for den resterende del af panelets mandatperiode.

Artikel 7

Afstemningsregler

1.   Ved afstemninger i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i artikel 6 og artikel 8, stk. 3, litra a), træffer panelet kun beslutninger, når mindst fire medlemmer deltager i afstemningen, idet ét medlem skal være enten formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes med simpelt flertal.

2.   I tilfælde af stemmelighed er stemmelederens stemme udslagsgivende.

3.   Personer, hvis medlemskab er ophørt eller midlertidigt er suspenderet i henhold til artikel 5, stk. 5, tages ikke i betragtning ved beregningen af det i stk. 1 omhandlede flertal.

Artikel 8

Forretningsorden

1.   Panelet vedtager og ajourfører som fornødent sin forretningsorden efter forslag fra og efter aftale med generaldirektøren.

2.   Forretningsordenen skal sikre, at panelet udfører sine opgaver i overensstemmelse med principperne om videnskabelig topkvalitet, uafhængighed og åbenhed.

3.   Forretningsordenen skal blandt andet indeholde regler om:

a)

proceduren for valg af panelets formand og næstformand i henhold til artikel 6

b)

anvendelse af principperne i kapitel IV

c)

procedurer for vedtagelse af udtalelser

d)

forbindelserne med tredjeparter, herunder videnskabelige organer

e)

andre nærmere regler vedrørende panelets virke.

Artikel 9

Metode

1.   Panelet fastsætter og ajourfører som fornødent metoden til teknisk bedømmelse af testprodukter. Den sensoriske analysemetode baseres på en sammenligning af testproduktets egenskaber for så vidt angår lugt i forhold til referenceprodukter. Ved udviklingen af metoden tager panelet hensyn til eventuelle input fra den i artikel 12 omhandlede tekniske gruppe.

2.   Udkastet til metode og eventuelle efterfølgende udkast til ajourføring forelægges for generaldirektøren til godkendelse og må først anvendes, når godkendelsen er givet.

Artikel 10

Rådgivning om testprodukter

1.   Anmodes panelet om at afgive udtalelse om et testprodukt, informerer panelets formand alle medlemmerne herom. Vedkommende kan udnævne en referent blandt medlemmerne til at koordinere undersøgelsen af et bestemt produkt. Formanden forelægger en endelig rapport for Kommissionen og, hvis det er relevant, den anmodende medlemsstat.

2.   Finder panelet det nødvendigt med henblik på at kunne afgive en udtalelse, anmoder den om input fra den i henhold til artikel 12 nedsatte tekniske gruppe. Panelet tager ved udarbejdelsen af sin udtalelse hensyn til de oplysninger og data, der er indhentet fra den tekniske gruppe. Det kan også tage hensyn til andre tilgængelige oplysninger, som det anser for at være autoritative og relevante, herunder oplysninger tilvejebragt som følge af indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 5 i direktiv 2014/40/EU.

3.   Med hensyn til data og oplysninger fremlagt af den tekniske gruppe skal panelet navnlig:

a)

kontrollere, at den tekniske gruppe har overholdt gældende regler og videnskabelige standarder

b)

vurdere de pågældende data og oplysninger, især for at fastslå, om de er tilstrækkelige som grundlag for at nå frem til en konklusion, eller om der er behov for yderligere data og oplysninger

c)

anmode om eventuelle præciseringer fra den tekniske gruppe, der måtte være nødvendige for at nå frem til en konklusion.

4.   Vurderer panelet, at de pågældende data eller oplysninger er utilstrækkelige, eller er det i tvivl om, hvorvidt gældende regler og standarder er overholdt, rådfører panelet sig med Kommissionen og, hvis det er relevant, den anmodende medlemsstat. Hvis det skønnes nødvendigt, kan panelet anmode den tekniske gruppe om at gentage visse test under hensyntagen til panelets bemærkninger.

5.   Finder panelet det godtgjort, at gældende regler og standarder er overholdt, herunder, hvis det er relevant, ved at følge proceduren i stk. 4, og at de pågældende data og oplysninger er tilstrækkelige som grundlag for til at nå frem til en konklusion, afgiver det dernæst udtalelse i overensstemmelse med stk. 2.

6.   Panelet forelægger sin udtalelse for Kommissionen og eventuelle henvisende medlemsstater senest tre måneder efter datoen for modtagelse af anmodningen eller inden for en frist aftalt med Kommissionen eller den anmodende medlemsstat.

Artikel 11

Høring om andre spørgsmål

1.   Kommissionen kan høre panelet om andre spørgsmål vedrørende bestemmelse af en kendetegnende aroma som omhandlet i artikel 7 direktiv 2014/40/EU. I sådanne tilfælde beslutter den efter samråd med formanden, om der skal indkaldes til møde eller træffes foranstaltninger i form af en skriftlig procedure.

2.   Formanden kan udpege en referent blandt panelets medlemmer til at koordinere opgaven og forelægger en endelig rapport for Kommissionen.

3.   Panelet tager i sine forhandlinger, i det omfang det er relevant, hensyn til data og oplysninger, som den har fået forelagt af den tekniske gruppe, og andre tilgængelige relevante oplysninger.

Artikel 12

Teknisk gruppe af sensoriske og kemiske bedømmere

1.   Der nedsættes en teknisk gruppe af sensoriske og kemiske bedømmere (i det følgende benævnt »den tekniske gruppe«), som har til opgave at give panelet deres vurdering af testproduktets sensoriske og, hvis det er relevant, kemiske egenskaber som led i proceduren i artikel 10. Den tekniske gruppe skal bestå af:

a)

to kvalificerede personer, der udvælges på grundlag af deres viden, kompetence og erfaring inden for sensorisk analyse, og som er ansvarlige for rekruttering, uddannelse og overvågning af de sensoriske bedømmere

b)

sensoriske bedømmere, der rekrutteres på grundlag af deres olfaktoriske evner for så vidt angår skelnen mellem lugte og deres evne til at opfatte, analysere og fortolke lugte, og som har nået myndighedsalderen som fastsat i den gældende nationale lovgivning, og

c)

to personer, der udvælges på grundlag af deres viden og kompetence inden for kemisk analyse og laboratorieanalyse, og som er ansvarlige for kemisk analyse af testprodukter.

2.   Der iværksættes en udbudsprocedure med henblik på udvælgelse af en kontrahent med ansvar for nedsættelse af den tekniske gruppe. Kontrahenten skal råde over det fornødne minimum af teknisk ekspertise og udstyr som specificeret i udbudsbekendtgørelsen samt over de i stk. 1, litra a) og c) omhandlede personer.

Det skal i udbudsbekendtgørelsen og den dertil knyttede kontraktlige dokumentation specificeres, at den tekniske gruppe er forpligtet til at handle uafhængigt og beskytte fortrolige oplysninger og personoplysninger. Den skal endvidere indeholde et krav om, at alle medlemmer af gruppen skal returnere en behørigt udfyldt interesseerklæring, inden de påtager sig nogen form for opgaver for den tekniske gruppe. Udbudsbekendtgørelsen og den dertil knyttede kontraktlige dokumentation skal desuden indeholde som minimum følgende elementer:

a)

en beskrivelse af den tekniske gruppes vigtigste funktioner

b)

specifikationer vedrørende nedsættelsen og forvaltningen af samt arbejdet i den tekniske gruppe, herunder tekniske specifikationer vedrørende varetagelsen af gruppens funktioner

c)

specifikationer vedrørende den tekniske ekspertise og det tekniske udstyr, kontrahenten skal råde over

d)

specifikationer vedrørende rekrutteringen af sensoriske bedømmere. Disse specifikationer skal omfatte et krav om, at sensoriske bedømmere først kan rekrutteres, når Kommissionen har godkendt de foreslåede kandidater.

3.   Den tekniske gruppes sensoriske analyse baseres på den i henhold til artikel 9 fastlagte metode.

4.   Den sensoriske analyse suppleres, hvis det er hensigtsmæssigt, med en kemisk bedømmelse af produktsammensætningen ved hjælp af kemisk analyse. Denne bedømmelse foretages på en måde, der sikrer nøjagtige, konsekvente og reproducerbare resultater. Processen og resultaterne af den kemiske bedømmelse dokumenteres.

5.   Den tekniske gruppe fremlægger resultaterne af testningen af produkter for panelet inden for en af panelet fastsat frist.

6.   Den tekniske gruppe udfører sit arbejde inden for rammerne af det årlige budget, som den tildeles af Kommissionen.

Artikel 13

Sekretariatsopgaver

1.   Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne for panelet og i forbindelse med alle andre aktiviteter som led i anvendelsen af denne afgørelse.

2.   Sekretariatet yder administrativ bistand med henblik på at gøre det lettere for panelet at udføre sit arbejde på effektiv vis og for at overvåge, at forretningsordenen overholdes.

Artikel 14

Særlig godtgørelse

1.   Panelets medlemmer er berettigede til en særlig godtgørelse for deres forberedende arbejde og deltagelse, personligt eller på afstand med elektroniske midler, i panelets møder og andre aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse, som organiseres af Kommissionen, og for opgaver som referent for et specifikt spørgsmål.

2.   Den særlige godtgørelse består af op til 450 EUR i form af daglige enhedsomkostninger for hver hele arbejdsdag. Den samlede godtgørelse beregnes og rundes op til det beløb, der svarer til nærmeste halve arbejdsdag.

3.   Rejse- og evt. opholdsudgifter, der afholdes af medlemmer og eksterne eksperter i forbindelse med deltagelse i panelets aktiviteter, refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens interne regler.

4.   Alle godtgørelser og refusioner skal være omfattet af det årlige budget, som panelet tildeles af Kommissionen.

KAPITEL IV

UAFHÆNGIGHED, FORTROLIGHED OG ÅBENHED

Artikel 15

Kommunikation

1.   Panelets formand fungerer som kontaktperson for medlemsstaterne og Kommissionen.

2.   Formanden underretter omgående Kommissionen om forhold, der ville kunne bringe panelets virke i fare.

Artikel 16

Uafhængighed

1.   Panelets medlemmer udnævnes personligt. De kan ikke delegere deres ansvarsområder til andre personer. De skal ved varetagelsen af deres funktioner overholde principperne om uafhængighed, upartiskhed og fortrolighed og handle i almenhedens interesse.

2.   Eksperter, der ansøger om at blive udnævnt til medlem af panelet, skal forelægge en erklæring om eventuelle interesser, som vil kunne begrænse eller med rimelighed kunne anses for at begrænse deres uafhængighed, herunder eventuelle relevante omstændigheder vedrørende deres nære familiemedlemmer eller partnere. En ekspert skal, for at kunne komme i betragtning til udnævnelse som medlem af panelet, indgive en behørigt udfyldt interesseerklæring. Konkluderer Kommissionen, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt, kan ansøgeren komme i betragtning til udnævnelse, forudsat at den pågældende anses for at besidde den krævede ekspertise.

3.   Panelets medlemmer underretter straks Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, de har givet i deres erklæring, i hvilket tilfælde de omgående skal indgive en ny erklæring, hvori de relevante ændringer er angivet.

4.   På hvert møde skal panelets medlemmer afgive erklæring om eventuelle specifikke interesser, som vil kunne begrænse eller med rimelighed kunne anses for at begrænse deres uafhængighed med hensyn til et eller flere punkter på dagsordenen. I sådanne tilfælde kan formanden anmode om, at det pågældende medlem helt forlader mødet eller udebliver fra dele af mødet. Formanden underretter Kommissionen om sådanne erklæringer og trufne foranstaltninger.

5.   Panelets medlemmer afstår fra enhver form for direkte eller indirekte kontakt med tobaksindustrien eller dennes repræsentanter.

Artikel 17

Tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger

1.   Panelets medlemmer må, selv efter at de er ophørt med at være medlem, ikke videregive oplysninger, herunder forretningsmæssigt følsomme data eller personoplysninger, der er tilvejebragt som følge af panelets arbejde eller andre aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse. De underskriver en fortrolighedserklæring herom.

2.   Panelets medlemmer skal overholde Kommissionens regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede oplysninger og ikkeklassificerede følsomme oplysninger, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (4) og (EU, Euratom) 2015/444 (5). Tilsidesætter de disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

Artikel 18

Forpligtelse

Panelets medlemmer forpligter sig til at bidrage aktivt til panelets arbejde. De underskriver en loyalitetserklæring herom.

Artikel 19

Åbenhed

1.   Panelets aktiviteter skal udføres med en høj grad af åbenhed. Kommissionen offentliggør alle relevante dokumenter på et særligt websted og linker til dette websted fra registret over ekspertgrupper. Den gør først og fremmest, uden unødig forsinkelse, følgende tilgængeligt for offentligheden:

a)

medlemmernes navne

b)

medlemmernes interesse-, fortroligheds- og loyalitetserklæringer

c)

panelets forretningsorden

d)

udtalelser vedtaget af panelet i henhold til artikel 10

e)

dagsordener for og referater af panelets møder

f)

den i henhold til artikel 9 fastlagte metode.

2.   Uanset stk. 1 kan offentliggørelse undlades i tilfælde, hvor et dokuments udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (6).

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/779 af 18. maj 2016 om fastsættelse af fælles regler for de procedurer, der skal anvendes for at fastslå, hvorvidt en tobaksvare har en kendetegnende aroma (se side 48 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(5)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top