Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0039

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2015/39)

OJ L 41, 18.2.2016, p. 28–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/39/oj

18.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/28


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/231

af 26. november 2015

om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2015/39)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1 og 3.3, artikel 5.1, 12.1, 14.3 og artikel 16,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 4 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksterne statistikker anvendes i stigende grad til andre formål end pengepolitiske, herunder makroprudentiel analyse og overvågning af uforholdsmæssigt store økonomiske ubalancer. Disse aktiviteter samt andre aktiviteter inden for internationalt samarbejde og forskning fremmes ved Den Europæiske Centralbanks offentliggørelse af de aggregater for euroområdet, der er opstillet på grundlag af retningslinje ECB/2011/23 (2) og de nationale data, der er indsamlet i den forbindelse.

(2)

Henset til balancen mellem fordele og omkostninger vil den reduktion af rapporteringsperioden for overførslen af kvartalsvise data for betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet, som i henhold til retningslinje ECB/2011/23 skulle gælde fra 2019, ikke længere finde anvendelse.

(3)

Retningslinje ECB/2011/23 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje ECB/2011/23 ændres således:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende definition:

»17.   »nationale datasæt, som kan offentliggøres«: dataene svarende til tabel 2A og 4A i bilag II, der er undergrupper af de data, som indgår i henholdsvis tabel 2 og 4 i bilag II.«

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De nationale centralbanker skal over for ECB tilvejebringe data for de internationale transaktioner, positioner og omvurderinger samt for beholdninger af reserveaktiver, andre valutaaktiver og reserverelaterede passiver. Dataene skal forelægges som defineret i tabel 1 til 5 i bilag II og i overensstemmelse med fristerne defineret i artikel 3.«

b)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   De undergrupper, der indgår i tabel 2A og 4A i bilag II, skal tilvejebringes til ECB sammen med indberetningen af data, som indgår i henholdsvis tabel 2 og 4 i samme bilag. Disse undergrupper omfatter kvartalsvise internationale transaktioner og positioner, som skal overføres i overensstemmelse med de frister, der er fastsat for dataene vedrørende den kvartårlige betalingsbalance og kapitalbalance over for udlandet i artikel 3.«

3)

Artikel 3, stk. 2, ændres således:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

den 82. kalenderdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, fra og med 2017,«

b)

Litra c) udgår.

4)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

ECB's overførsel og offentliggørelse af data

1.   ECB overfører de aggregater for euroområdet, som den offentliggør, samt de nationale datasæt, som kan offentliggøres, der er indsamlet i henhold til artikel 2, til de nationale centralbanker.

2.   ECB kan offentliggøre nationale datasæt, som kan offentliggøres, efter offentliggørelsen af de respektive aggregater for euroområdet.«

5)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis dataene for en post i tabel 1 til 5 i bilag II er af ubetydelig eller uanselig størrelse i forhold til statistikker for euroområdet eller nationale statistikker, eller hvis det er urimeligt omkostningskrævende at indsamle data for posten, tillades det at indberette bedste skøn på grundlag af solid statistisk metodik, forudsat at den analytiske værdi af statistikkerne ikke bringes i fare. Desuden er et bedste skøn tilladt for følgende opdelinger i tabel 1, 2, 2A og 6 i bilag II:

a)

delposter under primær indkomst fra andre investeringer

b)

delposter under anden primær indkomst og under sekundær indkomst

c)

delposter under kapitaloverførsler i kapitalkontoen

d)

geografisk opdeling af passiver under finansielle derivater

e)

reinvesteret indtjening på andele i investeringsforeninger uden en ISIN-kode

f)

investeringsindkomst på andele i investeringsforeninger uden en ISIN-kode (indtil CSDB anses for egnet til passende udledning af denne post)

g)

opdeling af grænseoverskridende forsendelser af sedler efter pålydende værdi.«

6)

Bilag I og II ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde denne retningslinje fra den 1. juni 2016.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. november 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/23 af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1).


BILAG

Bilag I og II til retningslinje ECB/2011/23 ændres således:

1.

Bilag I ændres således:

a)

Afsnit 1.2 affattes således:

»1.2.   Kvartalsvis betalingsbalancestatistik

Formål

Formålet med den kvartalsvise betalingsbalancestatistik for euroområdet er at fremlægge mere detaljeret information, der skal gøre det muligt at foretage en nærmere analyse af internationale transaktioner. Kvartalsvise betalingsbalancedata danner også grundlag for en detaljeret landespecifik økonomisk overvågning.

Denne statistik bidrager navnlig til opstillingen af euroområdets sektorkonti og finansielle konti og til den fælles offentliggørelse af betalingsbalancen for EU/euroområdet i samarbejde med Kommissionen (Eurostat).

Krav

Den kvartalsvise betalingsbalancestatistik opstilles i videst muligt omfang i overensstemmelse med internationale standarder (jf. artikel 2, stk. 4, i denne retningslinje). Den krævede opdeling af den kvartalsvise betalingsbalancestatistik fremgår af bilag II, tabel 2 og 2A. Harmoniserede begreber og definitioner, der er anvendt i kapitalkontoen og den finansielle konto, er beskrevet i bilag III.

Opdelingen af de kvartårlige løbende poster svarer til den opdeling, der kræves for månedsopgørelsen. På kvartalsbasis er det dog nødvendigt med en mere detaljeret opdeling for indkomster.

I posten »andre investeringer« i den finansielle konto følger ECB kravene i henhold til Den Internationale Valutafonds (IMF) 6. Betalings- og kapitalbalancemanual (herefter »BPM6«). Der er en forskel i opdelingsformen (dvs. med sektor som førsteprioritet). Denne sektoropdeling er imidlertid forenelig med opdelingen i BPM6, hvor instrumenter prioriteres højest. Som i BPM6 sondres der mellem på den ene side sedler og mønt samt indskud og på den anden side lån og andre investeringer.

Nationale centralbanker skal sondre mellem transaktioner med medlemsstater i euroområdet og alle andre internationale transaktioner. Statistik over nettotransaktioner i porteføljeinvesteringsaktiver for euroområdet opstilles ved at aggregere de indberettede nettotransaktioner i værdipapirer udstedt af residenter uden for euroområdet. Statistik over nettotransaktioner i porteføljeinvesteringer på passivsiden for euroområdet opstilles ved at konsolidere nettotransaktionerne i de samlede nationale passiver og nettotransaktionerne i værdipapirer, der er udstedt og erhvervet af residenter i euroområdet.

Et tilsvarende krav til indberetning og opstillingsmetode for de aggregerede data gælder for porteføljeinvesteringsindkomst.

Ved direkte investeringer skal de nationale centralbanker kvartalsvis fremsende oplysninger om følgende sektoropdeling: a) pengeinstitutter, undtagen centralbanken, b) offentlig forvaltning og service, c) finansielle selskaber bortset fra MFI'er, d) ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger. Opdelingen efter institutionel sektor ved »porteføljeinvesteringer på aktivsiden« og »andre investeringer« følger IMF's standardopbygning, herunder a) centralbanken, b) pengeinstitutter, undtagen centralbanken, c) pengemarkedsforeninger, d) offentlig forvaltning og service, e) finansielle selskaber bortset fra MFI'er, f) ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger.

Ved udarbejdelse af statistik over euroområdets nettotransaktioner i porteføljeinvesteringer på passivsiden for residenter i euroområdet, bestemt efter udstedernes sektor, svarer kravene for de kvartalsvise data til kravene for den månedlige betalingsbalance.

I lighed med nationalregnskabssystemet henstiller BPM6, at renter registreres efter optjeningstidspunkt. Dette krav påvirker de løbende poster (investeringsindkomst) såvel som den finansielle konto.«

b)

Afsnit 3 affattes således:

»3.   Statistik over kapitalbalancen over for udlandet

Formål

Kapitalbalancen over for udlandet er en opgørelse over de udenlandske aktiver og passiver for euroområdet betragtet som helhed til brug for analyse af pengepolitik og valutamarkederne. Den bidrager navnlig til vurderingen af medlemsstaternes eksterne sårbarhed og til overvågningen af udviklingen i den pengeholdende sektors beholdninger af likvide aktiver i udlandet. Denne statistiske information er nøglen til opstillingen af resten af verden-kontoen i euroområdets kvartalsvise finansielle konti og kan også bidrage til opstillingen af betalingsbalancestrømme. Kvartalsvis statistik over kapitalbalancen over for udlandet danner også grundlag for en detaljeret landespecifik økonomisk overvågning.

Krav

De nationale centralbanker skal levere kvartalsvis statistik over kapitalbalancen over for udlandet vedrørende beholdninger ultimo perioden og omvurderinger som følge af valutakursændringer eller andre prisændringer.

Dataene i kapitalbalancen over for udlandet opstilles i videst muligt omfang i overensstemmelse med internationale standarder (jf. artikel 2, stk. 4, i denne retningslinje). ECB opstiller kapitalbalancen over for udlandet for euroområdet som helhed. Opdelingen af statistikken for kapitalbalancen over for udlandet for euroområdet fremgår af bilag II, tabel 4 og 4A.

Kapitalbalancen over for udlandet viser de finansielle beholdninger ved udgangen af referenceperioden, opgjort til priser pr. ultimo perioden. Ændringer i værdien af beholdninger kan skyldes følgende faktorer. For det første vil en del af ændringen i værdi i løbet af referenceperioden hidrøre fra de finansielle transaktioner, der har fundet sted, og som er blevet registreret i betalingsbalancen. For det andet vil en del af ændringerne i primo- og ultimopositionerne for en given periode skyldes ændringer i priserne på de viste finansielle aktiver og passiver. For det tredje vil ændringerne i valutakurserne i forhold til andre valutaer, hvor beholdninger er udtrykt i andre valutaer end den regningsenhed, der anvendes for kapitalbalancen over for udlandet, ligeledes påvirke disse beholdningers værdi. Endelig vil enhver anden ændring, som ikke skyldes ovennævnte faktorer, blive betragtet som hidrørende fra andre ændringer i volumen i perioden.

En korrekt afstemning mellem de finansielle strømme og euroområdets beholdninger kræver, at ændringer i værdien på grund af pris, valutakursændringer og andre mængdeændringer fremgår særskilt.

Kapitalbalancen over for udlandet skal, i videst muligt omfang, opgøres på samme måde som de kvartalsvise betalingsbalancestrømme. Begreberne, definitionerne og opdelingerne er i overensstemmelse med dem, der anvendes for de kvartalsvise betalingsbalancestrømme.

Så vidt det er muligt, skal dataene for kapitalbalancen over for udlandet være i overensstemmelse med andre statistikker, såsom penge- og bankstatistikker, finansielle statuskonti og nationalregnskaber.

For så vidt angår de månedlige og kvartalsvise betalingsbalancer, skal de nationale centralbanker i deres statistikker over kapitalbalancen over for udlandet sondre mellem beholdninger over for medlemsstater i euroområdet og alle andre internationale positioner. I kontiene for porteføljeinvesteringer skal der sondres mellem værdipapirbeholdninger udstedt af residenter i euroområdet og residenter uden for euroområdet. Statistik over nettoaktiver i porteføljeinvesteringer for euroområdet opstilles ved at aggregere de indberettede nettoaktiver i værdipapirer udstedt af residenter uden for euroområdet. Statistikker over nettopassiver i porteføljeinvesteringer for euroområdet opgøres ved at konsolidere de samlede nationale nettopassiver og nettobeholdninger i værdipapirer, der er udstedt og erhvervet af residenter i euroområdet.

Porteføljeinvesteringsaktiver og -passiver i kapitalbalancen over for udlandet opstilles alene på baggrund af beholdningsdata.

De nationale centralbanker (og andre kompetente statistiske myndigheder, hvor dette er relevant) indsamler, som et minimum, kvartalsvise porteføljeinvesteringsbeholdninger af aktiver og passiver, værdipapir for værdipapir, i henhold til en af de modeller, der er angivet i tabellen i bilag VI.«

2.

Bilag II ændres således:

a)

Tabel 2 affattes således:

»Tabel 2

Kvartalsvis betalingsbalance

 

Kredit

Debet

1.

Løbende poster  (1)

 

 

Varer

Geo 4 (2)

Geo 4

Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag

Geo 3

Geo 3

Nettoeksport af varer købt/solgt ved merchanting

Geo 3

 

Varer købt ved merchanting (negativ kredit)

Geo 3

 

Varer solgt ved merchanting

Geo 3

 

Ikke-monetært guld

Geo 3

Geo 3

Branding — kvasitransit handelsjusteringer

Geo 4

Geo 4

Tjenester

Geo 4

Geo 4

Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre

Geo 4

Geo 4

Vedligeholdelses- og reparationstjenester ikke omfattet andetsteds (i.o.a.)

Geo 4

Geo 4

Transport

Geo 4

Geo 4

Rejser

Geo 4

Geo 4

Bygge- og anlægsvirksomhed

Geo 4

Geo 4

Forsikrings- og pensionstjenester

Geo 4

Geo 4

Finansielle tjenester

Geo 4

Geo 4

Tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester

Geo 3

Geo 3

Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret (i.o.a.)

Geo 4

Geo 4

Telekommunikation, computer- og informationstjenester

Geo 4

Geo 4

Anden forretningsservice

Geo 4

Geo 4

Forsknings- og udviklingstjenester

Geo 3

Geo 3

Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester

Geo 3

Geo 3

Tekniske, handelsrelaterede og andre virksomhedsrelaterede tjenester

Geo 3

Geo 3

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Geo 4

Geo 4

Offentlige varer og tjenester (i.o.a.)

Geo 4

Geo 4

Primær indkomst

 

 

Aflønning af ansatte

Geo 4

Geo 4

Investeringsindkomst

 

 

Direkte investeringer

 

 

Egenkapital

Geo 4

Geo 4

Udbytte og udtræk af indkomst fra kvasiselskaber

 

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 3

Geo 3

Efter resident sektor (Sek 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Reinvesteret indtjening

Geo 4

Geo 4

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Gældsinstrumenter

Geo 4

Geo 4

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 3

Geo 3

Heraf: renter

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Porteføljeinvesteringer

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 1

Ejerandelsinstrumenter

 

 

Udbytte

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

Udbytte

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

Reinvesteret indtjening

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

Gældsværdipapirer

 

 

Kortfristede

Geo 4

Geo 1

Renter

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

Langfristede

Geo 4

Geo 1

Renter

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

Andre investeringer

Geo 4

Geo 4

Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber

Geo 3

Geo 3

Renter

Geo 3

Geo 3

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Heraf: renter af SDR'er

 

Geo 1

Heraf: renter før FISIM

Geo 3

Geo 3

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Investeringsindkomst henført til forsikringstagere, pensionsopsparere og indehavere af standardiserede garantier

Geo 3

Geo 3

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Reserveaktiver

Geo 3

 

Heraf: renter

Geo 3

 

Anden primær indkomst

Geo 4

Geo 4

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

Produktions- og importskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Produktskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Andre produktionsskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Subsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Produktsubsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Andre produktionssubsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Jordrente mv.

Geo 3

Geo 3

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

Produktions- og importskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Produktskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Andre produktionsskatter

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Subsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Produktsubsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Andre produktionssubsidier

Geo 3 / EU-institutioner

Geo 3 / EU-institutioner

Jordrente mv.

Geo 3

Geo 3

Sekundær indkomst

Geo 4

Geo 4

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

Geo 3

Geo 3

Bidrag til sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

Ydelser fra sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

Løbende internationalt samarbejde

Geo 3

Geo 3

Heraf: med EU-institutionerne (undtagen ECB)

EU-institutioner

EU-institutioner

Diverse løbende overførsler

Geo 3

Geo 3

Moms og BNI-baserede egne EU-indtægter

EU-institutioner

EU-institutioner

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

Geo 3

Geo 3

Bidrag til sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

Ydelser fra sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

Skadesforsikringspræmier, netto

Geo 3

Geo 3

Skadesforsikringserstatninger

Geo 3

Geo 3

Diverse løbende overførsler

Geo 3

Geo 3

Heraf: Personlige overførsler (mellem residente og ikke-residente husholdninger)

Geo 3

Geo 3

Heraf: arbejdstageres pengeoverførsler

Geo 4

Geo 4

Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitalkonto

Geo 4

Geo 4

Brutto anskaffelser/afhændelser af ikke-producerede ikke-finansielle aktiver

Geo 3

Geo 3

Kapitaloverførelser

Geo 3

Geo 3

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

Investeringstilskud

Geo 3

Geo 3

Andre kapitaloverførsler

Geo 3

Geo 3

Heraf: gældseftergivelse

Geo 3

Geo 3

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

Investeringstilskud

Geo 3

Geo 3

Andre kapitaloverførsler

Geo 3

Geo 3

Heraf: gældseftergivelse

Geo 3

Geo 3

 

Nettoanskaffelse af finansielle aktiver

Nettoindgåelse af forpligtelser

Netto

3.

Finansiel konto

Geo 1

Geo 1

 

Direkte investeringer

Geo 4

Geo 4

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 4

 

a.

Egenkapital

Geo 2

Geo 2

 

Noterede

Geo 2

Geo 2

 

Unoterede

Geo 2

Geo 2

 

Andre (f.eks. fast ejendom)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Andele i investeringsforeninger

Geo 2

Geo 2

 

1.

Egenkapital bortset fra reinvesteret indtjening

 

 

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Reinvesteret indtjening

Geo 4

Geo 4

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Gældsinstrumenter

Geo 4

Geo 4

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 4

Geo 1

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 1

 

Ejerandelsinstrumenter

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Noterede

Geo 2

Geo 1

 

Unoterede

Geo 2

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

 

 

 

Noterede

Geo 2

 

 

Unoterede

Geo 2

 

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Heraf: reinvesteret indtjening

Geo 3

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

 

Heraf: reinvesteret indtjening

Geo 2

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

Kortfristede

Geo 4

Geo 1

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

 

Langfristede

Geo 4

Geo 1

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

 

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

Geo 3

Andre investeringer

Geo 4

Geo 4

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 4

Geo 4

 

Andre ejerandelsbeviser

Geo 3

Geo 3

 

Sedler og mønt samt indskud

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

Lån

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Langfristede

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

Handelskreditter og forudbetalinger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

SDR'er

 

Geo 1

 

Reserveaktiver

Geo 3

 

 

4.

Saldoposter

 

 

 

Vare- og tjenestebalancen

 

 

Geo 4

Balancen for de løbende poster

 

 

Geo 1

Nettolångivning (+) / nettolåntagning (–) (balancen for de løbende poster og kapitalkonti)

 

 

Geo 1

Nettolångivning (+) / nettolåntagning (–) (de finansielle konti)

 

 

Geo 1

Fejl og udeladelser, netto

 

 

Geo 1

b)

Som tabel 2a indsættes:

»Tabel 2A

Kvartalsvis betalingsbalance — undergruppe, som kan offentliggøres

 

Kredit

Debet

Balance/Netto

1.

Løbende poster

Geo 2

Geo 1

 

Varer

Geo 2

Geo 2

 

Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag

Geo 1

Geo 1

 

Nettoeksport af varer købt/solgt ved merchanting

Geo 1

 

 

Tjenester

Geo 2

Geo 2

 

Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre

Geo 1

Geo 1

 

Vedligeholdelses- og reparationstjenester ikke omfattet andetsteds (i.o.a.)

Geo 1

Geo 1

 

Transport

Geo 1

Geo 1

 

Rejser

Geo 1

Geo 1

 

Bygge- og anlægsvirksomhed

Geo 1

Geo 1

 

Forsikrings- og pensionstjenester

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle tjenester

Geo 1

Geo 1

 

Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret (i.o.a.)

Geo 1

Geo 1

 

Telekommunikation, computer- og informationstjenester

Geo 1

Geo 1

 

Anden forretningsservice

Geo 1

Geo 1

 

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Geo 1

Geo 1

 

Offentlige varer og tjenester (i.o.a.)

Geo 1

Geo 1

 

Ikke opdelte tjenester

Geo 1

Geo 1

 

Primær indkomst

Geo 2

Geo 1

 

Aflønning af ansatte

Geo 2

Geo 2

 

Investeringsindkomst

Geo 2

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Direkte investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Egenkapital

Geo 2

Geo 2

 

Udbytte og udtræk af indkomst fra kvasiselskaber

Geo 1

Geo 1

 

Reinvesteret indtjening

Geo 1

Geo 1

 

Gældsinstrumenter

Geo 2

Geo 2

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 2

Geo 1

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 2

Geo 1

 

Udbytte af ejerandelsinstrumenter

Geo 1

Geo 1

 

Indkomst fra andele i investeringsforeninger

Geo 1

Geo 1

 

Gældsværdipapirer

Geo 2

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 2

Geo 1

 

Langfristede

Geo 2

Geo 1

 

Andre investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Renter

Geo 1

Geo 1

 

Heraf: renter før FISIM

Geo 1

Geo 1

 

Reserveaktiver

Geo 1

 

 

Anden primær indkomst

Geo 2

Geo 2

 

Sekundær indkomst

Geo 2

Geo 2

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Heraf: arbejdstageres pengeoverførsler

Geo 1

Geo 1

 

2.

Kapitalkonto

Geo 2

Geo 2

 

Brutto anskaffelser/afhændelser af ikke-producerede ikke-finansielle aktiver

Geo 1

Geo 1

 

Kapitaloverførelser

Geo 1

Geo 1

 

 

Nettoanskaffelse af finansielle aktiver

Nettoindgåelse af forpligtelser

Netto

3.

Finansiel konto

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Direkte investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Egenkapital

Geo 2

Geo 2

 

Gældsinstrumenter

Geo 2

Geo 2

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 2

Geo 1

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 2

Geo 1

 

Ejerandelsinstrumenter

Geo 1

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Andele i investeringsforeninger

Geo 1

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

 

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

 

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

 

 

Udstedende modparts sektor: Andre MFI'er

Geo 1

 

 

Gældsværdipapirer

Geo 2

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 2

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 2

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

 

 

Geo 1

Centralbank

 

 

Geo 1

Andre MFI'er

 

 

Geo 1

Offentlig forvaltning og service

 

 

Geo 1

Andre sektorer

 

 

Geo 1

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

 

 

Geo 1

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

 

 

Geo 1

Andre investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Andre ejerandelsbeviser

Geo 1

Geo 1

 

Sedler og mønt samt indskud

Geo 2

Geo 2

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Lån

Geo 2

Geo 2

 

Centralbank

Geo 1

 

 

Kortfristede

Geo 1

 

 

Langfristede

Geo 1

 

 

Andre MFI'er

Geo 1

 

 

Kortfristede

Geo 1

 

 

Langfristede

Geo 1

 

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

Geo 1

Geo 1

 

Handelskreditter og forudbetalinger

Geo 2

Geo 2

 

Heraf: Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Geo 1

Geo 1

 

SDR'er

 

Geo 1

 

Reserveaktiver

Geo 1

 

 

4.

Saldoposter

 

 

 

Vare- og tjenestebalancen

 

 

Geo 2

Balancen for de løbende poster

 

 

Geo 1

Nettolångivning (+) / nettolåntagning (–) (balancen for de løbende poster og kapitalkonti)

 

 

Geo 1

Nettolångivning (+) / nettolåntagning (–) (de finansielle konti)

 

 

Geo 1

Fejl og udeladelser, netto

 

 

Geo 1

a)

Tabel 4 affattes således:

»Tabel 4

Kvartalsvis kapitalbalance over for udlandet

 

Aktiver

Passiver

Netto

 

Positioner

Omvurderinger, som skyldes valutakursændringer

Omvurderinger som skyldes andre prisændringer

Positioner

Omvurderinger, som skyldes valutakursændringer

Omvurderinger som skyldes andre prisændringer

Omvurderinger som skyldes andre prisændringer

Finansiel konto  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Direkte investeringer

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

Noterede

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Unoterede

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Andre (f.eks. fast ejendom)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Andele i investeringsforeninger

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Gældsinstrumenter

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Ejerandelsinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Noterede

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Unoterede

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Noterede

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Unoterede

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

 

 

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Efter valuta:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Amerikanske dollar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Andre valutaer

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Langfristede

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Med indfrielse inden for højst et år

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Med indfrielse efter mere end et år

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Med indfrielse inden for højst et år

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Med indfrielse efter mere end et år

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Efter valuta:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Amerikanske dollar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Andre valutaer

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Andre investeringer

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Andre ejerandelsbeviser

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Sedler og mønt samt indskud

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Langfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Lån

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

Langfristede

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Handelskreditter og forudbetalinger

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Langfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Langfristede

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

SDR'er

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

d)

Som tabel 4a indsættes:

»Tabel 4A

Kvartalsvis kapitalbalance over for udlandet — undergruppe, som kan offentliggøres

 

Positioner

 

Aktiver

Passiver

Netto

Finansiel konto

Geo 2

Geo 1

 

Direkte investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Egenkapital

Geo 2

Geo 2

 

Gældsinstrumenter

Geo 2

Geo 2

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 2

Geo 1

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 2

Geo 1

 

Ejerandelsinstrumenter

Geo 1

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Andele i investeringsforeninger

Geo 1

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

 

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

 

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

 

 

Udstedende modparts sektor: Andre MFI'er

Geo 1

 

 

Gældsværdipapirer

Geo 2

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 2

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 2

Geo 1

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

 

 

Geo 1

Centralbank

 

 

Geo 1

Andre MFI'er

 

 

Geo 1

Offentlig forvaltning og service

 

 

Geo 1

Andre sektorer

 

 

Geo 1

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

 

 

Geo 1

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

 

 

Geo 1

Andre investeringer

Geo 2

Geo 2

 

Andre ejerandelsbeviser

Geo 1

Geo 1

 

Sedler og mønt samt indskud

Geo 2

Geo 2

 

Centralbank

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Lån

Geo 2

Geo 2

 

Centralbank

Geo 1

 

 

Kortfristede

Geo 1

 

 

Langfristede

Geo 1

 

 

Andre MFI'er

Geo 1

 

 

Kortfristede

Geo 1

 

 

Langfristede

Geo 1

 

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Andre sektorer

Geo 1

Geo 1

 

Finansielle selskaber bortset fra MFI'er

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Kortfristede

Geo 1

Geo 1

 

Langfristede

Geo 1

Geo 1

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

Geo 1

Geo 1

 

Handelskreditter og forudbetalinger

Geo 2

Geo 2

 

Heraf: Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Geo 1

Geo 1

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Geo 1

Geo 1

 

SDR'er

 

Geo 1«

 


(1)  Principper for og definitioner af udvalgte poster er angivet i bilag III.

(2)  Detaljerne for de krævede geografiske opdelinger er angivet i tabel 7.

(3)  Detaljerne for de krævede opdelinger efter institutionel sektor er angivet i tabel 8.«

(4)  Inklusive »finansielle derivater — netto«.«

(5)  Principper for og definitioner af udvalgte poster er angivet i bilag III.

(6)  Detaljerne for de krævede geografiske opdelinger er angivet i tabel 7.

(7)  Detaljerne for de krævede opdelinger efter institutionel sektor er angivet i tabel 8.«


Top