EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2460

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 af 23. december 2015 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5 i Frankrig (meddelt under nummer C(2015) 9818) (EØS-relevant tekst)

OJ L 339, 24.12.2015, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2460/oj

24.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2460

af 23. december 2015

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5 i Frankrig

(meddelt under nummer C(2015) 9818)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2)

Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3)

Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4)

Rådets direktiv 2005/94/EF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til nævnte direktivs artikel 16 skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner og zoner med supplerende restriktioner i tilfælde af udbrud af højpatogen aviær influenza. I henhold til artikel 30 i direktiv 2005/94/EF skal der gennemføres visse foranstaltninger i overvågningszonerne med henblik på at forhindre spredning af sygdommen, herunder visse restriktioner for flytning af fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg.

(5)

Ved Rådets direktiv 2009/158/EF (4) er der fastsat regler for samhandelen inden for EU med fjerkræ og rugeæg, herunder bestemmelser om udstedelse af de relevante veterinærcertifikater.

(6)

Frankrig har underrettet Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på bedrifter i landet, hvor der holdes fjerkræ, og straks truffet de foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16 i nævnte direktiv.

(7)

Laboratorieundersøgelser har vist, at de HPAI-virus af subtype H5N1, H5N2 og H5N9, der er konstateret i Frankrig, klart adskiller sig fra de HPAI-H5N1-virus, der blev konstateret i midten af 90'erne i Asien, og som første gang blev påvist i Europa i 2005. De HPAI-virus af subtype H5, der for nylig er blevet påvist i det sydvestlige Frankrig, er af europæisk oprindelse.

(8)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 (5) blev vedtaget med henblik på på EU-plan at listeopføre de beskyttelses- og overvågningszoner, Frankrig har oprettet i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 2005/94/EF.

(9)

På grund af den nuværende epidemiologiske situation og risikoen for yderligere spredning af sygdommen har Frankrig desuden også oprettet en stor supplerende spærrezone omkring de beskyttelses- og overvågningszoner, som omfatter flere departementer eller dele heraf i den sydvestlige del af Frankrig.

(10)

For at begrænse spredning af sygdommen bør Frankrig sørge for, at der ikke afsendes sendinger af levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra beskyttelses- og overvågningszonerne samt den supplerende spærrezone til andre dele af Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande.

(11)

Daggamle kyllinger udgør en ubetydelig risiko for spredning af højpatogene aviær influenza-virus, forudsat at de er udklækket af rugeæg med oprindelse på fjerkræbedrifter i de supplerende spærrezoner og uden for beskyttelses- og overvågningszonerne, og afsendelsesrugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsforhold kan sikre, at rugeæggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for beskyttelses- eller overvågningszonerne og derfor har en anden sundhedsstatus.

(12)

Rugeæg udgør en meget lav risiko for sygdomsoverførsel, forudsat at de er indsamlet fra flokke, der holdes i den supplerende spærrezone, og som er blevet underkastet serologiske undersøgelser med negative resultater. En anden betingelse er, at sådanne rugeæg og deres emballage skal desinficeres før afsendelse fra den supplerende spærrezone.

(13)

Uden at det tilsidesætter de foranstaltninger, der skal gennemføres i beskyttelses- og overvågningszonen, er det derfor hensigtsmæssigt, at Frankrigs kompetente myndighed kan tillade afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger og rugeæg fra den supplerende spærrezone, der er anført i bilaget til denne afgørelse, i overensstemmelse med ovennævnte krav, og forudsat at der er indhentet forhåndsgodkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet.

(14)

Den store udvidelse af den supplerende spærrezone, som Frankrig har oprettet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, ville medføre et forbud mod flytning af en stor andel af den modtagelige fjerkræbestand.

(15)

Risikoen for, at fjerkræ eksponeres for aviær influenza-virus i cirkulation i de oprettede overvågningszoner, bør ligeledes begrænses ved hurtigt at reducere belægningsgraden for den modtagelige fjerkræbestand i disse zoner, der er indeholdt i den supplerende spærrezone, især ved rettidig slagtning og udskudt genindsætning på bedrifter i den pågældende zone.

(16)

I betragtning af de store og uventet omfattende udbrud og de tilsvarende store overvågningszoner, der er oprettet omkring de enkelte udbrud, er det nødvendigt hurtigt at reducere belægningsgraden af modtageligt fjerkræ på bedrifter, der er udsat for en særlig høj risiko for infektion. En systematisk klinisk undersøgelse af fjerkræet før afsendelse ville medføre en betydeligt langsommere reduktion af belægningsgraden og øge risikoen for spredning af virus.

(17)

Det bør derfor fastsættes, at der ikke foretages systematiske kliniske undersøgelser af fjerkræ på bedrifter i overvågningszonerne 24 timer før afsendelsen til direkte slagtning inden for overvågningszonen eller den supplerende spærrezone, forudsat at der kun tillades direkte flytninger af fjerkræ fra bedrifter i overvågningszonerne til et udpeget slagteri inden for overvågningszonen og den supplerende spærrezone, og disse flytninger foretages under strenge biosikkerhedsforanstaltninger, herunder en streng adskillelse fra fjerkræ med oprindelse i beskyttelseszonen, og at der foretages rengøring og desinficering i overensstemmelse hermed, og at genindsætning vil blive væsentligt udskudt.

(18)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, og omfanget af de zoner, der er omfattet af restriktioner, i samarbejde med Frankrig, og den finder, at de er egnede til at nå målene.

(19)

Kommissionen finder også, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner samt supplerende spærrezoner, der er fastlagt af Frankrigs kompetente myndighed i henhold til artikel 16 direktiv 2005/94/EF, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor udbruddene blev konstateret.

(20)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at afgrænse de supplerende spærrezoner i Frankrig på EU-plan og fastsætte, at der ikke må afsendes sendinger af levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra beskyttelses- og overvågningszonerne samt de supplerende spærrezoner til andre dele af Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande, medmindre der er givet særlige dispensationer.

(21)

På baggrund af omfanget af den aktuelle udvikling af sygdomsudbrud er det ikke længere muligt rettidigt at ajourføre listen over de områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner, ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen. Frankrig skal derfor offentliggøre disse lister på de franske myndigheders websted, og de bør også offentliggøres på Kommissionens websted til orientering.

(22)

Den supplerende spærrezone omkring områderne i beskyttelses- og overvågningszonerne bør derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(23)

Da Frankrig gennemfører supplerende foranstaltninger som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 for at forhindre spredning af aviær influenza, og af klarhedshensyn bør nævnte gennemførelsesafgørelse ophæves.

(24)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Frankrig opretter beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF, og

a)

Frankrig offentliggør listerne over beskyttelses- og overvågningszonerne oprettet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF (i det følgende benævnt »listerne«).

b)

Frankrig påser, at listerne ajourføres og meddeler straks alle ajourføringer til Kommissionen, de øvrige medlemsstater og offentligheden.

2.   Kommissionen offentliggør listerne på sit websted, dog udelukkende til orientering.

Artikel 2

1.   Uden at det tilsidesætter de foranstaltninger, der skal gennemføres i beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 1 i denne afgørelse, opretter Frankrig en supplerende spærrezone, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, der som minimum omfatter de områder, der er angivet som supplerende spærrezone i bilaget til denne afgørelse.

2.   Frankrig påser, at der ikke afsendes sendinger af levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra de i bilaget angivne områder.

3.   Uanset stk. 2 kan Frankrigs kompetente myndighed tillade, at sendinger af daggamle kyllinger afsendes fra de i bilaget angivne områder uden for de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner til bedrifter i Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande, forudsat at:

a)

de er udklækket af rugeæg med oprindelse i fjerkræbedrifter uden for beskyttelses- og overvågningszonerne

b)

afsendelsesrugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsforhold kan sikre, at rugeæggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for de oprettede beskyttelses- eller overvågningszoner og derfor har en anden sundhedsstatus

c)

den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller –tredjelandet forinden underrettes skriftligt og accepterer at modtage sendingerne af de daggamle kyllinger og at meddele Frankrigs kompetente myndighed datoen for deres ankomst til bestemmelsesbedriften på landets område.

4.   Uanset stk. 2 kan Frankrigs kompetente myndighed tillade, at sendinger af rugeæg afsendes fra de i bilaget angivne områder uden for de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner til rugerier i Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande, forudsat at de er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i den supplerende spærrezone, der er anført i bilaget, og på hvilke fjerkræet med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse for aviær influenza, som kan påvise en sygdomsprævalens på 5 % med et konfidensniveau på mindst 95 %, og forudsat at sporbarheden er sikret.

5.   Frankrig påser, at veterinærcertifikaterne, jf. bilag IV i direktiv 2009/158/EF, som ledsager sendinger som omhandlet i stk. 2, der skal afsendes til andre medlemsstater, indeholder følgende angivelse:

»Denne sending er i overensstemmelse med de dyresundhedsbetingelser, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 (6).

Artikel 3

Frankrigs kompetente myndighed tillader afsendelse af fjerkræ til direkte slagtning fra de områder i overvågningszonerne, der er listeopført i henhold til artikel 1, stk. 1, til et udpeget slagteri i overvågningszonen eller den supplerende spærrezone, forudsat at denne flytning gennemføres:

a)

hurtigst muligt på én gang

b)

under strenge biosikkerhedsforanstaltninger, herunder en streng adskillelse fra fjerkræ med oprindelse i andre regioner, samt rengørings- og desinfektionsforanstaltninger.

Artikel 4

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 ophæves.

Artikel 5

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. marts 2016.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(4)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 af 2. december 2015 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 og H5N2 i Frankrig (EUT L 317 af 3.12.2015, s. 37).


BILAG

Supplerende spærrezone, jf. artikel 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Navn (departementsnr.)

 

 

FR

Frankrig

Områder omfattende departementerne:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

 

 

 

 

Områder omfattende dele af departementerne:

 

 

 

 

I CHARENTE (16) kommunen:

16254

PALLUAUD

 

 

I LOT (46) kommunerne:

46006

46008

46061

46066

46072

46087

46098

46114

46118

46120

46126

46127

46145

46152

46153

46164

46169

46171

46178

46184

46186

46194

46200

46205

46209

46215

46216

46219

46222

46234

46239

46241

46250

46257

46258

46259

46297

46309

46316

46334

ANGLARS-NOZAC

LES ARQUES

CASSAGNES

CAZALS

CONCORES

DEGAGNAC

FAJOLES

FRAYSSINET-LE-GELAT

GIGNAC

GINDOU

GOUJOUNAC

GOURDON

LACHAPELLE-AUZAC

LAMOTHE-FENELON

LANZAC

LAVERCANTIERE

LEOBARD

LHERM

LOUPIAC

MARMINIAC

MASCLAT

MILHAC

MONTCLERA

MONTGESTY

NADAILLAC-DE-ROUGE

PAYRAC

PAYRIGNAC

PEYRILLES

POMAREDE

RAMPOUX

LE ROC

ROUFFILHAC

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-CLAIR

SALVIAC

SOUILLAC

THEDIRAC

LE VIGAN

 

 

I CORRÈZE (19) kommunerne:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON


Top