Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2394

Rådets afgørelse (EU) 2015/2394 af 8. december 2015 om den holdning, der skal indtages af medlemsstaterne på vegne af Den Europæiske Union vedrørende de beslutninger, der skal træffes af Eurocontrols Permanente Kommission om Eurocontrols roller og opgaver og om centraliserede tjenester

OJ L 332, 18.12.2015, p. 136–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2394/oj

18.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/136


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/2394

af 8. december 2015

om den holdning, der skal indtages af medlemsstaterne på vegne af Den Europæiske Union vedrørende de beslutninger, der skal træffes af Eurocontrols Permanente Kommission om Eurocontrols roller og opgaver og om centraliserede tjenester

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eurocontrols Permanente Kommission (»Den Permanente Kommission«) har ved beslutning nr. 123 af 4. december 2013 nedsat en studiegruppe, der skal undersøge, hvorledes det kan blive nødvendigt at ændre den internationale Eurocontrolkonvention af 13. december 1960 vedrørende samarbejde om luftfartens sikkerhed (»Eurocontrolkonvention«) for at tilpasse den til udviklingen på lufttrafikstyringsområdet i Europa.

(2)

Studiegruppen gav den 19. oktober 2015 Eurocontrol-Agenturet til opgave at udarbejde et udkast til en retsakt fra Den Permanente Kommission, der fastlægger Eurocontrols fremtidige roller og opgaver.

(3)

Et udkast til beslutning fra Den Permanente Kommission vedrørende Eurocontrols roller og opgaver er sat på dagsordenen for Eurocontrols møde den 8. og 9. december 2015.

(4)

Denne beslutning får retsvirkning, når den er vedtaget. I henhold til de gældende institutionelle rammer, der er fastlagt i Eurocontrolkonventionen, som ændret ved protokollen undertegnet i Bruxelles den 12. februar 1981 (»den ændrede konvention«), har Den Permanente Kommission ansvaret for udformningen af Eurocontrols generelle politik. Definitionen af roller og opgaver vil være bestemmende for Eurocontrols fremtidige tiltag og vil nødvendigvis afspejle, hvad Eurocontrol betragter som lovlige aktiviteter. Denne definition vil være bindende for alle medlemmerne af Eurocontrol, herunder EU-medlemsstaterne.

(5)

Definitionen af Eurocontrols roller og opgaver, kan have konsekvenser for anvendelsen af EU-retten og navnlig for integriteten af Unionens kompetencer, da EU-lovgivningen vedrører vigtige områder, som Eurocontrol beskæftiger sig med. I nogle tilfælde afhænger Eurocontrols rolle og aktiviteter af afgørelser, der træffes på EU-plan.

(6)

Det er derfor vigtigt at sikre, at definitionen af Eurocontrols roller og opgaver ikke er i strid med EU-retten og i særdeleshed ikke med Unionens kompetencer, og at den ikke foregriber fremtidige EU-tiltag.

(7)

Den Permanente Kommission kan også på sit møde den 8. og 9. december 2015 vedtage en beslutning om centraliserede tjenester. Unionen er i øjeblikket ikke i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at vurdere indholdet af en sådan beslutning, der kan foregribe fremtidige aktiviteter, der udføres af Eurocontrol, og det på en måde, der kan påvirke Unionens aktiviteter på dette område negativt, navnlig hvad angår forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR). Derfor bør en beslutning om dette spørgsmål udskydes.

(8)

Den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Eurocontrols Permanente Kommission, bør derfor fastlægges —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som medlemsstaterne indtager på vegne af Den Europæiske Union i Eurocontrols Permanente Kommission vedrørende Eurocontrols roller og opgaver samt centraliserede tjenester, skal være i overensstemmelse med bilaget.

Medlemsstaterne handler i fællesskab i Unionens interesse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles,, den 8. december 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


BILAG

I.   Eurocontrols roller og opgaver

Unionen anmoder om, at den foreslåede tekst vedrørende Eurocontrols tjenester, roller og opgaver på ingen måde påvirker Unionens kompetencer, og at den ikke foregriber fremtidige EU-tiltag. Specifikke opgaver, der i øjeblikket midlertidigt udføres af Eurocontrol inden for Unionens retlige ramme, må ikke fremstå som opgaver, der er uafhængige af Unionens afgørelser.

Unionen anmoder om følgende ændringer i forhold til listen over Eurocontrols roller og opgaver som fastlagt i bilaget til Eurocontrols oplæg CN-SG-6-2015 af 16. november 2015 om organisationens roller og opgaver:

1)

Hvad angår artikel 2, stk. 1, om »Funktioner og tjenester«

a)

Lufttrafikregulering central lufttrafikstyring

b)

ATM-netfunktioner, hvis tildelt på vegne af Den Europæiske Union

c)

ATM- funktioner opgaver på vegne af ICAO for EUR/NAT-regionen

d)

fastsættelse, fakturering og opkrævning af luftfartsafgifter

e)

levering af lufttrafiktjenester i MUAC med forbehold af resultatet af drøftelserne mellem medlemsstaterne og Eurocontrol Agenturet

f)

centrale funktioner og tjenester, som f.eks. EAD, ARTAS/CAMOS og andre centrale tjenester, som Den Permanente Kommission kan overdrage til Eurocontrol efter aftale i tæt samarbejde med Unionen.

2)

Hvad angår artikel 2, stk. 2, om »Roller«:

a)

Hvad angår »Støtte«, ønskes følgende ændringer:

i)

støtte til dens medlemsstater, nationale sikkerhedsmyndigheder, luftfartstjenesteudøvere og andre relevante interessenter

ii)

støtte til EU-organer, herunder levering af ekspertise til støtte for regulerende virksomhed i overensstemmelse med aftalen på højt plan mellem EU og Eurocontrol af 29. oktober 2012 efter anmodning af disse organer

iii)

lette og fremme europæiske interesser i ikke-ECAC-stater i ATM-anliggender i tæt samarbejde med dens medlemsstater, deres luftfartstjenesteudøvere og sektoren og EU med undtagelse af de områder, der er omfattet af EU-regler, og under iagttagelse af Unionens kompetencer

iv)

bidrag til SESAR (FoU, ajourføring og implementering af ATM-masterplanen) — på grundlag af dens ekspertise på ATM-området, den fælleseuropæiske dækning, civil-militære aspekter og netværksadministration dens rolle i central lufttrafikstyring netstyringi overensstemmelse med relevant EU-lovgivning

v)

tilvejebringe forsknings- og dertil knyttede simuleringsfaciliteter, f.eks. til SESAR, forskningsaktiviteter i tillæg til SESAR og ændringer i luftrumsstatus i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning, hvor den finder anvendelse

vi)

tilbyde uddannelse/videreuddannelse til medlemsstaternes organisationer.

b)

Hvad angår »Samarbejdsmekanismer«, ønskes følgende ændringer:

i)

lette og fremme koordinationen mellem civile og militære myndighederkoordinering i forbindelse med udviklingen i ATM/ANS

ii)

støtte medlemsstaterne i ICAO under iagttagelse af Unionens kompetencer

iii)

samarbejde med andre regioner i verden efter aftale med medlemsstaterne for at sikre koordinering med EU

iv)

internationalt samarbejde/koordinering (ICAO, FAA, NATO osv.) på vegne af dens medlemmer, der ikke er EU- medlemsstater, der er underlagt Unionens kompetencer

v)

på deres anmodning rådgive ikke-EU-stater om spørgsmål vedrørende sikkerhed og præstationer i forbindelse med ATM under iagttagelse af ICAO's, EU's og EASA's regler på dette område for på grundlag heraf at øge harmoniseringen, sikkerheden, den driftsmæssige effektivitet og stordriftsfordelene. på anmodning fra de medlemsstater, der ikke er EU-medlemsstater og ikke har indgået aftaler med Unionen, rådgive dem om spørgsmål vedrørende sikkerhed og præstationer i forbindelse med ATM i overensstemmelse med ICAO's regler, idet der koordineres med EU, og idet Unionens kompetencer iagttages.

c)

Hvad angår »Fælleseuropæiske ATM-data og -oplysninger«, ønskes følgende ændringer:

i)

indsamling og analyse af data, herunder præstationsdata, sikkerhedsdata osv. (for at »vedligeholde« systemer og data til støtte for lovgivningsarbejdet) for stater, der ikke er EU-medlemsstater, og, såfremt Eurocontrol tildeles denne opgave af EU, for EU-medlemsstaterne

ii)

analyse og udarbejdelse af rapporter (oplysninger) baseret på de indsamlede data (f.eks. ACE, PRR) for stater, der ikke er EU-medlemsstater, og, såfremt Eurocontrol tildeles denne opgave af EU, for EU-medlemsstaterne

iii)

gennemføre ESSIP (European Single Sky ImPlementation)/LSSIP (Local Single Sky ImPlementation) -processen, såfremt Eurocontrol tildeles denne opgave af Den Europæiske Union

iv)

, herunder rapportering til ICAO om gennemførelsen af Global Air Navigation Plan (GANP) og opgradering af luftfartssystemets blokke (Aviation System Block Upgrades — ASBUs) og sikre koordinering med EU's rapporteringsmekanismer efter aftale med Den Europæiske Union

v)

indsamling af trafikdata og udarbejdelse af prognoser fra STATFOR.

II.   Centraliserede tjenester

Det er Unionens holdning, at en beslutning om centraliserede tjenester bør udsættes på dette stadium.

Unionen er i øjeblikket ikke i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at vurdere indholdet af en beslutning om centraliserede tjenester. En sådan beslutning kan foregribe fremtidige aktiviteter, der udføres af Eurocontrol, og det på en måde, der kan påvirke Unionens aktiviteter på dette område negativt, navnlig hvad angår forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR).


Top