Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2385

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2385 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Den Russiske Føderation

OJ L 332, 18.12.2015, p. 91–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2385/oj

18.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/91


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2385

af 17. december 2015

om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Den Russiske Føderation

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Midlertidige foranstaltninger

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) indførte den 4. juli 2015 en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Den Russiske Føderation (»Rusland«) ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1081 (2) (»forordningen om midlertidig told«).

(2)

Proceduren blev indledt den 8. oktober 2014 som følge af en klage, der blev indgivet den 25. august 2014 af AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH og Impol d.o.o. (»klagerne«) på vegne af producenter, der repræsenterer mere end 25 % af den samlede produktion af folie af aluminium i Unionen. Klagen indeholdt umiddelbare beviser for dumping af den pågældende vare med deraf følgende væsentlig skade, hvilket blev anset for at være tilstrækkeligt til at berettige indledningen af undersøgelsen.

2.   Efterfølgende sagsforløb

(3)

Efter fremlæggelsen af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for beslutningen om at indføre en midlertidig antidumpingtold (»den foreløbige fremlæggelse af oplysninger«), indgav en række interesserede parter skriftlige redegørelser for at tilkendegive deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklusioner. Parter, der anmodede herom, fik lejlighed til at blive hørt.

(4)

Den eneste eksportør, Rusalgruppen, og fem brugere anmodede om Høringskonsulentens indgreb. Høringen med eksportøren fandt sted under overværelse af en repræsentant for Rusland den 14. oktober 2015. De væsentligste punkter, der blev drøftet, var anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 9, til beregning af eksportpriser og den virkning, som importen af omformningsfolie af aluminium (»omformningsfolie«) fra Folkerepublikken Kina (»Kina«) har på EU-erhvervsgrenens situation. Høringen med brugerne fandt sted den 23. oktober 2015, efter fristen for indsendelse af bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger. De væsentligste punkter, der blev drøftet, var den påståede omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af husholdningsfolie fra Kina, den virkning, importen fra tredjelande har på den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, den virkning, indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for import af husholdningsfolie fra Rusland har på brugerne, og muligheden for at bruge minimumsimportprisen som en type foranstaltning.

(5)

Den 27. oktober 2015 anmodede fem omspolere desuden om en høring med klagerene. Klagerne har dog ikke udvist interesse for at deltage i en sådan høring.

(6)

Kommissionen tog stilling til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra de interesserede parter, og de foreløbige konklusioner blev, hvor det var relevant, ændret i overensstemmelse hermed.

(7)

Kommissionen informerede alle parter om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for, at den havde til hensigt at indføre en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Rusland og at foretage en endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told (»den endelige fremlæggelse af oplysninger«). Alle parter fik en frist til at fremsætte bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger.

(8)

De indkomne bemærkninger fra de interesserede parter blev gennemgået og taget i betragtning, hvor dette var relevant.

3.   Stikprøver

(9)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger afhændede en af de stikprøveudvalgte EU-producenter alle sine aktiviteter, herunder udstyr, tilladelser, forpligtelser vedrørende de ansatte samt virksomhedens gældende kontrakter, til en ny virksomhed. Da denne ændring fandt sted efter undersøgelsesperioden, påvirker den ikke skadesvurderingen, jf. grundforordningens artikel 6, stk. 1.

(10)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger om metoden til anvendelse af stikprøver, bekræftes de foreløbige konklusioner i betragtning 7-13 i forordningen om midlertidig told.

4.   Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

(11)

Som anført i betragtning 19 i forordningen om midlertidig told omfattede undersøgelsen af dumping og skade perioden fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014 (»undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra 1. januar 2011 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

(12)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede de russiske myndigheder, at eftersom undersøgelsesperioden også omfattede data for sidste kvartal af 2013, opfyldte bestemmelsen af udviklingstendenserne i skadesanalysen ikke kravet om uvildighed, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 2.

(13)

Undersøgelsesperioden blev fastlagt i henhold til grundforordningens artikel 6, stk. 1. Kommissionen har desuden lagt et tilstrækkeligt repræsentativt tidsrum til grund for undersøgelsen af udviklingstendenser vedrørende alle relevante økonomiske faktorer og forhold, der har indflydelse på erhvervsgrenens situation, dvs. undersøgelsesperioden og tre hele regnskabsår før undersøgelsesperioden. Det, at der er en vis overlapning mellem undersøgelsesperioden og et af årene i den betragtede periode påvirker ikke Kommissionens uvildige fastlæggelse af skaden. Påstanden blev derfor afvist.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(14)

Som fastsat i betragtning 20 i forordningen om midlertidig told er den pågældende vare er aluminiumsfolie af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller af en bredde på højst 650 mm og af en vægt på over 10 kg (»jumboruller«) med oprindelse i Rusland, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111910) (»den pågældende vare«). Den pågældende vare kaldes normalt husholdningsfolie af aluminium (»husholdningsfolie«).

(15)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede flere interesserede parter, at importen fra Rusland ikke konkurrerede med den husholdningsfolie, der produceres af EU-erhvervsgrenen, dog uden yderlige uddybning eller begrundelse af påstanden. Derfor blev denne påstand afvist.

(16)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger til den pågældende vare og samme vare, bekræftes konklusionerne i betragtning 21 til 28 i forordningen om midlertidig told.

C.   DUMPING

(17)

Nærmere oplysninger om beregningen af dumping findes i betragtning 29-52 i forordningen om midlertidig told.

(18)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger gjorde Rusalgruppen indsigelse mod justeringerne af eksportprisen, jf. betragtning 40-42 i forordningen om midlertidig told. Rusalgruppen hævdede, at fratrækning af den forretningsmæssigt forbundne forhandlers salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (»SA&G«) og fortjeneste kun er berettiget ved leveret fortoldet-transaktioner (»DDP«) og ikke ved levering til sted- (»DAP«) samt CIF-transaktioner (omkostninger, forsikring og fragt).

(19)

Som svar på denne påstand bør det bemærkes, at Kommissionen beregnede eksportprisen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 9, på grund af den forretningsmæssige forbindelse mellem producenterne og den forretningsmæssigt forbundne forhandler. Undersøgelsen viste, at denne forretningsmæssige forbindelse gælder for alle typer transaktioner uanset forretningsbetingelserne. Herudover fremlagde Rusalgruppen ingen beviser for, hvorfor den anvendte fortjenstmargen ikke skulle være rimelig. Påstandene i den forbindelse betragtes derfor som ubegrundede og bør afvises. Hvad angår SA&G, er det den part, som hævder, at justeringen er urimelig, der skal fremlægge specifikke beviser og udregninger for at begrunde påstanden, og navnlig skal den fremsætte en alternativ justeringssats, som den foreslår, hvor det er relevant. Rusalgruppen har dog ikke formået at fremlægge sådanne beviser efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger.

(20)

På grundlag af ovenstående blev den eksporterende producents påstand afvist.

(21)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog Rusalgruppen sin uenighed i justeringerne af SA&G og fortjenesten, som blev foretaget i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, for DAP- og CIF-transaktioner. Rusalgruppen anfægter ikke anvendelsen af artikel 2, stk. 9, i betragtning af den forretningsmæssigt forbundne forhandlers involvering i alle typer transaktioner (dvs. DDP, DAP og CIF). Hvad angår transaktioner med CIF- og DAP-betingelser, anfægter Rusalgruppen dog anvendelsen af justeringerne i artikel 2, stk. 9, andet og tredje afsnit, især SA&G og fortjeneste. De mener, at med CIF- og DAP-betingelser foregår leveringen af varer til køberen inden importen, og derfor er disse justeringer ikke anvendelige. Rusalgruppens redegørelse omfattede en række sager, hvori Kommissionen åbenbart ikke foretog justeringer i henhold til artikel 2, stk. 9. Endelig hævder Rusalgruppen, at hvis Kommissionen fastholder, at anvendelsen af artikel 2, stk. 9, kræver en automatisk justering for rimelige SA&G og fortjeneste, bør Kommissionens tjenestegrene anerkende, at forhandleren var en intern afdeling hos den eksporterende producent i forbindelse med CIF- og DAP-transaktioner og følgelig anvende grundforordningens artikel 2, stk. 8, på disse transaktioner.

(22)

Som svar på dette bekræfter Kommissionen, at i Rusalgruppens tilfælde bør en justering for en rimelig margen til dækning af SA&G og fortjeneste i henhold til artikel 2, stk. 9, andet og tredje afsnit, anvendes på alle typer transaktioner. Selv om leveringen af varer ved CIF-transaktioner sker, inden de overgår til fri omsætning, og selv om ansvaret for fortoldning ligger hos køberen (i modsætning til transaktioner med DDP-betingelser), ændrer dette ikke ved det forhold, at salget foretages af den forretningsmæssigt forbundne forhandler, som afholder SA&G og som regel søger at opnå fortjeneste med sine tjenesteydelser. I betragtning af at forhandleren er forretningsmæssigt forbundet med den eksporterende producent, indebærer grundforordningens artikel 2, stk. 9, at oplysninger fra en sådan forhandler pr. definition er utroværdige, og at dens SA&G og fortjeneste bør fastsættes af undersøgelsesmyndigheden på et rimeligt grundlag. Grundforordningens artikel 2, stk. 9, udelukker desuden ikke, at der foretages justeringer for omkostninger, der er afholdt forud for import, eftersom disse omkostninger normalt afholdes af importøren. En fuldstændig udelukkelse af justeringer for SA&G og fortjeneste i forbindelse med salg under CIF-betingelser er derfor ikke berettiget. Det, at den forretningsmæssigt forbundne virksomhed kun udfører visse funktioner forhindrer ikke Kommissionen i at foretage justeringer i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, men det kunne afspejles i, at der kan fratrækkes et lavere beløb for SA&G fra prisen for videresalg af den pågældende vare til den første uafhængige køber. Under alle omstændigheder ligger bevisbyrden hos den interesserede part, som påtænker at anfægte omfanget af de justeringer, der blev foretaget på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 9. Hvis denne part anser justeringerne for at være urimelige, skal den derfor fremlægge specifikke beviser og udregninger, som begrunder påstandene. For så vidt angår DAP-transaktioner, bør det nævnes, at leveringsstederne ligger inden for EU's toldområde, og forskellen vedrørende forhandlerens involvering sammenlignet med ved salg under DDP-betingelser er derfor endnu mindre. Hvad angår de tidligere sager, som Rusalgruppen nævner, er det for det første vigtigt at bemærke, at Kommissionens holdning er i overensstemmelse med EU-retspraksis. For det andet har Kommissionen vide skønsbeføjelser i forbindelse med foranstaltninger til beskyttelse af handel, og under udøvelsen af disse beføjelser er den ikke bundet af tidligere skøn. Under alle omstændigheder var de faktiske omstændigheder forskellige i hver af de sager, som Rusalgruppen henviste til. Endelig, hvad angår det alternative krav om at anvende grundforordningens artikel 2, stk. 8, henviser Kommissionen til ræsonnementet i denne betragtning og i betragtning 19 og gentager, at selve forholdet mellem eksportøren og den forretningsmæssigt forbundne virksomhed er nok til, at Kommissionen kan behandle de faktiske eksportpriser som upålidelige, idet forholdet mellem eksportøren og den forretningsmæssigt forbundne virksomhed er en af mange årsager til, at de faktiske eksportpriser kan betragtes som upålidelige.

(23)

Hvad angår beregningen af justeringen for SA&G, opfordrede Kommissionen, efter modtagelsen af bemærkninger til den foreløbige fremlæggelse af oplysninger, Rusalgruppen til at udpege den del af SA&G, som de anså for at være uanvendelig eller urimelig for CIF- og DAP-transaktioner, og til at fremlægge beviser herpå, som det kræves i retspraksis. Der blev dog ikke fremlagt sådanne beviser, idet Rusalgruppen betingede forelæggelsen af oplysninger af, at Kommissionen accepterede dens juridiske udlægning af grundforordningens artikel 2, stk. 9. Da Rusalgruppen ikke har fremlagt noget i denne henseende, bør påstanden afvises.

(24)

Da der ikke er fremsat yderligere bemærkninger, bekræftes de foreløbige konklusioner i betragtning 29-52 i forordningen om midlertidig told, og de endelige dumpingmargener, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, forbliver uændrede:

Virksomhed

Endelig dumpingmargen

Rusalgruppen

34,0 %

Alle andre virksomheder

34,0 %

D.   SKADE

1.   Definition af EU-erhvervsgrenen og EU-produktionen

(25)

Ændringen i betragtning 9 ovenfor påvirkede ikke definitionen af EU-erhvervsgrenen.

(26)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende definitionen af EU-erhvervsgrenen og EU-produktionen, bekræftes konklusionerne i betragtning 53-55 i forordningen om midlertidig told.

2.   EU-forbruget

(27)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende EU-forbruget, bekræftes konklusionerne i betragtning 56-60 i forordningen om midlertidig told.

3.   Import fra det pågældende land

(28)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende importen fra det pågældende land, bekræftes konklusionerne i betragtning 61-70 i forordningen om midlertidig told.

4.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(29)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede en interesseret part, at analysen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation efter alt at dømme var påvirket af den indbyrdes afhængighed mellem markederne for husholdningsfolie og omformningsfolie. Parten hævdede, at den indbyrdes afhængighed mellem disse markeder skyldtes tre væsentlige antagelser: i) at alle de stikprøveudvalgte EU-producenter var i stand til at producere både husholdningsfolie og omformningsfolie på det samme produktionsanlæg- og udstyr, ii) at det er relativt enkelt at skifte mellem produktion af omformningsfolie og produktion af husholdningsfolie, og iii) at der er en høj efterspørgselspriselasticitet for begge produkter. Parten hævdede til sidst, at EU-producenterne ikke var i stand til at skelne mellem de økonomiske faktorer vedrørende hvert af disse produkter separat, og at Kommissionen derfor burde have anvendt grundforordningens artikel 3, stk. 8, og baseret skadesvurderingen på et bredere grundlag.

(30)

Det bør dog bemærkes, at omformningsfolie er et andet produkt end husholdningsfolie, og at det anvendes forskelligt. Som forklaret i betragtning 131 i forordningen om midlertidig told producerede den største af de stikprøveudvalgte EU-producenter af husholdningsfolie udelukkende husholdningsfolie. Som det også er nævnt i denne betragtning, har undersøgelsen vist, at de EU-producenter, der fremstiller både husholdningsfolie og omformningsfolie, ikke bare kan skifte fra det ene produkt til det andet, da det er nødvendigt at fremstille begge folietyper i visse mængder for at effektivisere produktionen mest muligt. Undersøgelsen har også vist, at de stikprøveudvalgte EU-producenters andel af produktionen af henholdsvis den ene og den anden type folie var stabil. De EU-producenter, der producerede både husholdningsfolie og omformningsfolie, var desuden i stand til at adskille de økonomiske og finansielle data for produktionen og salget af husholdningsfolie fra dataene for produktionen og salget af omformningsfolie. Skadesvurderingen i betragtning 71-108 i forordningen om midlertidig told vedrører derfor kun produktionen og salget af husholdningsfolie i Unionen, og påstanden om, at Kommissionen burde have anvendt grundforordningens artikel 3, stk. 8, blev derfor afvist.

(31)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger var denne interesserede part uenig i Kommissionens konklusion om, at grundforordningens artikel 3, stk. 8, ikke var relevant i dette tilfælde. Den interesserede part gentog sine argumenter, som er anført i betragtning 29 og 30 ovenfor, uden at fremlægge nye oplysninger. Den insisterede også på, at Kommissionen ikke kunne fastslå, at størstedelen af EU-producenterne var i stand til at adskille de økonomiske og finansielle data for produktionen af husholdningsfolie og omformningsfolie, dog uden at underbygge sin påstand. Kommissionen bekræfter derfor, at den ikke behøvede at anvende grundforordningens artikel 3, stk. 8, i dette tilfælde, fordi de verificerede data fra de stikprøveudvalgte EU-producenter muliggjorde en separat identificering af produktionen af samme vare. Eftersom denne interesserede part kun har fremsat rene påstande, som er faktuelt forkerte, afvises de.

(32)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger anmodede de russiske myndigheder Kommissionen om de ikkefortrolige udgaver af de besvarelser, som de stikprøveudvalgte EU-producenter havde fremsendt, og alle andre beviser for væsentlig skade. De anmodede også om adgang til den metode, som Kommissionen anvendte til at vurdere den væsentlige skade, EU-producenterne har lidt.

(33)

Kommissionen minder om, at de russiske myndigheder, sammen med alle interesserede parter, blev informeret den 25. august 2015 (efter indgivelsen af deres bemærkninger til den foreløbige fremlæggelse af oplysninger) om den nøjagtige procedure, der skulle følges, for at få adgang til undersøgelsens ikkefortrolige dossier. De ikkefortrolige udgaver af besvarelserne var tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. For så vidt angår de andre beviser, som underbygger konklusionen om den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, var disse anført i betragtning 71-108 i forordningen om midlertidig told.

5.   Konklusion vedrørende skade

(34)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede to interesserede parter, at ikke alle skadesindikatorer udviste en negativ tendens, og at forekomsten af en positiv tendens i nogle af skadesindikatorerne viste, at EU-erhvervsgrenen ikke led væsentlig skade. Det blev også hævdet, at den utilstrækkelige stigning i EU-erhvervsgrenens salgsmængde ikke indikerer væsentlig skade, eftersom dette var et resultat af en utilstrækkelig produktionskapacitet, da efterspørgslen i Unionen voksede.

(35)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 5, baseres en konklusion om væsentlig skade på en generel vurdering af alle de relevante skadesindikatorer. At drage konklusioner udelukkende baseret på visse, udvalgte skadesindikatorer ville forvrænge analysen i dette tilfælde. Selv om EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet, produktion og salg steg i den betragtede periode, var denne stigning således lavere end stigningen i forbruget, som det også konkluderes i betragtning 106 i forordningen om midlertidig told, På trods af EU-erhvervsgrenens svære finansielle situation bestræbte EU-producenterne sig på at investere for at øge kapaciteten med henblik på at nyde godt af stigningen i EU-forbruget. Da de ikke kunne øge priserne til et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind, var deres muligheder for at investere i kapacitetsforøgelser dog begrænsede. Producenterne kunne til en vis grad dække tabene fra produktionen og salget af husholdningsfolie med fortjenesten fra salget af andre produkter. På lang sigt er det dog ikke en bæredygtig strategi for EU-erhvervsgrenen at producere et produkt, som er tabsgivende. Påstanden om, at ikke alle skadesindikatorer udviste en negativ tendens, og at der derfor ikke var nogen væsentlig skade, blev derfor afvist.

(36)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog de russiske myndigheder deres påstand fra før den foreløbige undersøgelse om, at ifølge klagernes offentligt tilgængelige, finansielle dokumenter, var der ikke nogen væsentlig skade.

(37)

Som forklaret i betragtning 107 i forordningen om midlertidig told, fremstillede nogle af EU-producenterne ikke udelukkende husholdningsfolie, og derfor kan de offentligt tilgængelige finansielle dokumenter ikke vise den faktiske situation for EU-erhvervsgrenen for husholdningsfolie. Resultaterne af undersøgelsen er desuden baseret på faktiske, verificerede data fra EU-erhvervsgrenen vedrørende husholdningsfolie. Påstanden blev derfor afvist.

(38)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog en interesseret part sin påstand om, at størstedelen af de relevante faktorer og forhold, der har indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation, var i en positiv udvikling i den betragtede periode. Den hævdede også, at Kommissionens analyse af EU-erhvervsgrenens situation kun er baseret på nogle få indikatorer.

(39)

Kommissionens analyse af EU-erhvervsgrenens situation er dog baseret på samtlige faktorer i afdeling D i forordningen om midlertidig told. Det, at nogle af skadesindikatorerne, som produktion, produktionskapacitet og salgsmængde, udviste en positiv tendens i den betragtede periode, underminerer ikke den generelle konklusion, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade som omhandlet i grundforordningens artikel 3, stk. 5. Indikatorerne må ikke ses isoleret fra hinanden; der skal også tages hensyn til sammenhængen mellem dem. Som forklaret i betragtning 106 i forordningen om midlertidig told steg produktionsmængden med 7 % og produktionskapaciteten med 12 % i den betragtede periode. Disse stigninger svarede imidlertid ikke til stigningen i forbruget, som var meget større, nemlig på [17-28 %] i den betragtede periode. Selv om EU-erhvervsgrenens salgsmængde steg med [2-10 %] i den betragtede periode, førte denne stigning, på et marked med en endnu større stigning i forbruget, ikke til en stigning i markedsandelen, men derimod til et tab af markedsandele på 8 procentpoint. Dette viser, at EU-erhvervsgrenen ikke kunne drage fordel af det øgede forbrug. Selv om investeringerne steg med 47 % i den betragtede periode, var det desuden stadig ikke nok til at følge med stigningen i forbruget. Endelig udviste likviditeten en positiv tendens, men i absolutte tal var den stadig på et lavt niveau. Følgelig bekræfter de positive tendenser faktisk, at EU-erhvervsgrenen blev forvoldt skade, når de analyseres i sammenhæng med andre faktorer. Påstandene i betragtning 38 ovenfor blev derfor afvist.

(40)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede fem omspolere i forbindelse med en anmodning om, at der blev indført foranstaltninger i form af en minimumsimportpris, at den salgspris, som EU-producenten, der udelukkende produceret husholdningsfolie, tog, steg efter undersøgelsesperioden, mens afgiften på aluminium faldt. Parterne hævdede også, at disse elementer betød en højere fortjeneste for EU-producenten.

(41)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 6, stk. 1, blev ovennævnte konklusion om skade truffet på grundlag af verificerede data for den betragtede periode uden at tage data fra efter undersøgelsesperioden i betragtning og på data, der er repræsentative for samtlige stikprøveudvalgte virksomheder og ikke for en enkelt EU-producent. Påstanden i betragtning 40 blev derfor afvist.

(42)

På baggrund af ovenstående, og da der ikke blev fremsat andre bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 71-108 i forordningen om midlertidig told om, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5. EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, hvilket især den negative rentabilitet i næsten hele den betragtede periode afspejlede.

E.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1.   Dumpingimportens virkninger

(43)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger gentog nogle interesserede parter deres påstande fra før indførelsen af en midlertidig told, dvs. at den skade, som EU-erhvervsgrenen led, ikke skyldtes importen fra Rusland, men andre faktorer, såsom EU-erhvervsgrenens manglende evne til at øge produktionskapaciteten i takt med den stigende efterspørgsel, importen fra andre tredjelande som Tyrkiet og Kina og stigningen i EU-erhvervsgrenens produktion af omformningsfolie på bekostning af husholdningsfolie.

(44)

De andre faktorers påståede virkning på den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, behandles i betragtning 49-97 nedenfor.

(45)

Derudover hævdede en part, at EU-erhvervsgrenens rentabilitet steg i 2013, da importmængden fra Rusland var på sit absolut højeste, hvilket angiveligt skulle vise, at importen fra Rusland ikke havde nogen indvirkning på EU-erhvervsgrenens rentabilitet og derfor ikke var årsag til den væsentlige skade, EU-erhvervsgrenen har lidt.

(46)

Som vist i betragtning 99 i forordningen om midlertidig told, svingede EU-erhvervsgrenens rentabilitet en smule med mellem – 2,9 % og 0,2 % i den betragtede periode. I 2013 overskred EU-erhvervsgrenens rentabilitet knap nok rentabilitetstærsklen, dvs. den lå på 0,2 %. Selv om importmængden fra Rusland var højest i samme år, forblev markedsandelen konstant på 34 %. Denne mindre, midlertidige forbedring af EU-erhvervsgrenens rentabilitet påvirkede derfor ikke konklusionen om, at EU-erhvervsgrenens rentabilitet overordnet set var negativ (med undtagelse af 2013) og forblev under målfortjenesten på 5 % i hele den betragtede periode. Det påvirkede heller ikke konklusionen i betragtning 116 i forordningen om midlertidig told, at der var en årsagssammenhæng mellem forværringen af EU-erhvervsgrenens situation og dumpingimporten fra Rusland, som havde en konstant og væsentlig markedsandel. Derfor blev denne påstand afvist.

(47)

På baggrund af ovenstående blev der fastslået en årsagssammenhæng mellem dumpingimporten og den væsentlige skade, som blev konkluderet på grundlag af en kombination af den væsentlige importmængde fra Rusland (én producent havde en markedsandel på 34 %) og denne imports høje pristryk på EU-markedet (prisunderbud på omkring 12 %).

(48)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende dumpingimportens virkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 110-116 i forordningen om midlertidig told.

2.   Andre faktorers indvirkning

2.1.   Virkningen af import fra andre lande

(49)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger blev Kommissionen opmærksom på, at den samlede import i tabel 11 i forordningen om midlertidig told fejlagtigt inkluderede importen fra Rusland. Tabellen nedenfor erstatter tabel 11 i forordningen om midlertidig told:

Tabel 1

Import fra andre tredjelande

Land

 

2011

2012

2013

Undersøgelsesperiode

Kina

Mængde

(ton)

[2 843-3 205]

[967-1 378]

[1 137-1 603]

[1 222-1 699]

Indeks

(2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Markedsandel

(%)

4

1

1

2

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indeks

(2011 = 100)

100

107

102

95

Tyrkiet

Mængde

(i ton)

[5 120-6 100]

[8 090-10 553]

[11 213-14 213]

[11 520-14 579]

Indeks

(2011 = 100)

100

[158-173]

219 -233

225 -239

Markedsandel

(%)

7

11

13

13

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

2 950

2 743

2 710

2 571

Indeks

(2011 = 100)

100

93

92

87

Andre tredjelande

Mængde

(ton)

[3 100-3 750]

[279-750]

[1 891-3 000]

[3 162-4 313]

Indeks

(2011 = 100)

100

[9-20]

[61-80]

[102-115]

Markedsandel

(%)

4

1

2

4

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

2 878

2 830

2 687

2 406

Indeks

(2011 = 100)

100

98

93

84

Samlet import (uden Rusland)

Mængde

(i ton)

[10 677-10 761]

[9 037-9 902]

[14 855-16 831]

[15 226-17 491]

Indeks

(2011 = 100)

100

[85-92]

[138-158]

[141-164]

Markedsandel

(%)

16

13

17

19

Gennemsnitspris

(EUR/ton)

2 750

2 712

2 669

2 505

Indeks

(2011 = 100)

100

99

97

91

Kilde: Eurostat og spørgeskemabesvarelser

(50)

En interesseret part hævdede, at Kommissionen ikke havde udskilt og set separat på de skadelige virkninger af importen fra Kina og Tyrkiet, og en anden interesseret part hævdede, at Kommissionen undervurderede virkningen af importen fra tredjelande på EU-erhvervsgrenens situation.

(51)

Hvad angår importen fra Kina, konkluderede man efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger, at der skulle foretages mindre justeringer af underbudsniveauet for importen fra Kina, jf. betragtning 118 i forordningen om midlertidig told, på grund af en administrativ fejl. Efter justeringerne konkluderede man, at gennemsnitsprisen for den samlede importmængde fra Kina til Unionen i undersøgelsesperioden underbød EU-erhvervsgrenens priser med 10,2 % i stedet for 13 % som nævnt i betragtning 118 i forordningen om midlertidig told.

(52)

Som forklaret i betragtning 118 i forordningen om midlertidig told faldt importmængden fra Kina desuden med [47-57 %] samtidig med et tilsvarende fald i markedsandelen fra 4 til 2 % i den betragtede periode, mens prisen på denne import underbød EU-erhvervsgrenens priser med 10,2 %. På dette grundlag konkluderede Kommissionen i betragtning 121 i forordningen om midlertidig told, at importen fra Kina bidrog delvis til den skade, EU-erhvervsgrenen har lidt, uden at bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen blev forvoldt. Eftersom markedsandelen for importen fra Kina var lav og udviste en faldende tendens i den betragtede periode, kan denne import ikke have udøvet et væsentligt pristryk på EU-producenterne, som forhindrede dem i at øge priserne til et rentabelt niveau. Konklusionen om, at importen fra Kina ikke brød årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, EU-erhvervsgrenen har lidt, jf. betragtning 121 i forordningen om midlertidig told, bekræftes således.

(53)

Hvad angår importen fra Tyrkiet, viste de, som forklaret i betragtning 119 i forordningen om midlertidig told, en stigende tendens i den betragtede periode og opnåede en markedsandel på 13 % i undersøgelsesperioden som følge af en større efterspørgsel på EU-markedet, som EU-producenterne ikke var i stand til at dække, jf. betragtning 35. Selv om priserne på importen fra Tyrkiet faldt med 13 % i den betragtede periode, var de dog på samme niveau som EU-erhvervsgrenens priser og betydeligt over prisniveauet for importen fra Rusland. Selv om importen fra Tyrkiet udviste en stigende tendens, kan den ikke, i betragtning af, at priserne på denne import svarede til EU-erhvervsgrenens priser (og nogle gange var endnu højere), have udøvet et væsentligt pristryk på EU-producenterne, som forhindrede dem i at øge deres priser til et rentabelt niveau. Derfor er påstanden om, at importen fra Tyrkiet ikke brød årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, hermed bekræftet.

(54)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog en interesseret part sin påstand fra den foreløbige undersøgelse om, at Kommissionen ikke havde udskilt og set separat på de skadelige virkninger af importen fra Tyrkiet. Den hævdede også, at den stigende importmængde fra Tyrkiet forvoldte EU-erhvervsgrenen skade, hvad angår markedsandel og kapacitetsudnyttelse, og derfor angiveligt brød årsagssammenhængen mellem importen fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

(55)

Det er korrekt, at markedsandelen for importen fra Tyrkiet steg i den betragtede periode, mens EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt. Importen fra Tyrkiet udgjorde dog en markedsandel på 13 % i undersøgelsesperioden, mens markedsandelen for importen fra Rusland udgjorde 34 %. De tyrkiske priser var endvidere på samme niveau som EU-erhvervsgrenens priser, mens importen fra Rusland underbød EU-erhvervsgrenens priser med [3-7 %]. Det understreges også, at det ikke er bæredygtigt for en tabsgivende erhvervsgren som husholdningsfoliebranchen at blive ved med at øge salgsmængden og samtidig lide tab. Erhvervsgrenen skal først øge priserne til over et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind, før den yderligere øger salgsmængden. Det var dog ikke muligt på grund af pristrykket fra den væsentlige mængde af dumpingimport fra Rusland. Derfor blev påstanden om, at importen fra Tyrkiet brød årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, afvist.

(56)

Det blev også hævdet, at priserne på importen fra Tyrkiet er højere end priserne på importen fra Rusland, da de tyrkiske producenter specialiserer og fokuserer deres eksport til EU-markedet på tyndere folie på mellem 0,008-0,009 mm, som den russiske producent ikke eksporterer til EU-markedet. Denne påstand blev ikke underbygget med beviser og blev derfor afvist.

(57)

Hvad angår importen fra de øvrige tredjelande, faldt mængden mellem 2011 og 2013 med [20-39 %] og steg derefter med [2-15 %] ved udgangen af undersøgelsesperioden. Som forklaret i betragtning 120 i forordningen om midlertidig told faldt deres markedsandel fra 4 % i 2011 til 2 % i 2013, hvorefter den igen steg til 4 % ved udgangen af undersøgelsesperioden. Som det også er nævnt i samme betragtning i forordningen om midlertidig told, var deres priser på et lavere niveau end EU-erhvervsgrenens salgspriser, med undtagelse af 2012, men på et højere niveau en priserne på den russiske import i hele den betragtede periode. Importen fra andre tredjelande kan derfor ikke have udøvet så væsentligt et pristryk på EU-producenterne, at de var forhindret i at øge priserne til et rentabelt niveau. Derfor er konklusionen om, at importen fra andre tredjelande ikke brød årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, hermed bekræftet.

(58)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger, blev konklusionerne i betragtning 117-122 i forordningen om midlertidig told derfor bekræftet.

2.2.   Udviklingen i EU-forbruget

(59)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede to interesserede parter, at EU-erhvervsgrenen ikke havde været i stand til at imødekomme det voksende forbrug på trods af investeringerne, som blev foretaget for at øge produktionskapaciteten, hvilket angiveligt var årsagen til den væsentlige skade.

(60)

For det første forklarede parterne ikke, hvordan en stigning i EU-forbruget som sådan kunne have en negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenen og således bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Tværtimod kunne EU-erhvervsgrenen, under normale konkurrencevilkår, dvs. uden dumpingimport, med rimelighed forventes at drage fordel af stigningen i forbruget.

(61)

For det andet var det muligt for importen fra Rusland at øge markedsandelen med 5 procentpoint, mens EU-producenterne mistede 8 procentpoint af deres markedsandel, dvs. den faldt fra 55 % til 47 % i den betragtede periode.

(62)

Som forklaret i betragtning 78 i forordningen om midlertidig told bestræbte EU-producenterne sig endvidere på at øge produktionskapaciteten, men dette blev begrænset af deres svære finansielle situation. Det relativt lave investeringsniveau skyldtes EU-erhvervsgrenens svære finansielle situation, som selv skyldtes dumpingimporten. Selv om EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet steg en smule i den betragtede periode, faldt kapacitetsudnyttelsen desuden på grund af lavprisdumpingimporten fra Rusland. Derudover steg EU-erhvervsgrenens produktionsmængde en smule, og dens markedsandel faldt konstant i hele den betragtede periode. Det kan derfor ikke anses for at være en årsag til den væsentlige skade, EU-erhvervsgrenen har lidt. Disse påstande blev derfor afvist.

(63)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger om dette aspekt, blev konklusionerne i betragtning 123-125 i forordningen om midlertidig told bekræftet.

2.3.   EU-erhvervsgrenens eksportresultater

(64)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende virkningen af EU-erhvervsgrenens eksportresultater, blev konklusionerne i betragtning 126-128 bekræftet.

2.4.   EU-erhvervsgrenens aktiviteter på markedet for omformningsfolie

(65)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede en interesseret part, at Kommissionen ikke havde taget omformningsfolie i betragtning som en faktor. Parten gentog sin påstand om, at nogle EU-producenter valgte at øge produktionen og salget af det mere fortjenstgivende produkt, omformningsfolie, på bekostning af produktionen af husholdningsfolie. Parten anførte også, at Kommissionen ikke tog virkningen af produktionen og salget af omformningsfolie og den hermed forbundne økonomiske situation på den generelle økonomiske situation for EU-erhvervsgrenen for husholdningsfolie i betragtning. Denne påstand blev gentaget efter den endelige fremlæggelse af oplysninger uden nogen nye informationer.

(66)

Som forklaret i betragtning 81 i forordningen om midlertidig told producerede flere EU-producenter både husholdningsfolie og omformningsfolie, mens den største stikprøveudvalgte producent af husholdningsfolie ikke producerede omformningsfolie i undersøgelsesperioden. Undersøgelsen viste også, at de stikprøveudvalgte EU-producenters andel af produktionen af henholdsvis den ene og den anden type folie var stabil, og derfor blev det konkluderet, at EU-erhvervsgrenen ikke overgik til produktion af omformningsfolie på bekostning af husholdningsfolie. Under alle omstændigheder, havde sådan en overgang fundet sted, ville det snarere have været som følge af dumpingimporten fra Rusland, som konstant udøvede et væsentligt pristryk på husholdningsfolie, som forhindrede EU-producenterne i at øge priserne til et rentabelt niveau. Undersøgelsen viste endvidere, at tendensen i rentabiliteten for den pågældende vare er sammenlignelig i de stikprøveudvalgte virksomheder, uanset andelen af henholdsvis husholdningsfolie og omformningsfolie i deres samlede produktionen. Påstanden i betragtning 65 afvises derfor.

(67)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger i denne forbindelse, bekræftes undersøgelsesresultaterne i betragtning 129-132 i forordningen om midlertidig told.

2.5.   Råvareomkostninger

(68)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger var de russiske myndigheder uenige i Kommissionens konklusion om, at prisudviklingen for aluminium på London Metal Exchange (»LME«) ikke havde betydning for det forhold, at priserne på importen fra Rusland underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser og udøvede et pristryk på EU-markedet, som ikke gjorde det muligt for EU-erhvervsgrenen at hæve deres salgspris til et niveau, som ville have dækket produktionsomkostningerne.

(69)

Som det blev forklaret i betragtning 136 i forordningen om midlertidig told, har undersøgelsen vist, at både EU-erhvervsgrenens og de russiske eksporterende producenters omkostninger ved fremskaffelse af aluminium til at fremstille husholdningsfolie var sammenlignelige, eftersom markedspriserne for aluminium i både Rusland og EU var direkte forbundet med LME. Selv om både EU-erhvervsgrenens salgspriser og priserne på importen fra Rusland af husholdningsfolie faldt som følge af prisudviklingen for aluminium på LME, viste undersøgelsen desuden, at priserne på den fra Rusland importerede husholdningsfolie konstant lå under EU-erhvervsgrenens priser i den betragtede periode og underbød dem med [3-7 %] i undersøgelsesperioden. Derudover dækkede EU-erhvervsgrenens salgspriser for husholdningsfolie ikke produktionsomkostningerne pr. enhed, selv om produktionsomkostninger pr. enhed faldt. Dette skyldtes det pristryk, der fulgte af de betydelige mængder af dumpingimporten, som underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser, hvilket ikke gav EU-erhvervsgrenen mulighed for at hæve sine priser og dermed udnytte faldet i råvareomkostninger.

(70)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog de russiske myndigheder deres påstand om, at pristrykket på EU-markedet blev udøvet af LME-aluminiumspriserne og ikke af importen af husholdningsfolie fra Rusland, men uden at fremkomme med nye beviser i denne forbindelse. Derfor blev denne påstand afvist.

(71)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger i denne forbindelse, bekræftes konklusionerne i betragtning 133-136 i forordningen om midlertidig told.

2.6.   Andre faktorers kumulerede indvirkning

(72)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger påstod en interesseret part, at Kommissionen ikke havde foretaget en vurdering af alle de andre faktorers kumulerede indvirkning, uden dog at præcisere retsgrundlaget for denne påstand eller forklare, hvordan det i denne sag kunne have ført til, at skaden blev tilskrevet andre forhold end dumpingimporten fra Rusland.

(73)

For det første kræves det ikke ifølge grundforordningen, at Kommissionen foretager en vurdering af andre faktorers kumulerede indvirkning ved analysen af virkningerne af disse faktorer. For det andet var Kommissionen i den foreliggende sag i stand til at skelne mellem og adskille virkningerne af alle andre kendte faktorer på EU-erhvervsgrenens situation og de skadevoldende virkninger af dumpingimporten fra Rusland. Derfor var Kommissionen i stand til at konkludere, at den skade, som Kommissionen tilskrev dumpingimporten fra Rusland, rent faktisk var forårsaget af denne import, snarere end af andre faktorer. Kommissionen har således levet op til sin forpligtelse om ikke at tilskrive dumpingimporten fra Rusland den skade, der var forvoldt af andre årsagsfaktorer. Det er derfor ikke nødvendigt med en kollektiv analyse af alle de kendte faktorer. Under alle omstændigheder fremlagde denne interesserede part ikke dokumentation for, hvorfor Kommissionen i det foreliggende tilfælde fejlagtigt har tilskrevet dumpingimporten fra Rusland en skade, der var forårsaget af andre faktorer. Derfor blev denne påstand afvist.

2.7.   Den påståede omgåelse af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af husholdningsfolie fra Kina

(74)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod den russiske eksporterende producent og en række omspolere for første gang, at de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af husholdningsfolie fra Kina omgås, idet den i en lidt ændret udformning kan registreres i Eurostat som omformningsfolie under KN-koden 7607 11 19. Derudover påstod parterne, at aluminiumsfolie med en tykkelse på mellem 0,007 mm og 0,2 mm, som er opført i de kinesiske statistikdatabaser under de to koder 7607 11 90 og 7607 11 20, er husholdningsfolie, der omgår foranstaltningerne. Mængden af den påståede import, der omgår foranstaltningerne, blev derfor anslået til at være på ca. 30 000 ton om året, og det blev påstået, at det forvoldte EU-erhvervsgrenen skade.

(75)

Der mindes om, at Kommissionen i 2012 indledte en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Kina (3) ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 (4). Den 2. juli 2013 afsluttede Kommissionen dog undersøgelsen (5) uden at udvide antidumpingforanstaltningerne på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Kina til også at inkludere importen af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Kina, efter at ansøgerne havde trukket deres anmodning tilbage.

(76)

Den aktuelle undersøgelse omfattede ikke påståede former for omgåelse. Kommissionen har under alle omstændigheder foretaget en analyse af importen af husholdningsfolie og omformningsfolie fra Kina baseret på de oplysninger fra den kinesiske statistikdatabase, der blev indleveret af Goodwill China Business Information Ltd, samt statistikker fra Eurostat.

(77)

Eksporten fra Kina af aluminiumsfolie via de to koder i den kinesiske statistik, der blev nævnt af de interesserede parter, er vist i nedenstående tabel:

Tabel 2

Eksport af husholdningsfolie og omformningsfolie fra Kina til Unionen

ton

KN-kode

2011

2012

2013

Undersøgelsesperiode

Mængde

7607 11 90

18 786

17 177

22 444

24 760

Mængde

7607 11 20

4 730

3 915

6 826

8 172

Mængde

I alt

23 515

21 091

29 270

32 932

Kilde: Goodwill China Business Information Ltd.

(78)

Det bør bemærkes, at de kinesiske koder i tabellen ovenfor ikke specifikt henviser til husholdningsfolie, og at omformningsfolie også er omfattet af disse koder. De interesserede parter antog blot, at den samlede mængde, der blev eksporteret via disse to koder, er husholdningsfolie, der omgår foranstaltningerne, og overså det faktum, at den reelle eksport af omformningsfolie også er omfattet af disse koder.

(79)

Desuden skal det bemærkes, at KN-koden 7607 11 19 hos Eurostat dækker over to forskellige koder, én for husholdningsfolie (7607111910) og én for omformningsfolie (7607111990). Den samlede import af omformningsfolie fra Kina i den betragtede periode fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3

Importen af omformningsfolie fra Kina

ton

2011

2012

2013

Undersøgelsesperiode

Mængde

25 506

20 996

28 135

36 464

Kilde: Eurostat

(80)

På grundlag af ovenstående, og selv om det ikke kan udelukkes, at nogle af de importerede mængder, der er anmeldt som omformningsfolie, rent faktisk er husholdningsfolie, der omgår foranstaltningerne, overdrev de interesserede parter tydeligvis omfanget af den påståede omgåelse, da den samlede importmængde af omformningsfolie fra Kina — i den betragtede periode — var lavere end den mængde husholdningsfolie, som de interesserede parter påstod omgik foranstaltningerne (dvs. 30 000 ton), undtagen i undersøgelsesperioden. Hverken de oplysninger, der blev indgivet af parterne, eller de oplysninger, som Kommissionen indsamlede, muliggør en adskillelse af den mængde husholdningsfolie, der angiveligt omgår foranstaltningerne, fra den reelle mængde omformningsfolie under disse koder, og Kommissionen er derfor ikke i stand til at vurdere omfanget af husholdningsfolie, der eventuelt omgår foranstaltningerne.

(81)

Da parterne ikke indgav anden dokumentation til støtte for deres påstand, blev det konkluderet, at mængden af den påståede omgåelse, ikke var af en størrelse, der kunne bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Rusland og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

2.8.   Andre bemærkninger

(82)

De russiske myndigheder påstod, at Kommissionen ikke havde taget hensyn til den generelle tendens, der er i retning af faldende verdensmarkedspriser for husholdningsfolie.

(83)

Som forklaret i betragtning 67, 91, 118 og 120 i forordningen om midlertidig toldfaldt EU-erhvervsgrenens priser samt priserne på import fra Rusland, Tyrkiet, Kina og andre tredjelande i den betragtede periode. Dog var priserne på importen fra Rusland konstant lavere end EU-erhvervsgrenens salgspriser og underbød dem med [3-7 %] i betydelige mængder. Påstanden blev derfor afvist.

(84)

En anden interesseret part påstod, at EU-erhvervsgrenens rentabilitet ikke steg, fordi den udvidede sin produktionskapacitet og øgede sine investeringer.

(85)

Produktionen af husholdningsfolie er maskinkrævende. For at EU-erhvervsgrenen kunne øge sin produktionskapacitet, er det derfor nødvendigt med investeringer i maskiner. Fra et regnskabsmæssigt synspunkt er effekten af afskrivningen på maskinerne i forbindelse med de samlede produktionsomkostninger dog begrænset — mellem 3 % og 5 % — og derfor kan det ikke have en væsentlig effekt på EU-erhvervsgrenens rentabilitet. Påstanden blev derfor afvist.

(86)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod de russiske myndigheder, uden at fremlægge yderligere dokumentation, at de statistiske data fra Rusland kun afspejler den gennemsnitlige kvalitet af husholdningsfolie, som er et billigere produkt, mens statistikker fra EU og andre større tredjelande afspejler forskellige former for husholdningsfolie, herunder dyrere folie.

(87)

Undersøgelsen har ikke afsløret nogen sådan kvalitetsforskel mellem den husholdningsfolie, der fremstilles af EU-producenterne, og den, der importeres fra Rusland. De omspolere, som køber husholdningsfolie fra EU-producenter, fra Rusland og fra andre tredjelande, navnlig Tyrkiet, har ikke fremført argumenter om en kvalitetsforskel på husholdningsfolie fra forskellige forsyningskilder i løbet af undersøgelsen. Derfor blev denne påstand afvist.

(88)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod en interesseret part også, at i forbindelse med den aktuelle procedure, så Kommissionen bort fra den omstændighed, at fire ud af de seks EU-producenter i stikprøven hævdede, at der havde fundet skadevoldende dumpingimport med omformningsfolie fra Kina sted.

(89)

Det er korrekt, at Kommissionen indledte en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (6), som er omformningsfolie, den 12. december 2014. Som forklaret i betragtning 30 er husholdningsfolie og omformningsfolie to forskellige varer, der sælges på to forskellige markeder. Den skade, som EU-erhvervsgrenen eventuelt har lidt på grund af produktionen og salget af omformningsfolie, afspejles ikke i husholdningsfoliebranchens situation. Dertil kommer, at undersøgelsen vedrørende importen af omformningsfolie fra Kina blev afsluttet af Kommissionen uden indførelse af foranstaltninger (7). Helt konkret førte den afsluttede undersøgelse ikke til nogen konklusioner fra Kommissionen om, hvorvidt EU-erhvervsgrenen er blevet forvoldt skade af importen af omformningsfolie fra Kina. Derfor blev denne påstand afvist.

(90)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod fem omspolere, at russisk husholdningsfolie kun marginalt er i stand til at konkurrere med den husholdningsfolie, der fremstilles af EU-producenterne i stikprøven. Det blev endvidere påstået, at russisk husholdningsfolie kan konkurrere med både den husholdningsfolie, der importeres fra Tyrkiet og Kina.

(91)

Denne påstand blev ikke underbygget af dokumentation og blev derfor afvist.

(92)

Omspolerne fremførte også, at de fleste EU-producenter i stikprøven ikke sælger husholdningsfolie til omspolere, fordi det ikke er til produktion af forbrugerruller, men omformningsfolie, som sælges til højere priser i nærheden af 3 000 EUR pr. ton.

(93)

Denne påstand er faktuelt forkert. For det første skal det bemærkes, at som anført i tabel 7 i forordningen om midlertidig told var de gennemsnitlige salgspriser for EU-erhvervsgrenen på 2 597 EUR pr. ton i undersøgelsesperioden og ikke 3 000 EUR, som påstået. Desuden har undersøgelsen bekræftet, at alle EU-producenter i stikprøven solgte husholdningsfolie til omspolere. De fire omspolere, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen og indsendte en spørgeskemabesvarelse, købte husholdningsfolie fra EU-producenterne. Derfor blev denne påstand afvist.

(94)

De fem omspolere fremførte også, at den stikprøveudvalgte EU-producent, der kun fremstillede husholdningsfolie, rent faktisk har forvoldt væsentlig skade for de andre stikprøveudvalgte EU-producenter, fordi dens salgspriser underbød de andre EU-producenter, der indgik i stikprøven. Endvidere blev det også påstået, at eftersom EU-erhvervsgrenens rentabilitet er beregnet ud fra de EU-producenter, der indgik i stikprøven, dvs. som ikke dækker hele EU-erhvervsgrenen, bør Kommissionen også begrænse analysen af markedsandele til de stikprøveudvalgte virksomheder i stedet for at analysere hele EU-erhvervsgrenen.

(95)

I den betragtede periode lå salgsprisen hos de stikprøveudvalgte EU-producenter, der kun fremstillede husholdningsfolie, på linje med EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspriser og lå i nogle år endda over. Det er derfor faktuelt forkert at påstå, at denne EU-producents priser underbød de andre EU-producenter, der indgik i stikprøven.

(96)

For så vidt angår den anden del af påstanden, minder Kommissionen om, at skadesanalysen er foretaget for EU-erhvervsgrenen som defineret i grundforordningens artikel 4, stk. 1, jf. betragtning 53 i forordningen om midlertidig told. Som forklaret i betragtning 9 i forordningen om midlertidig told blev der som følge af et stort antal EU-producenter anvendt stikprøveudtagning i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17. Seks virksomheder blev udtaget til stikprøven, og de tegnede sig for mere end 70 % af den samlede EU-produktion. Der blev ikke modtaget bemærkninger vedrørende udtagningen af stikprøven inden fristens udløb, og stikprøven blev derfor anset for at være repræsentativ for EU-erhvervsgrenen. På grund af anvendelsen af stikprøver, som beskrevet i betragtning 73 i forordningen om midlertidig told, skelnede Kommissionen desuden mellem makroindikatorer og mikroindikatorer. Listen over disse indikatorer fremgår af betragtning 74 og 75 i forordningen om midlertidig told. Det følger heraf, at rentabilitet er en mikroindikator og derfor er beregnet på grundlag af data fra de stikprøveudvalgte EU-producenter, mens markedsandel er en makroindikator, og den bør beregnes for hele EU-erhvervsgrenen. Begge metoder leder Kommissionen frem til konklusioner, der som sådan er valide for hele EU-erhvervsgrenen.

(97)

Påstandene i betragtning 94 afvises derfor.

3.   Konklusion om årsagssammenhæng

(98)

Ingen af bemærkningerne fra de interesserede parter viser, at virkningerne af andre faktorer end dumpingimporten fra Rusland kan bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den konstaterede skade. I betragtning af ovenstående konkluderes det, at dumpingimporten fra Rusland har forvoldt EU-erhvervsgrenen væsentlig skade som omhandlet i grundforordningens artikel 3, stk. 6.

(99)

Konklusionerne i betragtning 137-141 i forordningen om midlertidig told bekræftes derfor.

F.   UNIONENS INTERESSER

1.   EU-erhvervsgrenens interesser

(100)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger påstod de russiske myndigheder, at indførelsen af foranstaltninger over for importen fra Rusland ville føre til en stigning i importen af husholdningsfolie fra andre tredjelande, navnlig fra Tyrkiet og Kina, og derfor ville indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen fra Rusland ikke være i EU-erhvervsgrenens interesse.

(101)

Som anført i betragtning 147 i forordningen om midlertidig told skulle antidumpingforanstaltninger skabe lige vilkår i EU for at sætte EU-erhvervsgrenen i stand til at konkurrere på rimelige priser på EU-markedet med importen fra andre tredjelande, herunder Rusland, Kina og Tyrkiet. Det faktum, at importen fra andre tredjelande øges, er ikke som sådan ensbetydende med, at EU-erhvervsgrenen ikke vil kunne drage fordel af antidumpingforanstaltningerne. EU-erhvervsgrenen forventes derimod at øge sin salgsmængde og sine markedsandele og hæve sine salgspriser til et rentabelt niveau.

(102)

De gældende antidumpingforanstaltninger over for importen fra Kina bør sikre, at importen fra Kina til EU-markedet foregår på rimelige prisniveauer, mens de tyrkiske prisniveauer allerede i den betragtede periode lå på samme niveau som EU-erhvervsgrenens salgspriser og ikke udøvede et pristryk på markedet.

(103)

Kommissionen mener, at denne argumentation ikke afkræfter formodningen i henhold til grundforordningens artikel 21 til fordel for indførelsen af foranstaltninger og behovet for at fjerne de handelsfordrejende virkninger af dumpingimporten fra Rusland og genskabe lige konkurrencevilkår.

(104)

Disse påstande blev derfor afvist.

(105)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende EU-erhvervsgrenens interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 149 i forordningen om midlertidig told.

2.   Importørernes/forhandlernes interesser

(106)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende ikke forretningsmæssigt forbundne importørers og forhandleres interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 150 i forordningen om midlertidig told.

3.   Brugernes interesser

(107)

Efter den foreløbige og den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog flere brugere (omspolere, der fremstillede de såkaldte »forbrugerruller«) de påstande, der blev indgivet før indførelsen af midlertidige foranstaltninger, uden dog at fremlægge nye beviser herfor.

(108)

En omspoler påstod især, at antidumpingtold vil have en betydelig indvirkning på virksomhedens rentabilitet, da den ikke vil være i stand til at overvælte tolden på sine kunder.

(109)

Denne påstand blev ikke dokumenteret. På grundlag af tal fra denne omspoler fremgik det desuden af undersøgelsen, at selv om omspoleren ikke er i stand til at overvælte tolden på sine kunder, vil virksomheden stadig være rentabel.

(110)

Endvidere viste undersøgelsen, at den ekstra avance, som omspoleren lagde oven i købsprisen for husholdningsfolie, kan variere betydeligt, dvs. mellem 5 % og 70 %, afhængigt af omspolernes salgsstrategi. Som beskrevet i betragtning 154 i forordningen om midlertidig told udgjorde aktiviteterne hos de omspolere, der udelukkende importerede husholdningsfolie fra Rusland, mindre end en sjettedel og højst en fjerdedel af deres samlede aktiviteter. Som nævnt i betragtning 155 i forordningen om midlertidig told var alle samarbejdsvillige virksomheder generelt rentable.

(111)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod én part, at omspolerne ikke lægger nogen avance oven i købsprisen, og at den avance på 5-70 % af købsprisen, som er fastsat af Kommissionen i betragtning 110, ikke afspejler omspolernes praksis og deres rentabilitet.

(112)

Der skal mindes om, at omspolernes aktivitet består i at omspole folien fra jumboruller til mindre ruller, der er målrettet forbrugerne. Omspolerne ændrer ikke ved aluminiumfoliens kemiske egenskaber. Den avance, der henvises til i betragtning 110, blev beregnet ved at sammenligne købsprisen på aluminiumfolie i jumboruller med salgspriserne på aluminiumsfolie i forbrugerruller hos de samarbejdsvillige omspolere. Omspolerne har omkostninger under ompakningen, men disse omkostninger er lave, da det vigtigste omkostningselement er omkostningerne til selve aluminiumsfolien, som udgør ca. 80 % af de samlede produktionsomkostninger. SA&G varierer betydeligt fra den ene omspoler til den anden, afhængigt af omspolernes salgsstrategi. Det er derfor korrekt, at der ikke ud fra avancen kan udledes noget om virksomhedens praksis og rentabilitet, men afspejler at niveauet for SA&G påvirker omspolernes rentabilitet betydeligt.

(113)

Det blev også påstået, at i analysen af situationen for omspolerbranchen tog Kommissionen ikke hensyn til importen af produkter i de efterfølgende produktionsled, dvs. forbrugerruller fra andre tredjelande, såsom Tyrkiet, Norge, Schweiz, Indien og Malaysia, som opvejede faldet i importen af husholdningsfolie fra Kina. Imidlertid fremlagde parten ikke nogen dokumentation for den virkning som denne import skulle have haft på situationen for omspolerbranchen.

(114)

Som det er forklaret i bemærkning 162 i forordningen om midlertidig told, blev antidumpingforanstaltningerne på importen af forbrugerruller fra Kina indført i 2013, hvilket har lettet situationen for branchen for produkter i de efterfølgende produktionsled ved at fjerne dumpingimporten, som forvoldte væsentlig skade. Nedenstående tabel viser udviklingen i importen af forbrugerruller efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger på importen af forbrugerruller fra Kina for de lande, som parten henviste til:

Tabel 4

Mængden af importen af forbrugerruller (ton)

 

2013

Undersøgelsesperiode

Kina

4 317,60

3 776,10

 

 

 

Indien

672,70

847,10

Malaysia

605,30

752,10

Norge

2 866,20

324,60

Schweiz

22,00

30,50

Tyrkiet

2 059,80

2 498,80

I alt

6 226,00

4 453,10

Kilde: Eurostat

(115)

Mængden af importen fra Kina var på 12 994 ton i undersøgelsesperioden i forbindelse med den oprindelige antidumpingundersøgelse af importen af forbrugerruller fra Kina (se tabel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 833/2012 (8)). Efter indførelsen af foranstaltninger faldt mængden af importen af forbrugerruller fra Kina med 8 676 ton i 2013 (til 4 317,60 ton) og med 9 218 ton i undersøgelsesperioden for den nuværende undersøgelse (til 3 776,10 ton). Dette fald repræsenterer en større mængde end den samlede import af forbrugerruller fra de fem lande, som blev nævnt af omspoleren, og som er anført i tabel 4 (28 % i 2013 og 52 % i undersøgelsesperioden). Påstanden om, at importen fra ovennævnte lande opvejede faldet i importen fra Kina er grundløs, og blev derfor afvist.

(116)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod flere omspolere, at i gennemsnit udgør det omfang af omspolernes aktiviteter, hvori der indgår husholdningsfolie, en større del af deres samlede aktiviteter end det, Kommissionen anførte i betragtning 154 i forordningen om midlertidig told. Denne påstand var baseret på oplysninger fra to brugere, som ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Det blev derfor fremført, at Kommissionen ikke bør undervurdere betydningen af husholdningsfolie i omspolernes produktionsomkostninger.

(117)

I denne forbindelse skal det bemærkes, at Kommissionens konklusioner i betragtning 154 i forordningen om midlertidig told er baseret på efterprøvede oplysninger fra de samarbejdsvillige omspolere og dermed afspejler deres faktiske situation. Ovennævnte supplerende oplysninger blev først fremført efter den endelige fremlæggelse af oplysninger, og på dette sene stadium i proceduren var det ikke længere muligt at verificere oplysningerne. Argumentet blev derfor afvist.

(118)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod to omspolere, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland ville have negative følger for deres rentabilitet.

(119)

Disse to omspolere gav sig ikke til kende i løbet af undersøgelsen før efter den endelige fremlæggelse af oplysninger, og kun en af dem indsendte en spørgeskemabesvarelse på dette meget sene tidspunkt i proceduren. Kommissionen kunne derfor ikke kontrollere disse nye oplysninger. På denne baggrund er Kommissionen ikke i stand til at vurdere niveauet for deres rentabilitet, og hvilken virkning indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland har på deres rentabilitet. Derfor blev denne påstand afvist.

(120)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod fem omspolere, at de ikke ville kunne overvælte antidumpingtolden på deres kunder af følgende grunde: 1) deres salg foregår gennem kontrakter, og priserne er baseret på den formel, der er forbundet med aluminiumspriserne på LME, 2) på grund af pristryk og konkurrence fra forbrugerruller, der består af husholdningsfolie fra Kina, der angiveligt omgår foranstaltningerne, kan de ikke forhandle en prisforhøjelse for forbrugerruller på EU-markedet, og 3) selv om importniveauet af forbrugerruller til EU-markedet fra tredjelande er lavt på nuværende tidspunkt, vil det formentlig stige fremover.

(121)

Undersøgelsen har vist, at selv om omspolere ikke er i stand til at overvælte antidumpingtolden på forbrugerne, vil virkningen af indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland være begrænset for omspolernes vedkommende. Undersøgelsen har også vist, at der er to typer af omspolere på markedet: en type af omspolere, der sælger mærkevare-forbrugerruller og som har betydelige SA&G, og en type omspolere, der sælger forbrugerruller, der ikke er mærkevarer, og som har lave SA&G. Undersøgelsen viste også, at de samarbejdsvillige omspolere med lave SA&G sandsynligvis vil forblive rentable efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland ud fra den antagelse, at EU-erhvervsgrenens priser vil stige med 5 % så EU-erhvervsgrenen kan nå sin målfortjeneste. De samarbejdsvillige omspolere, der sælger mærkevare-forbrugerruller har en høj avance og høje SA&G. Det mentes derfor at have mulighed for at absorbere tolden.

(122)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende brugernes interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 151-163 i forordningen om midlertidig told.

4.   Forsyningskilder

(123)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger, gentog en række omspolere de påstande, de indgav inden indførelsen af midlertidige foranstaltninger vedrørende forsyningsknaphed, dog uden at fremlægge nye beviser i denne forbindelse.

(124)

For det første er formålet med antidumpingforanstaltningerne ikke at udelukke importen fra Rusland til EU-markedet, men at sikre lige vilkår på EU-markedet. Omspolerne vil derfor stadig kunne importere husholdningsfolie fra Rusland efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger, men til rimelige priser. Derudover skal der mindes om, at antidumpingforanstaltningerne er fastsat til niveauet for skadesmargenen, der er lavere end dumpingmargenen, og derfor vil det stadig være muligt for importen fra Rusland at ende på EU-markedet til dumpingpriser, men dog ikke til skadevoldende priser.

(125)

Det blev påstået, at Sydafrika og Indien ikke kan betragtes som alternative forsyningskilder, der er i stand til at erstatte importen fra Rusland, da importmængderne fra de pågældende lande var meget lave.

(126)

Det er korrekt, at importen fra Sydafrika og Indien var lave i hele den betragtede periode sammenlignet med importen fra Rusland, men dette udelukker ikke, at disse lande vil kunne øge deres eksport til EU-markedet, når de lige vilkår er genoprettet.

(127)

Det blev også påstået, at EU-producenterne af husholdningsfolie vil øge deres produktion af omformningsfolie, fordi der angiveligt er højere avancer på markedet for omformningsfolie sammenlignet med markedet for husholdningsfolie, frem for at øge kapaciteten og produktionen af husholdningsfolie.

(128)

Som forklaret i betragtning 30 og 62 viste undersøgelsen, at EU-erhvervsgrenen er interesseret i at fortsætte med at fremstille husholdningsfolie, og at der under alle omstændigheder kun er en begrænset fleksibilitet til at skifte fra produktionen af husholdningsfolie til produktionen af omformningsfolie og omvendt. Endelig skal det også bemærkes, at den største EU-producent af husholdningsfolie ikke fremstiller omformningsfolie. Påstanden blev derfor afvist.

(129)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod flere omspolere på grundlag af oplysninger, der kun var indgivet i fortrolighed, at der ikke fandtes tilgængelig produktionskapacitet i Unionen og Tyrkiet. Det blev også påstået, at efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Armenien, omlagde den armenske producent — med en produktionskapacitet på 25 000 ton pr. år — sin eksport til det amerikanske marked. Desuden påstod parten, at i betragtning af, at priserne på husholdningsfolie på EU-markedet vil forblive lave på grund af omgåelsen af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af husholdningsfolie fra Kina, er det usandsynligt, at den armenske producent vil omdirigere sin eksport til EU-markedet. Hvad angår Brasilien, henviste omspolerne til den sideløbende antidumpingundersøgelse vedrørende importen af husholdningsfolie fra Brasilien og Kina, hvor Kommissionen konkluderede, at det ikke kunne forventes, at den brasilianske eksport til EU-markedet ville stige betydeligt fremover. Det blev desuden påstået, at Indien og Sydafrika ikke kan udgøre pålidelige og betydelige alternative forsyningskilder, da den uudnyttede kapacitet for folieproduktion er begrænset i disse lande.

(130)

Den dokumentation, der var indgivet i fortrolighed, blev ikke anset for tilstrækkelig til at konkludere, at der ikke var tilstrækkelig produktionskapacitet i Unionen og Tyrkiet. Undersøgelsen har faktisk vist, at EU-erhvervsgrenen har overskydende kapacitet som anført i betragtning 79 i forordningen om midlertidig told. Hvad angår de tyrkiske producenter viste undersøgelsen også, at de tyrkiske producenter er interesserede i EU-markedet, da de øgede deres salgsmængde i den betragtede periode. Da priserne på EU-markedet forventes at nå et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind, efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland, forventes det, at de tyrkiske producenter fortsat vil finde EU-markedet attraktivt og eventuelt omdirigere en del af deres produktion til EU-markedet.

(131)

Antidumpingforanstaltningerne over for importen af husholdningsfolie fra Armenien udløb den 7. oktober 2014 (9), og derfor kan import af husholdningsfolie fra Armenien frit indføres på EU-markedet. Påstandene om den angivelige omgåelse er gennemgået i detaljer i betragtning 74-81. Efter indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for importen af husholdningsfolie fra Rusland forventes det, at priserne på husholdningsfolie på EU-markedet vil nå et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind. Det kan derfor ikke udelukkes, at den armenske producent vil omdirigere sin eksport til EU-markedet.

(132)

Hvad angår Brasilien, er foranstaltningerne bortfaldet, og husholdningsfolie fra Brasilien kan frit importeres til EU-markedet. Når først priserne har nået et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind på EU-markedet, er det dog ikke udelukket, at de brasilianske producenter vil finde EU-markedet mere attraktivt end deres hjemmemarked og tredjelandes markeder og derfor omdirigere en del af deres produktion til Unionen.

(133)

Hvad angår Indien og Sydafrika som alternative forsyningskilder, som det er anført i betragtning 165 i forordningen om midlertidig told, skal det for det første bemærkes, at de oplysninger, der anvendes til støtte for partens påstand, ikke sondrede mellem husholdningsfolie og omformningsfolie. Men selv om den uudnyttede kapacitet er lav i disse lande, kan det ikke udelukkes, at EU-markedet vil blive attraktivt for de indiske og de sydafrikanske producenter, og at de vil omdirigere en del af deres produktion til EU-markedet, når først priserne på EU-markedet når et niveau, hvor omkostningerne dækkes ind.

(134)

Påstandene i betragtning 129 blev derfor afvist.

(135)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 164-168 i forordningen om midlertidig told.

5.   Andre bemærkninger

(136)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger påstod en interesseret part, at de endelige foranstaltninger bør indføres på en måde, der er så lidt handelsfordrejende og handelshindrende som muligt, uden dog at uddybe denne påstand yderligere.

(137)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog denne part sin påstand, der er anført i betragtning 136, men uden at fremlægge yderligere oplysninger til støtte for sin påstand.

(138)

I denne forbindelse skal det fremhæves, at når niveauet for antidumpingforanstaltninger skal fastlægges, anvender Kommissionen reglen om den lavest mulige told i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, og som det også er beskrevet i betragtning 143.

(139)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 169-172 i forordningen om midlertidig told.

6.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(140)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende Unionens interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 173 i forordningen om midlertidig told.

G.   ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

1.   Skadestærskel (skadesmargen)

(141)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger anfægtede to interesserede parter den målfortjeneste, der blev anvendt til at fastlægge skadestærsklen, jf. betragtning 175-177 i forordningen om midlertidig told. Parterne fremførte, at en fortjenstmargen på 2 % ville være et markedstestet fortjenstniveau og derfor burde anvendes i stedet med henblik på at fastsætte skadestærsklen. Påstanden blev imidlertid ikke underbygget og måtte derfor afvises.

(142)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende skadestærsklen, bekræftes konklusionerne i betragtning 175-177 i forordningen om midlertidig told.

2.   Endelige foranstaltninger

(143)

I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, bør der indføres endelige antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare svarende til skadesmargenen, i henhold til reglen om den lavest mulige told.

(144)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger påstod flere omspolere, at de endelige foranstaltninger burde indføres i form af en mindsteimportpris. Parterne foreslog, at mindsteimportprisen burde fastsættes på et niveau, der var en anelse mere rentabel end prisen hos den producent, der udelukkende fremstiller husholdningsfolie. Efter høringen med høringskonsulenten indgav parterne yderligere oplysninger med en påstand om, at aluminiumsafgiften faldt efter undersøgelsesperioden.

(145)

Når det bestemmes, om der er tale om en EU-interesse, jf. grundforordningens artikel 21, stk. 1, kan oplysninger fra en periode efter undersøgelsesperioden tages i betragtning i den forbindelse (10). Imidlertid gælder kravene til sådanne data om at være verificeret og repræsentative for hele EU-erhvervsgrenen stadig. Da anmodningen om en mindsteimportpris blev fremsat på et så sent stadium i proceduren, havde Kommissionen ikke tid til at sende spørgeskemaer til de interesserede parter og organisere kontrolbesøg. De oplysninger, der blev indgivet af de parter, der anmodede om en mindsteimportpris, kunne ikke verificeres og var heller ikke repræsentative for hele EU-erhvervsgrenen. De oplysninger, der blev indgivet viser faktisk en stigning i salgspriserne, mens aluminiumsafgiften er faldende, men Kommissionen kan ikke drage brugbare konklusioner på baggrund af ikke-verificerede og ikke-repræsentative data.

(146)

Desuden bør mindsteimportprisen beregnes på grundlag af de data, der er repræsentative for hele EU-erhvervsgrenen, og ikke kun på grundlag af en enkelt EU-producent, som det blev foreslået af brugerne. Desuden skal de data, der anvendes til beregning af en mindsteimportpris, verificeres, og da anmodningen om en mindsteimportpris blev fremsat på et så sent stadium i proceduren, var Kommissionen ikke i stand til at indsamle og kontrollere de nødvendige data. Derfor blev den foreslåede mindsteimportpris anset for uhensigtsmæssig.

(147)

Under alle omstændigheder vil en ændring af typen af foranstaltninger kræve fuld åbenhed over for alle interesserede parter, da det ellers i væsentlig grad ville være i strid med EU-erhvervsgrenens proceduremæssige rettigheder. Da denne påstand blev fremført på et så sent tidspunkt i undersøgelsen, havde Kommissionen ikke den nødvendige tid til at foretage en sådan underretning af de interesserede parter.

(148)

Desuden betyder den omstændighed, at eksportøren sælger til EU-markedet via en forretningsmæssigt forbundet forhandler, at priserne er upålidelige.

(149)

I lyset af ovenstående blev det konkluderet, at i dette særlige tilfælde berettiger omstændighederne ikke til indførelsen af en mindsteimportpris.

(150)

Ikke desto mindre bør det bemærkes, at omspolerne stadig har mulighed for at anmode om en interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, hvis betingelserne er opfyldt.

(151)

Ud fra ovenstående fastsættes tolden til følgende:

Land

Virksomhed

Dumpingmargen (%)

Skadesmargen

(%)

Endelig antidumpingtold

(%)

Rusland

Ural Foil OJSC, regionen Sverdlovsk OJSC Rusal Sayanal, regionen Khakassia — Rusalgruppen

34,0

12,2

12,2

Alle andre virksomheder

 

 

12,2

3.   Endelig opkrævning af midlertidig told

(152)

Som følge af de konstaterede dumpingmargener og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, bør de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som blev indført ved forordningen om midlertidig told, opkræves endeligt.

4.   Tilsagn

(153)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger afgav Rusalgruppen et pristilsagn i henhold til grundforordningens artikel 8, stk. 1.

(154)

Tilbuddet blev gennemgået grundigt af Kommissionen. Det er vigtigt at bemærke, at Rusalgruppen er en kompleks gruppe af virksomheder med mere end 40 anlæg i 13 lande. Navnlig omfatter gruppen en forretningsmæssigt forbundet producent i Armenien (Armenal), der producerer og sælger den pågældende vare til Unionen. I betragtning af forholdet mellem de russiske eksporterende producenter og Armenal, er det sandsynligt, at disse virksomheder vil sælge den pågældende vare til de samme kunder eller til kunder, der er forretningsmæssigt forbundet med en af disse kunder, i EU. Dette udgør en stor risiko for krydskompensation. Desuden opererer Rusalgruppen igennem meget komplekse salgskanaler med inddragelse af forretningsmæssigt forbundne forhandlere og forretningsmæssigt forbundne agenter både i og uden for Rusland. Den forretningsmæssigt forbundne forhandler og den forretningsmæssigt forbundne agent sælger også andre varer til Unionen, og disse andre produkter repræsenterer faktisk hovedparten af den forretningsmæssigt forbundne forhandlers omsætning. Under disse omstændigheder kan det ikke udelukkes, at både den pågældende vare og andre varer sælges til de samme kunder. Sådanne transaktioner ville medføre en høj risiko for krydskompensation, og det ville under alle omstændigheder gøre overvågningen af tilsagnet meget kompliceret.

(155)

På grundlag af ovenstående konkluderes det, at godtagelsen af tilsagnet ville være upraktisk, og af den grund må tilbuddet om tilsagnet afvises.

(156)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordningen (EF) nr. 1225/2009, har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold over for importen af folie af aluminium af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller af en bredde på højst 650 mm og af en vægt på over 10 kg, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111910) og med oprindelse i Rusland.

2.   De endelige antidumpingtoldsatser fastsættes til 12,2 % af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare.

3.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold i henhold til forordning (EU) 2015/1081, opkræves endeligt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1081 af 3. juli 2015 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Rusland (EUT L 175 af 4.7.2015, s. 14).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 973/2012 af 22. oktober 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering (EUT L 293 af 23.10.2012, s. 28).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Folkerepublikken Kina (EUT L 262 af 6.10.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 638/2013 af 2. juli 2013 om afslutning på en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 184 af 3.7.2013, s. 1).

(6)  Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT C 444 af 12.12.2014, s. 13).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1928 af 23. oktober 2015 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 281 af 27.10.2015, s. 16).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 833/2012 af 17. september 2012 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 29).

(9)  Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger (EUT C 49 af 21.2.2014, s. 7).

(10)  Rettens dom af 25. oktober 2011 i sag T-192/08. Transnational Company »Kazchrome« AO, præmis 221.


Top