Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2100

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2100 af 18. november 2015 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Letland og om ophævelse af beslutning 2005/307/EF (meddelt under nummer C(2015) 7986)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 101–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2100/oj

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/101


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2100

af 18. november 2015

om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Letland og om ophævelse af beslutning 2005/307/EF

(meddelt under nummer C(2015) 7986)

(Kun den lettiske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 20, litra p), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 1 i afdeling B.IV i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 er det fastsat, at klassificeringen af svinekroppe sker ved bestemmelse af indholdet af magert kød ved hjælp af de af Kommissionen godkendte klassificeringsmetoder, som kun kan være statistisk afprøvede beregningsmetoder, der er baseret på fysisk måling af en eller flere af svinekroppens anatomiske dele. Kun klassificeringsmetoder med en vis maksimal tolerance for statistiske beregningsfejl bør godkendes. Denne tolerance er fastsat i artikel 23, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 (2).

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/307/EF (3) godkendtes der tre metoder til klassificering af svinekroppe i Letland.

(3)

Letland har anmodet Kommissionen om tilladelse til at udskifte de formler, som anvendes i metoderne »Intrascope (Optical Probe)«, »Manual method (ZP)« og »Pork Grader (PG200)« samt til at anvende den nye metode »OptiGrade-MCP« til klassificering af svinekroppe på lettisk område. Letland har i forbindelse hermed fremlagt en detaljeret beskrivelse af dissektionsforsøgene og angivet de principper, som de nye metoder er baseret på, resultatet af dissektionsforsøgene og de ligninger, der er anvendt til at vurdere procentindholdet af magert kød, i den protokol, som er udfærdiget i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/2008.

(4)

En gennemgang af anmodningen har vist, at betingelserne for godkendelse af de nye formler og metoder er opfyldt. De pågældende former og metoder bør derfor godkendes i Letland.

(5)

Letland har ligeledes anmodet Kommissionen om at blive godkendt til at benytte en udskæring af svinekroppe, der adskiller sig fra den standardudskæring, som er fastlagt i punkt B.III i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(6)

I henhold til artikel 20, litra t), nr. i), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan Kommissionen godkende, at medlemsstaterne benytter en udskæring af svinekroppe, der adskiller sig fra den standardudskæring, som er fastsat i punkt B.III i bilag IV, såfremt den normale handelspraksis på deres område adskiller sig fra standardudskæringen. Letland angav i sin anmodning, at handelspraksis på deres område kan medføre, at hovedet, halen, forklovene og bagklovene fjernes fra svinekroppene. Denne udskæring, der afviger fra standardudskæringen, bør derfor tillades i Letland.

(7)

For at der kan fastlægges prisnoteringer for svinekroppe på et sammenligneligt grundlag, bør der tages hensyn til denne anderledes udskæring ved at justere den i sådanne tilfælde registrerede vægt i forhold til vægten af standardudskæringen.

(8)

Ændringer af apparater og klassificeringsmetoder bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

(9)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør der træffes en ny afgørelse. Beslutning 2005/307/EF bør derfor ophæves.

(10)

Under hensyn til de tekniske omstændigheder i forbindelse med indførelsen af nye metoder og formler bør de metoder for klassificering af svinekroppe, der godkendes ved denne afgørelse, anvendes fra den 1. januar 2016.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende metoder godkendes til klassificering af svinekroppe i Letland i henhold til punkt 1 i afdeling B.IV i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013:

a)

apparatet »Intrascope (Optical Probe)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del I i bilaget

b)

den »manuelle metode (ZP)« og de tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del II i bilaget.

c)

apparatet »Pork Grader (PG200)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del III i bilaget

d)

apparatet benævnt »OptiGrade MCP« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del IV i bilaget.

Den manuelle metode ZP, der henvises til i stk. 1, litra b), må kun anvendes i slagtehuse,

a)

der anvender en elektronisk datainputmetode ved slagtning af højst 500 svin pr. uge

b)

der højst slagter 200 svin om ugen.

Artikel 2

Uanset standardudskæringen som anført i punkt B.III i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 kan svinekroppe i Letland udskæres uden hoved, hale, for- eller bagklove, inden de vejes og klassificeres.

For at kunne fastlægge prisnoteringer for svinekroppe på et sammenligneligt grundlag anvendes følgende faste koefficienter i samtlige tilfælde, hvis nogen af de følgende dele af svinekroppen mangler:

for et manglende hoved: 8,345

for en manglende hale: 0,072

for manglende forklove: 0,764

for manglende bagklove: 1,558

Vægten af standardudskæringen beregnes i overensstemmelse med formlen:

Vægten af standardudskæringen af svinekroppen = 100 × kroppens vægt (uden manglende dele)/(100 – koefficienter for manglende dele).

Artikel 3

Ændringer af godkendte apparater og klassificeringsmetoder bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

Artikel 4

Beslutning 2005/307/EF ophæves.

Artikel 5

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2016.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Republikken Letland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2015.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og for indberetning af priser (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3).

(3)  Kommissionens beslutning 2005/307/EF af 12. april 2005 om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe i Letland (EUT L 98 af 16.4.2005, s. 42).


BILAG

METODER TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE I LETLAND

Del I

INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)

1.

Reglerne i denne del anvendes, når svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Intrascope« (Optical Probe).

2.

Apparatet er forsynet med en sekskantet sonde med en maksimal bredde på 12 mm (og på 19 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden), som er udstyret med et vindue, en lyskilde og en skydelære med mm-skala og har et arbejdsområde på mellem 8 og 50 mm.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

ŷ = 66,6708 – 0,3493 × F hvor:

ŷ= beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

F= tykkelsen af rygfedtet (med svær) målt på venstre side af kroppen bag nederste ribben 6 cm fra kroppens midterlinje (i mm).

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 110 kg.

Del II

DEN MANUELLE METODE (ZP)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres efter den »manuelle metode (ZP)«.

2.

Ifølge denne metode kan der anvendes en lineal, idet klassificeringen bestemmes på grundlag af forudsigelsesligningen. Metoden er baseret på manuel måling i den flækkede svinekrops midterlinje af rygfedtets og musklens tykkelse.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

ŷ = 60,5214 – 0,2579 × G + 0,0525 × M

hvor:

ŷ= beregnet indhold af magert kød i svinekroppen

G= musklens tykkelse på den flækkede svinekrops midterlinje på den korteste afstand mellem den forreste del af m. gluteus medius og rygmarvskanalen (i mm).

M= rygfedtets tykkelse (med svær) på den flækkede svinekrops midterlinje målt på det smalleste sted over m. gluteus medius (i mm).

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 110 kg.

Del III

PORK GRADER (PG200)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Pork Grader (PG200)«.

2.

Apparatet er udstyret med en målesonde, der er fastgjort til den kanonformede kasse, en dataprinter og en måletestblok samt en kniv med en bredde på 8-9 mm og et LED-lys med en tilstødende lysmodtager (fotoreceptor).

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

ŷ = 64,4502 – 0,4364 × F + 0,0381 × M hvor:

ŷ= beregnet indhold af magert kød i svinekroppen

F= rygfedtets tykkelse (med svær) målt bag det nederste ribben 7 cm fra kroppens midterlinje (i mm).

M= musklens tykkelse (med svær) målt bag det nederste ribben 7 cm fra kroppens midterlinje (i mm).

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 110 kg.

Del IV

OPTIGRADE-MCP

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »OptiGrade MCP«.

2.

Apparatet skal være forsynet med en optisk sonde med en diameter på 6 mm, en infrarød fotodiode og en fototransistor. Måleresultaterne omsættes til beregnet indhold af magert kød ved hjælp af en computer.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

ŷ = 66,7787 – 0,4464 × F + 0,0018 × M

hvor:

ŷ= beregnet indhold af magert kød i svinekroppen

F= rygfedtets tykkelse (med svær) målt mellem det nederste ribben og det næstnederste ribben 7 cm fra kroppens midterlinje (i mm).

M= musklens tykkelse målt mellem det nederste ribben og det næstnederste ribben 7 cm fra kroppens midterlinje (i mm).

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 110 kg.


Top