Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2098

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2098 af 13. november 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 7716)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 35–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2098/oj

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2098

af 13. november 2015

om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer C(2015) 7716)

(kun den bulgarske, den danske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 52,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (2) og fra den 1. januar 2015 i henhold til artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal Kommissionen gennemføre den nødvendige efterprøvning, underrette medlemsstaterne om resultatet af efterprøvningen, tage medlemsstaternes bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele disse sine konklusioner.

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet rapporter, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 er det kun muligt at finansiere landbrugsudgifter, der er afholdt i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(4)

Det kan på grundlag af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne konstateres, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EGFL og ELFUL.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EGFL og ELFUL. Udgifterne må ikke være afholdt mere end 24 måneder inden Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om resultaterne af undersøgelserne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

(7)

Denne afgørelse foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som Kommissionen vil kunne drage af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol i sager, som endnu ikke var afsluttet den 1. september 2015 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De udgifter, der er opført i bilaget, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har afholdt og anmeldt inden for rammerne af EGFL og ELFUL, udelukkes fra EU-finansiering.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2015.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).


BILAG

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

PT

Uregelmæssigheder

2011

Som følge af en PACA-ændring blev disse sager ikke afsluttet efter 50/50-reglen

PUNKTVIS

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Godkendelse

2011

Mest sandsynlig fejlværdi for ikke-IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet (LPIS), ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011

FAST SATS

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DE

Godkendelse

2010

Kendt fejl for ikke-IFKS under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Mecklenburg-Vorpommern: tilbagekøbsaktioner inden ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Godkendelse

2010

Mest sandsynlig fejlværdi for ikke-IFKS-populationen under EGFL

PUNKTVIS

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Manglende ekstrapolering af resultater opnået ved kontrol på stedet, ansøgningsårene 2010-2012

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Manglende ekstrapolering af resultater opnået ved kontrol på stedet, ansøgningsårene 2010-2012

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Rheinland-Pfalz forvaltnings- og kontrolsystem inden ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 585/2011

PUNKTVIS

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2013

Mangler i anerkendelsen af PO 139040000019 — delstaten Mecklenburg-Vorpommern

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

Inddrivelser

2014

Uberettiget inddrivelsesstop

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved landskabstræk, ansøgningsårene 2009-2011

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

ES

Godkendelse

2011

Kendt fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Anden direkte støtte — planteprodukter (POSEI)

2008

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem (SIGPAC), der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Anden direkte støtte — planteprodukter (POSEI)

2009

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Anden direkte støtte — POSEI

2010

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Anden direkte støtte — POSEI

2011

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Anden direkte støtte — POSEI

2012

Svagheder ved det spanske markidentifikationssystem, der påvirker arealbaseret supplerende støtte for bananer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

FR

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Mangler i kontrollen af foranstaltningerne vedrørende kvæg (oksekød) i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2014

Mangler i kontrollen af foranstaltningerne vedrørende kvæg (oksekød) i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Vin — omstrukturering

2009

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Vin — omstrukturering

2010

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Vin — omstrukturering

2011

Betaling af støtte inden afslutning af omstruktureringer

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2005

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Ikke-støtteberettigede udgifter (udelukkelse)

PUNKTVIS

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (100 % udelukkelse af 16 producentorganisationer, der ikke har overholdt kriterierne)

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Manglende overholdelse af kriterierne for anerkendelse af producentorganisationer (ekstrapolering)

PUNKTVIS

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2012

Svagheder ved centrale kontroller i producentorganisationers driftsprogrammer

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GR

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2014

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Ændringer i erklæringer efter fristens udløb

PUNKTVIS

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrolsats for ordning for moderfår og -geder

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Rettigheder

2012

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Rettigheder

2013

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Rettigheder

2011

Konverteringer af særlige rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 154141)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 162561)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 162861)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 163981)

PUNKTVIS

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 164801)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 47761)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Uregelmæssigheder

2012

Forsinkelser i inddrivelsesproceduren (sag nr. 47781)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Rettigheder

2011

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Rettigheder

2012

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Rettigheder

2013

Tildeling fra den nationale reserve i 2010 — kortfristet lejekontrakt

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Uregelmæssigheder

2012

Manglende indberetning i bilag III (sag nr. EL/1995/002)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Uregelmæssigheder

2012

Manglende indberetning i bilag III (sag nr. EL/1997/078/J)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Salgsfremstød

2008

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF)nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Salgsfremstød

2009

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Salgsfremstød

2010

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Salgsfremstød

2011

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Salgsfremstød

2012

Manglende gennemførelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 501/2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Uregelmæssigheder

2012

Svagheder ved procedurerne for gældsforvaltning

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

GR i alt:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IE

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — støtte til energiafgrøder

PUNKTVIS

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Anden direkte støtte

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2008 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Anden direkte støtte

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2009 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2009 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Anden direkte støtte

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2010 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Anden direkte støtte

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — anden direkte støtte (proteinafgrøder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2011 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2012 — anden direkte støtte under artikel 68 (ordningen »Grassland Sheep Scheme«, der er knyttet til belægningsgraden for får)

PUNKTVIS

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved markidentifikationssystemet og kontrol på stedet, ansøgningsår 2012 — enkeltbetalingsordning

PUNKTVIS

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Betalinger foretaget inden afslutning af krydskontrol

PUNKTVIS

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2013 — lav støtteberettigelseskoefficient

ANSLÅET PROCENTDEL

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Afkoblet direkte støtte

2015

Svagheder ved markidentifikation-systemet, ansøgningsår 2014 — lav støtteberettigelseskoefficient

FAST SATS

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

IE i alt:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IT

Godkendelse

2009

Dårlig anvendelse af forordningerne

PUNKTVIS

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

Fratrækning af produktion, der allerede er høstet. De retningslinjer, der i juni 2011 blev udstukket af de italienske myndigheder, gjorde det ikke muligt at foretage kontrollerne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 585/2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Rettigheder

2010

Utilstrækkelig arealbestemmelse for sektoren for citrusfrugter (afkobling)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2012

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2013

Ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser — risiko for svagheder ved prøveudtagning (oksekødssektoren under artikel 69)

FAST SATS

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Frugt og grøntsager — ekstraordinære støtteforanstaltninger

2011

De kontroller på stedet, som de italienske kontrollanter havde foretaget, blev ikke systematisk taget i betragtning ved beregningen af den støtte, der skulle udbetales.

PUNKTVIS

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2012

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået — risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået og timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser (får/geder under artikel 68, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrol på stedet — minimumssats ikke opnået og timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser (får/geder under artikel 68, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol på stedet — timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser — ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser (oksekødssektoren under artikel 68) — risiko for svagheder ved prøveudtagning

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Kontrol på stedet — timing, der ikke overholder de forskriftsmæssige bestemmelser — ukorrekt beregning af nedsættelser og udelukkelser (oksekødssektoren under artikel 68) — risiko for svagheder ved prøveudtagning

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2010

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2011

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — kun får og kvæg

2013

Risiko for svagheder ved prøveudtagning (får/geder under artikel 69, ansøgningsår 2009)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LT

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Inddrivelser for ikke-støtteberettigede dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Timing og resultater af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Timing og resultater af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet, 2011

ANSLÅET BELØB

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Afkoblet direkte støtte

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Afkoblet direkte støtte

2011

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2010

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

LT i alt:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

NL

Godkendelse

2011

Manglende anvendelse af forskriftsmæssige sanktioner i forbindelse med arealstøtte

PUNKTVIS

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2009

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2010

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2011

Uretmæssigt anerkendte og derfor ikke-støtteberettigede producentorganisationer (støttemodtagere)

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Godkendelse

2011

Ikke-bogførte renter

PUNKTVIS

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

RO

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Manglende anvendelse af sanktioner, når uregelmæssighederne ikke vedrører flere end tre dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2012

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2013

Manglende overholdelse af tidsplanen for og kvaliteten af kontrol på stedet

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Betaling for ikke-identificerede dyr

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Problemer vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i databasen

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Anden direkte støtte — artikel 68-72 i forordning (EF) nr. 73/2009

2011

Kontrol af holdeperioden

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Svagheder ved kontrol på stedet — telemåling

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

RO i alt:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SI

Afkoblet direkte støtte

2013

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Svagheder ved administrativ kontrol, ansøgningsår 2012

PUNKTVIS

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2013

PUNKTVIS

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Afkoblet direkte støtte

2014

Svagheder ved administrativ kontrol, ansøgningsår 2013

PUNKTVIS

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Afkoblet direkte støtte

2015

Manglende kontrolprocedure, ansøgningsår 2014

PUNKTVIS

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

SI i alt:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SK

Afkoblet direkte støtte

2011

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2010

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Afkoblet direkte støtte

2012

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2011

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Afkoblet direkte støtte

2013

Ikke-asfalterede tilkørselsveje, ansøgningsår 2011

ANSLÅET PROCENTDEL

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Salgsfremstød

2009

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Salgsfremstød

2010

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Salgsfremstød

2011

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Salgsfremstød

2012

Manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb

FAST SATS

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

SK i alt:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

BG

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2010

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2013

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2014

Svaghed ved evalueringen af omkostningernes rimelighed for en del af udgifterne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

BG i alt:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

CZ

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2013

Korrektion for perioden 15. oktober 2013 til 20. december 2013 (baseret på data fra medlemsstaten). Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Ikke nævnt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2011

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2012

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2013

Førtidspensionering: Overtagerne skulle være under 40 år ved overtagelsen frem for under 50 år som foreskrevet i artikel 23, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Under revisionen blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at denne regel var blevet godkendt i programmet for udvikling af landdistrikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

CZ i alt:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2009

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2010

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2011

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2012

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2013

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — offentlige støttemodtagere

2014

Svagheder ved anvendelsen af udvælgelseskriterierne

FAST SATS

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

DE i alt:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

DK

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2013

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2014

Utilstrækkelig administrativ kontrol (artikel 24 i forordning (EU) nr. 65/2011) af udgifternes reelle karakter, omkostningernes rimelighed, offentlige indkøb og interessekonflikter

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

DK i alt:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

ES

Godkendelse

2011

Korrektion for den mest sandsynlige fejlværdi for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

ES i alt:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

FR

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, ikke-arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Besøg på stedet ikke gennemført systematisk (foranstaltning 216)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

FR i alt:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

GB

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Godkendelse

2013

Materiel fejl i ikke-IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

GB i alt:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2012

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2013

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2014

Foranstaltning til oprettelse og udvikling af virksomheder (artikel 54 i forordning (EF) nr. 1698/2005) — utilstrækkelig kontrol af status som mikrovirksomhed

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Svagheder ved anvendelsen af udbudsreglerne — kontrakttildeling baseret på uklare kriterier i en enkelt sag

PUNKTVIS

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2008 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2008 — støtte til udvikling af landdistrikter (ordningerne »Rural Environment Protection Scheme« (REPS) og »Agri-Environment Options Scheme« (AEOS) til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2009 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2010 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2011 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2012 — støtte til udvikling af landdistrikter (ugunstigt stillede områder)

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved markidentifikationssystemet, ansøgningsår 2012 — støtte til udvikling af landdistrikter (REPS- og AEOS-ordningerne til fremme af miljøvenligt landbrug)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Godkendelse

2013

Kendt fejl for IFKS under ELFUL

PUNKTVIS

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

IE i alt:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

IT

Godkendelse

2009

Dårlig anvendelse af forordningerne

PUNKTVIS

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2009

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2010

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Delvis dækning af forvaltningskrav 1 og 5, ansøgningsår 2011

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Alvorlige mangler i forbindelse med veterinærmyndighedernes foretagelse af krydsoverensstemmelseskontrol for landbrugere med dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svagheder ved administrativ kontrol og kontrol på stedet af husdyrtæthed. Forsinket kontrol på stedet. Svagheder ved tilsynet med delegerede organer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svagheder ved administrativ kontrol og kontrol på stedet af husdyrtæthed. Forsinket kontrol på stedet. Svagheder ved tilsynet med delegerede organer

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Krydsoverensstemmelse

2012

Svagheder ved kontrol af og sanktioner for dyrerelaterede forvaltningskrav, ansøgningsår 2011

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Krydsoverensstemmelse

2009

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2008

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Krydsoverensstemmelse

2010

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Krydsoverensstemmelse

2011

Svagheder ved kontrol af forvaltningskrav 1 og 5 i forbindelse med indberetning om krydsoverensstemmelse ved kontrol af støtteberettigelse for landbrugere uden dyr, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Svaghed ved kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

IT i alt:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2009

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svaghed ved kvaliteten af markidentifikationssystemet og krydskontrol, 2010

ANSLÅET BELØB

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

LT i alt:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

LV

Udvikling af landdistrikter — ELFUL — teknisk bistand (2007-2013)

2013

Ukorrekt anvendelse af en procedure for offentlige indkøb: 25 % korrektion for projektet »Vedligeholdelse og udvikling af IT-systemet LAD IS« (se også Revisionsrettens DAS-sag nr. PF-5632/13)

PUNKTVIS

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2014

Manglende kontrol af husdyrtæthed i forbindelse med kontrol på stedet

EKSTRAPOLERET

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

LV i alt:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

NL

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Svagheder ved kontrol på stedet

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

NL i alt:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

PT

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2012

Mangler i procedurerne for offentlige indkøb

PUNKTVIS

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2011

Ingen egentlig risikoanalyse

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1 — foranstaltninger med et fast støttebeløb (2007-2013)

2012

Ingen egentlig risikoanalyse

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Projekt ikke gennemført

PUNKTVIS

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 4 — LEADER (2007-2013)

2011

Projekt ikke gennemført korrekt

PUNKTVIS

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2011

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investerings-foranstaltninger (2007-2013)

2011

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

Prøveudtagning ved kontrol på stedet — utilstrækkelig population

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2010

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2011

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2012

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 1+3 — investeringsforanstaltninger (2007-2013)

2013

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL-investeringer — private støttemodtagere

2014

SMV-kriterier ikke kontrolleret

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2009

FAST SATS

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Svaghed ved markidentifikationssystemet, udvikling af landdistrikter, ansøgningsår 2010

FAST SATS

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

PT i alt:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Medlemsstat

Foranstaltning

Regnskabsår

Begrundelse

Art

Korrektionsprocent

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

SE

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Manglende kontrol af overholdelsen af gødningsrestriktionerne (ordningen om naturbetingede ulemper)

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2010

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2011

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2012

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Udvikling af landdistrikter — ELFUL, akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2013

Ved kontrol på stedet blev kvæg ikke medregnet under ordningen om naturbetingede ulemper og to delforanstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug

FAST SATS

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

SE i alt:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


Top