Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2097

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2097 af 26. oktober 2015 om oprettelse af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC) (EØS-relevant tekst)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2097/oj

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2097

af 26. oktober 2015

om oprettelse af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (1), særlig artikel 6, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige har anmodet Kommissionen om at oprette et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC). Det Schweiziske Forbund vil deltage som observatør i ICOS ERIC.

(2)

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige er blevet enige om, at Republikken Finland skal være værtsmedlemsstat for ICOS ERIC.

(3)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 evalueret ansøgningen og konkluderet, at den opfylder betingelserne i nævnte forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der oprettes et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS ERIC).

2.   Vedtægterne for ICOS ERIC fastsættes i bilaget. Disse vedtægter holdes ajour og offentliggøres på ICOS ERIC's websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

3.   De væsentlige elementer i vedtægterne, hvis ændring forudsætter Kommissionens godkendelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 723/2009, er omhandlet i artikel 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 og 24.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.


BILAG

VEDTÆGTER FOR DET EUROPÆISKE KONSORTIUM FOR EN FORSKNINGSINFRASTRUKTUR FOR ET INTEGRERET KULSTOFOBSERVATIONSSYSTEM (ICOS ERIC)

KONGERIGET BELGIEN

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN FRANSKE REPUBLIK

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET NEDERLANDENE

KONGERIGET NORGE

KONGERIGET SVERIGE

i det følgende benævnt »medlemmerne«

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

i det følgende benævnt »observatøren«

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne er overbevist om, at det er en global udfordring at tage hånd om de klimaforandringer, der opstår som følge af menneskeskabte drivhusgasemissioner, og at der er behov for forskning og løbende, langsigtet observation for at øge forståelsen af drivhusgasemissioner, dræn, deres indvirkning på jordsystemet og forvaltningsmuligheder,

DER TAGER HENSYN TIL, at der er behov for at observere væsentlige klimavariabler, herunder drivhusgas, for at støtte arbejdet i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC),

DER FREMHÆVER, at UNFCCC opfordrer parterne til at fremme og samarbejde om systematisk observation af drivhusgasemissioner gennem samarbejdet med det globale klimaobservationssystem (GCOS), klimaobservationsdelen af det globale jordobservationssystem (GEOSS),

DER TAGER HENSYN TIL vigtigheden af den nationale forskning i drivhusgasemissioner og dens observationskapacitet samt behovet for at iværksætte koordinering på europæisk plan som en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS),

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne ønsker at fremme forskning for at øge forståelsen af de regionale budgetter for drivhusgaskilder og -dræn, deres menneskelige og naturlige årsager samt kontrolmekanismerne ved at udvikle langsigtede og præcise drivhusgasobservationer,

DER TAGER I BETRAGTNING, at medlemmerne ønsker at give adgang til ICOS-data for brede brugersamfund for at sammenkoble forskning, uddannelse og innovation til fremme af den teknologiske udvikling og tilvejebringe uafhængige data, som vil bidrage til analysen af emissionsopgørelser,

SOM HAR ANMODET Kommissionen om at oprette ICOS-infrastrukturen som et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur (ICOS ERIC),

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Navn, hjemsted og arbejdssprog

1.   Der oprettes et europæiske konsortium for en forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (»ICOS ERIC«).

2.   Det vedtægtsmæssige hjemsted for ICOS ERIC er Helsinki, Finland (»værtslandet«).

3.   ICOS ERIC's arbejdssprog er engelsk.

Artikel 2

Opgaver og aktiviteter

1.   ICOS ERIC's primære opgave er at etablere en distribueret forskningsinfrastruktur for et integreret kulstofobservationssystem (ICOS RI), og at koordinere driften af ICOS RI, formidle information fra ICOS RI til brugersamfund og tilvejebringe integrerede data og analyser fra drivhusgasobservationssystemer.

2.   ICOS ERIC giver effektiv adgang til sammenhængende og præcise data for at fremme forskningen i flerskalaanalyse af drivhusgasemissioner, dræn og de bagvedliggende processer ved at stille måleprotokoller, langsigtede data og dataprodukter til rådighed. Teknologisk udvikling og demonstration vedrørende drivhusgasser skal fremmes ved at sammenkoble forskning, uddannelse og innovation. ICOS ERIC foretager og koordinerer i denne forbindelse aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til:

a)

kvantificering af koncentrationerne af drivhusgas i atmosfæren samt jord- og havstrømme over Europa og vigtige regioner af europæisk interesse, herunder Nordatlanten

b)

fremme af europæiske forskningsprogrammer og -projekter

c)

fremme af mobiliteten af viden og/eller forskere inden for det europæiske forskningsrum (ERA) og øget udnyttelse af det intellektuelle potentiale i hele Europa

d)

koordinering af og støtte til udviklingen af teknologi og protokoller, så omkostningseffektive målinger af høj kvalitet af drivhusgaskoncentrationer og strømme også fremmes uden for Europa

e)

bidrag til rettidige oplysninger af relevans for politikken og beslutningstagningen vedrørende drivhusgasser

f)

fremme af analyser af kulstofbinding og/eller drivhusgasemissionsbegrænsende aktiviteter vedrørende atmosfærens sammensætning globalt, herunder fordeling af kilder og dræn efter geografiske regioner og aktivitetssektorer

g)

fremme af målene for ICOS RI om at udarbejde en skabelon for den fremtidige udvikling af lignende integrerede og operative drivhusgasobservationsnetværk uden for Europa

h)

videnskabelig og forvaltningsmæssig evaluering af aktiviteterne, de strategiske retningslinjer for og driften af alle elementer af ICOS RI foretaget af eksterne evalueringseksperter.

3.   ICOS ERIC drives uden gevinst for øje. For yderligere at fremme innovation og viden- og teknologioverførsel er det tilladt at udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at de er tæt forbundet med hovedopgaven, og at de ikke bringer udførelsen deraf i fare.

KAPITEL 2

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

Artikel 3

Medlemmer, observatører og repræsentanter

1.   Følgende enheder kan blive medlemmer eller observatører i ICOS ERIC:

a)

EU's medlemsstater

b)

associerede lande

c)

andre tredjelande end associerede lande

d)

mellemstatslige organisationer.

2.   De enheder, der er omhandlet i stk. 1, kan blive medlemmer af ICOS ERIC, hvis de bidrager til driften af ICOS ERIC og/eller er vært for det centrale ICOS-anlæg og/eller nationale ICOS-netværk.

3.   ICOS ERIC har som minimum en medlemsstat og to andre lande, der enten er medlemsstater eller associerede lande, som medlemmer.

4.   Medlemsstaterne eller de associerede lande har tilsammen flertallet af stemmerettighederne på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtager eventuelle ændringer af stemmerettighederne, der er nødvendige for at sikre, at ICOS ERIC til enhver tid opfylder dette krav.

5.   Et medlem eller en observatør kan repræsenteres ved en eller flere offentlige enheder, herunder regioner eller private enheder med forpligtelse til offentlige tjeneste, efter eget valg og udpeget efter egne regler og procedurer. Et medlem eller en observatør underretter skriftligt formanden for generalforsamlingen om enhver ændring vedrørende repræsentanter.

6.   Medlemmerne og observatørerne og deres repræsentanter er angivet i bilag 1. Bilag 1 ajourføres af generalforsamlingens formand eller en af denne bemyndiget person.

Artikel 4

Optagelse af medlemmer og observatører

1.   Medlemmer optages i overensstemmelse med følgende betingelser:

a)

En enhed ifølge artikel 3, stk. 2, indgiver en skriftlig ansøgning til formanden for generalforsamlingen.

b)

Ansøgningen skal beskrive, hvordan ansøgeren vil deltage i ICOS RI og i udførelsen af ICOS ERIC's opgaver og aktiviteter som beskrevet i artikel 2, og hvordan vedkommende ansøger vil opfylde forpligtelserne i artikel 6, stk. 2.

c)

Nye medlemmer kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse.

2.   Observatører optages i overensstemmelse med følgende betingelser:

a)

En enhed ifølge artikel 3, stk. 3, indgiver en skriftlig ansøgning til formanden for generalforsamlingen.

b)

Ansøgningen skal beskrive, hvordan ansøgeren vil deltage i ICOS RI, hvorvidt ansøgeren vil deltage i gennemførelsen af ICOS ERIC's mål og opgaver som beskrevet i artikel 2, og hvordan vedkommende ansøger vil opfylde observatørforpligtelserne i artikel 6, stk. 4.

c)

En observatør kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse.

3.   Observatører kan optages for en periode på højst tre år. Generalforsamlingen kan på observatørens anmodning forlænge denne periode én gang med tre år. Generalforsamlingen kan i ekstraordinære tilfælde godkende flere end én forlængelse af en observatørstatus.

Artikel 5

Et medlems eller en observatørs udtræden/ophør af medlemskab eller observatørstatus

1.   Et medlem må ikke udtræde inden for en periode på fem år efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC, medmindre generalforsamlingen godkender medlemmets anmodning om at udtræde tidligere.

2.   Efter den i stk. 1 nævnte periode kan et medlem udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat at der er indgivet officiel anmodning herom senest 12 måneder før til formanden for generalforsamlingen.

3.   En observatør kan udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat at der er indgivet officiel anmodning herom senest seks måneder før til formanden for generalforsamlingen.

4.   Et medlem eller en observatør, som udtræder, skal opfylde alle de forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, denne har påtaget sig, før udtrædelsen.

5.   Generalforsamlingen kan ophæve et medlemskab eller observatørstatus, hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a)

Medlemmet eller observatøren har gjort sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af en eller flere af sine vedtægtsmæssige forpligtelser.

b)

Medlemmet eller observatøren har ikke afhjulpet denne overtrædelse senest seks måneder efter at være blevet underrettet om overtrædelsen skriftligt.

c)

Medlemmet eller observatøren har fået mulighed for at redegøre for sin holdning til den påtænkte beslutning over for generalforsamlingen.

Artikel 6

Medlemmers og observatørers rettigheder og forpligtelser

1.   Medlemmerne har ret til:

a)

at udnævne repræsentanter

b)

at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingens møder

c)

at få adgang til de ydelser og aktiviteter, ICOS ERIC koordinerer for sine forskere.

2.   Hvert medlem skal:

a)

betale det årlige medlemsbidrag angivet i bilag 2

b)

give sine repræsentanter i generalforsamlingen fuld bemyndigelse til at repræsentere medlemmet

c)

sikre, at de relevante standarder og værktøjer vedtages i nationale ICOS-netværk

d)

stille den nødvendige infrastruktur og de nødvendige ressourcer til rådighed for nationale ICOS-netværk og de centrale ICOS-anlæg, det er vært for

e)

fremme anvendelsen af ICOS ERIC's koordinerede data og ydelser hos forskere i deres land samt indhente feedback og information om krav fra brugerne.

3.   Observatørerne har ret til:

a)

at udnævne repræsentanter

b)

at deltage i generalforsamlingens møder uden stemmeret.

En observatør kan af generalforsamlingen få tildelt andre rettigheder ifølge den procedure, der er fastlagt i de interne regler.

4.   Hver observatør skal:

a)

betale det årlige observatørbidrag angivet i bilag 2

b)

opfylde enhver anden forpligtelse, der er forhandlet mellem observatøren og ICOS ERIC og godkendt af generalforsamlingen.

KAPITEL 3

FORVALTNING OG LEDELSE AF ICOS ERIC

Artikel 7

Forvaltning

1.   ICOS ERIC omfatter følgende organer: generalforsamlingen, det videnskabelige rådgivende organ, det etiske rådgivende organ og generaldirektøren bistået af ICOS-forskningsinfrastrukturudvalget. Generalforsamlingen kan oprette andre rådgivende organer, hvis den anser det for nødvendigt.

2.   Der indgås særlige aftaler om roller og forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, mellem ICOS ERIC og enhederne med ansvar for forvaltning af centrale ICOS-anlæg og nationale ICOS-netværk.

Artikel 8

Generalforsamlingen: Sammensætning, møder og procedurer

1.   Generalforsamlingen er ICOS ERIC's besluttende organ og er sammensat af repræsentanter for medlemmerne af og observatørerne i ICOS ERIC. Hvert medlem kan have op til tre repræsentanter. En observatør kan have én repræsentant i generalforsamlingen.

2.   Generalforsamlingen vælger en formand og en næstformand blandt repræsentanterne for en periode på to år, som kan forlænges to gange.

3.   Generalforsamlingen indkaldes og ledes af formanden. Generalforsamlingen ledes af næstformanden i formandens fravær.

4.   Generalforsamlingen træder sammen mindst én gang om året og er ansvarlig for den overordnede ledelse af og det overordnede tilsyn med ICOS ERIC og træffer beslutning om de strategiske retningslinjer for og strukturen af ICOS RI.

5.   Et ekstraordinært møde i generalforsamlingen kan indkaldes på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne.

6.   Et medlem kan repræsenteres af et andet medlem, hvis formanden for generalforsamlingen underrettes skriftligt derom. Et medlem må ikke repræsentere mere end ét andet medlem.

7.   Generalforsamlingens beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure.

8.   Generalforsamlingen vedtager sin forretningsorden.

Artikel 9

Stemmerettigheder

1.   Hvert medlem har mindst én stemme, som suppleres af yderligere én stemme for et medlem, som er vært for et centralt ICOS-anlæg, kulstofportalen eller hovedkontoret, samt yderligere én stemme for et medlem, der er vært for fire ICOS klasse 1-stationer af mindst to forskellige typer (atmosfærisk, økosystem, havstation). Hvert medlem kan højst have tre stemmer.

2.   Medlemmer med mere end én stemme må ikke dele stemmerne op.

3.   Formanden eller næstformanden i formandens fravær har ingen stemmerettigheder. Det medlem, som formanden/næstformanden kommer fra, kan udpege en anden medlemsrepræsentant.

Artikel 10

Afgørelser

1.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af alle medlemmer er til stede.

2.   Generalforsamlingen træffer afgørelser med enstemmighed blandt de repræsenterede medlemmer om følgende:

a)

forslag til ændring af ICOS ERIC's vedtægter

b)

likvidation og afvikling af ICOS ERIC.

3.   Generalforsamlingen træffer afgørelser med to tredjedeles flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer om følgende:

a)

godkendelse af ICOS ERIC's årsregnskab

b)

godkendelse af ICOS ERIC's årlige aktivitetsrapport

c)

godkendelse af de årlige arbejdsplaner under hensyntagen til budgetterne og de vejledende femårige finansielle planer for centrale ICOS-anlæg

d)

godkendelse af det årlige budget

e)

godkendelse af ICOS ERIC's strategi

f)

vedtagelse af sin forretningsorden

g)

vedtagelse af interne regler

h)

udnævnelse og afskedigelse af generaldirektøren og udnævnelse og afskedigelse af medlemmerne af forskningsinfrastrukturudvalget

i)

udnævnelse og afskedigelse af ICOS ERIC's videnskabelige rådgivende organ

j)

godkendelse af nye medlemmer og observatører

k)

opsigelse af medlemskab og observatørstatus

l)

godkendelse af aftaler, som er af væsentlig betydning for ICOS RI's drift

m)

oprettelse af rådgivende organer

n)

forlængelse af perioden for ICOS ERIC.

4.   Generalforsamlingens afgørelser om følgende kræver a) to tredjedeles flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer og b) to tredjedeles flertal af de årlige medlemsbidrag indbetalt i det seneste fulde regnskabsår:

a)

beløbet for de årlige medlemsbidrag. Ændringer i bidragsstrukturen, som medfører en forhøjelse af bidraget til nogen af følgende dele af ICOS RI (hovedkontor, kulstofportal eller et centralt ICOS-anlæg), skal godkendes af det eller de medlemmer, der er vært for det pågældende anlæg

b)

beslutningen om at klassificere et centralt ICOS-anlæg som afgørende for ICOS RI's drift

c)

godkendelse af et medlems førtidige udtræden i henhold til artikel 5, stk. 1.

5.   Enhver anden afgørelse skal træffes af generalforsamlingen med et simpelt flertal af de repræsenterede medlemmers stemmer.

Artikel 11

Generaldirektøren

1.   Generaldirektøren for ICOS ERIC udnævnes af generalforsamlingen ifølge en af generalforsamlingen fastlagt procedure. Generaldirektøren udnævnes for fem år og kan genudnævnes to gange.

2.   Generaldirektøren er ICOS ERIC's retlige repræsentant.

3.   Generaldirektøren varetager den daglige ledelse af ICOS ERIC og er ansvarlig for at gennemføre generalforsamlingens afgørelser, herunder den årlige arbejdsplan og det årlige budget, samt for at føre tilsyn med og koordinere ICOS RI's aktiviteter.

4.   Generaldirektøren arbejder fra ICOS ERIC's vedtægtsmæssige hjemsted og er ansvarlig for at lede hovedkontorets og kulstofportalens personale og aktiviteter i overensstemmelse med ICOS ERIC's budget.

Artikel 12

Det videnskabelige rådgivende organ

1.   Generalforsamlingen nedsætter et uafhængigt videnskabeligt rådgivende organ.

2.   Det videnskabelige rådgivende organs medlemskab og forretningsorden vedtages af generalforsamlingen og indgår i de interne regler.

3.   Det videnskabelige rådgivende organ skal:

a)

overvåge den videnskabelige kvalitet af ICOS RI's aktiviteter

b)

give feedback og rette henstillinger til udvikling af ICOS RI's aktiviteter

c)

fremsætte årlige henstillinger for generalforsamlingen.

Artikel 13

Det etiske rådgivende organ

1.   Generalforsamlingen nedsætter et uafhængigt etisk rådgivende organ, som skal rådgive og afgive periodiske rapporter om etiske spørgsmål. Det etiske rådgivende organ består af tre til fem uafhængige personer.

2.   Det etiske rådgivende organs medlemskab og forretningsorden vedtages af generalforsamlingen og indgår i de interne regler.

Artikel 14

ICOS-forskningsinfrastrukturudvalget

1.   Der nedsættes et ICOS-forskningsinfrastrukturudvalg (ICOS RI-udvalget) for ICOS ERIC. ICOS RI-udvalget består af én repræsentant fra hovedkontoret, kulstofportalen, hvert centralt ICOS-anlæg og hver overvågningsstationsforsamling, hvor sidstnævnte består af videnskabelige og tekniske eksperter fra de nationale ICOS-netværk.

2.   ICOS RI-udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

3.   Generaldirektøren rådfører sig med ICOS RI-udvalget med hensyn til alle generelle anliggender, herunder udarbejdelse af forslag til generalforsamlingen om opstilling og ændring af årlige arbejdsplaner vedrørende ICOS RI og sikring af konsistens, sammenhæng og stabilitet inden for forskningsinfrastrukturtjenesterne.

4.   Generaldirektøren indkalder til møde i ICOS RI-udvalget.

KAPITEL 4

BIDRAG, ANSVAR, FORSIKRING OG RAPPORTERING

Artikel 15

Bidrag og finansieringsprincipper

1.   Medlemmer og observatører betaler årlige bidrag som beskrevet i bilag 2.

2.   De årlige medlems- og observatørbidrag er kontante bidrag. Bidragsprincipperne er fastsat i bilag 2 og vil blive beskrevet nærmere i de interne regler.

3.   Andre bidrag til ICOS ERIC ud over det årlige bidrag kan betales af medlemmerne eller observatørerne hver for sig eller i fællesskab med andre medlemmer, observatører eller tredjeparter.

4.   ICOS ERIC kan også modtage donationer, gaver eller andre bidrag med forbehold af generalforsamlingens godkendelse.

5.   ICOS ERIC's midler må alene anvendes til de formål, der er fastsat i disse vedtægter.

6.   Regnskabsåret for ICOS ERIC begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

7.   ICOS ERIC's årsregnskab ledsages af en beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning for regnskabsåret.

8.   ICOS ERIC overholder de i den gældende lovgivning fastsatte krav til udarbejdelse, indberetning, revidering og offentliggørelse af årsregnskabet.

Artikel 16

Ansvar og forsikring

1.   ICOS ERIC hæfter for sin gæld.

2.   Medlemmernes økonomiske ansvar for ICOS ERIC's gæld er begrænset til deres respektive årlige bidrag.

3.   ICOS ERIC tegner de relevante forsikringer til dækning af risiciene forbundet med sine aktiviteter.

Artikel 17

Rapportering

1.   ICOS ERIC udarbejder en årlig aktivitetsrapport omhandlende navnlig de videnskabelige, operationelle og økonomiske aspekter af dets aktiviteter. Rapporten godkendes af generalforsamlingen og sendes til Kommissionen og de berørte offentlige myndigheder senest seks måneder efter det pågældende regnskabsårs udgang. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

2.   ICOS ERIC underretter Kommissionen om eventuelle omstændigheder, der kan bevirke, at der opstår alvorlig fare for, at ICOS ERIC ikke kan udføre sine opgaver på tilfredsstillende vis, eller som kan hindre det i at overholde de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 723/2009.

KAPITEL 5

POLITIKKER

Artikel 18

Datapolitik og politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   ICOS RI-relaterede data og intellektuelle ejendomsrettigheder samt anden viden, som er relateret til ICOS RI's data og produceres og udarbejdes inden for ICOS RI, tilhører enheden eller den person, der har genereret dem. Dataudbyderne giver ICOS ERIC retten til at bruge ICOS RI-data i overensstemmelse med betingelserne i ICOS' datapolitik.

2.   ICOS ERIC vedtager fælles principper og regler for at sikre adgang til den videnskabelige viden i ICOS RI. Dataudbydere og forfattere skal anerkendes behørigt.

Artikel 19

Adgangspolitik for brugere og formidlingspolitik

1.   ICOS ERIC fastlægger sikre, retfærdige og gennemsigtige procedurer for alle databrugeres adgang til ICOS-data.

2.   Hvis adgangen til ICOS RI-anlæg og -tjenester af hensyn til kapaciteten begrænses, tager udvælgelseskriterierne udgangspunkt i forslagenes videnskabelige kvalitet i overensstemmelse med proceduren i de interne regler.

3.   Dataudbyderne og ICOS ERIC tilskynder forskere til at gøre deres forskningsresultater offentligt tilgængelige og anmoder forskere i medlemslande til at gøre resultaterne tilgængelige gennem ICOS ERIC.

4.   For at nå ud til forskellige målgrupper bruger ICOS ERIC flere formidlingskanaler, som f.eks. webportal, nyhedsbreve, workshopper, deltagelse ved konferencer, artikler i magasiner og aviser.

Artikel 20

Evaluering

1.   Et uafhængigt panel af internationale eksterne evalueringseksperter af højeste kvalitet udnævnt af generalforsamlingen skal hver femte år foretage:

a)

videnskabelige og forvaltningsmæssige evalueringer af ICOS ERIC's aktiviteter

b)

evaluering af ICOS RI-aktiviteter, videnskabelige og strategiske retningslinjer og drift af alle elementer af ICOS RI.

Panelet lægger særlig vægt på opfyldelsen af brugerkrav.

2.   Resultatet af de i stk. 1 omhandlede evalueringer rapporteres til generalforsamlingen.

Artikel 21

Beskæftigelse

ICOS ERIC skal være en arbejdsplads, der sikrer lige muligheder for sine ansatte. Alle ledige stillinger i ICOS ERIC slås offentligt op.

Artikel 22

Udbud og afgiftsfritagelser

1.   ICOS ERIC behandler kandidater og tilbudsgivere på lige og ikkediskriminerende vilkår, uafhængigt af om de er baseret i EU. ICOS ERIC's indkøbspolitik følger principperne om gennemsigtighed, ikkediskrimination og konkurrence.

2.   Generaldirektøren er ansvarlig for alle ICOS ERIC's indkøb. Alle bud offentliggøres på ICOS ERIC's websted og i medlemmernes og observatørernes lande. Beslutningen om ordretildeling offentliggøres sammen med en komplet begrundelse. ICOS ERIC vedtager sin egen indkøbspolitik.

3.   Medlemmers og observatørers indkøb i forbindelse med ICOS ERIC's aktiviteter skal ske med behørig hensyntagen til ICOS ERIC's behov og de tekniske krav og specifikationer, der er fastsat af de relevante organer.

4.   ICOS ERIC's indkøbspolitik finder anvendelse på hele ICOS RI, hvor det er muligt.

5.   Afgiftsfritagelser i henhold til artikel 143, stk. 1, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF (1) og i overensstemmelse med artikel 50 og 51 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 (2) begrænses til momsen for varer og tjenesteydelser, som er til tjenestebrug for ICOS ERIC, som overstiger 250 EUR, og som fuldt ud betales og leveres af ICOS ERIC. Afgiftsfritagelsen gælder for ikke-økonomiske aktiviteter, og ikke for økonomiske aktiviteter. De enkelte medlemmers indkøb er ikke omfattet af en sådan fritagelse. Der er ingen yderligere begrænsninger.

KAPITEL 6

GYLDIGHEDSPERIODE, AFVIKLING, TVISTER OG BESTEMMELSER OM OPRETTELSE

Artikel 23

Gyldighedsperiode

ICOS ERIC oprettes for en foreløbig periode på 20 år, som generalforsamlingen kan beslutte at forlænge.

Artikel 24

Afvikling og insolvens

1.   En afvikling af ICOS ERIC sker på grundlag af en beslutning truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra b), og skal meddeles Europa-Kommissionen senest 10 dage efter vedtagelsen.

2.   Tilbageværende aktiver, når ICOS ERIC's gæld er betalt, fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres akkumulerede årlige bidrag til ICOS ERIC i de seneste fem sammenhængende år før afviklingen.

3.   Uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 10 dage efter at afviklingen er afsluttet, underretter ICOS ERIC Kommissionen herom.

4.   ICOS ERIC ophører med at bestå fra den dag, hvor Kommissionen offentliggør bekendtgørelsen herom i Den Europæiske Unions Tidende.

5.   Hvis ICOS ERIC ikke er i stand til at indfri sin gæld, underretter det straks Kommissionen derom.

Artikel 25

Interne regler

Disse vedtægter gennemføres ved interne regler, som skal vedtages af generalforsamlingen.

Artikel 26

Ændringer af vedtægterne

1.   Ethvert medlem eller generaldirektøren kan foreslå ændringer til generalforsamlingen.

2.   Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages enstemmigt af generalforsamlingen og forelægges Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Artikel 27

Gældende ret

Oprettelsen af ICOS ERIC og dets interne funktion er underlagt følgende:

a)

EU-retten, navnlig forordning (EF) nr. 723/2009

b)

værtsstatens lovgivning på alle områder, som ikke er omfattet eller kun delvis omfattet af EU-retten

c)

disse vedtægter og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Artikel 28

Tvister

1.   Den Europæiske Unions Domstol er den kompetente instans for retstvister vedrørende ICOS ERIC mellem medlemmerne indbyrdes, for tvister mellem medlemmerne og ICOS ERIC og for tvister, som EU er part i.

2.   Ved tvister mellem ICOS ERIC og tredjeparter gælder EU-lovgivningens bestemmelser om jurisdiktion. I tilfælde, der ikke er omfattet af EU-lovgivningen, er det lovgivningen i værtsstaten, der afgør, hvilken instans bilæggelse af sådanne tvister henhører under.

Artikel 29

Vedtægternes tilgængelighed

Vedtægterne ajourføres og offentliggøres på ICOS ERIC's websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 30

Bestemmelser om oprettelse

1.   Værtslandet indkalder generalforsamlingen til et konstituerende møde hurtigst muligt efter ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC.

2.   Inden det konstituerende møde og senest 45 kalenderdage efter ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om oprettelse af ICOS ERIC underretter værtsstaten de stiftende medlemmer og observatører, jf. bilag 1, om alle specifikke, uopsættelige retlige foranstaltninger, der skal træffes på vegne af ICOS ERIC. De retlige foranstaltninger gennemføres af en af værtslandet bemyndiget person, medmindre et medlem gør indsigelse senest fem dage efter at være blevet underrettet.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1).

BILAG 1

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER OG DERES NUVÆRENDE REPRÆSENTANTER

Dette bilag indeholder en liste over medlemmer og observatører og deres repræsentanter.

MEDLEMMER

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

KONGERIGET BELGIEN

BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO)

REPUBLIKKEN FINLAND

MINISTERIET FOR UDDANNELSE OG KULTUR

MINISTERIET FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION

DEN FRANSKE REPUBLIK

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA)

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

FORBUNDSMINISTERIET FOR TRANSPORT (BMVI)

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

CONSIGLIO NATIONALE DELLE RISERCHE — DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA)

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC)

ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT

KONGERIGET NEDERLANDENE

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

KONGERIGET NORGE

NORGES FORSKNINGSRÅD

KONGERIGET SVERIGE

VETENSKAPSRÅDET

OBSERVATØRER

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

DET SCHWEIZISKE FORBUND

ETH ZURICH

BILAG 2

ÅRLIGE BIDRAG

FORORD

De nationale ICOS-netværks ressourcer tilvejebringes nationalt, og finansieringen er ikke omfattet af værtspræmierne. De centrale ICOS-anlæg, som drives uden for ICOS ERIC, enten som nationale eller multinationale konsortier, finansieres primært af værtslandene og sekundært af ICOS ERIC gennem omfordeling af de årlige bidrag. ICOS ERIC's integrerede aktiviteter finansieres af årlige bidrag og af værtspræmierne.

PRINCIPPER

De årlige medlemsbidrag til ICOS ERIC er baseret på følgende variabler:

Fælles grundbidrag (50 % af de fælles bidrag)

Fælles BNI-baserede bidrag (50 % af de fælles bidrag)

Stationsbaserede bidrag

Værtslandene skal betale værtspræmie til ICOS ERIC (hovedkontor, kulstofportal).

Observatører betaler årlige observatørbidrag baseret på samme beregningsmetode som for medlemmer.

Medlemmer eller observatører, som tiltræder ICOS ERIC, betaler det fulde årlige bidrag for tiltrædelsesåret.

De årlige bidrag fra mellemstatslige organisationer fastlægges af generalforsamlingen.

ICOS ERIC's budget og aktiviteter vil blive justeret i forhold til indtægterne.

Indledende forpligtelse

Før udgangen af den indledende femårige periode træffer generalforsamlingen afgørelse om beregningsmetoden for de efterfølgende perioder.

a)

Medlemmerne forpligter sig i første omgang til fem år (medmindre generalforsamlingen beslutter andet). Der gælder ingen indledende forpligtelse for observatører.

b)

Den vejledende indtægtsstruktur for ICOS ERIC for fem år er vist nedenfor (tabel 1) og er baseret på den anslåede deltagelse for de lande, der har undertegnet hensigtserklæringen.

c)

Den maksimale forholdsmæssige værtspræmie for det første femårige budget for hovedkontoret eller kulstofportalen må ikke overstige 80 % af det årlige budget for hvert enkelt element.

d)

Det indledende femårige budget for ICOS RI er angivet i den finansielle plan (henvisning følger).

e)

De årlige bidrag er angivet i tabel 2. Bemærk: Budgettet er et overslag baseret på landenes hensigt om at blive ICOS ERIC i 2013. Det vil blive revideret baseret på det endelige medlemskab ved den første generalforsamling.

Tabel 1

Plan for ICOS ERIC's indtægts- og udgiftsstruktur i de første fem år, beregnet ud fra overslagene i tabel 2

Indtægter, 1 000 EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Fælles grundbidrag

166

154

154

154

154

Fælles BNI-baseret bidrag

176

171

171

171

171

Stationsbaseret bidrag

616

859

859

859

859

Værtspræmie (hovedkontor)

950

950

950

950

950

Værtspræmie (kulstofportal)

859

859

859

859

859

I alt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Udgifter, 1 000 EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Hovedkontor og fælles aktiviteter

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Kulstofportal

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Centrale anlæg

616

859

859

859

859

I alt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabel 2

Anslåede årlige bidrag og værtspræmier til ICOS ERIC i de første frem år.

Medlem/observatør*

Årligt bidrag

2015

2016

2017

2018

2019

Belgien

I ALT

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Stationsbaseret bidrag

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finland

I ALT

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Stationsbaseret bidrag

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Værtspræmie

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Frankrig

I ALT

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Stationsbaseret bidrag

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Værtspræmie

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Italien

I ALT

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Stationsbaseret bidrag

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Nederlandene

I ALT

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Stationsbaseret bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Værtspræmie

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norge

I ALT

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Stationsbaseret bidrag

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Schweiz*

I ALT

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Stationsbaseret bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Sverige (1)

I ALT

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Stationsbaseret bidrag

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Værtspræmie

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Tyskland

I ALT

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Fælles grundbidrag

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Fælles BNI-baseret bidrag

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Stationsbaseret bidrag

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

I ALT

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Det samlede årlige bidrag for Sverige vil ikke overstige 7 750 000 SEK.


Top