Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1901

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1901 af 20. oktober 2015 om fastlæggelse af regler om certifikatudstedelse og af et standardsundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om ophævelse af beslutning 2003/56/EF (meddelt under nummer C(2015) 7013) (EØS-relevant tekst)

OJ L 277, 22.10.2015, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1901/oj

22.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1901

af 20. oktober 2015

om fastlæggelse af regler om certifikatudstedelse og af et standardsundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om ophævelse af beslutning 2003/56/EF

(meddelt under nummer C(2015) 7013)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/132/EF af 17. december 1996 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (1), særlig artikel 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF (3) og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF, særlig artikel 3, stk. 1, første og andet afsnit, artikel 6, stk. 1, første afsnit, artikel 7, litra e), artikel 8, artikel 10, første afsnit, og artikel 13, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 11, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (5), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til afgørelse 97/132/EF skal der fastsættes garantier for import af fersk kød og kødprodukter fra New Zealand svarende til dem, der er fastsat i Rådets direktiv 72/462/EØF (6). Dette direktiv er blevet ophævet og, for så vidt angår folkesundhed og regler for offentlig kontrol af visse animalske produkter, afløst af forordning (EF) nr. 854/2004 og, for så vidt angår dyresundhedsbestemmelser og andre importkrav, af direktiv 2002/99/EF og 2004/68/EF.

(2)

Bilag V til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (i det følgende benævnt »aftalen«) indeholder en liste over dyre- og folkesundhedsmæssige foranstaltninger for så vidt angår levende dyr og animalske produkter fra New Zealand, for hvilke der er konstateret ligestilling.

(3)

I henhold til artikel 9, stk. 3, i aftalen skal hver sending af levende dyr eller animalske produkter, for hvilke der er anerkendt ligestilling, og som frembydes til eksport, ledsages, medmindre det ikke er påkrævet, af et officielt sundhedscertifikat (i det følgende benævnt »standardsundhedscertifikat«), nemlig den standarderklæring, der er foreskrevet i bilag VII til aftalen.

(4)

I henhold til bilag V til aftalen skal standardsundhedscertifikatet for sendinger af levende dyr eller animalske produkter, der handles mellem Unionen og New Zealand, være forsynet med erklæringerne i kapitel 28 i afsnit 5 i det nævnte bilag.

(5)

I henhold til bilag V og VII til aftalen kan sendinger af levende dyr og animalske produkter, for hvilke der er konstateret ligestilling for så vidt angår enten dyre- eller folkesundhedsmæssige foranstaltninger, men ikke begge, importeres til Unionen, under forudsætning af at standardsundhedscertifikatet er forsynet med de relevante supplerende erklæringer om ikke-ligestilling fra veterinærcertifikater, der er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om veterinærcertifikater til brug ved import. Af klarhedshensyn bør sådanne levende dyr og animalske produkter opføres i et bilag til denne afgørelse.

(6)

I henhold til bilag V til aftalen kan sendinger af levende dyr og animalske produkter, for hvilke der ikke er konstateret ligestilling, importeres til Unionen, når de ledsages af veterinærcertifikater, der er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om veterinærcertifikater til brug ved import eller med medlemsstaternes gældende nationale sundhedsbetingelser, mens der afventes vedtagelse af harmoniserede EU-regler i den henseende.

(7)

Som fastsat under »Certifikatudstedelsesordninger« i kapitel 27 i bilag V til aftalen kan sundhedscertifikaterne under visse betingelser udstedes efter sendingens afsendelse fra New Zealand. Under sådanne omstændigheder bør standardsundhedscertifikatet forsynes med den supplerende erklæring omhandlet i afsnit 1, litra a), nr. iv), i bilag VII til aftalen.

(8)

I henhold til forordning (EF) nr. 1099/2009 skal officielle sundhedscertifikater for kød suppleres med en erklæring, der attesterer, at visse dyr omhandlet i den nævnte forordning er blevet slagtet under forhold, der garanterer human behandling mindst svarende til den, der er fastsat i forordningen. Standardsundhedscertifikatet bør henvise til denne supplerende erklæring.

(9)

Ved Kommissionens beslutning 2007/240/EF (7) er der fastsat standardmodeller for veterinærcertifikater til import til Unionen af levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter. I henhold til artikel 2 i denne afgørelse kan disse modeller anvendes til import fra tredjelande.

(10)

Ved bilag V og VII til aftalen, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1084 (8), er der fastsat nye eller reviderede foranstaltninger for så vidt angår ligestilling af visse levende dyr og animalske produkter samt nye eller opdaterede certifikatudstedelseskrav, som for eksempel standarderklæringen for ligestillede varetyper, og det er desuden fastsat, at udstedelse af sundhedscertifikater også kan ske elektronisk gennem Unionens integrerede informationssystem (i det følgende benævnt »Traces«), jf. Kommissionens beslutning 2003/24/EF (9), efter registrering af EU's aftale om, at der udelukkende anvendes elektronisk certifikatudstedelse i forbindelse med sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand, i enten et af bilagene til aftalen eller pr. korrespondance, jf. artikel 16, stk. 1, i aftalen.

(11)

Ved underkapitel 29.B i afsnit 5 i bilag V til aftalen er der fastsat supplerende dyresundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter, hvor der optræder en specifik sygdom. I henhold til bilag V og VII til aftalen kan sendinger under disse omstændigheder importeres til Unionen, når standardsundhedscertifikatet er forsynet med de supplerende erklæringer, der er omhandlet i det nævnte underkapitel.

(12)

Med henblik på hurtigere opdatering af certifikatudstedelse, samt for at lette elektronisk certifikatudstedelse, giver bilag V til aftalen mulighed for at fastlægge importcertifikater til levende dyr og animalske produkter fra New Zealand med »Ja (1)«-status i Traces ved at anvende en model, som er aftalt af Unionen og New Zealand.

(13)

Ved Kommissionens beslutning 2003/56/EF (10) er der fastlagt certifikatudstedelseskrav samt flere modeller til forenklede sundhedscertifikater til import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand. Disse certifikatudstedelseskrav og modeller bør tilpasses, således at de afspejler de seneste ændringer af bilag V og VII til aftalen. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør beslutning 2003/56/EF ophæves og afløses af denne afgørelse.

(14)

Med henblik på tilpasningen til den nye model til certifikater i Traces, på at sikre fortsat elektronisk dataoverførsel fra New Zealand og på at undgå afbrydelse af handelen bør anvendelsen af sundhedscertifikater udstedt i henhold til afgørelse 2003/56/EF tillades i en tilstrækkeligt lang overgangsperiode.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastlægges der certifikatudstedelseskrav vedrørende import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand.

Der fastlægges også et standardsundhedscertifikat til anvendelse ved import af disse levende dyr og animalske produkter til Unionen, for hvilke der er konstateret ligestilling i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (i det følgende benævnt »aftalen«).

Artikel 2

Import af levende dyr og animalske produkter

1.   Medlemsstaterne tillader import til Unionen af sendinger af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand, under forudsætning af at de ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før sendingens afsendelse fra New Zealand og udarbejdet i overensstemmelse med følgende modeller:

a)

når der er konstateret ligestilling for så vidt angår dyre- eller folkesundhedsmæssige foranstaltninger, og når ligestillingen er opført i bilag V til aftalen som »Ja (1)«, standardsundhedscertifikatet som fastlagt i bilag I til denne afgørelse og, hvis det er påkrævet, suppleret med de relevante supplerende erklæringer i overensstemmelse med:

i)

de særlige betingelser omhandlet i kapitel 28 i afsnit 5 i bilag V til aftalen

ii)

de særlige betingelser omhandlet i bilag II til denne afgørelse

iii)

de særlige betingelser omhandlet i underkapitel 29.B i afsnit 5 i bilag V til aftalen

iv)

garantier for human behandling mindst svarende til den, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1099/2009

b)

når der ikke er konstateret ligestilling, og når der er fastlagt certifikatudstedelseskrav i EU-lovgivningen, standardsundhedscertifikatet som fastlagt i den relevante EU-lovgivning om veterinærcertifikater til import.

2.   Så længe der ikke er vedtaget harmoniserede EU-krav vedrørende import af visse levende dyr og visse animalske produkter, finder medlemsstaternes nationale sundhedskrav fortsat anvendelse ved import af disse levende dyr og animalske produkter.

3.   Sundhedscertifikater udstedt i overensstemmelse med modellen omhandlet i stk. 1, litra a), kan udstedes efter afsendelse af sendinger fra New Zealand af levende dyr og animalske produkter, for hvilke der gælder ligestilling med hensyn til certifikatudstedelsesordninger opført i kapitel 27 i bilag V til aftalen, under forudsætning af at de omfatter en henvisning til det relevante godkendelsesdokument (ED) og datoen for dets udstedelse og fremvises på grænsekontrolstedet ved sendingens ankomst.

Artikel 3

Generelle betingelser for certifikatudstedelse ved import af levende dyr og animalske produkter

Erklæringerne om dyresundhed og folkesundhed kan også i tilfælde, hvor der kun er konstateret ligestilling for så vidt angår enten dyresundhed eller folkesundhed, kombineres i et enkelt sundhedscertifikat.

Artikel 4

Ophævelse

Beslutning 2003/56/EF ophæves.

Artikel 5

Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode indtil den 31. maj 2016 kan sendinger af levende dyr og animalske produkter ledsaget af sundhedscertifikater, der er udstedt senest den 1. maj 2016 i overensstemmelse med standardcertifikaterne i bilag II, III, IV, V og VI til beslutning 2003/56/EF, fortsat importeres til Unionen.

Artikel 6

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. december 2015.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1.

(6)  Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød fra tredjelande (EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28).

(7)  Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1084 af 18. februar 2015 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af visse ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EUT L 175 af 4.7.2015, s. 45).

(9)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(10)  Kommissionens beslutning 2003/56/EF af 24. januar 2003 om sundhedscertifikater for import af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand (EFT L 22 af 25.1.2003, s. 38).


BILAG I

STANDARDSUNDHEDSCERTIFIKAT

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Liste over levende dyr og animalske produkter, for hvilke der er konstateret ligestilling for så vidt angår dyre- eller folkesundhedsmæssige foranstaltninger i bilag V til aftalen

Vare (1), Art (2)/form (3)

Kap. (4)

Certificering (5)

Dyresundhed

Folkesundhed

Særlige betingelser for certificering

Kød af opdrættet vildt

Strudsefugle

Fersk kød

4.C

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (6)

Standardsundhedserklæring om ligestilling

Erklæringerne om ikke-ligestilling, der skal medtages i standardsundhedscertifikatet i bilag I

Kød af vildtlevende vildt

Andre vildtlevende landpattedyr. Fersk kød undtagen slagteaffald

4.D

Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (7)

Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (8)

Standardsundhedserklæring om ligestilling

Erklæringerne om ikke-ligestilling, der skal medtages i standardsundhedscertifikatet i bilag I

Tilberedt kød fremstillet af kød af opdrættet vildt

Strudsefugle

5.C

Kommissionens beslutning 2000/572/EF (9)

Forordning (EF) nr. 798/2008

Standardsundhedserklæring om ligestilling

Erklæringerne om ikke-ligestilling, der skal medtages i standardsundhedscertifikatet i bilag I

Kødprodukter fremstillet af opdrættet vildt

Strudsefugle

6.C

Kommissionens beslutning 2007/777/EF (10)

Forordning (EF) nr. 798/2008

Standardsundhedserklæring om ligestilling

Erklæringerne om ikke-ligestilling, der skal medtages i standardsundhedscertifikatet i bilag I


(1)  Denne tabel skal læses i sammenhæng med bilag V til aftalen, med særligt henblik på de særlige betingelser omhandlet heri.

(2)  Når der er tale om levende dyr.

(3)  Den form, som produktet indføres i (præsentation).

(4)  Et kapitelnummer, der gives til en bestemt vare eller varegruppe, som svarer til varen eller varegruppen med samme nummer i bilag V til aftalen og vil fremgå som sådan på certifikatet.

(5)  Henvisninger til retsakter omfatter alle senere ændringer.

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater /EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(9)  Kommissionens beslutning 2000/572/EF af 8. september 2000 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af tilberedt kød til EF fra tredjelande (EUT L 240 af 23.9.2000, s. 19).

(10)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).


Top