Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1844

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1844 af 13. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen efter 2012 (EØS-relevant tekst)

OJ L 268, 15.10.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1844/oj

15.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 268/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1844

af 13. juli 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen efter 2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (1), særlig artikel 10, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen, blev Dohaændringen om Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, der starter den 1. januar 2013 og slutter den 31. december 2020 (herefter »Dohaændringen«), vedtaget. Unionen godkendte Dohaændringen ved Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 (2) (ratifikationsafgørelsen).

(2)

Det er nødvendigt at foretage den tekniske gennemførelse af Dohaændringen i EU-registret og i de nationale Kyotoprotokolregistre. Med henblik på at sikre størst mulig gennemsigtighed og sikre, at Unionen og medlemsstaterne registrerer AAU'er, RMU'er, ERU'er, CER'er, tCER'er og lCER'er korrekt, samtidig med at de administrative byrder og omkostninger så vidt muligt mindskes, herunder i forbindelse med de afgifter, der pålægges indtægter, samt udvikling og vedligeholdelse af IT-udstyr, er det er desuden nødvendigt at sikre overensstemmelse mellem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (4) og sikre, at de internationalt aftalte krav om registrering gennemføres konsekvent.

(3)

Når Dohaændringen er trådt i kraft, skal Unionen og medlemsstaterne i deres respektive Kyotoprotokolregistre udstede enheder (AAU'er) svarende til de mængder, de er blevet tildelt i overensstemmelse med ratifikationsafgørelsen, som lægges til de mængder, der følger af anvendelsen af artikel 3, stk. 7a, i Kyotoprotokollen.

(4)

Hvis en medlemsstat opjusterer den årlige emissionstildeling, jf. artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF eller artikel 27 i forordning (EU) nr. 525/2013, kan den være nødt til at erhverve supplerende AAU'er ved udgangen af den anden forpligtelsesperiode, i fald den har brugt denne supplerende årlige emissionstildeling til at dække sine emissioner, jf. beslutning nr. 406/2009/EF, eller overført dem til en anden medlemsstat. En medlemsstat kan også bruge sin reserve for den foregående periodes overskud, jf. artikel 3, stk. 13b, i forordning (EU) nr. 525/2013, hvis emissionerne er højere end den tildelte mængde. Ved enhver erhvervelse af AAU'er som følge af overstående pålægges en afgift på indtægterne af den første internationale overførsel af AAU'er, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013. Sådanne tilfælde kan i givet fald betragtes som uoverensstemmelser i registreringen i forhold til at bringe gennemførelsen af Unionens lovgivning i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget inden for rammerne af Kyotoprotokollen, jf. artikel 10, stk. 7, i forordning (EU) nr. 525/2013.

(5)

For at kunne afvikle nettooverførslerne af årlige emissionstildelinger i form af AAU'er i overensstemmelse med beslutning nr. 406/2009/EF bør der fastsættes en clearingproces ved udgangen af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode.

(6)

I henhold til artikel 11a i direktiv 2003/87/EF kan stationære anlæg og luftfartøjsoperatører ombytte CER'er og ERU'er til kvoter. Ombyttede CER'er og ERU'er, der er gyldige i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, udgør potentielt EU-ETS-emissioner i den anden forpligtelsesperiode. Eftersom overførslen af CER'er og ERU'er fra den første til den anden forpligtelsesperiode begrænses af Dohaændringen, bør medlemsstaterne overføre et tilsvarende antal AAU'er, der er gyldige i den første forpligtelsesperiode, til Unionen for derved at dække disse potentielle emissioner, og Unionen bør overføre de tilsvarende CER'er og ERU'er, der er gyldige i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, og som de har fået i bytte fra stationære anlæg og luftfartøjsoperatører for kvoter, til medlemsstaterne.

(7)

Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 (5) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt, da det er nødvendigt at foretage midlertidige overførsler inden udgangen af den supplerende periode for opfyldelsen af forpligtelserne i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013.

(9)

Denne forordning bør finde anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af Dohaændringen til Kyotoprotokollen, undtagen hvis der er tale om midlertidige overførsler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 389/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 73a indsættes:

»Artikel 73a

Overførsel af CER'er og ERU'er, der er ombyttet i EU ETS

1.   Den centrale administrator underretter alle de nationale administratorer om det antal CER'er og ERU'er, der er gyldige i den første forpligtelsesperiode, og som er overført i henhold til artikel 60 fra driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti, der administreres af den pågældende medlemsstat. Den centrale administrator lægger dertil en del af det antal CER'er og ERU'er, der er gyldige i den første forpligtelsesperiode, og som er overført i henhold til artikel 60 fra driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti, der administreres af medlemsstater uden KP-registre i den første forpligtelsesperiode, i forhold til medlemsstaternes respektive numeriske grænser for fremførsel af CER'er og ERU'er fra den første til den anden forpligtelsesperiode.

2.   Forud for udgangen af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, overfører den centrale administrator et antal CER'er og ERU'er, der er gyldige i den første forpligtelsesperiode, fra EU-kontoen for internationale kreditter svarende til det samlede antal, der er fastsat i denne artikels stk. 1.

3.   Den centrale administrator sikrer, at EU-transaktionsjournalen hindrer transaktioner af enheder, der er overført i henhold til stk. 1, med undtagelse af:

a)

annullering af enheder, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013

b)

tilbagetrækning af enheder, jf. artikel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013

c)

fremførsel af enheder fra den første til den anden forpligtelsesperiode, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013

d)

overførsel af enheder inden for et KP-register.

4.   Umiddelbart efter overførslen, jf. stk. 2, overfører hver national administrator et antal AAU'er til en relevant partskonto i EU-registret svarende til det antal kreditter, der er returneret til den pågældende medlemsstat i henhold til stk. 2.«

2)

Følgende indsættes som artikel 73b-73g:

»Artikel 73b

Udstedelse og deponering af AAU'er

1.   Forud for tilbagetrækningstransaktionen, jf. artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (6), træffer den centrale administrator følgende foranstaltninger:

a)

udsteder straks et antal AAU'er svarende til den mængde, der er tildelt Unionen i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 (7), til EU's AAU-konto i EU-registret

b)

overfører et antal AAU'er svarende til antallet af almindelige kvoter, der er udstedt i henhold til Kommissionens afgørelse 2010/634/EU (8), fra EU's AAU-konto til ETS-AAU-depotkontoen i EU-registret.

2.   Senest tre måneder efter lukning af ESD-overholdelseskontoen for 2020, jf. artikel 31, træffer de nationale administratorer følgende foranstaltninger:

a)

udsteder et antal AAU'er svarende til den mængde, som medlemsstaten er tildelt i overensstemmelse med ratifikationsafgørelsen, til en partskonto i KP-registret

b)

overfører straks et antal AAU'er svarende til det samlede antal AEA'er svarende til medlemsstatens årlige emissionstildeling for alle år, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF, som fastsat forud for eventuelle ændringer i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013 fra partskontoen til ESD-AAU-depotkontoen i KP-registret.

3.   Inden de clearingprocesser, der er omhandlet i artikel 73f, afsluttes, sikrer den centrale administrator, at EU-transaktionsjournalen hindrer alle transaktioner af AAU'er fra ETS AAU-depotkontoen eller ESD-AAU-depotkontoen med undtagelse af:

a)

annullering eller overførsel af et antal AAU'er, der er mindre eller svarer til antallet af AEA'er overført til ESD-kvotesletningskontoen i henhold til artikel 88, stk. 2

b)

tilbagetrækning af et antal AAU'er, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013, svarende til antallet af AEA'er overført til ESD-kvotesletningskontoen i henhold til artikel 31, stk. 4, i nærværende forordning svarende til mængden af drivhusgasemissioner, der er indført på ESD-overholdelseskontoen i henhold til artikel 77 i nærværende forordning

c)

annullering eller overførsel af et antal AAU'er, der er mindre eller svarer til antallet af AEA'er overført til ESD-kvotesletningskontoen i henhold til artikel 31, stk. 4, og som overstiger mængden af drivhusgasemissioner, der er indført på ESD-overholdelseskontoen i henhold til artikel 77

d)

nødvendige overførsler i forbindelse med clearingprocesserne, jf. artikel 73f

e)

konvertering af AAU'er til ERU'er, forudsat at et antal AEA'er svarende til det antal AAU'er, der skal konverteres, og det antal ERU'er, der er nødvendige for at efterkomme kravet om den afgift, der skal lægges på indtægterne, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, er blevet overført til ESD-kvotesletningskontoen i henhold til artikel 31, stk. 4, i nærværende forordning.

Artikel 73c

Overførsel og brug af enheder

1.   Den centrale administrator sikrer, at EU-transaktionsjournalen hindrer transaktioner, der omfatter CER'er, ERU'er, tCER'er og lCER'er, der er brugt i henhold til artikel 81, med undtagelse af:

a)

overførsel af enheder fra ESD-overholdelseskontoen i EU-registret til den pågældende medlemsstats KP-register, jf. artikel 31, stk. 3

b)

tilbagetrækning af enheder, jf. artikel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013

c)

fremførsel af enheder fra den første til den anden forpligtelsesperiode, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013.

2.   Når enhederne er fremført fra den første til den anden forpligtelsesperiode i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, sikrer den centrale administrator, at EU-transaktionsjournalen hindrer brugen af CER'er, ERU'er, tCER'er eller lCER'er, jf. artikel 81 i nærværende forordning, medmindre enhederne er gyldige i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode.

Artikel 73d

Annullering af enheder

1.   Når enhederne er fremført fra den første til den anden forpligtelsesperiode, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, annullerer den centrale administrator alle de CER'er og ERU'er, der er tilbage på returneringskontoen for luftfarten.

2.   Når enhederne er fremført fra den første til den anden forpligtelsesperiode, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, beder den centrale administrator de nationale administratorer om at annullere CER'er og ERU'er, der er gyldige i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, og som står på de ETS-konti, som de administrerer i EU-registret, eller annullerer dem selv.

Artikel 73e

Tilbagetrækning af enheder

Hvis de emissioner, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, overstiger den mængde, der er tildelt EU i henhold til ratifikationsafgørelsen, trækker den centrale administrator AAU'erne tilbage fra EU-PPSR-kontoen.

Artikel 73f

Fremførsel i EU-registret

Den centrale administrator fremfører alle AAU'er fra den centrale ETS-clearingkonto og de AAU'er, der er overført i henhold til artikel 73a, stk. 4, i nærværende forordning, til EU-PPSR-kontoen, der er oprettet i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 73g

Clearingprocesser

1.   Senest seks måneder efter lukningen af ESD-overholdelseskontoen for 2020, jf. artikel 31, skal de nationale administratorer beregne en clearingværdi for hver enkelt medlemsstat ved at trække nettooverførslen af AEA'er fra nettoerhvervelsen af AEA'er mellem medlemsstaterne i perioden 2013-2020.

2.   Hvis en medlemsstat har en negativ clearingværdi, jf. stk. 1, overfører den pågældende nationale administrator et antal AAU'er svarende til clearingværdien fra ESD-AAU-depotkontoen til den centrale ESD-clearingkonto.

3.   Hvis en medlemsstat har en positiv clearingværdi, jf. stk. 1, overfører den centrale administrator, når alle overførsler, jf. stk. 2, er fuldført, et antal AAU'er svarende til clearingværdien til en partskonto i den pågældende medlemsstat.

4.   Før overførslen i stk. 2 foretages, overfører den pågældende nationale administrator først det antal AAU'er, der er nødvendig for at efterkomme kravet om den afgift, der skal lægges på indtægterne fra de første internationale overførsler af AAU'er, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13)."

(7)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EUT L 207 af 4.8.2015, s. 1)."

(8)  Kommissionens afgørelse 2010/634/EU af 22. oktober 2010 om tilpasning af den samlede EU-kvotemængde, der skal udstedes i henhold til EU's emissionshandelsordning for 2013, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/384/EU (EUT L 279 af 23.10.2010, s. 34).«"

3)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 2 og 3, finder anvendelse fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af Kommissionens meddelelse om ikrafttrædelse af Dohaændringen af Kyotoprotokollen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EUT L 207 af 4.8.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1).


BILAG

I forordning (EU) nr. 389/2013, bilag I, del V »KP-konti i det konsoliderede europæiske registersystem« i tabel I-I tilføjes følgende rækker:

Navn på kontotype

Kontohaver

Kontoadministrator

Antal konti af denne type

Ikke-Kyoto-enheder

Kyoto-enheder

Kvoter

AEA'er

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU og ERU fra RMU

Almindelige kvoter

Luftfartskvoter

V.   

KP-konti i det konsoliderede europæiske registersystem

»EU-AAU-konto

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

ESD-AAU-depotkonto

Medlemsstat

KP-register-administrator

1 pr. register

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

Returneringskonto for luftfarten

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

nej

nej

PPSR-konto

Part i Kyotoprotokollen

KP-register-administrator (i EU-registret: den centrale administrator)

1 pr. register

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

Central ETD-clearingkonto

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej«


Top