Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1094

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EØS-relevant tekst)

OJ L 177, 8.7.2015, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/oj

8.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1094

af 5. maj 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som har et betydeligt energisparepotentiale og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme brugsegenskaber.

(2)

Den energi, der forbruges af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, udgør en betydelig del af det samlede el-forbrug i Unionen, og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Der er gode muligheder for at mindske deres energiforbrug. Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe bør derfor omfattes af krav til energimærkning.

(3)

Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende professionelle lagerkøleskabes/lagerfryseskabes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.

(4)

Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 (2) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1,8 TWh i 2020 og 4,1 TWh i 2030, hvilket svarer til henholdsvis 0,7 og 1,4 mio. ton CO2-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

(5)

Oplysningerne på energimærket bør tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (3).

(6)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

(7)

Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

(8)

Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter.

(9)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og tilrådighedsstillelse af supplerende produktoplysninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

2.   Denne forordning finder anvendelse på professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der sælges til køling/frysning af fødevarer og dyrefoder.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produkter:

a)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet

b)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted

c)

åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion

d)

kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

e)

kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

f)

saladetter

g)

kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring

h)

kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling

i)

specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 9 i bilag I

j)

køle/fryseskabe

k)

køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys

l)

indbygningskøleskabe/fryseskabe

m)

roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe

n)

kummefrysere.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som tilgås via en eller flere døre eller skuffer, og som kontinuerligt kan opretholde fødevarers foreskrevne temperatur ved køle- og frysedriftstemperaturer ved hjælp af en dampkompressionscyklus, og som er beregnet til lagring af fødevarer andre steder end i husholdninger, men ikke beregnet til at fremvise fødevarer for kunder eller give dem adgang til disse

b)   »fødevarer«: madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

c)   »indbygningskøleskab/fryseskab«: et isoleret køle-/fryseapparat beregnet til fast indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

d)   »roll-in-køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med et eneste rum, som giver mulighed for, at produkter på kørestativer kan rulles ind i køleskabet/fryseskabet

e)   »gennemkørselskøleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med adgang fra både for- og bagside

f)   »køleskab/fryseskab med statisk køl/frys«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab uden intern ventileringsfunktion, som specifikt er udformet til lagring af temperaturfølsomme fødevarer eller til at undgå udtørring af fødevarer, der lagres i ikke-forseglet emballage; et enkelt rum med statisk køl/frys i et køleskab/fryseskab er ikke nok til, at køleskabet/fryseskabet er et køleskab/fryseskab med statisk køl/frys

g)   »åben køler/fryser«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor det kølede rum kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, og hvor tilstedeværelsen af et enkelt rum, som kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, med et nettovolumen, som udgør mindre end 20 % af det professionelle lagerkøleskabs/lagerfryseskabs samlede volumen, ikke er nok til, at lagerkøleskabet/lagerfryseskabet er en åben køler/fryser

h)   »saladette«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har åbninger i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer, herunder bl.a. pizza toppings eller salatingredienser

i)   »kombiskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har to eller flere rum med forskellig temperatur til køl og lagring af fødevarer

j)   »køle/fryseskab«: en type kombiskab, som har mindst ét rum udelukkende beregnet til køledriftstemperatur og ét rum udelukkende beregnet til frysedriftstemperatur

k)   »kummefryser«: en fødevarefryser, hvor rummet(-ene) tilgås fra apparatets overside, eller som både har rum, der åbnes fra oversiden og fra siden, men hvor bruttovoluminet af rum, der åbnes fra oversiden, udgør mere end 75 % af apparatets samlede bruttovolumen.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområde og tidsplan

1.   Fra den 1. juli 2016 skal leverandører, som markedsfører professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe eller tager dem i brug, sikre, at følgende krav er opfyldt:

a)

at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III

b)

at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne

c)

at der stilles et datablad, som vist i bilag IV, til rådighed

d)

at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk datablad, som vist i bilag IV, til rådighed for forhandlerne

e)

at den tekniske dokumentation, jf. bilag V, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder

f)

at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model

g)

at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

2.   Energimærkerne i bilag III skal ledsage professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der markedsføres, efter følgende tidsplan:

fra den 1. juli 2016: energimærke 1 eller 2

fra den 1. juli 2019: energimærke 2.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlere af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

a)

at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab på salgsstedet har det i artikel 3, stk. 1, omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendigt på apparatets for- eller overside, så det er klart synligt og ikke skjult

b)

at professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set produkterne udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag VI, undtagen ved udbud til salg via Internettet, hvor bestemmelserne i bilag VII finder anvendelse

c)

at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model

d)

at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

Artikel 5

Målinger og beregninger

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag IX.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med oplysningerne om energieffektivitetsklasse, årligt energiforbrug og voluminer efter proceduren i bilag X.

Artikel 7

Fornyet gennemgang

Kommissionen tager denne forordning op til fornyet gennemgang i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved gennemgangen vurderes navnlig:

a)

alle væsentlige ændringer i markedsandelen for forskellige typer apparater

b)

verifikationstolerancerne i bilag X

c)

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle/fryseskabe

d)

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og proceskøleanlæg (se side 19 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).


BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-X

I bilag II-X forstås ved:

(1)   »nettovolumen«: det volumen, der indeholder fødevarer op til den tilladte fyldningsgrænse

(2)   »køledriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant mellem – 1 °C og 5 °C

(3)   »frysedriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant under – 15 °C, der skal forstås som værende den højeste temperatur for den varmeste prøvepakke

(4)   »multifunktionsskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor hele køleskabet/fryseskabet eller dets separate rum kan indstilles til forskellig temperatur til køl eller frys af fødevarer

(5)   »højt skab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med en samlet højde på 1 050 mm eller derover, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

(6)   »lavt (bordtype) skab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med en samlet højde på under 1 050 mm, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

(7)   »let (light-duty) køleskab/fryseskab (også kaldet semiprofessionelt køleskab/fryseskab)«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun er i stand til kontinuerligt at opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer i alle sine rum under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 3, jf. tabel 3 i bilag IX; hvis køleskabet/fryseskabet kan opretholde temperaturen under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 4, anses det ikke for at være et let (light-duty) køleskab/fryseskab

(8)   »kraftigt (heavy-duty) køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kontinuerligt kan bibeholde køle- eller frysedriftstemperaturer under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 5, jf. tabel 3 i bilag IX

(9)   »ækvivalent professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som markedsføres med samme nettovolumen, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode.


BILAG II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen for et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab bestemmes ud fra dets energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Energieffektivitetsklasse

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI beregnes som beskrevet i bilag VIII.


BILAG III

Energimærker

1.   Energimærke 1 — Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe i energieffektivitetsklasse A-G

Image

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

leverandørens navn eller varemærke

II.

leverandørens modelidentifikation

III.

energieffektivitetsklasse, jf. bilag II; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse

IV.

det årlige elforbrug i kWh udtrykt som endeligt energiforbrug pr. år, beregnet efter bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal

V.

summen af nettovoluminerne (i liter) af alle kølerum, der fungerer ved køledriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved køledriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi

VI.

summen af nettovoluminerne (i liter) af alle fryserum, der fungerer ved frysedriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved frysedriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi

VII.

klimaklassen (3, 4 eller 5) sammen med den tilhørende tørtemperatur (i °C) og den relative luftfugtighed (i %), jf. tabel 3 i bilag IX.

Etiketten udformes som vist i punkt 3. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke (1) — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   Energimærke 2 — Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe i energieffektivitetsklasse A+++-G

Image

Oplysningerne i punkt 1 skal fremgå af energimærket.

Energimærket udformes som vist i punkt 3. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

3.   Energimærker til professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe udformes således:

Image

hvor:

a)

Mærket skal være mindst 110 mm bredt og mindst 220 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00 betyder 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Image

EU-logo: farve: X-80-00-00 og 00-00-X-00

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo: bredde: 92 mm × højde: 17 mm

Image

Linje under logoer: 1 pkt. — farve: cyan 100 % — længde 92,5 mm

Image

Skala fra A til G

Pil

:

7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

 

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

 

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

 

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

 

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

 

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

 

Dårligste klasser: 00-X-X-00.

Tekst

:

Calibri fed type 19 pkt., versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri fed type 13 pkt., højtstillet, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil

:

bredde: 26 mm × højde: 14 mm, 100 % sort

Tekst

:

Calibri fed type 29 pkt., versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri fed type 18 pkt., højtstillet, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst

:

Calibri, almindelig type, 11 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 32 pkt., 100 % sort,

2. linje

:

Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort

Image

Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved køledriftstemperatur

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort

Image

Klimaklasse sammen med den tilhørende tørtemperatur og relative luftfugtighed

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort

2. linje

:

Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort

Image

Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved frysedriftstemperatur

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Oplysningerne om leverandør og model skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer

Tekst

:

Calibri fed type, 11 pkt.


(1)  I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).


BILAG IV

Produktdatablad

1.

Oplysningerne i produktdatabladet for det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab gives i nedenstående rækkefølge og anføres i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

b)

leverandørens modelidentifikation

c)

modeltypen, jf. definitionerne i bilag I

d)

modellens energieffektivitetsklasse og energieffektivitetsindeks, fastsat i overensstemmelse med bilag II

e)

har en model fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her

f)

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug pr. 24 timer (E24h) og det årlige energiforbrug i kWh, beregnet i henhold til bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal

g)

nettovolumen for hvert rum

h)

klimaklasse, jf. tabel 3 i bilag IX

i)

for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke egnet til brug i varme storkøkkener«

j)

for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C«.

2.

Et produktdatablad kan dække flere modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe fra samme leverandør.

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.


BILAG V

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal omfatte følgende:

a)

leverandørens navn og adresse

b)

en tilstrækkelig beskrivelse af modellen af det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab, så den kan identificeres entydigt

c)

hvis det er relevant, referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f)

resultaterne af målinger og beregninger i forbindelse med de tekniske parametre i bilag IX.

2.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, er fremkommet ved beregninger på grundlag af en ækvivalent model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger samt prøvninger, som leverandøren har udført for at bekræfte nøjagtigheden af de foretagne beregninger. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.

3.

Oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til retsakter vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF.


BILAG VI

Oplysninger, der skal foreligge i tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at se produktet udstillet, Internettet undtaget

1.

I tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at se produktet udstillet, Internettet undtaget, skal oplysningerne stilles til rådighed i nedenstående rækkefølge:

a)

modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag II

b)

årligt energiforbrug i kWh/år, afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag IX

c)

nettovolumen for hvert rum

d)

klimaklasse, jf. bilag IX.

2.

Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den rækkefølge, der er angivet i bilag IV.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.


BILAG VII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via Internettet

1.

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)   »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)   »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)   »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)   »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2.

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 2. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som anført i bilag III, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3.

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid og i samme skrifttypestørrelse som prisen og

c)

have et af disse to formater:

Image

4.

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til energimærket

c)

energimærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af energimærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af energimærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når energimærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5.

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra d), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Anvendes der indlejret billede, skal databladet fremkomme, første gang der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.


BILAG VIII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab sammenlignes det pågældende lagerkøleskabs/lagerfryseskabs årlige energiforbrug med dets årlige standardenergiforbrug.

EEI beregnes som:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

hvor:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år

E24h

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer

af

=

justeringsfaktor, som kun anvendes på lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, jf. bilag IX, punkt 2

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige standardenergiforbrug i kWh/år

Vn

=

apparatets nettovolumen, dvs. summen af nettovoluminerne for alle lagerkøleskabets/lagerfryseskabets rum, udtrykt i liter

M og N er opført i tabel 2.

Tabel 2

Værdier for koefficienterne M og N

Type

Værdi for M

Værdi for N

Højt køleskab

1,643

609

Højt fryseskab

4,928

1 472

Lavt (bordtype) køleskab

2,555

1 790

Lavt (bordtype) fryseskab

5,840

2 380


BILAG IX

Målinger og beregninger

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De tekniske definitioner, betingelser, formler og parametre i dette bilag skal overholdes.

2.

Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:

temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for lagerkøleskabe og under – 15 °C for lagerfryseskabe

omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe; faktoren er 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves:

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde.

3.

Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.

Tabel 3

Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5

Prøverums klimaklasse

Tørtemperatur, °C

Relativ luftfugtighed, %

Dugpunkt, °C

Vanddampmængde i tør luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


BILAG X

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder vurderer, om kravene i artikel 3 og 4 er opfyldt, følger de nedenstående verifikationsprocedure:

1.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model.

2.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:

a)

det målte volumen ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi

b)

den målte værdi for energiforbrug ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h).

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, tester markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation.

4.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:

(a)

gennemsnitsværdien for det målte volumen for de tre enheder ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi

(b)

gennemsnitsværdien for det målte energiforbrug for de tre enheder ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h).

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for ikke at opfylde denne forordnings krav. Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII og IX.

Verifikationstolerancerne i dette bilag gælder kun i forbindelse med verifikationen af de målte parametre, som foretages af medlemsstaternes myndigheder, og er de tilladte variationer i måleresultaterne for verifikationsprøvninger; leverandøren må ikke bruge dem ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller fortolke dem på nogen måde, der tager sigte på at opnå en bedre energimærkeklassificering, eller på nogen vis formidle indtryk af bedre præstationer.


Top