Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0799

Rådets afgørelse (EU) 2015/799 af 18. maj 2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer (EØS-relevant tekst)

OJ L 127, 22.5.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/799/oj

22.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/20


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/799

af 18. maj 2015

om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46, artikel 53, stk. 1, og artikel 62, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer (»konventionen«) blev vedtaget den 7. juli 1995 på den internationale konference, som IMO havde indkaldt til i London.

(2)

Konventionen trådte i kraft den 29. september 2012.

(3)

Konventionen er et betydeligt bidrag til fiskerisektoren på internationalt plan, idet den fremmer sikkerheden for liv og ejendom på havet og derved også bidrager til beskyttelsen af havmiljøet. Det er derfor ønskeligt, at dens bestemmelser gennemføres så hurtigt som muligt.

(4)

Havfiskeri er blandt de farligste erhverv, hvorfor passende uddannelse og kvalifikationer er et vigtigt redskab til at kunne nedbringe antallet af ulykker. Indskibning af mandskab på medlemsstaternes fiskefartøjer bør i alle tilfælde ske, uden at dette berører den maritime sikkerhed.

(5)

I forbindelse med de bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler (»aftalerne«), som indgås med tredjelande, er det vigtigt, at mandskab på fiskefartøjer, som sejler under en medlemsstats flag, har de rigtige erhvervsmæssige kvalifikationer, som er dokumenteret ved beviser, der er anerkendt af flagstaten, så det er muligt at ansætte i henhold til aftalernes bestemmelser. Medlemsstaterne bør gøre alt for at undgå konflikter mellem folkeretten og EU-retten, herunder enhver mulig negativ indvirkning på indgåelsen og gennemførelsen af aftalerne, når konventionen anvendes. Desuden bør relevante tredjelande tilskyndes til at blive part i konventionen.

(6)

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen arbejder for såvel større sikkerhed til havs og sikkerhed på arbejdspladsen som styrkelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer for mandskab på fiskefartøjer. Unionen yder finansiel støtte til uddannelse i fiskerisektoren, nemlig gennem Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

(7)

Kapitel I, regel 7, i bilaget til konventionen er omfattet af Unionens enekompetence med hensyn til Unionens bestemmelser om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer hos visse kategorier af mandskab på fiskefartøjer og berører traktatbestemmelserne og den afledte EU-ret, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (2), for så vidt angår unionsborgere, der er i besiddelse af relevante beviser, som er udstedt af en medlemsstat eller et tredjeland.

(8)

Unionen kan ikke blive part i konventionen, da kun stater kan være part i den.

(9)

Nogle medlemsstater er endnu ikke blevet part i konventionen, hvorimod andre allerede er. Medlemsstater, der har fiskefartøjer, der sejler under deres flag, har havne, der modtager søgående fiskefartøjer, som er omfattet af konventionens anvendelsesområde, eller har uddannelsesinstitutioner for mandskab på fiskefartøjer, og som endnu ikke er blevet part i konventionen, opfordres til at blive det.

(10)

Indtil alle de medlemsstater, som har fiskefartøjer, der sejler under deres flag, har havne, der modtager søgående fiskefartøjer, som er omfattet af konventionens anvendelsesområde, eller har uddannelsesinstitutioner for mandskab på fiskefartøjer, er blevet part i konventionen, bør hver enkelt medlemsstat, der er part i konventionen, anvende konventionens fleksibilitet til at sikre juridisk forenelighed med EU-retten, navnlig bestemmelserne i kapitel I, regel 10, i bilaget til konventionen om ækvivalenter, for at tilpasse anvendelsen af konventionen til direktiv 2005/36/EF.

(11)

Når hver medlemsstat, der er part i konventionen, anerkender erhvervsmæssige kvalifikationer i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF hos vandrende arbejdstagere fra medlemsstater, der ikke er part i konventionen, bør den sikre, at de berørte arbejdstageres erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet vurderet og fundet svarende til de minimumsstandarder, der er fastsat i konventionen.

(12)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør Rådet i Unionens interesse derfor bemyndige medlemsstaterne til at blive part i konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne bemyndiges herved til at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer, som blev vedtaget den 7. juli 1995, for så vidt angår de dele, som er omfattet af Unionens kompetence.

Når medlemsstaterne aflægger rapport til IMO's generalsekretær i overensstemmelse med artikel 4 i konventionen, skal de, hvis det er hensigtsmæssigt, med henvisning til kapitel I, regel 10, i bilaget til konventionen afgive oplysninger om relevante nationale bestemmelser vedrørende anerkendelse af kvalifikationsbeviser for mandskab på fiskefartøjer, der er omfattet af konventionen, under hensyn til forpligtelser, der er fastsat i henhold til relevant EU-lovgivning om anerkendelse af kvalifikationer.

Artikel 2

Medlemsstater, som har fiskefartøjer, der sejler under deres flag, har havne, der modtager søgående fiskefartøjer, som er omfattet af konventionens anvendelsesområde, eller har uddannelsesinstitutioner for mandskab på fiskefartøjer, og som endnu ikke er blevet part i konventionen, bestræber sig på at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige, for at de kan deponere deres instrumenter vedrørende tiltrædelse af konventionen hos IMO's generalsekretær inden for en rimelig frist og, om muligt, senest den 23. maj 2017. Kommissionen forelægger en rapport for Rådet, hvori den gør status over fremskridtene med tiltrædelsen senest den 23. maj 2018.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2015.

På Rådets vegne

M. SEILE

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).


Top