Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0798

Rådets afgørelse (EU) 2015/798 af 11. maj 2015 om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at forhandle om ændringer til Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

OJ L 127, 22.5.2015, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/798/oj

22.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/19


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/798

af 11. maj 2015

om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at forhandle om ændringer til Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 3 og 4,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtning:

Kommissionen bør bemyndiges til på Unionens vegne at forhandle om ændringer til Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget (1) og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne for så vidt angår spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence, og om hvilke Unionen har vedtaget regler, at forhandle om ændringer til Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, på konferencerne mellem parterne i denne konvention og på møderne mellem parterne i denne protokol i 2015 og 2016.

Artikel 2

1.   Kommissionen fører forhandlingerne i samråd med det særlige udvalg, som Rådet har udpeget, og i overensstemmelse med Rådets forhandlingsdirektiver, der er anført i addendummet til denne afgørelse.

2.   Rådet kan til enhver tid revurdere disse forhandlingsdirektiver. Med henblik herpå aflægger Kommissionen efter hvert forhandlingsmøde rapport til Rådet om resultatet af forhandlingerne og om eventuelle problemer, som måtte opstå under forhandlingerne.

Artikel 3

I den udstrækning spørgsmål om de i artikel 1 omhandlede ændringer henhører under delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne, bør Kommissionen og medlemsstaterne arbejde tæt sammen under forhandlingsforløbet for at tilstræbe enhed i Unionens og dens medlemsstaters internationale repræsentation.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2015.

På Rådets vegne

J. DŪKLAVS

Formand


(1)  EFT L 297 af 31.10.1988, s. 10.

(2)  EFT L 297 af 31.10.1988, s. 21.


Top