Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0646

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/646 af 23. april 2015 om bakteriekulturer, der har til formål at reducere fast organisk materiale, og som bringes i omsætning med henblik herpå, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2015/2573

OJ L 106, 24.4.2015, p. 79–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/646/oj

24.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/79


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/646

af 23. april 2015

om bakteriekulturer, der har til formål at reducere fast organisk materiale, og som bringes i omsætning med henblik herpå, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. april 2014 anmodede Irland Kommissionen om i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 at træffe afgørelse om, hvorvidt to produkter, som består af bakteriekulturer og har til formål at reducere fast organisk materiale, og som bringes i omsætning med henblik herpå, er biocidholdige produkter efter betydningen i samme forordnings artikel 3, stk. 1, litra a).

(2)

Ifølge de fremlagte oplysninger opløser det første produkt organisk slam, reducerer mængden af hydrogensulfid og ammoniakkvælstof og renser vand i damme og laguner, og det andet produkt fremskynder den biologiske oxidering af fast organisk affald og den biologiske organiske nedbrydning, forbedrer den aerobe nedbrydelseseffektivitet, reducerer det organiske bundslam i søer, damme og spildevandssystemer og reducerer produktionen af gasformige lugte.

(3)

En sideeffekt ved disse produkter er, at de reducerer udviklingen af alger i vandområder, men de er ikke beregnet til dette formål, og der er ikke fremsat påstand om, at de kan anvendes med henblik herpå.

(4)

I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 udgør kun produkter, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning, biocidholdige produkter.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bakteriekulturer, der har til formål at reducere fast organisk materiale, som bringes i omsætning med henblik herpå, og for hvilke det kun er en sideeffekt, at de reducerer udviklingen af alger i vandområder, uden at de er beregnet til dette formål, er ikke biocidholdige produkter efter betydningen i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.


Top