Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0111

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/111 af 26. januar 2015 om foranstaltninger, der skal mindske den alvorlige trussel mod bevarelsen af bestanden af havbars ( Dicentrarchus labrax ) i Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige del af Nordsøen

OJ L 20, 27.1.2015, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/111/oj

27.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/111

af 26. januar 2015

om foranstaltninger, der skal mindske den alvorlige trussel mod bevarelsen af bestanden af havbars (Dicentrarchus labrax) i Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige del af Nordsøen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan der træffes hasteforanstaltninger i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, hvor bevarelsen af havets biologiske ressourcer er alvorligt truet. Kommissionen kan efter en begrundet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ med henblik på at mindske denne trussel vedtage sådanne hasteforanstaltninger i form af gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse for en periode på højst seks måneder.

(2)

Ifølge den videnskabelige rådgivning fra både Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) sker der i øjeblikket en kraftig nedgang i biomassen af havbars (Dicentrarchus labrax) i Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige del af Nordsøen (ICES-afsnit IVb og c samt VIIa og d-h som følge af en kombination af faldende rekruttering og stigende fiskeridødelighed. Gydebiomassen nærmer sig det laveste niveau, der nogensinde er observeret. Den nuværende fiskeridødelighed er næsten fire gange så stor, som bestanden kan bære. Ifølge rådgivningen fra ICES bør der derfor træffes foranstaltninger, som tager sigte på at mindske fiskeridødeligheden betydeligt i hele bestandens udbredelsesområde.

(3)

Ved brev af 19. december 2014 har Det Forenede Kongerige anmodet Kommissionen om i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 at træffe foranstaltninger til at indstille det pelagiske fiskeri efter havbars i ICES-afsnit VIIe i perioden januar-april 2015 for at lette fiskeripresset og dermed beskytte gydestimerne af havbars. Belgien, Frankrig, Irland, Nederlandene og Det Rådgivende Råd for henholdsvis de Nordvestlige Farvande og Nordsøen er blevet underrettet om anmodningen. Belgien, Frankrig og Nederlandene har sendt deres bemærkninger til Kommissionen.

(4)

De bemærkninger, Frankrig har fremsat, vedrører anvendelsen af artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 på trusler, der er forårsaget af fiskeri, og proceduren i forbindelse hermed, beviset for, at der består en alvorlig trussel, samt risikoen for forskelsbehandling af fiskerier. Belgien svarede positiv på Det Forenede Kongeriges anmodning. Nederlandene foreslog en udvidelse af foranstaltningerne til at omfatte større områder og andre fiskerier. Med hensyn til anvendelsesområdet for artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og proceduren i forbindelse hermed, skal det bemærkes, at denne bestemmelse ikke er forbeholdt en bestemt årsag, og at den derfor kan anvendes på en hvilken som helst trussel, uanset om den er opstået som følge af fiskeri eller af andre årsager, og at de frister, der er fastsat i nævnte artikel, er begrundet i nødvendigheden af at mindske den alvorlige trussel så hurtigt som muligt. Beviset for, at havbars er alvorligt truet i foreliggende sag, er baseret på videnskabelig dokumentation som beskrevet nedenfor.

(5)

Havbars samler sig i bestemte områder i perioden december-april for at gyde. Havbarsbestanden er afhængig af denne reproduktionsfase. Der foregår målrettet fiskeri efter disse gydestimer i denne periode, hvilket bidrager væsentligt til den samlede fiskeridødelighed for bestanden og især til nedgangen i antallet af voksne fisk, der kan formere sig. Fangststatistikkerne bekræfter, at sådant fiskeri hovedsagelig fjerner voksne fisk, som derfor ikke længere kan bidrage til bestandens reproduktion.

(6)

Ifølge den videnskabelige vurdering fra ICES og STECF er det kommercielle fiskeri med flydetrawl årsag til mere end 25 % af fiskeridødeligheden.

(7)

Konstateringen af, at bevarelsen af havets biologiske ressourcer er alvorligt truet, er baseret på risikoen for, at bestandens reproduktionsevne lider alvorlig skade som følge af en kraftig nedgang i gydebiomassen og sandsynligheden for, at fortsat målrettet fiskeri kan gøre vedvarende skade på gydebestanden. Kommissionen mener, at der er tale om et behørigt begrundet hastende tilfælde, fordi både gydesæsonen og fiskeriet efter disse gydebestande allerede er indledt. Der er videnskabeligt belæg for omgående handling i det omfang, det er nødvendigt i havbarsbestandens gydesæson, i form af foranstaltninger, der anvendes øjeblikkeligt og indtil den 30. april 2015.

(8)

Der bør derfor straks træffes foranstaltninger til at forbyde målrettet fiskeri efter havbars med flydetrawl i gydesæsonen fra januar til den 30. april 2015, hvor havbarsbestanden er særlig sårbar. Hvis indførelsen af beskyttelsesforanstaltningerne sinkes yderligere, vil det mindske virkningen af disse foranstaltninger betydeligt eller resultere i, at de slet ingen virkning får. For at gøre foranstaltningerne mere effektive bør operatørerne pålægges forbud mod at modtage omladninger eller landinger af havbars, der er fanget i forordningens anvendelsesperiode.

(9)

For at yde gydestimerne den bedst mulige beskyttelse, uanset hvor de befinder sig, bør hasteforanstaltningerne gælde for hele bestandens udbredelsesområde, dvs. Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige del af Nordsøen (ICES-afsnit IVb og c samt VIIa og d-h) og omfatte fiskeri med flydetrawl. Foranstaltningerne bør desuden gælde for ICES-afsnit VIIj og k for at undgå, at fiskeriet flyttes til et andet område, eftersom bestandens udbredelsesområde ikke er helt nøjagtigt fastlagt.

(10)

Det vil ikke være muligt at opnå de samme resultater som med foranstaltningerne i denne forordning med de alternative foranstaltninger, som Frankrig har foreslået, fordi det er usikkert, hvorvidt de er effektive. For at yde havbarsbestanden yderligere beskyttelse kan det desuden blive nødvendigt på et senere tidspunkt at træffe supplerende foranstaltninger, der tager sigte på at regulere andre fiskeriers indvirkning på bestanden.

(11)

Frankrig har forelagt oplysninger, som viser, at fartøjer, der benytter pelagiske redskaber med en maskestørrelse på 32-69 mm, ikke fisker efter havbars, og at eventuelle bifangster af havbars i sådanne fartøjers fiskeri har en minimal indvirkning på bestanden.

(12)

Situationen for havbarsbestanden i de områder, der er omfattet af forordningen, opfylder samtlige kriterier for at kunne betragtes som et behørigt begrundet særligt hastende tilfælde, hvor der består en alvorlig trussel mod bevarelsen af denne bestand, og Kommissionen kan derfor i medfør af artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 på eget initiativ træffe foranstaltningerne i nærværende forordning, som går videre end de forslag, der er indeholdt i Det Forenede Kongeriges anmodning.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning forelægges Komitéen for Fiskeri og Akvakultur med henblik på udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning træffes der hasteforanstaltninger for bestanden af havbars i ICES-afsnit IVb og c samt VIIa og d-k for at mindske den overhængende fare for, at der gøres alvorlig skade på nævnte bestand.

Artikel 2

Foranstaltninger

I denne forordnings anvendelsesperiode er det forbudt at fiske efter havbars (Dicentrarchus labrax) i ICES-afsnit IVb og c samt VIIa og d-k med flydetrawl (benævnt skovlflydetrawl (OTM) og parflydetrawl (PTM)) med en maskestørrelse på 70 mm eller derover (i fangstposen).

Det er ligeledes forbudt for fartøjer, der fisker med disse redskaber, at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars, der er fanget i forordningens anvendelsesperiode i nævnte område.

Medlemsstaterne skal indberette fangster af havbars taget med pelagiske redskaber (skovlflydetrawl eller parflydetrawl) til Kommissionen 14 dage efter udgangen af hver måned.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 30. april 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.


Top