Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1161

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport EØS-relevant tekst

OJ L 311, 31.10.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1161/oj

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1161/2014

af 30. oktober 2014

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport fastsætter de tekniske specifikationer for konstruktion, afprøvning, montering og eftersyn af digitale fartskrivere.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 (2) indførtes en adapter som en midlertidig løsning indtil den 31. december 2013 for at gøre det muligt at installere fartskrivere i køretøjer af typen M1 og N1 i overensstemmelse med bilag IB til forordning (EØF) nr. 3821/85.

(3)

Forordning (EØF) nr. 3821/85 er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (3) om takografer inden for vejtransport, for hvilken lovgivningsproceduren blev afsluttet den 15. januar 2014.

(4)

Ifølge betragtning 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 vil Kommissionen overveje at forlænge gyldighedsperioden for adapteren til køretøjer af typen M1 og N1 indtil 2015 og yderligere overveje en langsigtet løsning for køretøjer af typen M1 og N1 inden 2015.

(5)

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Digitale fartskrivere: Køreplan for kommende aktiviteter« (4), som ledsagede forslaget til forordning (EU) nr. 165/2014, er der fastsat en tidsfrist på to år for udarbejdelsen og vedtagelsen af bilag og tillæg efter vedtagelsen af den nye fartskriverforordning.

(6)

En permanent løsning vedrørende adapteren bør fastsættes i de tekniske specifikationer til forordning (EU) nr. 165/2014. I medfør af princippet om berettiget forventning bør muligheden for at benytte adaptere i køretøjer af typen Ml og N1 derfor forlænges i det mindste indtil vedtagelsen af disse tekniske bilag og tillæg.

(7)

I betragtning af at krav 172 udløb den 31. december 2013, bør forlængelsen af adapterløsningen gælde med tilbagevirkende kraft fra denne dato.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3821/85 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IB til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 foretages følgende ændringer:

 

I del I, Definitioner, litra rr), første led, ændres datoen »31. december 2013« til »31. december 2015«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 af 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EUT L 21 af 24.1.2009, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(4)  KOM(2011) 454 endelig.


Top