EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1078/2014 af 7. august 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier EØS-relevant tekst

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1078/2014

af 7. august 2014

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 649/2012 gennemføres Rotterdamkonventionen om proceduren med forudgående informeret samtykke (PIC-proceduren) for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev undertegnet den 11. september 1998, og som Fællesskabet har indgået ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(2)

Lovgivningsmæssige foranstaltninger i forbindelse med visse kemikalier, der træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (5), bør tages i betragtning.

(3)

Godkendelsen af stoffet bitertanol er blevet trukket tilbage i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende bitertanol som pesticid, og det bør derfor tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(4)

Stofferne cyhexatin og azocyclotin er ikke godkendt som aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende disse aktivstoffer som pesticid, og at de derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(5)

Stofferne cinidon-ethyl, cyclanilid, ethoxysulfuron og oxadiargyl godkendes ikke længere som aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende disse aktivstoffer som pesticid, og at de derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(6)

Stoffet rotenon er ikke godkendt som aktivstof i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at rotenon er underkastet strenge restriktioner ved anvendelse som pesticid, da næsten alle anvendelser er forbudt, selv om rotenon er identificeret og anmeldt til vurdering i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på produkttype 17 og således fortsat kan tillades af medlemsstaterne, indtil der er truffet afgørelse om det i henhold til nævnte forordning. Stoffet rotenon bør derfor tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(7)

Godkendelsen af stoffet didecyldimethylammoniumchlorid er blevet trukket tilbage i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende didecyldimethylammoniumchlorid som pesticid i gruppen af plantebeskyttelsesmidler, og det bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(8)

Stofferne warfarin og cyfluthrin godkendes ikke længere som aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende warfarin og cyfluthrin som pesticid i gruppen af plantebeskyttelsesmidler, og de bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(9)

På sjette møde i partskonferencen under Rotterdamkonventionen, der blev holdt fra den 28. april til den 10. maj 2013, blev det besluttet at optage azinphos-methyl, perfluoroktansulfonsyre, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider og perfluoroktansulfonyler i konventionens bilag III med det resultat, at disse kemikalier blev omfattet af PIC-proceduren under konventionen. Derfor bør disse kemikalier udgå af kemikalielisten i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 og tilføjes på kemikalielisten i del 3 i dette bilag.

(10)

På partskonferencen under Rotterdamkonventionen blev det ligeledes besluttet at optage handelsvaren pentabromdiphenylether, herunder tetra- og pentabromdiphenylether, samt handelsvaren oktabromdiphenylether, herunder hexa- og heptabromdiphenylether, i konventionens bilag III med det resultat, at disse kemikalier blev omfattet af PIC-proceduren under konventionen. Da tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether allerede er opført i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012 og derfor omfattet af eksportforbud, tilføjes disse kemikalier ikke på kemikalielisten i del 3 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(11)

Rubrikken vedrørende chlorat i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 bør ændres for at tydeliggøre, hvilke stoffer der er omfattet af denne rubrik.

(12)

Forordning (EU) nr. 649/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

For at give alle berørte parter tilstrækkelig tid til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde denne forordning, og for at medlemsstaterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for forordningens gennemførelse, bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rådets afgørelse 2003/106/EF af 19. december 2002 om indgåelse på Fællesskabets vegne af Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 foretages følgende ændringer:

1.

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrikkerne vedrørende azinphos-methyl og perfluoroktansulfonater affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»azinphos-methyl (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

perfluoroktansulfonater

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

og andre

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr«

 

b)

Rubrikken vedrørende chlorat affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»chlorat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

og andre

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

 

c)

Følgende nye rubrikker indsættes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»azocyclotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

cinidon-ethyl (+)

142891-20-1

uoplyst

2925 19 95

p(1)

b

 

cyclanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

cyfluthrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

cyhexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

ethoxysulfuron (+)

126801-58-9

uoplyst

2933 59 95

p(1)

b

 

didecyldimethylammoniumchlorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

oxadiargyl (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

warfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

 

2.

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrikken vedrørende perfluoroktansulfonater affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Kategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

»derivater af perfluoroktansulfonater (herunder polymerer), som ikke er omfattet af

perfluoroktansulfonsyre perfluoroktansulfonater perfluoroktansulfonamider perfluorooktansulfonyler

57589-85-2

68081-83-4

og andre

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr«

b)

Rubrikken vedrørende chlorat affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Kategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

»chlorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

og andre

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

c)

Rubrikken vedrørende azinphos-methyl udgår.

d)

Følgende nye rubrikker indsættes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Kategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

»azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

cinidon-ethyl

142891-20-1

uoplyst

2925 19 95

p

 

cyclanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

ethoxysulfuron

126801-58-9

uoplyst

2933 59 95

p

 

oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

 

3.

I del 3 indsættes følgende nye rubrikker:

Kemikalie

Relevant CAS-nummer

HS-kode

for rene stoffer

HS-kode

for blandinger, der indeholder stoffet

Kategori

»azinphos-methyl

86-50-0

2933.99

3808.10

pesticid

perfluoroktansulfonsyre perfluoroktansulfonater perfluoroktansulfonamider perfluorooktansulfonyler

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

og andre

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

industriel«


Top