EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0504

2014/504/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU for så vidt angår formularen til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (meddelt under nummer C(2014) 5180) EØS-relevant tekst

OJ L 223, 29.7.2014, p. 25–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/504/oj

29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. juli 2014

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU for så vidt angår formularen til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

(meddelt under nummer C(2014) 5180)

(EØS-relevant tekst)

(2014/504/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse nr. 1082/2013/EU er der etableret mekanismer og strukturer til koordinering af indsatsen over for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, herunder beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende en sådan indsats.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal medlemsstaterne og Kommissionen konsultere hinanden i Udvalget for Sundhedssikkerhed i forbindelse med beredskabs- og indsatsplanlægning med henblik på udveksling af bedste praksis og erfaringer, fremme af interoperabilitet mellem national beredskabs- og indsatsplanlægning, håndtering af den tværsektorielle situation på EU-plan og støtte til gennemførelse af de vigtigste kapacitetskrav (kernekapaciteten) vedrørende overvågning og indsats, jf. det internationale sundhedsregulativ (2005) (IHR).

(3)

I artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU fastsættes oplysningerne om beredskabs- og indsatsplanlægning på nationalt plan, og det fastslås, at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen disse oplysninger senest den 7. november 2014 og derefter hvert tredje år.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om omfattende revisioner af deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 5, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal Kommissionen analysere de fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 3, modtagne oplysninger og udarbejde en sammenfattende eller tematisk fremskridtsrapport. Med henblik på artikel 4, stk. 1, skal Kommissionen rettidigt indlede drøftelser i Udvalget for Sundhedssikkerhed og, når det er hensigtsmæssigt, på grundlag af denne rapport.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 6, i afgørelse nr. 1082/2013/EU skal Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage formularer, som medlemsstaterne skal anvende, når de giver de i artikel 4, stk. 2 og 3, omhandlede oplysninger om deres beredskabs- og indsatsplanlægning, for at sikre, at de er relevante for de i artikel 4, stk. 1, anførte mål, og at de er sammenlignelige.

(7)

For at undgå dobbeltindberetning bør de oplysninger, som medlemsstaterne allerede har indgivet til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om gennemførelsen af kernekapaciteten vedrørende beredskabs- og indsatsplanlægning, anvendes med henblik på indberetning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Alvorlige Grænseoverskridende Sundhedstrusler —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til denne afgørelse indeholder den formular, som medlemsstaterne skal anvende, når de forelægger oplysningerne om deres beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.


BILAG

Formular, som medlemsstaterne skal anvende til afgivelse af oplysninger om beredskabs- og indsatsplanlægning vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

Land:

Navn og adresse på kontaktpunkt:

Dato:

Medlemsstaterne kan efter eget valg udpege det relevante kontaktpunkt til besvarelse af de nedenfor stillede spørgsmål. Det ville imidlertid være hensigtsmæssigt at afgive svarene i samarbejde med det nationale kontaktpunkt med ansvar for gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ (IHR). Alle spørgsmål bør besvares. Marker for hvert spørgsmål venligst kun én relevant svarmulighed (ja, nej, ikke relevant eller ved ikke), hvis en sådan valgmulighed består, eller anfør en kort forklarende tekst, hvis spørgsmålet kræver et åbent svar. Hvis et spørgsmål ikke er relevant for Deres land, bedes dette angivet i kommentarfeltet i slutningen af hvert afsnit sammen med en forklaring på den manglende relevans. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra b) og c), i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger som krævet i kapitel II (interoperabilitet) og III (driftsstabilitet) kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

I.   Gennemførelse af IHR-kernekapaciteten, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

1.

Fremsend venligst en kopi af seneste besvarelse af WHO's spørgeskema vedrørende overvågning af udviklingen i IHR-kernekapaciteten i deltagerstaterne og om muligt et eksemplar af landeprofilrapporten fra WHO. Desuden oplyses venligst følgende:

2.1.

Er IHR-kernekapaciteten gennemført på nuværende tidspunkt?

ja

nej

 

 

2.2.

Hvis nej, hvorfor ikke?

 

 

3.

Fremlæg venligst — hvis det anses for relevant — Deres idéer til, hvilke foranstaltninger Kommissionen, EU-agenturer eller medlemsstaterne bør træffe for at sikre, at WHO-kernekapaciteten bevares og styrkes i fremtiden.

 

 

4.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og, om det skønnes nødvendigt, enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført, og som ikke afspejles i dette spørgeskema (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes).

 

 

II.   Interoperabilitet mellem sundhedssektoren og andre sektorer, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

Ved nationale koordineringsstrukturer med henblik på hændelser på tværs af sektorer, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), i afgørelse nr. 1082/2013/EU, forstås strukturer med strategisk-administrative beføjelser og beføjelser til politisk beslutningstagning, særlig i relation til kommandovejen. Dette kunne være et organ, et udvalg eller en aktionsgruppe. Ved nationale operative krisecentre, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), i afgørelse nr. 1082/2013/EU forstås operationelle strukturer og/eller ordninger, som skal tilvejebringe logistiske funktioner og redskaber, særlig med hensyn til kommunikation, i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

5.1.

Deltager andre sektorer i sundhedssektorens beredskabs- og indsatsplanlægningsaktiviteter?

ja

nej

ikke relevant

ved ikke

 

 

 

 

5.2.

Hvis ja, for hvilke typer af trusler, som falder inden for anvendelsesområdet for afgørelse nr. 1082/2013/EU?

5.2.1.

trusler af biologisk oprindelse, dvs.:

5.2.1.1.

overførbare sygdomme, uddyb venligst, hvis muligt, f.eks.

 

 

 

 

 

fødevarebårne sygdomme

 

 

 

 

 

zoonotiske sygdomme

 

 

 

 

 

vandbårne sygdomme

 

 

 

 

 

andre overførbare sygdomme, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

antimikrobiel resistens og infektioner forårsaget i sundhedssektoren relateret til overførbare sygdomme

 

 

 

 

5.2.1.3.

biotoksiner eller andre skadelige biologiske agenser, der ikke er relateret til overførbare sygdomme

 

 

 

 

5.2.2.

trusler af kemisk oprindelse

 

 

 

 

5.2.3.

trusler af miljømæssig oprindelse

 

 

 

 

5.2.4.

trusler af ukendt oprindelse

 

 

 

 

5.2.5.

hændelser, som kan udgøre eller er erklæret for folkesundhedsmæssige krisesituationer af internationalt omfang i henhold til IHR, forudsat at de falder ind under kategorierne ovenfor.

 

 

 

 


 

6.

Hvilke af de følgende sektorer anser Deres land for kritiske i tilfælde af en nødsituation i forbindelse med en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel?

7.

Findes der operative standardprocedurer for koordinering mellem sundhedssektoren og nogle af de følgende sektorer?

 

ja

nej

ikke relevant

ved ikke

 

ja

nej

ved ikke

energisektoren

6.1.

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

informations- og kommunikationsteknologisektoren

6.2.

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

transportsektoren

6.3.

 

 

 

 

7.3.

 

 

 

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

6.4.

 

 

 

 

7.4.

 

 

 

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

6.5.

 

 

 

 

7.5.

 

 

 

fødevaresikkerheden

6.6.

 

 

 

 

7.6.

 

 

 

fødevareforsyningen

6.7.

 

 

 

 

7.7.

 

 

 

den kemiske industri

6.8.

 

 

 

 

7.8.

 

 

 

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

6.9.

 

 

 

 

7.9.

 

 

 

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

6.10.

 

 

 

 

7.10.

 

 

 

miljøbeskyttelses- og oprensningstjenester

6.11.

 

 

 

 

7.11.

 

 

 

begravelsestjenester

6.12.

 

 

 

 

7.12.

 

 

 

militæret

6.13.

 

 

 

 

7.13.

 

 

 

civilbeskyttelse

6.14.

 

 

 

 

7.14.

 

 

 

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

6.15.

 

 

 

 

7.15.

 

 

 

videnskabelige tjenester

6.16.

 

 

 

 

7.16.

 

 

 

kultur- og medietjenester

6.17.

 

 

 

 

7.17.

 

 

 

den frivillige sektor

6.18.

 

 

 

 

7.18.

 

 

 

andre sektorer, uddyb venligst

 

6.19.

 

 

 

 

7.19.

 

 

 


8.1.

For hvilke kritiske sektorer er der ikke etableret koordineringsordninger med sundhedssektoren i Deres land? (svar valgfrit)

 

 

8.2.

For hvilke prioriterede sektorer bør koordineringen med sundhedssektoren forbedres? Angiv venligst i prioriteret orden. (svar valgfrit)

 

 

9.1.

Beskriv venligst de nuværende ordninger vedrørende strategiske koordineringsstrukturer (national lovgivning eller operative standardprocedurer), som skal sikre interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer, herunder veterinærsektoren, som anses for kritiske i tilfælde af en nødsituation. Angiv venligst de sektorer, som er omfattet af disse koordineringsstrukturer.

 

 

9.2.

Hvordan er den nationale repræsentation i Udvalget for Sundhedssikkerhed knyttet til strukturen (strukturerne)?

 

 

10.

Beskriv venligst de etablerede ordninger vedrørende operative krisecentre (national lovgivning eller operative standardprocedurer), som skal sikre interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer, herunder veterinærsektoren, som anses for kritiske i tilfælde af en nødsituation. Angiv venligst de sektorer, som er omfattet af disse koordineringsstrukturer.

 

 

11.

Er interoperabiliteten mellem sundhedssektoren og andre sektorer blevet afprøvet på nationalt niveau?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

12.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført (eksempelvis i form af øvelser eller udløst af faktiske hændelser) (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes):

 

 

III.   Driftsstabilitetsplanlægning, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), i afgørelse nr. 1082/2013/EU

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i afgørelse nr. 1082/2013/EU finder forpligtelsen til at give oplysninger kun anvendelse, hvis sådanne foranstaltninger eller ordninger findes eller er foreskrevet som led i den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning.

Driftsstabilitetsplanlægning henviser til de ledelsesprocesser og integrerede planer, som sikrer kontinuiteten i en organisations kritiske processer — de processer, som sætter en organisation i stand til at levere kritiske tjenester eller produkter — i tilfælde af en forstyrrende hændelse. Driftsstabilitet omfatter alle aspekter af en organisation, som har betydning for sikringen af de kritiske processer, nemlig: medarbejderne, bygningerne, leverandørerne, teknologien, informationsniveauet osv. I en konsekvensanalyse forudsiges følgerne af en forstyrrelse i en bedrifts funktion, og de oplysninger, som kræves til udvikling af genopretningsstrategier, behandles og indsamles.

13.1.

Findes der nationale driftsstabilitetsplaner, som skal sikre kontinuiteten i forsyningen med kritiske tjenester og produkter i tilfælde af en nødsituation i forbindelse med en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel som defineret i afgørelse 1082/2013/EU?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

13.2.

Er disse nationale driftsstabilitetsplaner generiske (se spørgsmål 14) eller specifikke (se spørgsmål 15)?

 

 

14.1.

Hvilke dele af sundhedssektoren er de generiske planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor.

ja

nej

ved ikke

14.1.1.

den primære sundhedssektor

 

 

 

14.1.2.

hospitaler

 

 

 

14.1.3.

andre dele af sundhedssektoren, uddyb venligst

 

 

 

 

 

14.2.

Hvis ja, hvilke ikke-sundhedssektorer, som anses for kritiske, er disse planer rettet mod?

14.2.1.

energisektoren

 

 

 

14.2.2.

informations- og kommunikationsteknologisektoren

 

 

 

14.2.3.

transportsektoren

 

 

 

14.2.4.

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

 

 

 

14.2.5.

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

 

 

 

14.2.6.

fødevaresikkerheden

 

 

 

14.2.7.

fødevareforsyningen

 

 

 

14.2.8.

den kemiske industri

 

 

 

14.2.9.

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

 

 

 

14.2.10.

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

 

 

 

14.2.11.

miljøbeskyttelses- og oprensningstjenester

 

 

 

14.2.12.

begravelsestjenester

 

 

 

14.2.13.

militæret

 

 

 

14.2.14.

civilbeskyttelse

 

 

 

14.2.15.

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

 

 

 

14.2.16.

videnskabelige tjenester

 

 

 

14.2.17.

kultur- og medietjenester

 

 

 

14.2.18.

den frivillige sektor

 

 

 

14.2.19.

andre sektorer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

14.3.

Hvis ja, hvilke af de følgende elementer er omfattet?

ja

Hvis ja, beskriv venligst

nej

ved ikke

14.3.1.

en konsekvensanalyse

 

 

 

 

14.3.2.

en på risikovurdering baseret prioritering af kritiske tjenester og funktioner med henblik på større fordele (eller øget virkning) af lægebehandling

 

 

 

 

14.3.3.

uddannelse, øvelser, opfølgning, opdatering, validering

 

 

 

 

14.3.4.

en kortlægning af, hvilke personer der er væsentlige for at sikre kritiske funktioner, foranstaltninger til imødegåelse af personalefravær med henblik på minimering af følgerne for de kritiske funktioner

 

 

 

 

14.3.5.

en klar kommandostruktur, delegering af myndighed og planer for personaleudskiftning

 

 

 

 

14.3.6.

en vurdering af behovet for lagring af strategiske forsyningsreserver, materiel og udstyr

 

 

 

 

14.3.7.

en kortlægning af, hvilke enheder, afdelinger eller tjenester, som kan blive reduceret eller lukket

 

 

 

 

14.3.8.

allokering og uddannelse af alternativt personale til kritiske poster

 

 

 

 

14.3.9.

overvejelser om og afprøvning af muligheder for at reducere den samfundsmæssige forstyrrelse (f.eks. telekommunikation eller hjemmearbejdspladser og nedbringelse af antal fysiske møder og rejser)

 

 

 

 

14.3.10.

en planlægning af behovet for sociale støttetjenester til vigtige medarbejdere

 

 

 

 

14.3.11.

en planlægning af behovet for psykologiske støttetjenester, som hjælper medarbejdere med fortsat at være effektive

 

 

 

 

14.3.12.

en planlægning af genopretningsfasen

 

 

 

 

14.3.13.

andre elementer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

15.1

Hvilke specifikke, alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler er de specifikke planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor i overensstemmelse med artikel 2 i afgørelse 1082/2013/EU.

 

 

15.2.

Hvilke dele af sundhedssektoren er disse planer rettet mod? Uddyb venligst nedenfor.

ja

nej

ved ikke

15.2.1.

den primære sundhedssektor

 

 

 

15.2.2.

hospitaler

 

 

 

15.2.3

andre dele af sundhedssektoren, uddyb venligst

 

 

 

 

 

15.3.

Hvis ja, hvilke ikke-sundhedssektorer, som anses for kritiske, er disse planer rettet mod?

15.3.1.

energisektoren

 

 

 

15.3.2.

informations- og kommunikationsteknologisektoren

 

 

 

15.3.3.

transportsektoren

 

 

 

15.3.4.

vand til sundhedsfaciliteter, farmaceutiske aktiviteter og sanitære tjenester

 

 

 

15.3.5.

landbrugs-, herunder veterinærsektoren

 

 

 

15.3.6.

fødevaresikkerheden

 

 

 

15.3.7.

fødevareforsyningen

 

 

 

15.3.8.

den kemiske industri

 

 

 

15.3.9.

den branche, der leverer lægemidler og andre hjælpematerialer til sundhedssektoren

 

 

 

15.3.10.

politimæssige tjenester, udryknings- og ambulancetjenester

 

 

 

15.3.11.

miljøbeskyttelses og oprensningstjenester

 

 

 

15.3.12.

begravelsestjenester

 

 

 

15.3.13.

militæret

 

 

 

15.3.14.

civilbeskyttelse

 

 

 

15.3.15.

offentlige myndigheder og forvaltningsenheder

 

 

 

15.3.16.

videnskabelige tjenester

 

 

 

15.3.17.

kultur- og medietjenester

 

 

 

15.3.18.

den frivillige sektor

 

 

 

15.3.19.

andre sektorer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

15.4.

Hvis ja, hvilke af de følgende elementer er omfattet?

ja

Hvis ja, beskriv venligst

nej

ved ikke

15.4.1.

en konsekvensanalyse

 

 

 

 

15.4.2.

en på risikovurdering baseret prioritering af kritiske tjenester og funktioner med henblik på større fordele (eller øget virkning) af lægebehandling

 

 

 

 

15.4.3.

uddannelse, øvelser, opfølgning, opdatering, validering

 

 

 

 

15.4.4.

en kortlægning af, hvilke personer der er væsentlige for at sikre kritiske funktioner, foranstaltninger til imødegåelse af personalefravær med henblik på minimering af følgerne for de kritiske funktioner

 

 

 

 

15.4.5.

en klar kommandostruktur, delegering af myndighed og planer for personaleudskiftning

 

 

 

 

15.4.6.

en vurdering af behovet for lagring af strategiske forsyningsreserver, materiel og udstyr

 

 

 

 

15.4.7.

en kortlægning af, hvilke enheder, afdelinger eller tjenester, som kan blive reduceret eller lukket

 

 

 

 

15.4.8.

allokering og uddannelse af alternativt personale til kritiske poster

 

 

 

 

15.4.9.

overvejelser og afprøvning af muligheder for at reducere den samfundsmæssige forstyrrelse (f.eks. telekommunikation eller hjemmearbejdspladser og nedbringelse af antal fysiske møder og rejser)

 

 

 

 

15.4.10.

planer over behovet for sociale støttetjenester til vigtige medarbejdere

 

 

 

 

15.4.11.

planer over behovet for psykologiske støttetjenester, som hjælper medarbejdere med at vedblive med at være effektive

 

 

 

 

15.4.12.

en planlægning af genopretningsfasen

 

 

 

 

15.4.13

andre elementer, uddyb venligst

 

 

 

 

 

 

16.

Findes der driftsstabilitetsplaner for grænseovergangene, jf. IHR?

ja

nej

ved ikke

 

 

 

17.

Anfør venligst — hvis det anses for relevant — kommentarer eller yderligere oplysninger til spørgsmålene ovenfor og enhver relevant aktivitet, som Deres land har gennemført (flere sider kan om nødvendigt vedhæftes):

 

 

IV.   Revisioner af den nationale beredskabs- og indsatsplanlægning, jf. artikel 4, stk. 3, i afgørelse nr. 1082/2013/EU

Hovedformålet med dette kapitel er at indhente oplysninger om situationen i medlemsstaterne. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, skal medlemsstaterne imidlertid på eget initiativ og uden at være blevet anmodet herom af Kommissionen afgive oplysninger ved hjælp af denne formular, når de foretager en omfattende revision af deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning

18.1.

Hvornår er der foretaget omfattende revisioner af Deres nationale beredskabs- og indsatsplanlægning?

 

 

Indsend venligst detaljeret beskrivelse af omfattende ændringer i det format, der er fastsat i dette bilags kapitel I, II og III.


Top