EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0082

Kommissionens direktiv 2014/82/EU af 24. juni 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen EØS-relevant tekst

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/82/EU

af 24. juni 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til direktiv 2007/59/EF indeholder en bestemmelse om, at syn på begge øjne ikke behøver at være fyldestgørende, når vedkommende har god tilpasningsevne og tilstrækkelig kompensationsevne, og kun i det tilfælde, hvor personen har mistet sit binokulære syn efter ansættelsen. Den bestemmelse er i modstrid med de øvrige synskrav i bilag II til direktiv 2007/59/EF og kan bringe jernbanedriftens høje sikkerhedsniveau i fare.

(2)

Desuden er nogle af kravene i bilag IV og VI til direktiv 2007/59/EF vedrørende licensen og certifikatet uklare, hvilket fører til forskelle i medlemsstaternes gennemførelse og i sidste ende kan sætte indførelse af et harmoniseret licenssystem for lokomotivførere i EU på spil.

(3)

Den 7. maj 2012 forelagde Det Europæiske Jernbaneagentur Europa-Kommissionen en udtalelse om ændring af bilag II, IV og VI til direktiv 2007/59/EF. De organer, der er repræsenteret i udvalget for dialog mellem arbejdsmarkedets parter i Europa, er hørt i overensstemmelse med direktivets artikel 31.

(4)

Der bør fastsættes overgangsbestemmelser for de lokomotivførere, der har erhvervet eller erhverver deres licens i overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF, inden nærværende direktiv finder anvendelse.

(5)

Direktiv 2007/59/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som bistår Kommissionen ifølge artikel 32, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2007/59/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres således:

Under punkt »1.2. Syn« affattes syvende led således:

»—

syn på begge øjne: fyldestgørende«

2)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag I til dette direktiv.

3)

Bilag VI ændres som anført i bilag II til dette direktiv.

Artikel 2

Lokomotivførere, der har erhvervet eller erhverver deres licens i overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF inden anvendelsesdatoen i artikel 3, stk. 1, i nærværende direktiv, anses for at opfylde direktivets krav.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2015. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender bestemmelserne fra den 1. januar 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national lovgivning gælder ikke for Republikken Cypern og Republikken Malta, så længe der ikke er etableret noget jernbanenet på deres område.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.


BILAG I

»BILAG IV

GENERELLE FAGLIGE KUNDSKABER OG KRAV VEDRØRENDE LICENSEN

Den »generelle uddannelse« har som mål at give lokomotivføreren »generel« kompetence inden for alle aspekter, der er relevante for erhvervet. Den generelle uddannelse skal således fokusere på grundlæggende kundskaber og principper, der gælder uanset det rullende materiels og infrastrukturens type og karakter. Den kan tilrettelægges uden praktiske øvelser.

Kompetence vedrørende bestemte typer rullende materiel eller en given infrastrukturs sikkerheds- og driftsregler og -metoder er ikke en del af den »generelle« kompetence. Uddannelse, der har til formål at give lokomotivføreren kompetence vedrørende bestemt rullende materiel eller infrastruktur, er knyttet til lokomotivførerens certifikat og omhandlet i bilag V og VI.

Den generelle uddannelse omfatter emner i punkt 1-7 i listen nedenfor. Punkterne er ikke opstillet i prioritet rækkefølge.

Brugen af verberne i listen viser, hvilken form for kompetence kandidaten forventes at tilegne sig. Deres betydning er beskrevet i denne tabel:

Form for kompetence

Betydning

kende, kunne beskrive

at have erhvervet kundskaber (data, kendsgerninger), som er nødvendige for at forstå sammenhænge

vide, have kendskab til, kunne nævne

at kunne huske og genkende situationer, udføre arbejdsopgaver samt løse problemer inden for veldefinerede rammer

(1)

Lokomotivførerens arbejdsopgaver, arbejdsmiljø, rolle og ansvarsområder i forbindelse med togdriften samt de faglige og personlige krav, der stilles til lokomotivføreren som følge af arbejdsopgaverne

a)

kende hovedlinjerne i den lovgivning og de regler, der gælder for togdrift og -sikkerhed (krav og procedurer vedrørende certificering af lokomotivførere, farligt gods, miljøbeskyttelse, brandsikring, mv.)

b)

vide, hvilke specifikke krav og faglige og personlige kvaliteter der stilles (arbejde hovedsagelig alene, skifteholdsarbejde på alle tider af døgnet, personlig beskyttelse og sikkerhed, læsning og ajourføring af dokumenter, mv.)

c)

vide, hvilken adfærd der er forenelig med det sikkerhedsmæssige ansvar (indtagelse af medicin, alkohol, narkotika og andre psykotrope stoffer, sygdom, stress, udmattelse, mv.)

d)

kunne nævne reference- og driftsdokumenter (fx regelsæt, strækningsbog, kørselshåndbog, mv.)

e)

kunne nævne de involverede personers ansvarsområder og funktioner

f)

vide, hvorfor præcision ved udførelsen af arbejdsopgaverne og i arbejdsmetoderne har stor betydning

g)

have kendskab til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (fx reglerne for færdsel på og i nærheden af sporene, reglerne for, hvordan man stiger på og af køretøjet på sikker måde, ergonomi, reglerne for personalets sikkerhed, personlige værnemidler, mv.)

h)

kende adfærdsmæssige færdigheder og principper (stresshåndtering, ekstreme situationer, mv.)

i)

kende principperne for miljøbeskyttelse (miljørigtig kørsel, mv.).

(2)

Jernbaneteknologi, herunder de sikkerhedsmæssige principper bag driftsreglementer

a)

kende principper, reglementer og forskrifter for sikker togdrift

b)

kunne nævne de involverede personers ansvarsområder og funktioner.

(3)

Grundprincipperne for jernbaneinfrastrukturen

a)

kende principperne og parametrene bag systemet og strukturen

b)

kunne beskrive de vigtigste kendetegn ved spor, stationer og rangerbanegårde

c)

kende jernbanestrukturer (broer, tunneler, sporskifter, mv.)

d)

kende driftsformer (enkeltsporsdrift, dobbeltsporsdrift, mv.)

e)

kende signal- og togkontrolsystemer

f)

kende sikkerhedsudstyr (akselboksvarmløbningsdetektorer, røgdetektorer i tunneler, mv.)

g)

kende trækkraftens strømforsyning (køreledning, tredje strømskinne, mv.).

(4)

Grundprincipper for driftsmæssig kommunikation

a)

kende betydningen af kommunikation og kommunikationsmidler og -procedurer

b)

vide, hvilke personer lokomotivføreren skal kontakte, og have kendskab til deres rolle og ansvarsområder (infrastrukturforvalterens personale, andet togpersonales arbejdsopgaver, mv.)

c)

vide, hvornår/hvorfor lokomotivføreren skal indlede en kommunikation

d)

have kendskab til kommunikationsmetoder.

(5)

Toget, dets sammensætning og de tekniske krav til trækkraftenheder, godsvogne, personvogne og andet rullende materiel

a)

kende de forskellige typer af trækkraft (el, diesel, damp, mv.)

b)

kunne beskrive køretøjets overordnede konstruktion (bogier, vognkasse, førerrum, beskyttelsessystemer, mv.)

c)

kende mærkningsregler og -systemer

d)

kende dokumentation af togets sammensætning

e)

vide, hvordan bremsesystemerne virker, og hvordan bremsekraften beregnes

f)

vide, hvad togets hastighed er

g)

vide, hvad den maksimale vægt og kræfterne på koblingen er

h)

kende togkontrolsystemets funktionsmåde og formål.

(6)

Risici, der er forbundet med jernbanedrift generelt

a)

have kendskab til de styrende principper for trafiksikkerhed

b)

kende de risici, der er forbundet med jernbanedrift, og de foranstaltninger, der kan tages i anvendelse for at begrænse dem

c)

kende sikkerhedsmæssige hændelser og vide, hvilken adfærd/reaktion der kræves

d)

kende procedurerne i tilfælde af en ulykke med personskade (fx evakuering).

(7)

Fysiske grundbegreber

a)

vide, hvilke kræfter der påvirker hjulene

b)

vide, hvilke faktorer der påvirker accelerations- og bremseevne (vejrforhold, bremseudstyr, begrænset adhæsion, sanding, mv.)

c)

have kendskab til elektriske begreber (kredsløb, måling af spænding, mv.).«


BILAG II

Punkt 8 i bilag VI ændres således:

»8.   SPROGPRØVE

Lokomotivførere, der skal kommunikere med infrastrukturforvalteren om vigtige sikkerhedsrelaterede forhold, skal have sprogkundskaber i det sprog, den pågældende infrastrukturforvalter fastlægger. Deres sprogkundskaber skal sætte dem i stand til at kommunikere aktivt og effektivt i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer.

Lokomotivførerne skal kunne anvende de meddelelser og den kommunikationsmetode, der er fastlagt i TSI'en for »drift og trafikstyring«. De skal have læse- og forståelsesfærdigheder samt skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder på niveau B1 i Europarådets fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) (1).Top