EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0666

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 af 12. marts 2014 om fastsættelse af væsentlige krav til Unionens opgørelsessystem og om hensyntagen til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 EØS-relevant tekst

OJ L 179, 19.6.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/666/oj

19.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/26


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 666/2014

af 12. marts 2014

om fastsættelse af væsentlige krav til Unionens opgørelsessystem og om hensyntagen til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (1), særlig artikel 6, stk., 2, og artikel 7, stk. 6, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mekanismen til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner er nødvendig for at gøre det muligt at vurdere de faktiske fremskridt hen imod opfyldelsen af EU's og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af alle drivhusgasemissioner i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), godkendt ved Rådets afgørelse 94/69/EF (2), dens Kyotoprotokol godkendt ved Rådets afgørelse 2002/358/EF (3) og samlingen af retlige EU-foranstaltninger, der blev vedtaget i 2009, og som går under fællesbetegnelsen »klima- og energipakken«.

(2)

I UNFCCC-partskonferencens beslutning 19/CMP.1 i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen opstilles de retningslinjer for systemer, som parterne skal anvende nationalt. Reglerne for EU's opgørelsessystem bør derfor specificeres for at opfylde forpligtelserne i henhold til denne beslutning, idet det sikres, at rapporteringen af drivhusgasemissioner til UNFCCC-sekretariatet er rettidig, gennemsigtig, nøjagtig, ensartet, sammenlignelig og fuldstændig.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte yderligere regler for Unionens program for kvalitetssikring og -kontrol af drivhusgasopgørelser for at sikre kvaliteten af Unionens opgørelsessystem.

(4)

For at sikre, at Unionens opgørelse er fuldstændig i henhold til retningslinjerne for forberedelse af de nationale drivhusgasopgørelser, er det nødvendigt at sørge for de metodologier og data som Kommissionen skal bruge, når den hører og samarbejder tæt med den relevante medlemsstat i forbindelse med forberedelsen af overslag over de data, der mangler i medlemsstatens opgørelse i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013.

(5)

For at sikre rettidig og effektiv gennemførelse af Unionens forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen under UNFCCC er det nødvendigt at fastlægge tidsplanerne for samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne og Unionen i den årlige rapporteringsproces og UNFCCC-revisionen.

(6)

Der bør tages højde for ændringer i de globale opvarmningspotentialer og de internationalt aftalte retningslinjer for nationale opgørelser over menneskeskabte emissioner fordelt på kilder og optag gennem dræn i henhold til de relevante beslutninger, der er vedtaget af UNFCCC's og Kyotoprotokollens organer.

(7)

For at sikre ensartethed med gennemførelsen af overvågnings- og rapporteringskravene i henhold til UNFCCC og Kyotoprotokollen bør denne forordning være gældende fra 1. januar 2015 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Unionens drivhusgasopgørelse er summen af medlemsstaternes drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn i Den Europæiske Unions område i overensstemmelse med artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union, og den udarbejdes på baggrund af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser, der rapporteres i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013 i den fuldstændige tidsrække af opgørelsesår.

2.   Ved denne forordning fastsættes der regler vedrørende krav til Unionens opgørelsessystem, idet der uddybes regler om forberedelse og administration af Unionens drivhusgasopgørelse, herunder regler om samarbejde med medlemsstaterne under den årlige rapporteringsproces og opgørelsesrevisionen i henhold til De Forenede Nationers Rammekonvention om klimaændringer.

3.   Ved denne forordning fastsættes også regler vedrørende de globale opvarmningspotentialer og de internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser, som medlemsstaterne og Kommissionen anvender ved udarbejdelse og rapportering af drivhusgasopgørelsen.

Artikel 2

Unionens drivhusgasopgørelse

1.   Når Kommissionen forbereder og administrerer Unionens drivhusgasopgørelse, sigter den mod at sikre:

a)

at Unionens drivhusgasopgørelse er fuldstændig ved at anvende proceduren i artikel 9, stk., 2, i forordning (EU) nr. 525/2013

b)

at Unionens drivhusgasopgørelse udgør en gennemsigtig opgørelse af medlemsstaternes drivhusgasemissioner og optag gennem dræn, og at den afspejler de emissioner og optag gennem dræn, som medlemsstaterne bidrager med til Unionens drivhusgasopgørelse på gennemsigtig vis

c)

at Unionens samlede drivhusgasemissioner og optag gennem dræn i et givet rapporteringsår svarer til summen af medlemsstaternes drivhusgasemissioner og optag gennem dræn, der rapporteres i henhold til artikel 7, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 525/2013 det givne år

d)

at Unionens drivhusgasopgørelse indeholder en ensartet tidsrække for emissioner og optag gennem dræn for alle rapporterede år.

2.   Kommissionen og medlemsstaterne stræber efter at gøre medlemsstaternes drivhusgasopgørelser mere sammenlignelige.

Artikel 3

Unionens program for kvalitetssikring og -kontrol af drivhusgasopgørelser

1.   Unionens program for kvalitetssikring og -kontrol, som der henvises til i artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 525/2013, supplerer de programmer for kvalitetssikring og -kontrol, som medlemsstaterne har gennemført.

2.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af aktivitetsdataene, emissionsfaktorerne og de andre parametre, der anvendes i deres nationale drivhusgasopgørelser, bl.a. ved at anvende artikel 6 og 7.

3.   Medlemsstaterne forsyner Kommissionen og det europæiske miljøagentur med alle relevante oplysninger fra deres arkiver, der er oprettet og bliver administreret i henhold til afsnit 16a i bilaget til beslutning 19/CMP.1 fra UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen, hvis dette er påkrævet under UNFCCC-revisionen af Unionens drivhusgasopgørelse.

Artikel 4

Afhjælpning af mangler

1.   Kommissionens estimater over de data, der mangler i en medlemsstats drivhusgasopgørelse, som der henvises til i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, baseres på følgende metodologier og data:

a)

hvis en medlemsstat det foregående rapporteringsår har indgivet en ensartet tidsrække af estimater vedrørende den relevante kildekategori, der ikke er blevet justeret i medfør af artikel 5, stk. 2, i Kyotoprotokollen, og hvis et af følgende indtræffer:

i)

den pågældende medlemsstat har indgivet en tilnærmet drivhusgasopgørelse for året x – 1 i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, der indeholder det manglende estimat på baggrund af dataene fra denne tilnærmede drivhusgasopgørelse

ii)

den pågældende medlemsstat har ikke indgivet en tilnærmet drivhusgasopgørelse for året x – 1 i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, men Unionen har udarbejdet et estimat over tilnærmede drivhusgasemissioner for medlemsstaterne i året x – 1 i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013 på baggrund af data fra Unionens tilnærmede drivhusgasopgørelse

iii)

det er ikke muligt at anvende data fra den tilnærmede drivhusgasopgørelse eller det kan føre til en meget upræcis vurdering, hvad angår manglende estimater for energisektoren, på baggrund af de data, der er indsamlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (4)

iv)

det er ikke muligt at anvende data fra den tilnærmede drivhusgasopgørelse eller anvendelsen kan føre til en meget upræcis vurdering, hvad angår manglende estimater uden for energisektoren, på baggrund af et estimat, der er baseret på teknisk vejledning om metodologier til tilpasninger i henhold til artikel 5, stk. 2, i Kyotoprotokollen, dog uden brug af den i retningslinjerne fastsatte forsigtighedsfaktor.

b)

hvis estimatet for den berørte kildekategori i tidligere år har været genstand for justeringer efter Kyotoprotokollens artikel 5, stk. 2, og hvis medlemsstaten ikke har forelagt et revideret estimat vedrørende den grundlæggende justeringsmetode, der benyttes af ekspertgruppen efter de tekniske retningslinjer for justeringsmetoder i medfør af Kyotoprotokollens artikel 5, stk. 2, dog uden brug af den i retningslinjerne fastsatte forsigtighedsfaktor

c)

hvis et estimat inden for den relevante kategori i tidligere år har været genstand for tekniske ændringer i henhold til artikel 19, stk., 3, litra c), i forordning (EU) nr. 525/2013, og hvis den berørte medlemsstat ikke har forelagt et revideret estimat på baggrund af den metode, som den tekniske ekspertgruppe har anvendt til at beregne den tekniske ændring

d)

hvis der ikke foreligger en sammenhængende tidsrække af indberettede estimater for den berørte kildekategori, og hvis estimatet for kildekategorien ikke har været genstand for justeringer efter Kyotoprotokollens artikel 5, stk. 2, baseres beregningen på grundlag af de tekniske justeringsretningslinjer, dog uden brug af den i retningslinjerne fastsatte forsigtighedsfaktor.

2.   Kommissionen forbereder de i stk. 1 omhandlede estimater inden den 31. marts i rapporteringsåret i samarbejde med den berørte medlemsstat.

3.   Den berørte medlemsstat anvender de i stk. 1 omhandlede estimater til deres nationale indsendelser til UNFCCC-sekretariatet den 15. april for at sikre ensartethed mellem Unionens drivhusgasopgørelse og medlemsstaternes drivhusgasopgørelser.

Artikel 5

Tidsplaner for samarbejdet og koordineringen under den årlige rapporteringsproces og UNFCCC-revisionen

1.   Hvis en medlemsstat har til hensigt at genindsende sin opgørelse til UNFCCC-sekretariatet senest den 27. maj, rapporterer den forud den samme opgørelse til Kommissionen senest den 8. maj. De oplysninger, der er indrapporteret til Kommissionen må ikke afvige fra dem, der indsendes til UNFCCC-sekretariatet.

2.   Hvis en medlemsstat har til hensigt at genindsende sin opgørelse til UNFCCC-sekretariatet efter den 27. maj, og hvis den indsendte opgørelse indeholder oplysninger, der afviger fra det, der allerede er blevet rapporteret til Kommissionen, rapporterer medlemsstaten disse nye oplysninger til Kommissionen senest en uge efter at oplysningerne er blevet genindsendt til UNFCCC-sekretariatet.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om følgende:

a)

bemærkninger fra en ekspertgruppe om eventuelle potentielle problemer med medlemsstatens drivhusgasopgørelse vedrørende obligatoriske krav og som kunne føre til en justering eller et potentielt gennemførelsesspørgsmål (det såkaldte »Saturday paper«) indsendes senest en uge efter modtagelsen af oplysninger fra UNFCCC-sekretariatet

b)

ændringer til estimaterne vedrørende drivhusgasemissioner, der anvendes efter aftale mellem medlemsstaten og ekspertgruppen for revision, i forbindelse med indsendelsen af drivhusgasopgørelsen under revisionsprocessen som svar på bemærkningerne under litra a), indsendes senest en uge efter indsendelsen til UNFCCC-sekretariatet

c)

udkastet til den individuelle rapport om opgørelsen, der indeholder justerede estimater vedrørende drivhusgasemissioner eller et spørgsmål vedrørende gennemførelsen i tilfælde, hvor medlemsstaten ikke har løst det problem, som ekspertgruppen for revision har påpeget, indsendes senest en uge efter modtagelsen af rapporten fra UNFCCC-sekretariatet

d)

medlemsstatens reaktion på udkastet til den individuelle rapport om opgørelsen i tilfælde, hvor en foreslået justering ikke accepteres, sammen med et resumé, hvor medlemsstaten angiver, hvorvidt den accepterer eller afviser eventuelle justeringer, indsendes senest en uge efter indsendelse af svaret til UNFCCC-sekretariatet

e)

den endelige individuelle rapport om opgørelsen indsendes senest en uge efter modtagelsen af denne fra UNFCCC-sekretariatet

f)

eventuelle spørgsmål vedrørende gennemførelsen, der er forelagt Kyotoprotokollens overholdelseskomité, overholdelseskomitéens meddelelse om at fortsætte med et spørgsmål vedrørende gennemførelsen og alle forudgående konklusioner og beslutninger truffet af overholdelseskomitéen og dennes underafdelinger vedrørende medlemsstaten indsendes senest en uge efter, at medlemsstaten har modtaget oplysningerne fra UNFCCC-sekretariatet.

4.   Kommissionens tjenestegrene udarbejder et resumé af oplysningerne i stk. 3 og sender det til alle medlemsstater.

5.   Kommissionens tjenestegrene forsyner medlemsstaterne med oplysningerne som omhandlet i stk. 3, idet dette stykke finder tilsvarende anvendelse på Unionens drivhusgasopgørelse.

6.   Eventuelle ændringer, som omhandlet i stk. 3, litra b), hvad angår indgivelsen af Unionens drivhusgasopgørelse gennemføres i samarbejde med den relevante medlemsstat.

7.   I tilfælde, hvor der gennemføres justeringer af en medlemsstats drivhusgasopgørelse i henhold til Kyotoprotokollens overholdelsesmekanisme, koordinerer medlemsstaten sin reaktion på revisionsprocessen med Kommissionen i forhold til forpligtelserne i forordning (EU) nr. 525/2013 inden for følgende tidsfrister:

a)

inden for de i medfør af Kyotoprotokollen fastsatte frister, hvis de justerede estimater i et enkelt år eller de kumulative justeringer i flere på hinanden følgende år i forpligtelsesperioden for en eller flere medlemsstater ville medføre justeringer af Unionens drivhusgasopgørelse med en mængde, der ville resultere i misligholdelse af metode- og rapporteringskravene efter Kyotoprotokollens artikel 7, stk. 1, for så vidt angår opfyldelse af deltagelseskravene som fastsat i retningslinjerne efter Kyotoprotokollens artikel 7

b)

senest to uger inden indsendelse af:

i)

anmodning om generhvervelse af deltagelsesretten til de relevante organer under Kyotoprotokollen

ii)

en reaktion på en beslutning om viderebehandling af et spørgsmål vedrørende gennemførelsen eller på foreløbige konklusioner fra overholdelseskomitéen.

8.   I den uge, hvor UNFCCC reviderer Unionens opgørelse, indgiver medlemsstaterne så hurtigt som muligt svar på spørgsmål fra UNFCCC-revisorerne, der vedrører deres ansvarsområder i henhold til artikel 4, stk. 2, og 3, i nærværende forordning.

Artikel 6

Retningslinjer for drivhusgasopgørelsen

Medlemsstaterne og Kommissionen fastlægger drivhusgasopgørelser som omhandlet i forordning (EU) nr. 525/2013, artikel 7, stk., 1-5, i overensstemmelse med:

a)

retningslinjerne fra 2006 for nationale drivhusgasopgørelser fra det mellemstatslige panel om klimaændringer (IPPC)

b)

IPCC's reviderede vejledning om supplerende metoder og god praksis med baggrund i Kyotoprotokollen fra 2013

c)

tilføjelsen fra 2013 til IPCC-retningslinjerne fra 2006 om nationale drivhusgasopgørelser: vådområder, der skal drænes eller genoprettes som anført i artikel 7, stk., 1, litra d), i forordning (EU) nr. 525/2013

d)

UNFCC-retningslinjerne (del I) om udarbejdelse af nationale meddelelser fra parterne i konventionens bilag I: UNFCCC's rapporteringsretningslinjer om årlige opgørelser som omhandlet i UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.19

e)

retningslinjer om forberedelse af information som påkrævet i artikel 7 i Kyotoprotokollen som vedtaget af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen.

Artikel 7

Globale opvarmningspotentialer

Medlemsstaterne og Kommissionen anvender de globale opvarmningspotentialer i bilag III til UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.19 med henblik på udarbejdelse og rapportering af drivhusgasopgørelser i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, artikel 7, stk. 1-5, og Unionens drivhusgasopgørelse.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13

(2)  Rådets afgørelse 94/69/EF af 15. december 1993 om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11).

(3)  Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).


Top