Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0624

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 624/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2 EØS-relevant tekst

OJ L 174, 13.6.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/624/oj

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 624/2014

af 14. februar 2014

om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (1), navnlig artikel 1, stk. 3, litra a), i samme forordning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (2) fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til en realisering af EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2)

Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid med henblik på at tillade, at finansieringsorganer, der er etablerede i henhold til traktatens artikel 187 inden for luftfartsindustrien, nedsætter minimumsantallet af deltagere.

(3)

Fællesforetagendet Clean Sky 2 blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 (3) inden for luftfartsindustrien for perioden frem til den 31. december 2024. Formålet er at forbedre miljøvirkningerne af europæiske luftfartsindustriteknologier og sikre den fremtidige internationale konkurrenceevne for den europæiske luftfartsindustri.

(4)

Der er identificeret særlige driftsbehov, for så vidt angår reglerne for deltagelse i Horisont 2020 og især minimumsantallet af deltagere. Indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet er meget specifikke og målrettede og fører til innovative løsninger, som skal passe ind i den endelige demonstrator. Desuden har tilladelsen til enheder til at reagere på en indkaldelse af forslag for fællesforetagendet Clean Sky vist sig meget effektivt til at få små og mellemstore virksomheder (SMV) samt forskningsinstitutioner og universiteter til at deltage.

(5)

For fortsat at støtte SMV'ers og forskningsorganisationers og universiteters brede deltagelse er det hensigtsmæssigt at fravige det minimumsantal deltagere, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at give separate enheder mulighed for at reagere på en indkaldelse af forslag, der er iværksat af fællesforetagendet Clean Sky 2 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, er kravet, for så vidt angår indkaldelsen af forslag fra fællesforetagendet Clean Sky 2, at der deltager mindst én juridisk enhed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).


Top