EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0623

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 623/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier EØS-relevant tekst

OJ L 174, 13.6.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/623/oj

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 623/2014

af 14. februar 2014

om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om regler for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (1), særlig artikel 1, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (2) fastlægger rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (Horisont 2020) og giver mulighed for, at EU engagerer sig i offentligt-private partnerskaber, herunder i fællesforetagender, på centrale områder, hvor forskning og innovation kan medvirke til, at EU's mere overordnede mål for konkurrenceevnen realiseres og til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

(2)

Deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013. For at tage hensyn til de særlige driftsbehov i de fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 187 inden for biobaserede industrier, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for hele Horisont 2020s løbetid.

(3)

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 (3) inden for biobaserede industrier for perioden frem til den 31. december 2024 for at gennemføre det fælles teknologiinitiativ vedrørende biobaserede industrier.

(4)

Særlige driftsbehov er identificerede for at lette og tilskynde særlige typer deltageres medvirken. Sådanne særlige driftsbehov er en følge af den nuværende fragmentering af denne nye industrielle sektor med mange små og mellemstore industrielle interessenter. Disse interessenters og sekundære og videregående uddannelsesinstitutioners og andres deltagelse i fællesforetagendet for BBI bør også fremmes og tilskyndes på grund af deres erkendte styrke inden for forskning og udvikling. For at sikre en optimal grad af løftestangseffekt på private investeringer bør kun sådanne interessenter være berettigede til finansiering af andre aktioner end innovationsaktioner fra fællesforetagendet for BBI.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en undtagelse fra artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 for at begrænse finansieringsberettigelsen til andre aktioner end innovationsaktioner til enheder såsom små og mellemstore virksomheder eller sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, er, for så vidt angår fællesforetagendet for biobaserede industrier, kun følgende deltagere berettigede til støtte fra fællesforetagendet for biobaserede industrier til aktioner inden for biobaserede industrier undtagen innovationsaktioner:

a)

små og mellemstore virksomheder

b)

sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner

c)

almennyttige juridiske enheder, herunder dem, der har forskning eller teknologisk udvikling som et af sine hovedmål.

d)

Det Fælles Forskningscenter

e)

internationale europæiske interesseorganisationer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).


Top