EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0558

Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 EØS-relevant tekst

OJ L 169, 7.6.2014, p. 77–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; ophævet ved 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/558/oj

7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/77


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 558/2014

af 6. maj 2014

om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer blev først nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (2).

(2)

I Rådets beslutning 2006/971/EF (3) udpegedes konkrete offentlig-private partnerskaber, der skal støttes, herunder et offentlig-privat partnerskab om det fælles teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky.

(3)

Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen: »EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«) godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet understreger behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (4) oprettede Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Horisont 2020 har til hensigt, at opnå en større indvirkning med hensyn til forskning og innovation ved at kombinere Horisont 2020 og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber inden for centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til at opfylde Unionens overordnede mål om konkurrenceevne, øge virkningen af private investeringer og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, og de bør være ansvarlige for at nå deres mål og i overensstemmelse med Unionens strategiske mål inden for forskning, udvikling og innovation. Disse partnerskaber bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013 kan Unionens deltagelse i disse partnerskaber tage form af finansielle bidrag til fællesforetagender, der oprettes på basis af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

(5)

I henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013 og Rådets afgørelse 2013/743/EU (5) bør der ydes yderligere støtte til fællesforetagender, der oprettes i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, der anføres i afgørelse 2013/743/EU.

(6)

Fællesforetagendet Clean Sky, der blev etableret ved Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 (6), opfylder sine målsætninger om at fremme ny forskning inden for rammerne af et offentlig-privat partnerskab, der gør det muligt for interessenterne inden for europæisk luftfart at gennemføre et langsigtet samarbejde. Rigtig mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) har deltaget i Clean Sky, idet omtrent 40 % af budgettet til indkaldelser af forslag bevilges til disse. Den foreløbige evaluering af fællesforetagendet Clean Sky har vist, at det formår at fremme en udvikling i retning af opnåelse af de miljømæssige mål. Endvidere har det haft stort held med at sikre udbredt deltagelse i alle centrale brancher i Unionen og hos mange SMV'er. Det har ført til nye samarbejdsrelationer og gjort, at nye organisationer har deltaget. Dets forskningsområde bør derfor fortsat støttes for at nå de mål der er fastsat i denne forordning.

(7)

I den fortsatte støtte til Clean Sky-forskningsprogrammet bør der også tages hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af fællesforetagendet Clean Sky, herunder resultaterne af den foreløbige evaluering af det samt interessenternes anbefalinger. Det bør gennemføres ved anvendelse af mere formålstjenlige strukturer og bestemmelser for at øge effektiviteten og sikre forenkling. Med henblik herpå skal fællesforetagendet Clean Sky 2 vedtage finansielle bestemmelser, der gælder specifikt for dets behov, i overensstemmelse med artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7).

(8)

De private medlemmer af fællesforetagendet Clean Skyer blevet enige om at videreføre forskningsaktiviteterne på området for fællesforetagendet Clean Sky inden for en struktur, der er bedre tilpasset til et offentlig-privat partnerskab. Det er hensigtsmæssigt, hvis de private medlemmer af fællesforetagendet Clean Sky 2 i et godkendelsesbrev accepterer de vedtægter, der findes i bilaget til denne forordning.

(9)

For at opfylde sine målsætninger skal fællesforetagendet Clean Sky 2 yde økonomisk støtte til medlemmerne og deltagerne, hovedsagelig i form af tilskud på baggrund af åbne og konkurrenceprægede indkaldelser af forslag.

(10)

Fællesforetagendet Clean Sky 2 bør operere på en åben og gennemsigtig måde og rettidigt give alle relevante tilgængelige oplysninger til de relevante organer og fremme sine aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Forretningsordenen for organerne i fællesforetagendet Clean Sky 2 bør gøres offentligt tilgængelige.

(11)

Bidrag fra private medlemmer bør ikke kun vedrøre fællesforetagendet Clean Sky 2's administrative omkostninger og den samfinansiering, der kræves for at gennemføre forsknings- og innovationsaktioner, som støttes af fællesforetagendet Clean Sky, men bør også dække yderligere aktiviteter, der tidligere er angivet, og som skal gennemføres af de private medlemmer som fastlagt i en supplerende aktivitetsplan. For at få et ordentligt overblik over løftestangseffekten bør disse supplerende aktiviteter vedrøre bidrag til det bredere fælles teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky.

(12)

Deltagelse i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet Clean Sky 2, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (8). Fællesforetagendet Clean Sky 2 bør desuden sikre ensartet anvendelse af disse regler på baggrund af relevante foranstaltninger, der vedtages af Kommissionen.

(13)

Fællesforetagendet Clean Sky 2 bør også anvende elektroniske midler, som forvaltes af Kommissionen, for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og for at lette deltagelsen. Derfor bør indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet IMI2, også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen. Derudover bør fællesforetagendet Clean Sky 2 stille relevante oplysninger om bl.a. forslag, ansøgere, tilskud og deltagere til rådighed med henblik på at indarbejde dem i de elektroniske rapporterings- og formidlingssystemer under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen, i et passende format og med en hyppighed, der svarer til Kommissionens forpligtelser med hensyn til rapportering.

(14)

Fællesforetagendet Clean Sky 2 bør tage OECD's definitioner af teknologisk modenhedsniveau i betragtning i forbindelse med klassificeringen af teknologisk forskning, produktudvikling og demonstrationsaktiviteter.

(15)

Unionens finansielle bidrag bør forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante regler om indirekte forvaltning, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (9).

(16)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssige mængder af dokumentation og rapportering bør undgås. Revision af modtagere af EU-midler i medfør af denne forordning bør gennemføres på en sådan måde, at den administrative byrde reduceres, jf. forordning (EU) nr. 1291/2013.

(17)

De finansielle interesser hos Unionen og de øvrige medlemmer af fællesforetagendet Clean Sky 2 bør beskyttes gennem passende foranstaltninger under hele udgiftsforløbet, herunder forebyggelse, afsløring og undersøgelse af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og, efter omstændighederne, med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(18)

Kommissionens interne revisor bør have samme beføjelser over for fællesforetagendet Clean Sky 2 som over for Kommissionen.

(19)

I lyset af fællesforetagendernes særlige karakter og aktuelle status og for at sikre kontinuitet med det syvende rammeprogram bør fællesforetagenderne være underlagt en særskilt dechargeprocedure. Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 bør det derfor være Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2. Derfor bør de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ikke finde anvendelse på Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet Clean Sky 2, men de bør, i det omfang det er muligt, bringes i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er fastsat for organer i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Revision af regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

(20)

Ved gennemførelsen af Unionens finansielle støtte til store aktioner, der løber over flere år, tilrådes det, at der åbnes mulighed for at opdele Unionens og fællesforetagendet Clean Sky 2's flerårige budgetmæssige forpligtelser i årlige rater. Bindende forpligtelser hos Unionen og fællesforetagendet Clean Sky 2 på længere sigt skal gøre det muligt at mindske usikkerheden ved gennemførelse af sådanne store aktioner.

(21)

Horisont 2020 bør bidrage til mindske forsknings- og innovationskløften i Unionen ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde). Derfor bør fællesforetagendet Clean Sky 2 søge at udvikle et tæt samspil med ESI-fondene, der specifikt kan medvirke til at styrke den lokale, regionale og nationale forsknings- og innovationskapacitet inden for fællesforetagendet Clean Sky 2 og understøtte indsatsen for intelligent specialisering.

(22)

Fællesforetagendet Clean Sky blev oprettet for en periode frem til den 31. december 2017. Fællesforetagendet Clean Sky 2 bør fortsat yde støtte til forskningsprogrammet Clean Sky ved at gennemføre de resterende aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, i overensstemmelse med nævnte forordning. Overgangen fra fællesforetagendet Clean Sky til fællesforetagendet Clean Sky 2 bør tilpasses og synkroniseres med overgangen fra det syvende rammeprogram til Horisont 2020 for at sikre optimal udnyttelse af den støtte, der er til rådighed til forskning. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør forordning (EF) nr. 71/2008 derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser

(23)

I lyset af Horisont 2020's målsætning om i højere grad at opnå forenkling og sammenhæng bør alle indkaldelser af forslag under Clean Sky 2 tage hensyn til varigheden af Horisont 2020.

(24)

Da det er vigtigt at sikre fortsat innovation med henblik på at bevare konkurrenceevnen for Unionens transportsektor og antallet af fællesforetagender på dette område, bør der foretages en analyse i tide, navnlig i lyset af den foreløbige evaluering af Horisont 2020, med hensyn til hensigtsmæssigheden af indsatsen i forskningssamarbejdet på transportområdet.

(25)

Målet med denne forordning, nemlig oprettelsen af fællesforetagendet Clean Sky 2 for at styrke industriel forskning og innovation i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor — med henblik på at forhindre unødvendig overlapning, fastholde en kritisk masse og sikre, at offentlige midler udnyttes bedst muligt — bedre opnås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ om luftfart oprettes der herved et fællesforetagende (»fællesforetagendet Clean Sky 2«), jf. artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for perioden indtil den 31. december 2024. For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 iværksættes indkaldelser af forslag af fællesforetagendet Clean Sky 2 senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes senest den 31. december 2021.

2.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 erstatter og efterfølger fællesforetagendet Clean Sky som oprettet ved forordning (EF) nr. 71/2008.

3.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 er det organ, der varetager gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab som omhandlet i artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 har status som juridisk person. Det har i hver af medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse medlemsstaters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

5.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 har hjemsted i Bruxelles, Belgien.

6.   Fællesforetagendet Clean Sky 2's vedtægter er fastlagt i bilag I.

Artikel 2

Målsætninger

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har følgende målsætninger:

a)

at bidrage til færdiggørelsen af de forskningsaktiviteter, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, og til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1291/2013 og navnlig udfordringen »Intelligent, grøn og integreret transport« i del III — samfundsmæssige udfordringer i afgørelse 2013/743/EU

b)

at bidrage til at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning, herunder i forbindelse med små luftfartøjer, og udvikle en stærk og globalt konkurrencedygtig luftfartsindustri og forsyningskæde i Europa

Dette bør realiseres ved at fremskynde udviklingen af renere lufttransportteknologier, der hurtigst muligt kan bringes i anvendelse, og navnlig integration, demonstration og validering af teknologier, der kan:

i)

øge luftfartøjers brændstofeffektivitet og dermed mindske CO2-emissionerne med 20 til 30 % i forhold til emissionerne fra luftfartøjer med den seneste teknologi, der sættes i drift fra og med 2014

ii)

mindske luftfartøjers NOx- og støjemissioner med 20 til 30 % i forhold til emissionerne fra luftfartøjer med den seneste teknologi, der sættes i drift fra og med 2014.

Artikel 3

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet Clean Sky 2, herunder EFTA-bevillinger, til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger udgør højst 1 755 000 000 EUR. Unionens bidrag betales gennem bevillingerne i Unionens almindelige budget, der bevilges til særprogrammet Horisont 2020 til gennemførelse af Horisont 2020 i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for organer som omhandlet i artikel 209 i samme forordning.

2.   De nærmere bestemmelser for Unionens finansielle bidrag fastlægges i en delegationsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet Clean Sky 2.

3.   Delegationsaftalen, jf. nærværende artikels stk. 2, vedrører de elementer, der er nævnt i artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i den delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:

a)

kravene til fællesforetagendet Clean Sky 2's bidrag med hensyn til de relevante resultatindikatorer som omhandlet i bilag II til afgørelse 2013/743/EU

b)

kravene til fællesforetagendet Clean Sky 2's bidrag i lyset af den overvågning, som er omhandlet i bilag III til afgørelse 2013/743/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer med relation til fællesforetagendet Clean Sky 2's funktionsmåde

d)

aftalerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine formidlings- og rapporteringsforpligtelser, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

e)

bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra fællesforetagendet Clean Sky 2, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

f)

brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse ud fra funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer i antallet af medarbejdere.

Artikel 4

Bidrag fra andre medlemmer end Unionen

1.   Hver leder og central partner i fællesforetagendet Clean Sky 2 sørger for, at dens associerede medlemmer yder deres respektive bidrag. Det samlede bidrag fra alle medlemmer skal være på mindst 2 193 750 000 EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel 1.

2.   Det i stk. 1 omtalte bidrag består af følgende:

a)

bidrag til fællesforetagendet Clean Sky 2 som fastlagt i overensstemmelse med vedtægternes artikel 15, stk. 2, og artikel 15, stk. 3, litra b)

b)

bidrag i naturalier på mindst 965 250 000 EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel 1, fra lederne og de centrale partnere eller deres associerede enheder, bestående af de omkostninger, som de er blevet påført ved gennemførelsen af supplerende aktiviteter, der ikke er omfattet af fællesforetagendet Clean Sky 2's arbejdsplan, og som bidrager til at nå målsætningerne for det fælles teknologiinitiativ Clean Sky. Andre EU-finansieringsprogrammer kan yde støtte til dækning af disse omkostninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og procedurer. I så fald må Unionens finansiering ikke træde i stedet for bidragene i naturalier fra lederne og de centrale partnere eller deres associerede enheder.

De i første afsnit, litra b), omhandlede omkostninger er ikke berettiget til finansiel støtte fra fællesforetagendet Clean Sky 2. De tilsvarende aktiviteter fastlægges i en supplerende aktivitetsplan, hvori den anslåede værdi af disse bidrag anføres.

3.   Lederne og de centrale partnere i fællesforetagendet Clean Sky 2 opgiver senest den 31. januar hvert år til bestyrelsen for fællesforetagendet Clean Sky 2 værdien af de i stk. 2 omhandlede bidrag, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår. Gruppen af repræsentanter for staterne informeres også rettidigt herom.

4.   Med henblik på at værdiansætte de bidrag, som er omhandlet i stk. 2, første afsnit, og vedtægternes artikel 15, stk. 3, litra b), fastslås omkostningerne i overensstemmelse med de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis, ud fra de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor den enkelte enhed er etableret, og de gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) og internationale regnskabsstandarder (IFRS). Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, der udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsesmetoden kan verificeres af fællesforetagendet Clean Sky 2, hvis der er usikkerhedsmomenter vedrørende attesteringen. I denne forordning revideres omkostninger i forbindelse med supplerende aktiviteter hverken af fællesforetagendet Clean Sky 2 eller af et EU-organ.

5.   Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet IMI2 eller udløse den afviklingsprocedure, som er omhandlet i vedtægternes artikel 24, stk. 2, hvis de pågældende medlemmer eller deres associerede enheder ikke yder de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvis eller yder dem sent. Kommissionens afgørelse er ingen hindring for godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som medlemmerne allerede har afholdt på tidspunktet for meddelelsen af afgørelsen til fællesforetagendet Clean Sky 2.

Artikel 5

Finansielle bestemmelser

Fællesforetagendet Clean Sky 2 vedtager særlige finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 (10), jf. dog nærværende forordnings artikel 12.

Artikel 6

Personale

1.   Fællesforetagendet Clean Sky 2's er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (11) (i det følgende benævnt »personalevedtægten« og »ansættelsesvilkårene«) samt de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget for at anvendelse personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   For så vidt angår fællesforetagendet Clean Sky 2's personale, udøver bestyrelsen de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (i det følgende benævnt »ansættelsesmyndighedsbeføjelser«).

I overensstemmelse med artikel 110 i personalevedtægten vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene en beslutning, der tillægger den administrerende direktør de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser og opstiller betingelserne for at suspendere denne delegation. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidigt at suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og enhver efterfølgende uddelegering af disse beføjelser af direktøren. I sådanne tilfælde udøver bestyrelsen selv ansættelsesmyndighedsbeføjelserne eller uddelegerer dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat i fællesforetagendet Clean Sky 2 end den administrerende direktør.

3.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet Clean Sky 2 med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i overensstemmelse med dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendet Clean Sky 2's personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

6.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 afholder alle personaleomkostninger.

Artikel 7

Udstationerede nationale eksperter og praktikanter

1.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, der ikke er ansat af fællesforetagendet Clean Sky 2. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter føjes til oplysningerne om personaleressourcer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i overensstemmelse med det årlige budget.

2.   Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet Clean Sky 2 og for anvendelsen af praktikanter.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, gælder for fællesforetagendet Clean Sky 2 og dets personale.

Artikel 9

Fællesforetagendet Clean Sky 2's ansvar

1.   Fællesforetagendet Clean Sky 2's ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, afgørelse eller kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er fællesforetagendet Clean Sky 2 i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatningspligtig for enhver skade, som dets personale forvolder under udøvelsen af deres hverv.

3.   Enhver udbetaling fra fællesforetagendet Clean Sky 2, som følge af det i stk. 1 eller 2 omhandlede erstatningsansvar samt de omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse dermed, betragtes som udgifter for fællesforetagendet Clean Sky 2 og afholdes af dets midler.

4.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10

Den Europæiske Unions Domstols kompetence og lovvalg

1.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence i følgende tilfælde:

a)

i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler eller kontrakter indgået af fællesforetagendet Clean Sky 2

b)

i tvister vedrørende erstatning for skader forvoldt af fællesforetagendet Clean Sky 2 personale under udøvelsen af deres hverv

c)

ved enhver tvist mellem fællesforetagendet Clean Sky 2 og dets personale inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   I forbindelse med ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning eller andre EU-retsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet Clean Sky 2 har hjemsted.

Artikel 11

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af fællesforetagendet Clean Sky 2. Kommissionen udarbejder en rapport om denne evaluering, som indeholder evalueringens konklusioner og Kommissionens bemærkninger hertil. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport senest den 31. december 2017. Resultaterne af den foreløbige evaluering af fællesforetagendet Clean Sky 2 tages i betragtning ved den tilbundsgående undersøgelse og den foreløbige evaluering, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   På baggrund af konklusionerne fra den foreløbige evaluering, jf. nærværende artikels stk. 1, kan Kommissionen handle i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, eller træffe andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

3.   Senest seks måneder efter afviklingen af fællesforetagendet Clean Sky 2, dog senest to år efter indledningen af afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 24, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet Clean Sky 2. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 12

Decharge

Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i fællesforetagendet for Clean Sky 2's finansielle bestemmelser.

Artikel 13

Efterfølgende revisioner

1.   Efterfølgende revisioner af udgifter til indirekte aktioner foretages af fællesforetagendet Clean Sky 2 i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013 som led i de indirekte aktioner under Horisont 2020.

2.   Kommissionen kan beslutte selv at udføre de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revisioner. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen beslutning i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1290/2013 og forordning (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 14

Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser

1.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 giver Kommissionens personale og andre personer, som fællesforetagendet Clean Sky 2 eller Kommissionen har godkendt, samt Revisionsretten adgang til sine kontorlokaler og alle relevante oplysninger, herunder i elektronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres revisioner.

2.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontroller og inspektioner på stedet, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (12) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (13) for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale, afgørelse eller kontrakt finansieret i medfør af denne forordning.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 skal aftaler, afgørelser og kontrakter, der følger af gennemførelsen af denne forordning, indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, fællesforetagendet Clean Sky 2, Revisionsretten og OLAF til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser med de formål, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

4.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser beskyttes tilstrækkeligt, ved at foretage eller foranledige passende interne og eksterne kontroller.

5.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14). Fællesforetagendet Clean Sky 2 træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette de interne undersøgelser, der foretages af OLAF.

Artikel 15

Fortrolighed

Med forbehold af artikel 16 sikrer fællesforetagendet Clean Sky 2 beskyttelsen af følsomme oplysninger, hvis videregivelse kan skade dets medlemmers interesser eller interesserne hos deltagere i fællesforetagendet Clean Sky 2's aktiviteter.

Artikel 16

Gennemsigtighed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (15) gælder for dokumenter i fællesforetagendet Clean Sky 2 besiddelse.

2.   Bestyrelsen kan vedtage de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Med forbehold af artikel 10 i denne forordning kan afgørelser, der træffes af fællesforetagendet Clean Sky 2 i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i artikel 228 i TEUF.

4.   Fællesforetagendet Clean Sky 2 fastsætter foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 (16).

Artikel 17

Regler for deltagelse og formidling

Forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder for de aktioner, der finansieres af fællesforetagendet Clean Sky 2. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet Clean Sky 2 som et finansieringsorgan, og det yder finansiel støtte til indirekte aktioner som fastsat i vedtægternes artikel 2.

Artikel 18

Støtte fra værtsstaten

Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet Clean Sky 2 og den stat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet Clean Sky 2.

Artikel 19

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Forordning (EF) nr. 71/2008 ophæves.

2.   Med forbehold af stk. 1 skal aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, og de finansielle forpligtelser i tilknytning til disse aktioner fortsat være underlagt samme forordning, indtil de er gennemført.

Aktioner, som iværksættes på baggrund af indkaldelser af forslag, der er fastlagt i årlige gennemførelsesplaner vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, betragtes også som aktioner, der er iværksat i henhold til nævnte forordning.

Den foreløbige evaluering, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 11, stk. 1, skal omfatte en endelig evaluering af fællesforetagendet Clean Sky i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008.

3.   Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personale, der er ansat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008.

Ansættelseskontrakterne for personale som omhandlet i første afsnit kan fornys i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

Den administrerende direktør, som er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 71/2008, tildeles for den resterende mandatperiode funktionerne som administrerende direktør som fastsat i denne forordning med virkning fra den 27. juni 2014. De øvrige betingelser i den administrerende direktørs kontrakt forbliver uændrede.

4.   Medmindre andet aftales af medlemmerne i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, overdrages alle medlemmernes rettigheder og forpligtelser, herunder aktiver, gæld og passiver, i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008 til medlemmerne i henhold til nærværende forordning.

5.   Eventuelle uudnyttede bevillinger i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008 overdrages til fællesforetagendet Clean Sky 2.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  Udtalelse af 10.12.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og nr. 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2).

(11)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT 56 af 4.3.1968, s. 1).

(12)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(14)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).


BILAG I

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET CLEAN SKY 2

Artikel 1

Definitioner

I disse vedtægter forstås ved følgende:

a)   »Associeret medlem«: en retlig enhed, der er udvalgt i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008 og har accepteret disse vedtægter ved at underskrive et godkendelsesbrev; det associerede medlems medlemskab afsluttes, så snart de aktioner, der iværksættes i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, og som enheden deltager i, er tilendebragt, dog senest den 31. december 2017

b)   »Central partner«: en retlig enhed, der deltager i en ITD eller IADP eller i tværgående aktiviteter, og som er udvalgt på baggrund af en indkaldelse som fastsat i artikel 4, stk. 2, og har accepteret disse vedtægter ved at underskrive et godkendelsesbrev

c)   »IADP«: enhver af de platforme til demonstration af innovative luftfartøjer (Innovative Aircraft Demonstration Platforms) nævnt i artikel 11

d)   »ITD«: en integreret teknologidemonstrator nævnt i artikel 11

e)   »Leder«: en medleder af en af ITD'erne, IADP'erne eller de tværgående aktiviteter

f)   »Deltagende associeret enhed«: en associeret enhed som fastsat i artikel 2, nr. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, som udfører en leders, et associeret medlems eller en central partners aktiviteter i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i de relevante aftaler og beslutninger om tilskud

g)   »Tværgående aktiviteter«: aktioner med relevans for flere ITD'er og/eller IADP'er, som kræver samordning og forvaltning på tværs af ITD'erne og/eller IADP'erne for at sikre optimal opnåelse af fællesforetagendet Clean Sky 2's overordnede målsætninger.

Artikel 2

Opgaver

Fællesforetagendet Clean Sky 2 skal udføre følgende opgaver:

a)

yde finansiel støtte til indirekte forsknings- og innovationsaktioner, hovedsagelig i form af tilskud

b)

samle en række ITD'er og IADP'er, der understøttes af tværgående aktiviteter, med fokus på innovative teknologier og udvikling af demonstratorer i fuld skala

c)

fokusere indsatsen i ITD'erne, IADP'erne og de tværgående aktiviteter på centrale projektleverancer, der kan bidrage til at opfylde Unionens mål for miljø og konkurrenceevne, herunder som angivet i Kommissionens hvidbog fra 2011 med titlen: »En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem«

d)

styrke teknologikontrolprocessen med henblik på at identificere og fjerne hindringer for fremtidig markedsindtrængning

e)

samle brugernes krav for at styre investeringer i forskning og udvikling i retning af operationelle og salgbare løsninger

f)

sikre tilvejebringelse af indkøbsaftaler, om nødvendigt gennem indkaldelser af bud

g)

mobilisere de nødvendige midler fra den offentlige og private sektor

h)

holde kontakt til nationale og internationale aktiviteter inden for fællesforetagendet Clean Sky 2's tekniske område, især til fællesforetagendet SESAR oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 (1)

i)

fremme SMV’ers inddragelse i sine aktiviteter i overensstemmelse med målene for syvende rammeprogram og Horisont 2020

j)

udvikle et tæt samarbejde og sikrer samordning med beslægtede europæiske aktiviteter (især under rammeprogrammerne) samt nationale og tværnationale aktiviteter

k)

iværksætte informations-, kommunikations-, udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved tilsvarende anvendelse af artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013 8Horisont 2020-rammeprogrammet], herunder offentliggøre og tilgængeliggøre detaljerede oplysninger om resultaterne af indkaldelser af forslag i en fælles Horisont 2020-e-database

l)

knytte forbindelser til en bred vifte af interessenter, herunder forskningsorganisationer og universiteter

m)

enhver anden opgave, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne som omhandlet i artikel 2 i denne forordning.

Artikel 3

Medlemmer

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har følgende medlemmer:

a)

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen

b)

ved accept af disse vedtægter gennem et godkendelsesbrev lederne og de associerede medlemmer som opført i bilag II til denne forordning samt de centrale partnere, der udvælges i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

2.

Andre medlemmer af fællesforetagendet Clean Sky 2 end Unionen benævnes de »private medlemmer«.

Artikel 4

Ændringer af medlemskab

1.

Forudsat at den bidrager til den i artikel 15 i disse vedtægter omhandlede finansiering med henblik på at opfylde fællesforetagendet Clean Sky 2's målsætninger, jf. artikel 2 i denne forordning, og accepterer fællesforetagendet Clean Sky 2's vedtægter, kan enhver juridisk enhed, som er etableret i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med Horisont 2020, ansøge om at blive central partner i overensstemmelse med denne artikels stk. 2.

2.

De centrale partnere og deres relevante associerede virksomheder udvælges gennem en åben, ikkediskriminerende og konkurrencepræget indkaldelse og underkastes en uafhængig evaluering. Indkaldelserne baseres på behovet for nøglekapaciteter til gennemførelse af programmet. De offentliggøres på Clean Sky's websted og meddeles via gruppen af repræsentanter for staterne og andre kanaler for at sikre den bredest mulige deltagelse.

3.

Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab af fællesforetagendet Clean Sky 2. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer er underrettet herom. Det tidligere medlem løses derefter fra alle forpligtelser bortset fra forpligtelser, som fællesforetagendet Clean Sky 2 har godkendt eller påtaget sig, opsigelse af medlemskabet.

4.

Medlemskab af fællesforetagendet Clean Sky 2 kan ikke overdrages til en tredjepart uden forudgående samtykke fra bestyrelsen.

5.

Umiddelbart efter enhver ændring af medlemskabet i henhold til denne artikel skal Kommissionen på sit websted offentliggøre en opdateret liste over medlemmer og datoen for den pågældende ændring.

6.

De associerede medlemmers medlemskab ophæves automatisk, så snart de aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, og som de deltager i, afsluttes, dog senest den 31. december 2017.

Artikel 5

Fællesforetagendet Clean Sky 2's organer

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har følgende organer:

a)

bestyrelsen

b)

den administrerende direktør

c)

styringsudvalgene

d)

det videnskabelige udvalg

e)

gruppen af repræsentanter for staterne.

2.

Det videnskabelige udvalg og gruppen af repræsentanter for staterne er rådgivningsorganer for fællesforetagendet Clean Sky 2.

Artikel 6

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

a)

en repræsentant for Kommissionen på Unionens vegne

b)

en repræsentant for hver leder

c)

en repræsentant for de centrale partnere pr. ITD

d)

en repræsentant for de associerede medlemmer pr. ITD

e)

en repræsentant for de centrale partnere pr. IADP.

Artikel 7

Bestyrelsens arbejde

1.

Unionen har 50 % af stemmerettighederne. Unionens stemme er udelelig. Alle andre repræsentanter har det samme antal stemmer. Repræsentanterne bestræber sig på at opnå enighed. I mangel af enighed træffer bestyrelsen beslutninger med et flertal på mindst 80 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer.

2.

Bestyrelsen vælger sin formand for en periode på to år.

3.

Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder på anmodning af Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for de private medlemmer eller på anmodning af formanden. Der indkaldes til møde i bestyrelsen af formanden, og møderne afholdes almindeligvis på fællesforetagendet Clean Sky 2's hjemsted.

Den administrerende direktør har ret til at deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

Formanden eller næstformanden for gruppen af repræsentanter for staterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder som observatør og deltager i bestyrelsens forhandlinger, men har ikke stemmeret.

Formanden for det videnskabelige udvalg har, når der drøftes spørgsmål, der falder ind under dets opgaver, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatør og til at deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage i dens møder som observatører, navnlig repræsentanter for regionale yndigheder i Unionen.

4.

Medlemmernes repræsentanter er ikke personligt ansvarlige for de handlinger, som de har foretaget i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

5.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

6.

Bestyrelsen vedtager overgangsforanstaltninger, hvis det er relevant.

Artikel 8

Bestyrelsens opgaver

1.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fællesforetagendet Clean Sky 2's strategiske orientering og operationer og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.

Inden for rammerne af sin rolle i bestyrelsen søger Kommissionen at sikre samordning mellem aktiviteterne i fællesforetagendet Clean Sky 2 og relevante aktiviteter i Horisont 2020 med henblik på at fremme synergier, når der fastsættes prioriteter, der er omfattet af forskningssamarbejde.

2.

Bestyrelsen har navnlig til opgave at:

a)

vurdere, godtage eller afvise ansøgninger om nyt medlemskab i overensstemmelse med artikel 4 i disse vedtægter

b)

træffe afgørelse om ophævelse af medlemskab af fællesforetagendet Clean Sky 2, hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser

c)

vedtage fællesforetagendet Clean Sky 2's finansielle bestemmelser, jf. forordningens artikel 5

d)

vedtage fællesforetagendet Clean Sky 2's årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

e)

udøve ansættelsesmyndighedsbeføjelserne i henseende til personalet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning

f)

udnævne og afskedige den administrerende direktør, forlænge dennes mandatperiode, yde vejledning til vedkommende og føre tilsyn med vedkommendes indsats

g)

godkende programkontorets organisationsstruktur efter henstilling fra den administrerende direktør

h)

vedtage arbejdsplanen og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af den administrerende direktør efter samråd med det videnskabelige udvalg og gruppen af repræsentanter for staterne

i)

godkende den supplerende aktivitetsplan som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), i denne forordning på basis af et forslag fra de private medlemmer og efter om nødvendigt at have ført samråd med en ad hoc-rådgivningsgruppe

j)

modtage og fremsætte udtalelse om den opgivelse, som omhandles i artikel 4, stk. 3, i denne forordning

k)

godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de tilhørende udgifter

l)

efter behov sørge for etablering af en intern revisionsfunktion for fællesforetagendet Clean Sky 2

m)

sikre procedurerne for åbne og gennemsigtige indkaldelser og godkende indkaldelserne og, hvis det er relevant, de tilhørende bestemmelser om procedurer for indsendelse, evaluering, udvælgelse og tildeling

n)

godkende listen over forslag og bud, der er udvalgt til at modtage støtte, på grundlag af den prioriterede liste, der udarbejdes af et panel af uafhængige eksperter

o)

fastlægge fællesforetagendet Clean Sky 2's kommunikationspolitik efter henstilling fra den administrerende direktør

p)

efter behov fastsætte gennemførelsesbestemmelser for personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i denne forordning

q)

efter behov fastsætte bestemmelser om udstationering af nationale eksperter hos fællesforetagendet Clean Sky 2 og brug af praktikanter i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning

r)

efter behov etablere rådgivende grupper i tillæg til fællesforetagendet Clean Sky 2's organer

s)

efter behov forelægge Kommissionen enhver anmodning om ændring af denne forordning, som foreslås af ethvert medlem af fællesforetagendet Clean Sky 2

t)

påtage sig ansvaret for en opgave, der ikke specifikt tildeles til et bestemt af fællesforetagendet Clean Sky 2's organer, og som bestyrelsen kan tildele ethvert af fællesforetagendet Clean Sky 2's organer.

Artikel 9

Udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt forlængelse af dennes mandatperiode

1.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen inddrager om nødvendigt repræsentanter for private medlemmer i udvælgelsesproceduren.

Der skal navnlig sikres en hensigtsmæssig repræsentation af private medlemmer i den fase af udvælgelsesproceduren, hvor der foretages en foreløbig udvælgelse. Med henblik herpå udpeger de private medlemmer efter gensidig aftale en repræsentant og en observatør på bestyrelsens vegne.

2.

Den administrerende direktør er medlem af personalet og ansættes som midlertidigt ansat i fællesforetagendet Clean Sky 2 i henhold til i artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene.

Ved indgåelsen af aftalen med den administrerende direktør repræsenteres fællesforetagendet Clean Sky 2 af formanden for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktørs mandat er på tre år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering af den administrerende direktørs indsats og fællesforetagendet Clean Sky 2's kommende opgaver og udfordringer, idet den om nødvendigt inddrager de private medlemmer efter behov.

4.

Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

5.

En administrerende direktør, hvis mandat er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.

Den administrerende direktør kan kun afskediges efter beslutning truffet af bestyrelsen på forslag af Kommissionen med inddragelse af de private medlemmer efter behov.

Artikel 10

Den administrerende direktørs opgaver

1.

Den administrerende direktør er den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

2.

Den administrerende direktør er fællesforetagendet Clean Sky 2's retlige repræsentant. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2.

4.

Den administrerende direktør skal navnlig varetage følgende opgaver i fuld uafhængighed:

a)

udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

b)

udarbejde arbejdsplanen med angivelse af de tilhørende udgiftsoverslag og forelægge bestyrelsen denne med henblik på vedtagelse

c)

forelægge årsregnskabet for bestyrelsen med henblik på en udtalelse

d)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport med angivelse af oplysninger om de tilhørende udgifter og forelægge bestyrelsen denne med henblik på godkendelse

e)

som andeninstans varetage bilæggelse af tvister inden for ITD'er eller IADP'er eller tværgående aktiviteter

f)

som førsteinstans varetage bilæggelse af tvister mellem ITD'er eller IADP'er eller tværgående aktiviteter

g)

føre tilsyn med indkaldelserne af forslag på baggrund af det indhold og de emner, som de relevante ITD'ers/IADP'ers styringsudvalg foreslår, og i overensstemmelse med programmets mål samt forelægge bestyrelsen fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte, med henblik på godkendelse

h)

foretage regelmæssig underretning af gruppen af repræsentanter for staterne og det videnskabelige udvalg for så vidt angår alle forhold, der er relevante for deres rådgivningsrolle

i)

underskrive individuelle aftaler og afgørelser

j)

underskrive indkøbsaftaler

k)

gennemføre fællesforetagendet Clean Sky 2's kommunikationspolitik

l)

tilrettelægge, lede og føre tilsyn med fællesforetagendet Clean Sky 2's drift og personale inden for rammerne af bestyrelsens delegation af beføjelser som fastlagt i artikel 6, stk. 2, i denne forordning

m)

etablere og opretholde et velfungerende og effektivt internt kontrolsystem og indberette alle betydelige ændringer heraf til bestyrelsen

n)

sikre, at der foretages risikovurdering og risikostyring

o)

træffe enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at vurdere fællesforetagendet Clean Sky 2's fremskridt med hensyn til at opfylde dets målsætninger

p)

varetage alle andre opgaver, som bestyrelsen pålægger eller uddelegerer til den administrerende direktør

q)

sikre samordning mellem de forskellige ITD'er, IADP'er og tværgående aktiviteter og træffe passende foranstaltninger for at forvalte grænseflader, undgå uhensigtsmæssige overlapninger mellem projekter og fremme synergier på tværs af ITD'er, IADP'er og tværgående aktiviteter

r)

foreslå bestyrelsen tilpasninger af det tekniske indhold og budgettildelingerne blandt ITD'erne, IADP'erne og de tværgående aktiviteter

s)

sikre effektiv kommunikation mellem det teknologiske evalueringsværktøj, IADP'erne og ITD'erne og sikre, at tidsfristerne overholdes ved overførsel af nødvendige data til det teknologiske evalueringsværktøj

t)

lede det teknologiske evalueringsværktøjs styrende organ og sikre, at alle passende foranstaltninger træffes for at gøre det muligt for det teknologiske evalueringsværktøj at varetage sine opgaver som beskrevet i artikel 12 i disse vedtægter

u)

sikre, at de opstillede mål opfyldes, og at tidsplanerne overholdes, koordinere og følge op på ITD'ernes og IADP'ernes aktiviteter samt foreslå en eventuel videreudvikling af målene og de tilhørende tidsplaner

v)

overvåge ITD'ernes og IADP'ernes fremskridt hen imod opfyldelse af målene, navnlig på grundlag af vurderingerne fra det teknologiske evalueringsværktøj

w)

godkende eventuelle budgetoverførsler på mindre end 10 % af de årlige budgettildelinger mellem og inden for ITD'erne og IADP'erne

x)

tilrettelægge udvekslingen af oplysninger med gruppen af repræsentanter for staterne.

5.

Den administrerende direktør etablerer et programkontor, som under dennes ansvar skal udføre alle de støtteopgaver, der skal varetages i medfør af denne forordning. Programkontoret skal bemandes af fællesforetagendet Clean Sky 2's personale og navnlig varetage følgende opgaver:

a)

yde støtte til etablering og forvaltning af et hensigtsmæssigt regnskabssystem i overensstemmelse med fællesforetagendet Clean Sky 2's finansielle bestemmelser

b)

administrere de indkaldelser, der er fastlagt i arbejdsplanen, og gennemføre aftalerne og beslutningerne, herunder koordinere dem

c)

forelægge fællesforetagendet Clean Sky 2's medlemmer og øvrige organer alle relevante op-lysninger og yde den støtte, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver samt besvare konkrete anmodninger

d)

varetage sekretariatsfunktionen for fællesforetagendet Clean Sky 2's organer og understøtte rådgivningsgrupper, som bestyrelsen nedsætter.

Artikel 11

Styringsudvalg

1.

Der skal nedsættes styringsudvalg for følgende ITD'er og IADP'er:

a)

IADP Store passagerfly

b)

IADP Regionalfly

c)

IADP Rotorfly

d)

ITD Skrog

e)

ITD Motorer

f)

ITD Systemer.

2.

Styringsudvalgene for følgende ITD'er i fællesforetagendet Clean Sky findes fortsat og opererer i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser om dem (med hensyn til sammensætning, møder, opgaver og forretningsorden) som fastsat i forordning (EF) nr. 71/2008, indtil de aktioner, der iværksættes i henhold til nævnte forordning, udløber:

a)

ITD Intelligente fastvingefly

b)

ITD Miljøvenlige regionalfly

c)

ITD Miljøvenlige rotorfly

d)

ITD Systemer til grønne operationer

e)

ITD Bæredygtige og miljøvenlige motorer

f)

ITD Miljøvenligt design.

3.

Hvert styringsudvalg består af:

a)

en formand — en højtstående repræsentant for ITD- eller IADP-lederen/-lederne

b)

en repræsentant for hver central partner i ITD'en eller IADP'en; repræsentanter for lederne af andre ITD'er eller IADP'er kan også deltage

c)

én eller flere repræsentanter for programkontoret, som udpeges af den administrerende direktør.

4.

Hvert styringsudvalg mødes mindst hver tredje måned. Der indkaldes til ekstraordinære møder på anmodning af formanden eller den administrerende direktør.

En repræsentant for Kommissionen kan deltage som observatør.

Private medlemmer med interesse for ITD'ens eller IADP'ens resultater kan indbydes til at deltage.

5.

Hvert styringsudvalg har ansvaret for:

a)

at styre og overvåge de tekniske funktioner i sin ITD eller IADP og træffe beslutninger på vegne af fællesforetagendet Clean Sky 2 vedrørende tekniske anliggender, der er specifikke for den relevante ITD eller IADP i overensstemmelse med aftalerne og beslutningerne om tilskud

b)

at rapportere til den administrerende direktør på basis af indikatorer, der fastsættes af fællesforetagendet Clean Sky 2

c)

at fremskaffe alle nødvendige data til det teknologiske evalueringsværktøj i et format, som der træffes aftale om med det teknologiske evalueringsværktøj på basis af vilkårene og betingelserne i det mandat, som bestyrelsen giver det teknologiske evalueringsværktøj med henblik på vurdering

d)

at fastlægge de detaljerede årlige gennemførelsesplaner for ITD'en eller IADP'en i overensstemmelse med arbejdsplanen

e)

at foreslå indholdet af indkaldelserne af forslag

f)

at rådgive om indholdet i de indkaldelser af bud, der skal iværksættes af fællesforetagendet sammen med og i samarbejde med de berørte medlemmer

g)

at fastlægge rækkefølgen af de centrale partneres repræsentation i bestyrelsen. Beslutningerne om dette spørgsmål træffes udelukkende af repræsentanterne for de centrale partnere. Repræsentanterne for lederne har ikke stemmeret

h)

at bilægge tvister i ITD'en eller IADP'en

i)

at foreslå den administrerende direktør ændringer af budgettildelingen inden for sin ITD eller IADP.

6.

Hvert styringsudvalg vedtager sin forretningsorden på grundlag af en fælles skabelon for alle styringsudvalg.

Artikel 12

Teknologisk evalueringsværktøj og andre tværgående aktiviteter

1.

For hele forløbet af fællesforetagendet Clean Sky 2 oprettes et uafhængigt teknologisk evalueringsværktøj som en tværgående aktivitet.

Det teknologiske evalueringsværktøj har til opgave at:

a)

overvåge og vurdere den miljømæssige og samfundsmæssige indvirkning fra de teknologiske resultater, der fremkommer ved de enkelte ITD'er og IADP'er i alle Clean Sky's aktiviteter, og mere specifikt at sætte tal på den forventede nedbringelse af de samlede støjemissioner og udledninger af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra luftfartsektoren i fremtidige scenarier sammenlignet med basisscenarier

b)

yde feedback til ITD'erne og IADP'erne for at gøre det muligt at optimere deres effektivitet i forhold til deres respektive mål og målsætninger

c)

yde input gennem den administrerende direktør til bestyrelsen om den miljømæssige og samfundsmæssige indvirkning fra alle Clean Sky's aktiviteter for at gøre det muligt for bestyrelsen at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at optimere fordelene ved alle Clean Sky's programmer i forhold til de respektive programmers overordnede mål og målsætninger

d)

med jævne mellemrum fremskaffe oplysninger gennem medlemmerne, den administrerende direktør og andre af fællesforetagendets organer om indvirkningen fra ITD'ernes og IADP'ernes teknologiske resultater.

2.

Det teknologiske evalueringsværktøjs styrende organ ledes af den administrerende direktør. Dets sammensætning og forretningsorden vedtages af bestyrelsen på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør.

3.

For hver tværgående aktivitet på områderne miljøvenligt design og små luftfartøjer nedsættes et koordinationsudvalg, som er ansvarligt for at koordinere aktiviteterne i samarbejde med ITD'er og IADP'er. Koordinationsudvalget ledes af den/de respektive leder/ledere. Dets sammensætning og forretningsorden vedtages af bestyrelsen på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør.

Artikel 13

Det videnskabelige udvalg

1.

Det videnskabelige udvalg skal bestå af højst 12 medlemmer. Det vælger en formand blandt sine medlemmer.

2.

Medlemmerne af det videnskabelige udvalg skal udgøre et afbalanceret udsnit af globalt anerkendte eksperter fra den akademiske verden, industri og tilsynsmyndigheder. Det videnskabelige udvalgs medlemmer skal under ét besidde den videnskabelige kompetence og ekspertise inden for hele det tekniske område, der er nødvendig for at afgive strategiske anbefalinger til fællesforetagendet Clean Sky 2 på et videnskabeligt grundlag.

3.

Bestyrelsen fastlægger kriterierne og udvælgelsesprocesserne for sammensætningen af det videnskabelige udvalg og udpeger medlemmerne. Bestyrelsen skal tage hensyn til de mulige kandidater, som gruppen af repræsentanter for staterne foreslår.

4.

Det videnskabelige udvalg skal udføre følgende opgaver:

a)

rådgive om de videnskabelige prioriteter, der skal behandles i arbejdsplanerne

b)

rådgive om de videnskabelige resultater, der beskrives i den årlige aktivitetsrapport.

5.

Det videnskabelige udvalg mødes mindst to gange om året. Formanden indkalder til møderne.

6.

Det videnskabelige udvalg kan med formandens samtykke invitere andre personer til at deltage på dets møder.

7.

Det videnskabelige udvalg vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Gruppen af repræsentanter for staterne

1.

Gruppen af repræsentanter for staterne består af en repræsentant for hver medlemsstat og for hvert af de lande, der er associeret med Horisont 2020. Den vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

2.

Gruppen af repræsentanter for staterne mødes mindst to gange om året. Formanden indkalder til møderne. Den administrerende direktør og formanden for bestyrelsen eller deres repræsentanter deltager i møderne.

Formanden for gruppen af repræsentanter for staterne kan invitere andre personer til at deltage på møderne som observatører, navnlig repræsentanter for regionale myndigheder i Unionen og repræsentanter for SMV-sammenslutninger.

3.

Gruppen af repræsentanter for staterne skal høres og navnlig gennemgå oplysninger og fremsætte udtalelser om følgende:

a)

de fremskridt, der gøres i programmet of fællesforetagendet Clean Sky 2 og i retning af opnåelse af dets mål

b)

opdateringer af den strategiske retning

c)

forbindelser til Horisont 2020

d)

arbejdsplaner

e)

inddragelse af SMV'er.

4.

Gruppen af repræsentanter for staterne giver desuden fællesforetagendet Clean Sky 2 oplysninger om følgende emner og fungerer som grænseflade med foretagendet i forhold til disse:

a)

status for relevante nationale eller regionale programmer for forskning og innovation og udpegelse af mulige samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til udbredelse af luftfartsteknologier

b)

særlige foranstaltninger truffet på nationalt eller regionalt plan med hensyn til formidlingsarrangementer, relevante tekniske workshopper og kommunikationsaktiviteter.

5.

Gruppen af repræsentanter for staterne kan på eget initiativ fremsætte henstillinger eller forslag til bestyrelsen om spørgsmål af teknisk, ledelsesmæssig og finansiel karakter og om årsplanerne, især når disse påvirker nationale eller regionale interesser.

Bestyrelsen underretter uden unødigt ophold gruppen af repræsentanter for staterne om opfølgningen på sådanne henstillinger eller forslag, eller begrundelsen, hvis de ikke er blevet fulgt op.

6.

Gruppen af repræsentanter for staterne modtager regelmæssigt oplysninger, bl.a. om deltagelsen i aktioner, som støttes af fællesforetagendet Clean Sky 2, om resultatet af hver indkaldelse og projektgennemførelse, om synergier med andre relevante EU-programmer og om gennemførelse af fællesforetagendet Clean Sky 2.

7.

Gruppen af repræsentanter for staterne vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Finansieringskilder

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 finansieres i fællesskab af Unionen og de private medlemmer og disses associerede medlemmer i form af finansielle bidrag, der betales i rater, og bidrag bestående af omkostninger, som de påføres i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, som ikke refunderes af fællesforetagendet Clean Sky 2.

2.

De administrative omkostninger ved fællesforetagendet Clean Sky 2 må ikke overstige 78 000 000 EUR og dækkes gennem finansielle bidrag, som fordeles ligeligt mellem Unionen og de private medlemmer af fællesforetagendet Clean Sky 2 på årsbasis. Hvis en del af bidraget til de administrative omkostninger ikke anvendes, kan den stilles til rådighed til dækning af fællesforetagendet Clean Sky 2's driftsomkostninger.

3.

Fællesforetagendet Clean Sky 2's driftsomkostninger dækkes gennem:

a)

et finansielt bidrag fra Unionen

b)

bidrag i naturalier fra lederne og de centrale partnere og deres associerede enheder bestående af de omkostninger, som de påføres ved gennemførelsen af indirekte aktioner, med fradrag af bidraget fra fællesforetagendet Clean Sky 2 og alle andre EU-bidrag til disse omkostninger.

4.

De ressourcer, som fællesforetagendet Clean Sky 2 anfører i sit budget, består af følgende bidrag:

a)

medlemmernes finansielle bidrag til de administrative omkostninger

b)

EU's finansielle bidrag til driftsomkostningerne

c)

fællesforetagendet Clean Sky 2's eventuelle indtægter

d)

eventuelle andre finansielle bidrag, ressourcer og indtægter.

Eventuelle renter af de bidrag, der betales til fællesforetagendet Clean Sky 2 af dets medlemmer, anses for fællesforetagendets indtægter.

5.

Alle fællesforetagendet Clean Sky 2's ressourcer og aktiviteter skal benyttes til at opfylde målene i denne forordnings artikel 2.

6.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 ejer alle de aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde sine målsætninger.

7.

Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet Clean Sky 2 foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendet Clean Sky 2's medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 16

Bevilling af Unionens bidrag

1.

Unionens bidrag til driftsomkostninger bevilges som følger:

a)

op til 40 % af EU's samlede støtte bevilges til lederne og deres deltagende affilierede virksomheder

b)

op til 30 % af EU's samlede støtte bevilges til de centrale partnere og deres deltagende affilierede virksomheder

c)

mindst 30 % af EU's samlede støtte bevilges ved konkurrenceprægede indkaldelser af forslag og indkaldelser af bud. Der lægges særlig vægt på at sikre, at SMV’er deltager i passende omfang.

2.

Støtten efter stk. 1 bevilges på baggrund af en vurdering af forslagene foretaget af uafhængige eksperter.

3.

En vejledende fordeling af EU's bidrag til ITD'erne, IADP'erne og de tværgående aktiviteter findes i bilag III til denne forordning.

Artikel 17

Finansielle forpligtelser

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2's finansielle forpligtelser må ikke overstige værdien af de finansielle midler, som det har til sin rådighed, eller som medlemmerne har afsat til dets budget.

2.

Budgetforpligtelserne kan opdeles i årsrater. Hvert år bevilger Kommissionen og fællesforetagendet Clean Sky 2 årsraterne under hensyntagen til fremskridtene i de aktioner, som modtager økonomisk støtte, de anslåede behov og det budget, der er til rådighed.

De berørte modtagere af EU-midler underrettes om den vejledende tidsplan for bevilling af de enkelte årsrater.

Artikel 18

Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 19

Operationel og finansiel planlægning

1.

Den administrerende direktør forelægger med henblik på vedtagelse bestyrelsen et udkast til en flerårig eller årlig arbejdsplan, som skal omfatte en detaljeret plan for forsknings- og innovationsaktiviteterne, de administrative aktiviteter og de tilhørende udgiftsoverslag. Udkastet til arbejdsplanen skal også omfatte den anslåede værdi af de bidrag, der skal ydes i henhold til vedtægternes artikel 15, stk. 3, litra b).

2.

Den årlige arbejdsplan for et bestemt år vedtages ved udgangen af det foregående år. Arbejdsplanen gøres offentligt tilgængelig.

3.

Den administrerende direktør udarbejder udkastet til det årlige budget for det følgende år og forelægger bestyrelsen det med henblik på vedtagelse.

4.

Det årlige budget for et bestemt år vedtages af bestyrelsen ved udgangen af det foregående år.

5.

Det årlige budget tilpasses for at tage hensyn til størrelsen af Unionens finansielle bidrag, der fastsættes i Unionens budget.

Artikel 20

Operationel og finansiel rapportering

1.

Den administrerende direktør rapporterer hvert år til bestyrelsen om varetagelsen af den administrerende direktørs opgaver i overensstemmelse med fællesforetagendet Clean Sky 2's finansielle bestemmelser.

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør med henblik på godkendelse bestyrelsen en årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, som fællesforetagendet Clean Sky 2 har gjort i det foregående kalenderår, navnlig med hensyn til den årlige arbejdsplan for det pågældende år. Den årlige aktivitetsrapport skal bl.a. omfatte oplysninger om følgende:

a)

forsknings- og innovationsaktioner samt andre aktioner, der er gennemført, og de tilhørende udgifter

b)

de indsendte forslag til aktioner fordelt på deltagertype, herunder SMV'er, og efter land

c)

de aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte, udspecificeret på deltagertype, herunder SMV'er, og efter land og med angivelse af fællesforetagendet Clean Sky 2's bidrag til de enkelte deltagere og aktioner.

2.

Når den årlige aktivitetsrapport er godkendt af bestyrelsen, gøres den offentligt tilgængelig.

3.

Fællesforetagendet Clean Sky 2's regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender fællesforetagendet Clean Sky 2 en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om fællesforetagendet Clean Sky 2's foreløbige årsregnskab i medfør af artikel 148 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 opstiller fællesforetagendet Clean Sky 2's regnskabsfører fællesforetagendet Clean Sky 2's endelige årsregnskab, og den administrerende direktør sender det til bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

Bestyrelsen afgiver en udtalelse om fællesforetagendets Clean Sky 2's endelige årsregnskab.

Den administrerende direktør sender senest den 1. juli i det følgende regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende regnskabsår.

Den administrerende direktør fremsender senest den 30. september et svar til Revisionsretten på de bemærkninger, som denne har fremsat i forbindelse med sin årsberetning. Den administrerende direktør forelægger endvidere bestyrelsen dette svar.

Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 165, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 21

Intern revision

Kommissionens interne revisor har samme beføjelser over for fællesforetagendet Clean Sky 2 som over for Kommissionen.

Artikel 22

Medlemmernes ansvar og forsikring

1.

Medlemmernes økonomiske ansvar for fællesforetagendet Clean Sky 2's gæld er begrænset til de bidrag, de allerede har ydet til de administrative omkostninger.

2.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 tegner en passende forsikring.

Artikel 23

Interessekonflikt

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 og dets organer og personale skal undgå enhver interessekonflikt ved gennemførelsen af deres aktiviteter.

2.

Bestyrelsen vedtager bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til fællesforetagendet Clean Sky 2's medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen.

Artikel 24

Afvikling

1.

Fællesforetagendet Clean Sky 2 afvikles ved udgangen af den periode, der er fastsat i denne forordnings artikel 1.

2.

Udover stk. 1 indledes afviklingsproceduren automatisk, hvis Unionen eller alle private medlemmer opsiger deres medlemskab af fællesforetagendet Clean Sky 2.

3.

Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet Clean Sky 2 udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

4.

Under afviklingen af fællesforetagendet Clean Sky 2 skal dets aktiver bruges til at dække dets forpligtelser og udgifterne til afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet Clean Sky 2. Et eventuelt overskud, der tilfalder EU, tilbageføres til EU's budget.

5.

Der fastlægges en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle aftaler og beslutninger, som fællesforetagendet Clean Sky 2 har indgået og truffet, og af kontrakter om indkøb af en varighed, der overstiger fællesforetagendet Clean Sky 2's varighed.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1).


BILAG II

PRIVATE MEDLEMMER AF FÆLLESFORETAGENDET CLEAN SKY 2

1.   LEDERE:

1.

AgustaWestland SpA og AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce Plc.

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   ASSOCIEREDE MEDLEMMER

Liste over associerede medlemmer i fællesforetagendet Clean Sky i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, som også bliver medlemmer af fællesforetagendet Clean Sky 2 i henhold til nærværende forordning, indtil deres aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, er gennemført (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli »Federico II« Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL - Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Denne liste er baseret på bilag II til forordning (EF) nr. 71/2008 og ajourført på grundlag af de nuværende aftaler om støtte, som fællesforetagendet Clean Sky har underskrevet.

(2)  Tidligere Stork Aerospace.

(3)  Tidligere Volvo Aero Norge AS.

(4)  Tidligere Volvo Aero Corporation.

(5)  Tidligere UMECO Structural Materials (DERBY) Limited. Tidligere Advanced Composites Group (ACG).


BILAG III

VEJLEDENDE BEVILLING AF EU-BIDRAG TIL ITD'ER/IADP'ER/TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

 

100 %

IADP'er

Store passagerfly

32 %

Regionalfly

6 %

Rotorfly

12 %

ITD'er

Skrog

19 %

Motorer

17 %

Systemer

14 %

Tværgående aktiviteter

Teknologisk evalueringsværktøj

1 % af ovenstående IADP/ITD-værdier

Miljøvenligt design

2 % af ovenstående IADP/ITD-værdier

Små luftfartøjer

4 % af ovenstående IADP/ITD-værdier


Top