EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0554

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 554/2014/EU af 15. maj 2014 om Unionens deltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammet »Et aktivt liv længst muligt i eget hjem« (Active and Assisted Living), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater

OJ L 169, 7.6.2014, p. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/554(2)/oj

7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 554/2014/EU

af 15. maj 2014

om Unionens deltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammet »Et aktivt liv længst muligt i eget hjem« (Active and Assisted Living), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 185 og artikel 188, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sin meddelelse af 3. marts 2010 med titlen »Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«) fremhævede Kommissionen behovet for at skabe gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen. Både Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt denne strategi.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (3) oprettede Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Horisont 2020 har til formål at opnå en større påvirkning for så vidt angår forskning og innovation ved at bidrage til styrkelsen af offentlig-offentlige partnerskaber, herunder gennem Unionens deltagelse i programmer, der iværksættes af flere medlemsstater, i overensstemmelse med artikel 185 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)

Offentlig-offentlige partnerskaber bør sigte mod at udvikle tættere samspil, øge koordineringen og undgå unødig overlapning med EU-forskningsprogrammer og internationale, nationale og regionale forskningsprogrammer og bør fuldt ud overholde de generelle principper i Horisont 2020, navnlig dem, der vedrører åbenhed og gennemsigtighed. Endvidere bør der sikres fri adgang til videnskabelige publikationer.

(4)

I Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 742/2008/EF (4), er det fastsat, at Fællesskabet yder et finansielt bidrag til det fælles forsknings- og udviklingsprogram med sigtet »Længst muligt i eget hjem« (Ambient Assisted Living) (»det fælles AAL-program«) svarende til medlemsstaternes bidrag, dog højst 150 000 000 EUR, i varigheden af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (5).

(5)

I december 2012 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den foreløbige evaluering af det fælles AAL-program. Denne evaluering blev foretaget af et ekspertpanel. Ekspertpanelets overordnede vurdering var, at det fælles AAL-program har opnået gode fremskridt i retning af målene og bemærkelsesværdige resultater, og at det bør videreføres efter den nuværende finansieringsperiode. Ekspertpanelet gjorde imidlertid opmærksom på nogle få mangler, navnlig behovet for en større brugerinddragelse i projekter så tidligt som muligt og yderligere forbedringer af de forvaltningsmæssige resultater med hensyn til kontraktens gyldighedsperiode og betalingstidspunkt.

(6)

Den foreløbige evaluering i 2010 og høringsprocessen i 2012 fremhævede mangfoldigheden af finansielle instrumenter, regler for støtteberettigelse og godtgørelsessystemer. Deltagerlandene kunne gennem Ambient Assisted Living's generalforsamling overveje dette og fremme udvekslingen af god praksis.

(7)

I sin meddelelse af 12. oktober 2006 med titlen: »Den demografiske udvikling i Europa — En udfordring, men også en chance« understregede Kommissionen, at demografisk aldring er en af de største udfordringer, som alle medlemsstaterne står over for, og at øget brug af nye teknologier kan bidrage til at kontrollere udgifterne og forbedre de ældres trivsel og aktive deltagelse i samfundet, samtidig med at den europæiske økonomis konkurrenceevne forbedres.

(8)

Under Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativ »Innovation i EU« pegede Kommissionen på befolkningens aldring som en af de samfundsmæssige udfordringer, hvor gennembrud inden for innovation kan spille en vigtig rolle og styrke vores konkurrenceevne, gøre det muligt for europæiske virksomheder at være teknologiførende, vokse og påtage sig globalt lederskab på nye vækstmarkeder, forbedre de offentlige tjenesters effektivitet og kvalitet og dermed bidrage til skabelse af en lang række nye kvalitetsarbejdspladser.

(9)

Omkring 20 mio. mennesker i hele Unionen har et »job i hvid kittel« inden for sundhedssektoren og socialsektoren, og det antal skønnes at stige i de kommende år på grund af den aldrende befolkning. Uddannelse og livslang læring i denne følsomme sektor bør være en topprioritet. Behovet for job i hvid kittel og for investeringer i moderne færdigheder, f.eks. anvendelse af informationsteknologi, bør derfor vurderes nøjere.

(10)

I sin meddelelse af 19.maj 2010 med titlen: »En digital dagsorden for Europa« foreslog Kommissionen at styrke det fælles AAL-program for at medvirke til at imødegå udfordringerne i forbindelse med den aldrende befolkning.

(11)

I sin meddelelse af 29. februar 2012 med titlen: »Opfølgning af den strategiske gennemførelsesplan, som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har udarbejdet«, foreslog Kommissionen, at den vil tage hensyn til de relevante prioriteringer i den strategiske gennemførelsesplan for fremtidige arbejdsprogrammer og instrumenter for forskning og innovation inden for Horisont 2020. Kommissionen foreslog også, at der tages hensyn til de bidrag, som det fælles AAL-program kan yde til det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring.

(12)

Det forventes, at innovative løsninger baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kommer til at spille en vigtig rolle som led i det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring, som er oprettet under initiativet Innovation i EU, med hensyn til at opfylde målene om at opnå to yderligere sunde leveår senest i 2020 og forbedre borgernes livskvalitet og plejesystemernes effektivitet i Unionen. I den strategiske gennemførelsesplan er der fastlagt prioriteter for at fremskynde og øge innovation inden for aktiv og sund aldring i hele Unionen på tre områder: forebyggelse og sundhedsfremme, behandling og helbredelse og en uafhængig tilværelse og social inklusion.

(13)

Da IKT-systemer håndterer store mængder personoplysninger og -profiler og er baseret på kommunikation i realtid, så der er stor risiko for brud på datasikkerheden, bør der tages hensyn til databeskyttelsesaspekter. Desuden bør retten til privatlivets fred respekteres.

(14)

Forsknings- og udviklingsprogrammet »Et aktivt liv længst muligt i eget hjem« (Active and Assisted Living) (»AAL-programmet«) bør baseres på resultaterne af det tidligere program og afhjælpe dets mangler ved at fremme en tilstrækkelig brugerinddragelse i projekterne, helt fra den indledende fase, med henblik på at sikre, at de udviklede løsninger er acceptable og imødekommer specifikke brugerbehov, og ved at sikre en bedre gennemførelse af AAL-programmet.

(15)

Gennemførelsen af AAL-programmet bør tage hensyn til en bred definition af innovation, herunder organisatoriske, erhvervsmæssige, teknologiske, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter. Det bør sikre en tværfaglig tilgang og integrere samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber i AAL-programmet.

(16)

AAL-programmets aktiviteter bør være i overensstemmelse med målene og forsknings- og innovationsprioriteterne i Horisont 2020 og med de generelle principper og betingelser i artikel 26 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

(17)

Der bør fastsættes et loft over Unionens finansielle deltagelse i AAL-programmet i Horisont 2020's varighed. Unionens finansielle deltagelse i AAL-programmet bør ikke overstige deltagerlandenes finansielle bidrag i løbet af Horisont 2020's varighed for at opnå en stor løftestangseffekt og sikre, at deltagerlandene bidrager aktivt til opfyldelsen af AAL-programmets mål.

(18)

For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 bør indkaldelser af forslag under AAL-programmet iværksættes senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes senest den 31. december 2021.

(19)

I overensstemmelse med målene i forordning (EU) nr. 1291/2013 bør alle medlemsstater og lande, der er associeret med Horisont 2020, have ret til på et hvilket som helst passende tidspunkt at deltage i AAL-programmet.

(20)

For at sikre, at et finansielt bidrag fra Unionen modsvares af deltagerlandene, bør Unionens finansielle bidrag være betinget af, at deltagerlandene indgår formelle forpligtelser inden iværksættelsen af AAL-programmet og opfyldelsen heraf. Deltagerlandenes bidrag til AAL-programmet bør omfatte administrationsomkostninger på nationalt plan til en effektiv drift af AAL-programmet.

(21)

Den fælles gennemførelse af AAL-programmet forudsætter en gennemførelsesstruktur. Deltagerlandene har fastlagt gennemførelsesstrukturen for AAL-programmet og oprettede i 2007 »Ambient Assisted Living« aisbl, en international nonprofitforening med status som juridisk person, som er oprettet under belgisk lovgivning, (»AALA«). Da den eksisterende forvaltningsstruktur for det fælles AAL-program ifølge rapporten om den foreløbige vurdering har vist sig at være effektiv og af god kvalitet, bør AALA anvendes som gennemførelsesstruktur og bør fungere som tildelings- og overvågningsorgan for AAL-programmet. AALA bør forvalte Unionens finansielle bidrag og sikre en effektiv gennemførelse af AAL-programmet.

(22)

For at nå målene i AAL-programmet bør AALA yde finansiel støtte, navnlig gennem tilskud til deltagere til aktioner, der udvælges af AALA. Disse aktioner bør udvælges på grundlag af indkaldelser af forslag under AALA's ansvar, og AALA bør bistås af uafhængige eksterne eksperter. Ranglisten bør være bindende, for så vidt angår udvælgelsen af forslag og tildelingen af midler fra Unionens finansielle bidrag og fra de nationale budgetter til projekter under AAL-programmet.

(23)

Unionens finansielle bidrag bør forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og bestemmelserne om indirekte forvaltning fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (6) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (7).

(24)

For at beskytte Unionens finansielle interesser bør Kommissionen med forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger have ret til at nedsætte, tilbageholde eller indstille Unionens finansielle bidrag, hvis gennemførelsen af AAL-programmet er utilstrækkelig, mangelfuld eller forsinket, eller hvis deltagerlandene ikke bidrager, yder et mangelfuldt bidrag eller bidrager for sent til finansieringen af AAL-programmet. Disse rettigheder bør fastsættes i den delegeringsaftale, der skal indgås mellem Unionen og AALA.

(25)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssig dokumentation og rapportering bør undgås. Når der foretages revisioner, bør der om nødvendigt tages hensyn til de nationale programmers særpræg.

(26)

Deltagelse i indirekte aktioner, der finansieres under AAL-programmet, skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (8). På grund af de særlige driftsmæssige behov i forbindelse med AAL-programmet er det imidlertid nødvendigt at fastlægge bestemmelser om undtagelser fra denne forordning i overensstemmelse med forordningens artikel 1, stk. 3.

(27)

Forslagsindkaldelser fra AALA bør også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen.

(28)

Sådanne særlige undtagelser fra forordning (EU) nr. 1290/2013 er nødvendige, da AAL-programmet skal være et markedsorienteret forsknings- og innovationsprogram, hvor mange forskellige nationale finansieringsstrømme forenes (f.eks. programmer til finansiering af forskningsinnovation, sundhed og erhvervsliv). Disse nationale programmer har i sagens natur forskellige regler for deltagelse, og det kan ikke forventes, at de tilpasses reglerne i forordning (EU) nr. 1290/2013 fuldt ud. AAL-programmet er derudover navnlig rettet mod små og mellemstore virksomheder og brugerorganisationer, der ikke normalt deltager i Unionens forsknings- og innovationsaktiviteter. For at fremme disse virksomheders og organisationers deltagelse ydes Unionens finansielle bidrag i overensstemmelse med de velkendte regler i deres nationale finansieringsprogrammer, og det gennemføres i form af et enkelt tilskud, hvor Unionens finansiering kombineres med den tilsvarende nationale finansiering.

(29)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, påvisning og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og i givet fald administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(30)

Kommissionen bør med bistand fra uafhængige eksperter foretage en foreløbig evaluering til vurdering af navnlig AAL-programmets kvalitet og effektivitet og fremskridtene hen imod opfyldelsen af de fastsatte mål, og en endelig evaluering og udarbejde en rapport om disse evalueringer.

(31)

Evalueringen bør være baseret på præcise og ajourførte oplysninger. AALA og deltagerlandene bør derfor på Kommissionens anmodning fremsende alle de oplysninger, som Kommissionen skal inkludere i rapporterne om evalueringen af AAL-programmet.

(32)

De aktioner, der er fastlagt i AAL-programmet, bør bidrage til at styrke de europæiske sundheds- og plejesystemer, eftersom de er afgørende for at bevare den sociale velfærd og mindske velfærdskløften mellem regioner og befolkningsgrupper, som øges på bekymrende vis på grund af den nuværende økonomiske og sociale krise.

(33)

AAL-programmet bør effektivt fremme ligestilling mellem kønnene som fastsat i Horisont 2020. AAL-programmet bør fremme ligestilling og kønsaspektet i forsknings- og innovationsindholdet. Der bør lægges særlig vægt på ligestilling mellem kønnene, med forbehold af situationen på området, evalueringspaneler og organer såsom rådgivnings- og ekspertgrupper. Kønsaspektet bør integreres på passende vis i forsknings- og innovationsindholdet i strategier, programmer og projekter og videreføres på alle stadier i forskningscyklussen.

(34)

AAL-programmet bør være i overensstemmelse med de etiske principper, der er fastsat i Horisont 2020. Der bør lægges særlig vægt på proportionalitetsprincippet, retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-forskelsbehandling og behovet for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(35)

Deltagerlandene har besluttet at videreføre AAL-programmet, og målene for denne afgørelse, nemlig at støtte og supplere Unionens politikker inden for aktiv og sund aldring direkte, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Deltagelse i AAL-programmet

1.   Unionen deltager i forsknings- og udviklingsprogrammet »Et aktivt liv længst muligt i eget hjem« (Active and Assisted Living) (»AAL-programmet«), der iværksættes i fællesskab af Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Ungarn og Østrig (»deltagerlandene«) i overensstemmelse med betingelserne i denne afgørelse.

2.   Enhver medlemsstat udover dem, der er anført i stk. 1, og ethvert andet land, der er associeret med Horisont 2020, kan til enhver tid anmode om at deltage i AAL-programmet, forudsat at det pågældende land opfylder betingelsen i nærværende afgørelses artikel 3, stk. 1, litra c). Hvis det pågældende land opfylder betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), anses det for et deltagerland i forbindelse med denne afgørelse.

Artikel 2

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag til AAL-programmet til dækning af administrations- og driftsomkostninger udgør op til 175 000 000 EUR. Unionens finansielle bidrag betales over de bevillinger på Unionens almindelige budget, der er afsat til de relevante dele af særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020, som er oprettet ved Rådets afgørelse nr. 2013/743/EU (9) i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.   Unionens årlige finansielle bidrag til AAL-programmet må ikke overstige deltagerlandenes årlige finansielle bidrag til AAL-programmet.

3.   Et beløb på højst 6 % af Unionens finansielle bidrag, som omhandlet i stk. 1, kan anvendes til dækning af AAL-programmets administrationsomkostninger

Artikel 3

Betingelser for Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag er betinget af følgende:

a)

at deltagerlandene påviser, at AAL-programmet er oprettet i overensstemmelse med bilag I og II

b)

at deltagerlandene eller organisationer udpeget af deltagerlandene udpeger »AALA«, som den struktur, der er ansvarlig for at gennemføre AAL-programmet og for at tildele og overvåge Unionens finansielle bidrag

c)

at hvert deltagerland forpligter sig til at bidrage til finansieringen af AAL-programmet

d)

at AALA påviser, at den har kapacitet til at gennemføre AAL-programmet, herunder at tildele og overvåge Unionens finansielle bidrag i henhold til indirekte forvaltning af Unionens budget i overensstemmelse med artikel 58, 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og

e)

at der udarbejdes en forvaltningsmodel for AAL-programmet i overensstemmelse med bilag III.

2.   Under gennemførelsen af AAL-programmet er Unionens finansielle bidrag ligeledes betinget af følgende:

a)

at AALA gennemfører målene for AAL-programmet i bilag I og aktiviteterne i bilag II til denne afgørelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013 med forbehold af artikel 5 i denne afgørelse

b)

at der opretholdes en egnet og effektiv forvaltningsmodel i overensstemmelse med bilag III

c)

at AALA opfylder rapporteringskravene i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og

d)

at de enkelte deltagerlande opfylder forpligtelserne i stk. 1, litra c), og de årlige forpligtelser til at bidrage til finansieringen af AAL-programmet.

Artikel 4

Bidrag fra deltagerlandene

Bidragene fra deltagerlandene udgøres af følgende:

a)

finansielle bidrag til de indirekte aktioner, der støttes under AAL-programmet i overensstemmelse med bilag II

b)

naturalydelser svarende til de nationale forvaltningers administrationsomkostninger til en effektiv gennemførelse af AAL-programmet i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 5

Regler for deltagelse og formidling

1.   Med henblik på forordning (EU) nr. 1290/2013 betragtes AALA som et finansieringsorgan, og det yder finansiel støtte til indirekte aktioner i overensstemmelse med bilag II til denne afgørelse.

2.   Uanset artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1290/2013 kontrolleres ansøgernes økonomiske formåen af det udpegede nationale programforvaltningskontor i overensstemmelse med reglerne for deltagelse i de udpegede nationale programmer.

3.   Uanset artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013 undertegnes tilskudsaftalerne med deltagerne af det udpegede nationale programforvaltningskontor.

4.   Uanset artikel 23, stk. 1 og 5-7, og artikel 25-35 i forordning (EU) nr. 1290/2013 finder finansieringsreglerne i de udpegede nationale programmer anvendelse på de tilskud, der forvaltes af det udpegede nationale programforvaltningskontor.

5.   Uanset artikel 41-49 i forordning (EU) nr. 1290/2013 finder reglerne for de udpegede nationale programmer vedrørende resultater, adgangsret til baggrundsviden og resultater anvendelse, uden at dette berører princippet om fri adgang til videnskabelige publikationer, der er fastsat i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 6

Gennemførelse af AAL-programmet

AAL-programmet gennemføres på grundlag af en strategi, der føres ud i livet via årlige arbejdsplaner i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 7

Aftaler mellem Unionen og AALA

1.   Med forbehold af AALA's positive forudgående vurdering i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 indgår Kommissionen på Unionens vegne en delegeringsaftale og aftaler om en årlig overførsel af midler med AALA.

2.   Delegeringsaftalen i stk. 1 indgås i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og med artikel 40 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. I aftalen fastlægges desuden følgende:

a)

kravene vedrørende AALA's bidrag til de relevante indikatorer blandt resultatindikatorerne i bilag II til afgørelse nr. 2013/743/EU

b)

kravene vedrørende AALA's bidrag til den overvågning, der er omhandlet i bilag III til afgørelse nr. 2013/743/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer, der er nødvendige for at overvåge AALA's funktion i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2

d)

foranstaltningerne vedrørende tilvejebringelse af de data og oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine formidlings- og rapporteringsforpligtelser

e)

bestemmelser vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra AALA, navnlig på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen.

Artikel 8

Indstilling, nedsættelse eller tilbageholdelse af Unionens finansielle bidrag

1.   Hvis AAL-programmet ikke gennemføres i overensstemmelse med betingelserne i artikel 3, kan Kommissionen indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag i overensstemmelse med den faktiske gennemførelse af AAL-programmet.

2.   Hvis deltagerlandene ikke bidrager, yder et mangelfuldt bidrag eller bidrager for sent til finansieringen af AAL-programmet, kan Kommissionen indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag, idet den tager hensyn til det finansieringsbeløb, som deltagerlandene har afsat til gennemførelsen af AAL-programmet.

Artikel 9

Efterfølgende revisioner

1.   De udpegede nationale programforvaltningskontorer udfører efterfølgende revisioner af udgifterne til indirekte aktioner i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   Kommissionen kan beslutte selv at udføre de i stk. 1 omhandlede revisioner. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen beslutning i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1290/2013 og forordning (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 10

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, som finansieres i henhold til denne afgørelse, bliver Unionens finansielle interesser beskyttet ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og finansielle sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (11) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse en tilskudsaftale, en afgørelse om tilskud eller en kontrakt, der finansieres i henhold til denne afgørelse.

3.   Kontrakter, tilskudsaftaler og afgørelser om tilskud som følge af gennemførelsen af denne aftale skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Kommissionen, AALA, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at udføre revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

4.   AALA giver Kommissionens personale og andre personer med tilladelse fra Kommissionen samt Revisionsretten adgang til sine steder og lokaler og til alle oplysninger, herunder i elektronisk form, som er nødvendige for at udføre de i stk. 3 omhandlede revisioner.

5.   I forbindelse med gennemførelsen af AAL-programmet træffer deltagerlandene de lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige, administrative og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, især for at sikre fuldstændig inddrivelse af alle Unionens fordringer i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012.

Artikel 11

Meddelelse af oplysninger

1.   På Kommissionens anmodning sender AALA Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af de i artikel 12 omhandlede rapporter.

2.   Deltagerlandene sender via AALA eventuelle yderligere relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet eller Rådet har anmodet om vedrørende den finansielle forvaltning af AAL-programmet.

3.   Kommissionen meddeler oplysningerne i denne artikels stk. 2 i de i artikel 12 omhandlede rapporter.

Artikel 12

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af AAL-programmet. Kommissionen udarbejder en rapport om denne evaluering, som indeholder konklusionerne på Kommissionens evaluering og dens bemærkninger. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet rapporten senest den 31. december 2017. Der bør ved den foreløbige evaluering af Horisont 2020 tages hensyn til resultaterne af den foreløbige evaluering af AAL-programmet.

2.   Ved afslutningen af Unionens deltagelse i AAL-programmet, dog senest den 31. december 2022, foretager Kommissionen en endelig evaluering af AAL-programmet. Kommissionen udarbejder en evalueringsrapport, der skal omfatte resultaterne af evalueringen. Kommissionen fremsender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Udtalelse af 10.12.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.5.2014.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 742/2008/EF af 9. juli 2008 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi, og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 49).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(9)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(10)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).


BILAG I

AAL-PROGRAMMETS MÅL

1.

AAL-programmet har følgende mål:

1.1.

at fremme udviklingen og indførelsen af relevant, økonomisk overkommelige og integrerede innovative IKT-baserede løsninger med henblik på en aktiv og sund aldring i hjemmet, i lokalsamfundet eller på arbejdspladsen og derved forbedre ældres livskvalitet, selvstændighed, social inklusion, deltagelse i det sociale liv, kvalifikationer eller beskæftigelsesegnethed og bidrage til at øge effektiviteten inden for sundheds- og socialsektoren

1.2.

at støtte udviklingen af løsninger, der bidrager til uafhængighed og mindsker ældres følelse af social isolation, på en sådan måde, at IKT-komponenten ikke mindsker menneskelig kontakt, men supplerer den. IKT-baserede løsninger, der støttes under AAL-programmet, bør også bevidst integrere ikke- IKT-aspekter

1.3.

at fastholde og videreudvikle en kritisk masse af anvendt forskning, udvikling og innovation på EU-plan inden for IKT-baserede produkter og tjenesteydelser med henblik på en aktiv og sund aldring

1.4.

at udvikle omkostningseffektive, tilgængelige og, når det er relevant, energieffektive løsninger, herunder etablere relevante interoperabilitetsstandarder og fremme udpegningen og tilpasningen af fælles løsninger, som er forenelige med de forskellige sociale præferencer, socioøkonomiske faktorer (herunder energifattigdom, social inklusion), kønsaspekter og lovgivningsmæssige aspekter på nationalt eller regionalt plan, respektere ældres privatliv og værdighed, herunder beskyttelsen af og sikkerhed i tilknytning til personlige oplysninger ved at anvende topmoderne indbygget databeskyttelse (»privacy by design«), og, når det er relevant, støtte adgang til tjenesteydelser i landdistrikter og udkantsområder eller støtte andre grupper såsom handicappede. For at forbedre tilgængeligheden vil begrebet »design for alle« blive fremmet i udviklingen og gennemførelsen af løsninger.

2.

AAL-programmet skaber et gunstigt miljø for små og mellemstore virksomheders deltagelse.

3.

AAL-programmet har fokus på markedsorienteret anvendt forskning og innovation og supplerer de tilknyttede langsigtede forskningsaktiviteter og storstilede innovationsaktiviteter, som er planlagt under Horisont 2020, og andre europæiske og nationale initiativer såsom fælles programlægningsinitiativer og aktiviteter, der iværksættes inden for rammerne af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi samt dets relevante videns- og innovationsfællesskaber. Det bidrager ligeledes til gennemførelsen af det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring.


BILAG II

AKTIVITETER UNDER AAL-PROGRAMMET

I.   Indirekte aktioner

1.

Gennemførelsen af AAL-programmet vil navnlig støtte markedsorienterede forsknings- og innovationsprojekter inden for aktiv og sund aldring, der påviser, at det er muligt at udnytte projektresultaterne inden for en realistisk tidshorisont; finansieringen af disse indirekte aktioner under AAL-programmet har primært karakter af tilskud. Den kan også antage andre former f.eks. priser, prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger.

2.

Der kan endvidere ydes støtte til aktioner med henblik på formidling og fremme af programmet, især opsøgende aktiviteter til lande, der ikke i øjeblikket deltager i AAL-programmet, og til aktioner, der øger bevidstheden om den nuværende kapacitet, fremmer anvendelsen af innovative løsninger og skaber kontakt mellem organisationer på efterspørgsels- og udbudssiden og lette adgangen til finansiering og investorer

3.

Der kan ligeledes ydes støtte til aktioner, der sigter mod at forbedre kvaliteten af forslag, gennemførlighedsundersøgelser og workshopper. Det kan overvejes at samarbejde med regionerne i Unionen med henblik på at udvide gruppen af interessenter, der deltager i AAL-programmet.

4.

Aktionerne tilstræber at konsolidere og analysere forskellige metoder til inddragelse af slutbrugerne for at udvikle evidensbaserede retningslinjer for bedste praksis.

II.   Gennemførelse

1.

AAL-programmet gennemføres på grundlag af årlige arbejdsplaner, der identificerer former for finansiering og emner for indkaldelser af forslag. Arbejdsplanerne tager udgangspunkt i en offentliggjort strategi med fremhævelse af udfordringer og prioriteter, vedtaget af AALA.

2.

De årlige arbejdsplaner godkendes af Kommissionen som grundlag for det årlige finansielle bidrag fra Unionen.

3.

I forbindelse med gennemførelsen af AAL-programmet høres, herunder om strategien, relevante interessenter (bl.a. beslutningstagere fra offentlige myndigheder, brugerrepræsentanter, leverandører af tjenesteydelser og forsikringsvirksomheder i den private sektor samt erhvervslivet, herunder små og mellemstore virksomheder) om fastlæggelsen af prioriteterne for anvendt forskning og innovation.

4.

I forbindelse med gennemførelsen af AAL-programmet tages der højde for den demografiske udvikling og demografisk forskning for at finde løsninger, der afspejler den sociale og økonomiske situation i hele Unionen.

5.

I forbindelse med gennemførelsen af AAL-programmet tages der hensyn til Unionens industri-, klima- og energipolitik. AAL-programmet skal også fremme energieffektivitet og afspejle behovet for at bekæmpe energifattigdom.

6.

Der tages passende hensyn til aspekter vedrørende køn, etik, samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber samt aspekter i relation til privatlivets fred i overensstemmelse med Horisont 2020's principper og regler. Der tages også hensyn til relevant EU-lovgivning og national lovgivning samt til internationale retningslinjer, navnlig med hensyn til retten til privatlivets fred og databeskyttelse.

7.

I overensstemmelse med AAL-programmets markedsorienterede karakter og bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 sørger AALA for tilskudstidspunkt og betalingstidspunkt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013 og sikrer, at deltagerlandene overholder dem i forbindelse med gennemførelsen af AAL-programmet.

8.

De enkelte deltagerlande fremmer kraftigt, fra den tidligste fase af alle forsknings- og innovationsprojekter, deltagelsen af organisationer, der repræsenterer aktører på efterspørgselssiden, herunder slutbrugere.

9.

De enkelte deltagerlande samfinansierer deres nationale deltagere, hvis forslag er blevet udvalgt, gennem nationale kontorer, der desuden står for kanaliseringen af Unionens samfinansiering fra den specifikke struktur for gennemførelsen på grundlag af en fælles projektbeskrivelse, som er en del af en aftale, der skal indgås mellem de respektive nationale programforvaltningskontorer og deres nationale deltagere for hvert enkelt projekt.

10.

Efter udløbet af fristen for en indkaldelse af projektforslag foretager AALA en central kontrol af støtteberettigelsen i samarbejde med de udpegede nationale programforvaltningskontorer. Kontrollen udføres på grundlag af de fælles støtteberettigelseskriterier for AAL-programmet, der offentliggøres sammen med indkaldelsen af projektforslag.

11.

AALA kontrollerer med bistand fra de nationale programforvaltningskontorer, om de yderligere nationale støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i indkaldelserne af projektforslag, er opfyldt.

12.

De nationale støtteberettigelseskriterier vedrører udelukkende de enkelte ansøgeres retlige og finansielle status og ikke forslagets indhold og vedrører følgende aspekter:

12.1.

ansøgertype, herunder retlig status og formål

12.2.

ansvar og levedygtighed, herunder finansiel soliditet og opfyldelse af skattemæssige og sociale forpligtelser.

13.

Støtteberettigede projektforslag evalueres af AALA med bistand fra uafhængige eksperter på grundlag af gennemsigtige og fælles evalueringskriterier, som er offentliggjort i indkaldelsen af forslag, og der udarbejdes en liste over projekter, som er opdelt efter deres resultat. Projekterne udvælges i overensstemmelse med denne rækkefølge og under hensyn til de disponible midler. Denne udvælgelse er, når den er vedtaget af AALA's generalforsamling, bindende for deltagerlandene.

14.

Hvis en projektdeltager ikke opfylder et eller flere af de nationale støtteberettigelseskriterier, eller hvis det pågældende nationale bevillingsbudget er brugt, kan AALA's bestyrelse beslutte, at der skal foretages en supplerende central og uafhængig evaluering af det pågældende forslag med bistand fra uafhængige eksperter med henblik på at evaluere forslaget enten uden den pågældende deltagers deltagelse eller med en anden deltager foreslået af projektdeltagerne.

15.

Juridiske og finansielle spørgsmål vedrørende deltagere i projekter, som er udvalgt til finansiering, behandles af det udpegede nationale programforvaltningskontor. Nationale administrative regler og principper finder anvendelse.


BILAG III

FORVALTNING AF AAL-PROGRAMMET

AAL-programmet har følgende organisationsstruktur:

1.

AALA er den specifikke struktur for gennemførelsen oprettet af deltagerlandene.

2.

AALA er ansvarlig for alle aktiviteterne under AAL-programmet. AALA's opgaver omfatter kontrakt- og budgetforvaltning, udvikling af de årlige arbejdsplaner, tilrettelæggelse af indkaldelser af forslag samt evaluering og prioritering af de projekter, hvortil der ansøges om støtte.

3.

Derudover fører AALA tilsyn med og er ansvarlig for projektovervågningen og overfører de dermed forbundne udbetalinger af Unionens bidrag til de udpegede nationale programforvaltningskontorer. Den tilrettelægger også formidlingsaktiviteter.

4.

AALA er underlagt generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen er det beslutningstagende organ for AAL-programmet. Generalforsamlingen udpeger medlemmerne af bestyrelsen og overvåger AAL-programmets gennemførelse, herunder godkendelse af strategien og de årlige arbejdsplaner, tildeling af national støtte til projekter og behandling af nye ansøgninger om medlemskab. Den arbejder på grundlag af princippet om, at hvert land har en stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal bortset fra beslutninger vedrørende efterfølgelse, optagelse eller udelukkelse af medlemmer eller opløsning af AALA, som kan være omfattet af særlige afstemningskrav i AALA's vedtægter.

5.

Kommissionen har observatørstatus på AALA's generalforsamlings møder og godkender den årlige arbejdsplan. Kommissionen indbydes til alle AALA's møder og kan deltage i drøftelserne. Alle de relevante dokumenter, der udsendes i forbindelse med AALA's generalforsamling, fremsendes til Kommissionen.

6.

Bestyrelsen for AALA — som består af mindst en formand, en næstformand, en kasserer og en vicekasserer — vælges på AALA's generalforsamling og skal varetage specifikke forvaltningsopgaver som f.eks. budgetplanlægning, ansættelse af personale og indgåelse af aftaler. Den er AALA's retlige repræsentant og rapporterer til AALA's generalforsamling.

7.

Den centrale forvaltningsenhed, der er oprettet som en del af AALA, er ansvarlig for den centrale forvaltning af gennemførelsen af AAL-programmet i tæt samordning og samarbejde med de nationale programforvaltningskontorer, der bemyndiges af deltagerlandene til at varetage opgaver vedrørende projektforvaltning og administrative og retlige aspekter på vegne af de nationale projektdeltagere og til at yde bistand i forbindelse med evaluering af og forhandlinger om projektforslag. Den centrale forvaltningsenhed og de nationale programforvaltningskontorer samarbejder som en forvaltningsenhed og er underlagt AALA's kontrol.

8.

AALA opretter et rådgivende organ med repræsentanter for erhvervslivet, brugerne og andre relevante interessenter, idet der tilstræbes en ligevægt mellem generationer og køn. Det fremsætter anbefalinger til AALA om den overordnede programstrategi, prioriteter og emner, der skal tages i betragtning ved indkaldelserne af forslag, og om andre relevante aktioner under AAL-programmet.


Top