Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed EØS-relevant tekst

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/231


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. april 2014

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed

(EØS-relevant tekst)

(2014/283/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen og dens medlemsstater tilsluttede sig konsensus blandt de 193 parter i konventionen om den biologiske mangfoldighed (»CBD«) (2), som den 29. oktober 2010 vedtog Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om biologisk mangfoldighed (»Nagoyaprotokollen«).

(2)

Nagoyaprotokollen blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 6. maj 2011 (3) undertegnet af Unionen med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt. De fleste medlemsstater har undertegnet Nagoyaprotokollen.

(3)

Unionen har givet tilsagn om at sikre en hurtig gennemførelse og ratifikation af Nagoyaprotokollen.

(4)

I henhold til artikel 34 i CBD er enhver protokol til konventionen åben for ratifikation, accept eller godkendelse fra stater og regionale organisationer for økonomisk integration.

(5)

Unionen og dens medlemsstater bør i det omfang, det er muligt, bestræbe sig på at deponere deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter til Nagoyaprotokollen samtidigt.

(6)

Nagoyaprotokollen bør derfor godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed, godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til Nagoyaprotokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til i spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence, at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i Nagoyaprotokollens artikel 33 (4).

Samtidig deponerer denne eller disse personer den erklæring, der findes i bilaget til denne afgørelse, i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i konventionen om den biologiske mangfoldighed.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(4)  Datoen for Nagoyaprotokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariat for Rådet.


BILAG

Erklæring fra Den Europæiske Union i henhold til artikel 34, stk. 3, i konventionen om den biologiske mangfoldighed

»Den Europæiske Union erklærer, at den i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 191, har kompetence til at indgå internationale aftaler og opfylde de forpligtelser, de medfører, når de bidrager til bestræbelserne på at nå følgende mål:

bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

beskyttelse af menneskers sundhed

forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale eller globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer.

Desuden træffer Den Europæiske Union foranstaltninger på EU-plan for at oprette et europæisk forskningsrum og for at sikre et velfungerende indre marked.

Udøvelsen af Unionens beføjelser er i sagens natur underkastet stadig udvikling. Med henblik på at leve op til sine forpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 2, litra a), i Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed vil Unionen løbende ajourføre den liste over retsakter, der skal fremsendes til clearingcentret for adgang og deling af fordele.

Den Europæiske Union er ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser i medfør af denne protokol, der henhører under gældende EU-lovgivning.«


Top