Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0371

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2014 af 10. april 2014 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

OJ L 109, 12.4.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/371/oj

12.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/9


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 371/2014

af 10. april 2014

om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. april 2011 forordning (EU) nr. 359/2011.

(2)

På grundlag af en gennemgang af Rådets afgørelse 2011/235/FUSP (2) har Rådet besluttet, at de restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 13. april 2015.

(3)

Desuden bør oplysningerne vedrørende visse personer i bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 ajourføres i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/205/FUSP (3).

(4)

Bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 359/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2014.

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT L 100 af 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran (EUT L 100 af 14.4.2011, s. 51).

(3)  Rådets afgørelse 2014/205/FUSP af 10. april 2014 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran (se side 25 i denne EUT).


BILAG

Oplysningerne om personerne anført nedenfor erstatter oplysningerne om dem i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Leder af Teherans katastrofeberedskabsorganisation (TDMO). Tidligere leder af Teherans politi (indtil januar 2010)

Som øverstbefalende for de retshåndhævende styrker i Teheran og omegn er Azizollah Rajabzadeh den højest rangerende blandt de anklagede i sagen om overgreb i Kahrizakfængslet

 

2.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Fødested: Najafabad (Iran) — Fødselsdato: 1945

Medlem af Mæglernes Råd og også repræsentant for den øverste leder i Markaziprovinsen (»Centralprovinsen«). Tidligere (indtil september 2009) leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran (forhenværende efterretningsminister under præsident Khatami)

Som leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran gav han ordre til og førte tilsyn med skueprocesserne efter de første demonstrationer efter valget, hvor de anklagede blev nægtet deres rettigheder og advokatbistand. Han har også en del af ansvaret for overgrebene i Kahrizak

 

3.

MORTAZAVI Said

Fødested: Meybod, Yazd (Iran) — Fødselsdato: 1967

Tidligere leder af Irans smugleribekæmpelsestaskforce, tidligere offentlig anklager i Teheran (indtil august 2009)

Som offentlig anklager i Teheran udstedte han en stående ordre, der blev brugt til at fængsle hundreder af aktivister, journalister og studerende. Han blev suspenderet i august 2010, efter at det iranske retsvæsen havde undersøgt hans rolle i, at tre mænd, der var fængslet på hans ordre efter valget, var afgået ved døden

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Leder af organisationen »Organization for the Preservation of Morality«. Tidligere dommer, Teherans Appelret, afdeling 36

Han har stadfæstet langvarige fængselsstraffe og dødsdomme til demonstranter

 

5.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Guvernør i Ilamprovinsen. Indenrigsministeriets forhenværende politiske direktør

Han var som chef for Artikel 10-udvalget vedrørende Loven om Politiske Partiers og Gruppers Aktiviteter ansvarlig for at give tilladelse til demonstrationer og andre offentlige begivenheder og for at registrere politiske partier

I 2010 suspenderede han de aktiviteter, som to politiske reformpartier, der er knyttet til Mousavi — Islamic Iran Participation Front og Islamic Revolution Mujahedeen Organization — udfoldede

Han har siden 2009 konsekvent og konstant forbudt alle ikkestatslige forsamlinger og dermed nægtet den forfatningsmæssige ret til at protestere, hvilket har ført til mange anholdelser af fredelige demonstranter i modstrid med forsamlingsfriheden

I 2009 nægtede han også at give oppositionen tilladelse til at afholde en mindehøjtidelighed for de mennesker, der blev dræbt under protesterne i forbindelse med præsidentvalget

10.10.2011

6.

IRUZABADI, generalmajor, dr. Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI, generalmajor, dr. Seyed Hassan; FIROUZABADI, generalmajor, dr. Seyyed Hasan; FIROUZABADI, generalmajor, dr. Seyed Hassan)

Fødested: Mashad

Fødselsdato: 3.2.1951

Som stabschef for Irans væbnede styrker er han den øverste militære befalingsmand, der er ansvarlig for ledelsen af alle militære divisioner og politikker, herunder Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og politiet. Styrker under hans formelle kommandovej gennemførte en brutal undertrykkelse af fredelige demonstranter og massetilbageholdelser

Desuden medlem af det øverste nationale sikkerhedsråd (SNSC) og Mæglernes Råd

10.10.2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Siden 2011 parlamentsdeputeret for Yazdprovinsen. Tidligere øverstbefalende for de studerendes Basijstyrker

I denne egenskab var han aktivt inddraget i undertrykkelsen af protester i skoler og på universiteter og den udenretlige tilbageholdelse af aktivister og journalister

10.10.2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Direktør for Teherans fodboldklub »Persepolis«

Leder af Benzin- og Transportkommissionen i Teheran by. Teherans offentlige viceanklager for fængselsanliggender under aktionerne i 2009

Som Teherans offentlige viceanklager for fængselsanliggender var han direkte ansvarlig for mange af arrestordrerne mod uskyldige, fredelige demonstranter og aktivister. Mange rapporter fra menneskerettighedsforkæmpere viser, at stort set alle de anholdte på hans ordre sidder i enecelle uden adgang til deres advokat eller familie og uden tiltale, i forskellig varighed, ofte under forhold, som svarer til tvungen forsvinding. Ofte underrettes deres familier ikke om anholdelsen

10.10.2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Parlamentsdeputeret for Lorestanprovinsen. Medlem af Parlamentets Kommission for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Tidligere leder af Evinfængslet

Som chef for Evinfængslet i hele 2009 havde han ansvaret for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, der foregik i dette fængsel i hans embedsperiode, f.eks. prygl samt psykisk og seksuel mishandling. Ifølge konsekvente oplysninger fra forskellige kilder er tortur almindelig i Evinfængslet. I afdeling 209 holdes mange aktivister indespærret på grund af deres fredelige aktiviteter i opposition til den siddende regering

10.10.2011

10.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Vicegeneralguvernør (»Farmandar«) for Teheranprovinsen indtil september 2010, navnlig ansvarlig for politiets indgriben og dermed for undertrykkelsen af demonstrationer

Han modtog en pris i december 2010 for sin rolle i undertrykkelsen efter valget

10.10.2011

11.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Fødested: Shahr Kord-Isfahan

Fødselsdato: 1959

Tidligere generalguvernør for Teheranprovinsen og chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd, medlem af IRGC

I sin egenskab af guvernør og chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd havde han det overordnede ansvar for alle undertrykkelsesaktiviteterne, herunder indgrebene over for de politiske protester i juni 2009. Han er kendt for at være personligt inddraget i chikanen af oppositionslederne Karroubi og Moussavi

10.10.2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Fødested: Mashad (Iran)

Fødselsdato: 1952

Tidligere justitsminister (2009-2013), tidligere generalguvernør for Isfahan og direktør for statsfængselsorganisationen (indtil juni 2004)

Som justitsminister spillede han en hovedrolle i forbindelse med truslerne mod og chikanen af iranerne i udlandet ved at meddele, at der bliver oprettet en særret, som specifikt skal tage sig af de iranere, der bor i udlandet. Ved Teherans anklagers indsats vil to afdelinger i førsteinstans- og appelretterne og flere afdelinger i byretterne blive udpeget til at behandle spørgsmål vedrørende eksiliranere

10.10.2011

13.

HOSSEINI, dr. Mohammad (alias HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed og Sayyid)

Fødested: Rafsanjan, Kerman

Fødselsdato: 1961

Tidligere minister for kultur og islamisk vejledning (2009-2013)

Han var tidligere i IRGC og var medvirkende i undertrykkelsen af journalister

10.10.2011

14.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Fødested: Isfahan (Iran)

Fødselsdato: 1956

Tidligere efterretningsminister (2009-2013)

Under hans ledelse har Efterretningsministeriet fortsat praksissen med udbredte vilkårlige tilbageholdelser og forfølgelse af protesterende og systemkritikere. Efterretningsministeriet driver fortsat Evinfængslets afdeling 209, hvor mange aktivister holdes indespærret på grund af deres fredelige aktiviteter i opposition til den siddende regering. Forhørsledere fra Efterretningsministeriet har udsat fanger i afdeling 209 for prygl samt psykisk og seksuel mishandling. Som tidligere efterretningsminister er Moslehi ansvarlig for de overgreb, der har fundet sted i hans embedsperiode

10.10.2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Fødested: Maragheh (Iran)

Fødselsdato: 1957

Medlem af Teherans byråd. Tidligere minister for information og kommunikation (2009-2012)

Var som minister for information en af de øverste ansvarlige for censur og kontrol med internetaktiviteter og alle andre former for kommunikation (navnlig mobiltelefoner). Forhørsledere benytter under forhør af politiske fanger disses personlige oplysninger, mails og meddelelser. Ved flere lejligheder siden det seneste præsidentvalg og i forbindelse med gadedemonstrationer er mobiltelefonlinjer og afsendelse af SMS'er blevet afbrudt, satellit-TV-kanaler er blevet blokeret, og internetforbindelsen er blevet afbrudt lokalt eller i det mindste gjort langsommere

23.3.2012

16.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Fødselsdato: ca. 1973

Fødested Hamedan

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: Press TV's hovedkvarter, Teheran

Nyhedsdirektør på Press TV. Tidligere overordnet producent på Press TV

Ansvarlig for at producere og transmittere de tvungne tilståelser fra indsatte, herunder journalister, politiske aktivister samt personer tilhørende det kurdiske og det arabiske mindretal, hvilket er en krænkelse af den internationalt anerkendte ret til en retfærdig rettergang og procedure. Den uafhængige radio- og TV-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i Det Forenede Kongerige en bøde på 100 000 GBP for at have transmitteret den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Baharis tvungne tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var ulovligt tilbageholdt. NGO'er har rapporteret om yderligere tilfælde af tvungne TV-transmitterede tilståelser på Press TV. Emadi forbindes derfor med krænkelse af retten til en retfærdig procedure og rettergang

12.3.2013


Top