Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 af 25. februar 2014 om modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 288/2014

af 25. februar 2014

om modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 96, stk. 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (2), særlig artikel 8, stk. 11,

efter høring af Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, der er nedsat ved artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at fastlægge to modeller, den ene for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, den anden for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde. Hver model fastsætter ensartede betingelser for fremlæggelse af oplysninger i hvert afsnit af de operationelle programmer eller samarbejdsprogrammerne. Det er nødvendigt at sikre, at oplysningerne er konsekvente, sammenlignelige og, om nødvendigt, kan samles.

(2)

Bestemmelserne i denne forordning hænger nøje sammen, da de omhandler bestemmelser om indholdet af programmerne under samhørighedspolitikken. For at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne, der bør træde i kraft samtidig, og for at give et samlet overblik over dem og lette adgangen til dem for alle med bopæl i Unionen er det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelserne om modellerne for programmer under samhørighedspolitikken, som i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1299/2013 skal fastlægges ved gennemførelsesretsakter, i én enkelt forordning.

(3)

Modellerne vil danne grundlag for udviklingen af det elektroniske dataudvekslingssystem, jf. artikel 74, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår indhold og forelæggelse af operationelle programmer og samarbejdsprogrammer. De bør derfor fastlægge den måde, hvorpå data om operationelle programmer og samarbejdsprogrammer indlæses i systemet for elektronisk dataudveksling. Dette bør dog ikke berøre den endelige udformning af operationelle programmer og samarbejdsprogrammer, herunder opstilling af tekst og tabeller, eftersom det elektroniske dataudvekslingssystem vil give mulighed for forskellig strukturering og udformning af de data, der indlæses i systemet.

(4)

Modellen for operationelle programmer bør svare til det operationelle programs struktur, der er fastsat i artikel 96 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og modellen for samarbejdsprogrammer bør svare til samarbejdsprogrammets struktur, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1299/2013. For at sikre konsekvente betingelser for indlæsning af data bør modellerne fastlægge de tekniske karakteristika for hvert felt i det elektroniske dataudvekslingssystem. Ud over de strukturerede data bør modellerne give mulighed for at forelægge ikke-strukturerede oplysninger i form af obligatoriske eller ikke-obligatoriske bilag. For sådanne bilag er det ikke nødvendigt at fastsætte tekniske karakteristika.

(5)

For at sikre korrekt anvendelse af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1299/2013 bør det af modellerne fremgå, hvilke oplysninger der er genstand for en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen om godkendelse af programmet. Af modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse bør det desuden også fremgå, hvilke dele der kun kan forelægges i partnerskabsaftalen, jf. artikel 96, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(6)

Det er endvidere nødvendigt at angive, hvilke afsnit af modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse der ikke bør udfyldes af medlemsstaterne, hvis de operationelle programmer udelukkende beskæftiger sig med teknisk bistand eller med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, jf. artikel 16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (3). Eftersom kravene til indholdet af operationelle programmer, der er dedikeret til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (4), og som gennemføres af Den Europæiske Investeringsbank, udgør en undergruppe af kravene til indholdet af andre programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, er det nødvendigt at angive, hvilke felter i den pågældende model der bør medtages i sådanne dedikerede programmer.

(7)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Modellen for udarbejdelse af operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse er fastsat i bilag I til denne forordning.

2.   Modellen for udarbejdelse af samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde er fastsat i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(4)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).


BILAG I

MODEL FOR OPERATIONELLE PROGRAMMER UNDER MÅLET OM INVESTERINGER I VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

CCI

<0.1 type=»S« maxlength=»15« input=»S« “SME”>  (1)

Betegnelse

<0.2 type=»S« maxlength=»255« input=»M«»SME«>

Udgave

<0.3 type=»N« input=»G« »SME«>

Første år

<0.4 type=»N« maxlength=»4« input=»M« »SME«>

Sidste år

<0.5 type=»N« maxlength=»4« input=»M« »SME«>

Støtteberettiget fra

<0.6 type=»D« input=»G« »SME«>

Støtteberettiget til

<0.7 type=»D« input=»G« »SME«>

EK's-godkendelsesnummer

<0.8 type=»S« input=»G« »SME«>

EK's-afgørelsesdato

<0.9 type=»D« input=»G« »SME«>

Medlemsstats godkendelsesnummer for ændring

<0.10 type=»S« maxlength=»20« input=»M«“SME >

Medlemsstats godkendelsesdato for ændring

<0.11 type=»D« input=»M«“SME >

Dato for ikrafttrædelse af ændring i medlemsstat

<0.12 type=»D« input=»M«“SME >

NUTS-regioner omfattet af det operationelle program

<0.12 type=»S« input=»S“SME >

AFSNIT 1

STRATEGI FOR DET OPERATIONELLE PROGRAMS BIDRAG TIL EU-STRATEGIEN FOR INTELLIGENT, BÆREDYGTIG OG INKLUSIV VÆKST OG TIL OPNÅELSE AF ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED

(Henvisning: artikel 27, stk. 1, og artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra a), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013) (2)

1.1.   Strategi for det operationelle programs bidrag til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed

1.1.1.

Beskrivelse af programmets strategi for at bidrage til udførelsen af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

En begrundelse for valget af tematiske mål og modsvarende investeringsprioriteter under henvisning til partnerskabsaftalen, som bygger på identifikation af regionale og, hvor det er relevant, nationale behov, herunder behovet for at imødegå de udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF og de relevante rådshenstillinger vedtaget i henhold til artikel 148, stk. 4, i TEUF under hensyntagen til forhåndsevalueringen.

Tabel 1

Begrundelse for udvælgelsen af tematiske mål og investeringsprioriteter

Udvalgt tematisk mål

Udvalgt investeringsprioritet

Begrundelse for valget

<1.1.2 type=»S« input=»S« PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type=»S« input=»S« PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type=»S« maxlength=»1000« input=»M« PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Begrundelse for den finansielle tildeling

Begrundelse for den finansielle tildeling (EU-støtten) til hvert tematisk mål og, hvor det er relevant, investeringsprioritet i overensstemmelse med kravene om koncentrering på tematiske mål under hensyntagen til forhåndsevalueringen.

<1.2.1 type=»S« maxlength=»7000« input=»M« PA=Y TA=”NA”>

Tabel 2

Oversigt over det operationelle programs investeringsstrategi

Prioritetsakse

Fond (EFRU (3), Samhørighedsfonden, ESF (4) eller UBI) (5)

EU-støtte (6)

(i EUR)

Andelen af den samlede EU-støtte til det operationelle program (7)

Tematisk mål (8)

Investeringsprioriteter (9)

Specifikke mål, der svarer til investeringsprioriteten

Fælles og programspecifikke resultatindikatorer, for hvilke der er fastsat et mål

<1.2.1 type=»S« input=»G«>

<1.2.2 type=»S« input=»G«>

<1.2.3 type=»N' « input=»G«>

<1.2.4 type="P' input=»G«>

<1.2.5 type=»S« input=»G«>

<1.2.6 type=»S« input=»G«>

<1.2.7 type=»S« input=»G«>

<1.2.8 type=»S« input=»G«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 2

PRIORITETSAKSER

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

2.A   En beskrivelse af prioritetsakserne, undtagen teknisk bistand

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

2.A.1    Prioritetsakser (gentages for hver prioritetsakse)

Prioritetsaksens ID

<2A.1 type=»N« input=»G«“SME» >

Prioritetsaksens betegnelse

<2A.2 type=»S« maxlength=»500« input=»M«“SME” >


Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem finansielle instrumenter

<2A.3 type=»C« input=»M«>

Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem finansielle instrumenter fastsat på EU-plan

<2A.4 type=»C« input=»M«“SME” >

Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet

<2A.5 type=»C« input=»M«>

For ESF: Hele prioritetsaksen er afsat til social innovation eller til tværnationalt samarbejde eller begge dele

<2A.6 type=»C« input=»M«>

2.A.2.    Begrundelse for oprettelsen af en prioritetsakse, der omfatter mere end én regionskategori, ét tematisk mål eller én fond (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

<2A.0 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

2.A.3    Fond, regionskategori og beregningsgrundlag for EU-støtte

(Gentages for hver kombination under en prioritetsakse)

Fond

<2A.7 type=»S« input=»S«“SME” >

Regionskategori

<2A.8 type=»S« input=»S«“SME “>

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede udgifter eller støtteberettigede offentlige udgifter)

<2A.9 type=»S« input=»S«“SME” >

Regionskategori for regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner (hvor det er relevant)

<2A.9 type=»S« input=»S” >

2.A.4    Investeringsprioritet

(Gentages for hver investeringsprioritet under prioritetsaksen)

Investeringsprioritet

<2A.10 type=»S« input=»S«“SME” >

2.A.5    Specifikke mål, der svarer til investeringsprioriteten og de forventede resultater

(Gentages for hvert specifikt mål under investeringsprioriteten)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

ID

<2A.1.1 type=»N« input=»G«“SME >

Specifikt mål

<2A.1.2 type=»S« maxlength=»500« input=»M«“SME >

Resultaterne, som medlemsstaten søger at opnå med EU-støtte

<2A.1.3 type=»S« maxlength=»3500« input=»M“SME ">


Tabel 3

Programspecifikke resultatindikatorer pr. specifikt mål (for EFRU og Samhørighedsfonden)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

ID

Indikator

Måleenhed

Regionskategori (hvis relevant)

Referenceværdi

Referenceår

Målværdi (10) (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

<2A.1.4 type=»S« maxlength=»5« input=»M«“SME” >

<2A.1.5 type=»S« maxlength=»255« input=»M«“SME”>

<2A.1.6 type=»S« input=»M”“SME”>

<2A.1.7 type=»S« input=»S«“SME” >

Quantitative <2A.1.8 type=»N« input=»M«“SME”>

Qualitative <2A.1.8 type=»S« maxlength=»100« input=»M«“SME”

<2A.1.9 type="N' input=»M«»SME”>

Quantitative <2A.1.10 type=»N« input=»M«>

Qualitative <2A.1.10 type=»S« maxlength=»100« input=»M«“SME” >

<2A.1.11 type=»S« maxlength=»200« input=»M«“SME”>

<2A.1.12 type=»S« maxlength=»100« input=»M«“SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4

Fælles resultatindikatorer, for hvilke en målværdi er blevet fastsat, og programspecifikke resultatindikatorer modsvarende det specifikke mål (pr. investeringsprioritet og regionskategori) (for ESF)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

ID

Indikator

Regionskategori

Måleenhed for indikator

Fælles outputindikator brugt som grundlag for målsætning

Referenceværdi

Måleenhed for reference og mål

Referenceår

Målværdi (11) (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

M

K

S

M

K

S

Programme-specific <2A.1.13 type=»S« maxlength=»5« input=»M«>

Common <2A.1.13 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.14 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

Common <2A.1.14 type=»S« input=»S«>

<2A.1.15 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.16 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.16 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.17 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.17 type=»S« input=»S«>

Common Output Indicators <2A.1.18 type=»S« input=»S«>

Quantitative <2A.1.19 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.19 type=»S« input=»G«>

<2A.1.20 type="N' input=»M«>

Quantitative <2A.1.21 type=»N« input=»M«>

Qualitative <2A.1.21 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

<2A.1.22 type=»S« maxlength=»200« input=»M«>

<2A.1.23 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4a

UBI-resultatindikatorer og programspecifikke resultatindikatorer modsvarende det specifikke mål

(pr. prioritetsakse eller pr. del af en prioritetsakse)

(Henvisning: (Henvisning: artikel 19, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013) (12)

ID

Indikator

Måleenhed for indikator

Fælles outputindikator brugt som grundlag for målsætning

Referenceværdi

Måleenhed for reference og mål

Referenceår

Målværdi (13) (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

M

K

S

M

K

S

Programme-specific <2A.1.24 type=»S« maxlength=»5« input=»M«>

Common <2A.1.24 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.25 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

Common <2A.1.25 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.26 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.26 type=»S« input=»S«>

Programme-specific <2A.1.27 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.27 type=»S« input=»S«>

Common Output Indicators <2A.1.28 type=»S« input=»S«>

Quantitative <2A.1.29 type=»S« input=»M«>

Common <2A.1.29 type=»S« input=»G«>

<2A.1.30 type="N' input=»M«>

Quantitative <2A.1.31 type=»N« input=»M«>

Qualitative <2A.1.31 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

<2A.1.32 type=»S« maxlength=»200« input=»M«>

<2A.1.33 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Aktioner, der støttes under investeringsprioriteten

(pr. investeringsprioritet)

2.A.6.1   Beskrivelse af arten af og eksempler på aktioner, der skal støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål, herunder, hvis det er relevant, identificering af de vigtigste målområder, specifikke målterritorier og type støttemodtagere

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.1.1 type=»S« input=»S«>

<2A.2.1.2 type=»S« maxlength=»17500« input=»M«>

2.A.6.2   Vejledende principper for udvælgelse af operationer

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.2.1 type=»S« input=»S«>

<2A.2.2.2 type=»S« maxlength=»5000« input=»M«>

2.A.6.3   Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.3.1 type=»S« input=»S«>

Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter

<2A.2.3.2 type=»C« input=»M«>

<2A.2.3.3 type=»S« maxlength=»7000« input=»M«>

2.A.6.4   Planlagt anvendelse af store projekter (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.4.1 type=»S« input=»S«>

<2A.2.4.2 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

2.A.6.5   Outputindikatorer pr. investeringsprioritet og, hvor det er relevant, pr. regionskategori

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 5

Fælles og programspecifikke outputindikatorer

(pr. investeringsprioritet opdelt efter regionskategori for ESF og, hvor det er relevant, for EFRU)

ID

Indikator

Måleenhed

Fond

Regionskategori (hvis relevant)

Målværdi (2023) (14)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

M

K

S

<2A.2.5.1 type=»S« input=»S« SME >

<2A.2.5.2 type=»S« input=»S« SME >

<2A.2.5.3 type=»S« input=»S« SME >

<2A.2.5.4 type=»S« input=»S« SME >

<2A.2.5.5 type=»S« input=»S« SME >

<2A.2.5.6 type="N' input=»M« SME >

<2A.2.5.7 type=»S« maxlength=»200« input=»M« SME >

<2A.2.5.8 type=»S« maxlength=»100« input=»M« SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Social innovation, tværnationalt samarbejde og bidrag til tematiske mål 1-7  (15)

Specifikke bestemmelser for ESF (16), hvor det er relevant (pr. prioritetsakse og, hvor det er relevant, regionskategori): social innovation, tværnationalt samarbejde og ESF-bidrag til tematiske mål 1-7.

Beskrivelse af prioritetsaksens planlagte aktioners bidrag til:

social innovation (hvis det ikke er omfattet af en dedikeret prioritetsakse)

tværnationalt samarbejde (hvis det ikke er omfattet af en dedikeret prioritetsakse)

tematiske mål henvist til i artikel 9, stk. 1, nr. 1)-7), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Prioritetsakse

<2A.3.1 type=»S« input=»S«>

<2A.3.2 type=»S« maxlength=»7000« input=»M«>

2.A.8    Resultatramme

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra b), nr. v), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 6

Prioritetsaksens resultatramme

(pr. fond og pr. regionskategori for EFRU og ESF) (17)

Prioritetsakse

Indikatortype

(vigtigt gennemførelsestrin, finansiel indikator, output- eller, hvor det er relevant, resultatindikator)

ID

Indikator eller vigtigt gennemførelsestrin

Måleenhed, hvor det er relevant

Fond

Regionskategori

Delmål for 2018 (18)

Endelige mål (2023) (19)

Datakilde

Forklaring på indikatorens relevans, hvor det er relevant

M

K

S

M

K

S

<2A.4.1 type=»S« input=»S«>

<2A.4.2 type=»S« input=»S«>

Implementation Step or Financial indicator <2A.4.3 type=»S« maxlength=»5« input=»M«>

Output or result<2A.4.3 type=»S« input=»S«>

Implementation Step or Financial indicator <2A.4.4 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

Output or Result <2A.4.4 type=»S« input=»G« or “M”>

Implementation Step or Financial indicator <2A.4.5 type=»S« input=»M«>

Output or Result <2A.4.5 type=»S« input=»G« or “M”>

<2A.4.6 type=»S« input=»S«>

<2A.4.7 type=»S« input=»S«>

<2A.4.8 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

Implementation Step or Financial <2A.4.9 type=»S« input=»M«>

Output or Result <2A.4.8 type=»S« input=»M«>

Implementation Step or Financial indicator <2A.4.10 type=»S« maxlength=»200« input=»M«>

Output or Result <2A.4.10 type=»S« input=“M”>

<2A.4.11 type=»S« maxlength=»500« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelsen af resultatrammen

(valgfri)

<2A.4.12 type=»S« maxlength=»7000« input=»M«>

2.A.9    Interventionskategorier

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, litra b), nr. vi), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Interventionskategorier, der modsvarer indholdet af prioritetsaksen baseret på en nomenklatur vedtaget af Kommissionen og en vejledende fordeling af EU-støtten.

Tabel 7-11

Interventionskategorier  (20)

(pr. fond og regionskategori, hvis prioritetsaksen omfatter mere end en)

Tabel 7

Dimension 1 - interventionsfelt

Fond

<2A.5.1.1 type=»S« input=»S« Decision=N >

Regionskategori

<2A.5.1.2 type=»S« input=»S« Decision=N >

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2A.5.1.3 type=»S« input=»S« Decision=N>

<2A.5.1.4 type=»S« input=»S« Decision=N >

<2A.5.1.5 type=»N« input=»M« Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Dimension 2 – finansieringsform

Fond

<2A.5.2.1 type=»S« input=»S« Decision=N >

Regionskategori

<2A.5.2.2 type=»S« input=»S« Decision=N >

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2A.5.2.3 type=»S« input=»S« Decision=N>

<2A.5.2.4 type=»S« input=»S« Decision=N >

<2A.5.2.5 type=»N« input=»M« Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Dimension 3 - områdetype

Fond

<2A.5.3.1 type=»S« input=»S« Decision=N >

Regionskategori

<2A.5.3.2 type=»S« input=»S« Decision=N >

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2A.5.3.3 type=»S« input=»S« Decision=N>

<2A.5.3.4 type=»S« input=»S« Decision=N >

<2A.5.3.5 type=»N« input=»M« Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 10

Dimension 4 - territoriale realiseringsmekanismer

Fond

<2A.5.4.1 type=»S« input=»S« Decision=N >

Regionskategori

<2A.5.4.2 type=»S« input=»S« Decision=N >

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2A.5.4.2 type=»S« input=»S« Decision=N>

<2A.5.4.4 type=»S« input=»S« Decision=N >

<2A.5.4.5 type=»N« input=»M« Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 11

Dimension 6 - ESF's sekundære tema  (21) (kun ESF)

Fond

<2A.5.5.1 type=»S« input=»S« Decision=N >

Regionskategori

<2A.5.5.2 type=»S« input=»S« Decision=N >

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2A.5.5.3 type=»S« input=»S« Decision=N>

<2A.5.5.4 type=»S« input=»S« Decision=N >

<2A.5.5.5 type=»N« input=»M« Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Sammendrag af den planlagte anvendelse af teknisk bistand, herunder om nødvendigt foranstaltninger til styrkelse af den administrative kapacitet hos myndigheden, der er involveret i forvaltningen af og kontrollen med programmerne og støttemodtagerne (hvor det er relevant)

(pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, litra b), nr. vii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Prioritetsakse

<3A.6.1 type=»S« input=»S«>

<2A.6.2 type=»S« maxlength=»2000« input=»M«>

2.B   Beskrivelse af de prioritetsakser, som vedrører teknisk bistand

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

2.B.1    Prioritetsakse (gentages for hver prioritetsakse vedrørende teknisk bistand)

Prioritetsaksens ID

<2B.0.2 type=»N« maxlength=»5« input=»G«>

Prioritetsaksens betegnelse

<2B.0.3 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

2.B.2    Begrundelse af oprettelsen af en prioritetsakse, der omfatter mere end én regionskategori (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

<2B.0.1 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

2.B.3    Fond og regionskategori (gentages for hver kombination under prioritetsaksen)

Fond

<2B.0.4 type=»S« input=»S«>

Regionskategori

<2B.0.5 type=»S« input=»S«>

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede udgifter eller støtteberettigede offentlige udgifter)

<2B.0.6 type=»S« input=»S«>

2.B.4    Specifikke mål og forventede resultater

(Gentages for hvert specifikt mål under prioritetsaksen)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. i) og ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

ID

<2B.1.1 type=»N« maxlength=»5« input=»G«>

Specifikt mål

<2B.1.2 type=»S« maxlength=»500« input=»M«>

Resultaterne, som medlemsstaten søger at opnå med EU-støtte (22)

<2B.1.3 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

2.B.5    Resultatindikatorer  (23)

Tabel 12

Programspecifikke resultatindikatorer (pr. specifikt mål)

(for EFRU/ESF/Samhørighedsfonden)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

ID

Indikator

Måleenhed

Referenceværdi

Referenceår

Målværdi (24) (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

M

K

S

M

K

S

<2.B.2.1 type=»S« maxlength=»5« input=»M«>

<2.B.2.2 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

<2.B.2.3 type=»S« input=»M«>

Quantitative <2.B.2.4 type=»N« input=»M«>

<2.B.2.5 type="N' input=»M«>

Quantitative <2.B.2.6 type=»N« input=»M«>

Qualitative <2.B.2.6 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

<2.B.2.7 type=»S« maxlength=»200« input=»M«>

<2.B.2.8 type=»S« maxlength=»100« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Aktioner, der skal støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål (pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

2.B.6.1   En beskrivelse af aktioner, der skal støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Prioritetsakse

<2.B.3.1.1 type=»S« input=»S«>

<2.B.3.1.2 type=»S« maxlength=»7000« input=»M«>

2.B.6.2   Outputindikatorer, der forventes at bidrage til resultaterne (pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 13

Outputindikatorer (pr. prioritetsakse)

(for EFRU/ESF/Samhørighedsfonden)

ID

Indikator

Måleenhed

Målværdi (2023) (25)

(valgfri)

Datakilde

M

K

S

<2.B.3.2.1 type=»S« maxlength=»5« input=»M«>

<2.B.2.2.2 type=»S« maxlength=»255« input=»M«>

<2.B.3.2.3 type=»S« input=»M«>

<2.B.3.2.4 type="N' input=»M«>

<2.B.3.2.5 type=»S« maxlength=»200« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Interventionskategorier (pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Modsvarende interventionskategorier baseret på en nomenklatur vedtaget af Kommissionen og en vejledende fordeling af EU-støtten.

Tabel 14-16

Interventionskategorier  (26)

Tabel 14

Dimension 1 - interventionsfelt

Regionskategori: <type=»S« input=»S«>

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2B.4.1.1 type=»S« input=»S« > Decision=N>

<2B.4.1.2 type=»S« input=»S«> Decision=N>

<2B.4.1.3 type=»N« input=»M«> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 15

Dimension 2 – finansieringsform

Regionskategori: <type=»S« input=»S«>

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2B.4.2.1 type=»S« input=»S« > Decision=N>

<2B.4.2.2 type=»S« input=»S«> Decision=N>

<2B.4.2.3 type=»N« input=»M«> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 16

Dimension 3 - områdetype

Regionskategori: <type=»S« input=»S«>

Prioritetsakse

Kode

Beløb i EUR

<2B.4.3.1 type=»S« input=»S« > Decision=N>

<2B.4.3.2 type=»S« input=»S«> Decision=N>

<2B.4.3.3 type=»N« input=»M«> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

3.1   Finansielle bevillinger fra hver fond og beløb for resultatreserven

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra d), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 17

 

Fond

Regionskategori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

 

 

 

Hovedtildeling (27)

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

Hovedtildeling

Resultatreserve

 

<3.1.1 type=»S« input=»G«“SME”>

<3.1.2 type=»S« input=»G«“SME” >

<3.1.3 type=»N« input=»M« SME” >

<3.1.4 type=»N« input=»M«

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type=»N« input=»M« SME” >

<3.1.6 type=»N« input=»M«

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type=»N« input=»M« SME” >

<3.1.8 type=»N« input=»M«

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type=»N« input=»M« SME” >

<3.1.10 type=»N« input=»M«”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type=»N« input=»M« SME” >

<03-01-2012 type=»N« input=»M«”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<03-01-2013 type=»N« input=»M« SME” >

<3.1.14 type=»N« input=»M«

TA - “NA” YEI –“NA”>

<03-01-2015 type=»N« input=»M« SME” >

<03-01-2016 type=»N« input=»M«

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type=»N« input=»G« SME” >

<3.1.18 type=»N« input=»G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

1)

EFRU

I mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

i overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

I mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

ESF  (28)

I mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

i overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

 

I mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

UBI-specifik tildeling

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

10)

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

EFRU

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Samlet finansiel bevilling pr. fond og national medfinansiering (i EUR)

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.

Tabellen fastsætter finansieringsplanen pr. prioritetsakse.

2.

Hvis prioritetsaksen omfatter mere end én fond, anføres EU-støtten og den nationale modpart pr. fond med en særskilt medfinansieringssats inden for prioritetsaksen for hver fond.

3.

Hvis prioritetsaksen omfatter mere end én regionskategori, anføres EU-støtten og den nationale modpart pr. regionskategori med en særskilt medfinansieringssats inden for prioritetsaksen for hver regionskategori.

4.

EIB-bidraget vises på niveauet for prioritetsaksen.

Tabel 18 a

Finansieringsplan

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Beregningsgrundlag for EU-støtten

(samlede støtteberettigede udgifter eller offentlige støtteberettigede udgifter)

EU-støtte

Nationalt bidrag

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

Finansiering i alt

Medfinansieringssats

Til orientering

EIB- bidrag

Hovedtildeling (samlet finansiering minus resultatreserven)

Resultatreserve

Beløbet for resultatreserven som en andel af den samlede EU-støtte

National offentlig finansiering

National privat finansiering (29)

EU-støtte

Nationalt bidrag

EU-støtte

Nationalt bidrag (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type=»S« input=»G«“SME” >

<3.2.A.2 type=»S« input=»G«“SME” >

<3.2.A.3 type=»S« input=»G«“SME” >

<3.2.A.4 type=»S« input=»G«“SME” >

<3.2.A.5 type=»N« input=»M«“SME” >

<3.2.A.6 type=»N“SME”» input=«G«>

<3.2.A.7 type=»N« input=»M«“SME” >

<3.2.A.8 type=»N« input=»M«“SME” >

<3.2.A.9 type=»N« input=»G“SME”«>

<3.2.A.10 type=»P« input=»G«“SME” >

<3.2.A.11 type=»N« input=»M«“SME” >

<3.2.A.12 type=»N« input=»M« TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type=»N« input=»M« TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type=»N« input=»M« TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type=»N« input=»M«” TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type=»N« input=»G” TA - “NA” YEI –“NA”>

Prioritetsakse 1

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 3

UBI (32)

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Prioritetsakse 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBI (33)

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Prioritetsakse 5

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

Mindre udviklede regioner

 

Lig det samlede beløb (1) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

Overgangsregioner

 

Lig det samlede beløb (2) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

Mere udviklede regioner

 

Lig det samlede beløb (3) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

Lig det samlede beløb (11) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

ESF (34)

Mindre udviklede regioner

 

Dette er ikke lig med det samlede beløb (5) i tabel 17, da det sidste også omfatter matchende ESF-støtte til YEI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

ESF (36)

Overgangsregioner

 

Dette er ikke lig med det samlede beløb (6) i tabel 17, da det sidste også omfatter matchende ESF-støtte til YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

ESF (37)

Mere udviklede regioner

 

Dette er ikke lig med det samlede beløb (7) i tabel 17, da det sidste også omfatter matchende ESF-støtte til YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

UBI (38)

Ikke relevant

 

Dette er ikke lig med det samlede beløb (9) i tabel 17, da det sidste også omfatter den UBI-specifikke tildeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

Lig det samlede beløb (10) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

Lig det samlede beløb (12) i tabel 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 18b

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — ESF- og UBI-specifikke tildelinger  (41) (hvor det er relevant)

 

Fond (42)

Regionskategori

Beregningsgrundlag for EU-støtten

(samlede støtteberettigede udgifter eller offentlige støtteberettigede udgifter)

EU-støtte (a)

Nationalt bidrag

Formula

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

Finansiering i alt

Formula

Medfinansieringssats

Formula  (40)

National offentlig finansiering

(c)

National privat finansiering

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type=»S« input=»G«>

<3.2.B.2 type=»S« input=»G«>

<3.2.B.3 type=»S« input=»G«>

<3.2.B.1 type=»N« input=»M«>

<3.2.B.4 type=»N« input=»G«>

<3.2.B.5 type=»N« input=»M«>

<3.2.B.6 type=»N« input=»M«>

<3.2.B.7 type=»N« input=»G«>

<3.2.B.8 type=»P« input=»G«>

1.

UBI-specifik tildeling

Ikke relevant

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Matchende ESF-støtte

Mindre udviklede

 

 

 

 

 

 

 

3.

Matchende ESF-støtte

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matchende ESF-støtte

Mere udviklede

 

 

 

 

 

 

 

5.

I ALT: UBI (del af en) prioritetsakse

[Skal være lig med (del af) prioritetsaksen felt 3]

 

Sum (1:4)

Sum (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Andel af ESF for mindre udviklede regioner

2/sum(2:4)

<3.2.c.11 type=»P« input=»G«>

 

 

 

 

 

7.

 

 

Andel af ESF for overgangsregioner

3/sum(2:4)

<3.2.c.13 type=»P« input=»G«>

 

 

 

 

 

8.

 

 

Andel af ESF for mere udviklede regioner

4/sum(2:4)

<3.2.c.14 type=»P« input=»G«>

 

 

 

 

 


Tabel 18c

Opdeling af finansieringsplanen pr. prioritetsakse, fond, regionskategori og tematisk mål

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, første afsnit, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Prioritetsakse

Fond (43)

Regionskategori

Tematisk mål

EU-støtte

Nationalt bidrag

Finansiering i alt

<3.2.C.1 type=»S« input=»G«>

<3.2.C.2 type=»S« input=»G«>

<3.2.C.3 type=»S« input=»G«>

<3.2.C.4 type=»S« input=»G«>

<3.2.C.5 type=»N« input=»M«>

<3.2.C.6 type=»N« input=»M«>

<3.2.C.7 type=»N« input=»M«>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 


Tabel 19

Vejledende støttebeløb til brug for klimaforandringsformål

(Henvisning: artikel 27, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1303/2013) (44)

Prioritetsakse

Vejledende støttebeløb til brug for klimaforandringsformål (i EUR)

Andel af den samlede tildeling til det operationelle program (i %)

<3.2.C.8 type=»S« input=»G«>

<3.2.C.9 type=»N« input=»G«> Decision=N>

<3.2.C.10 type=»P« input=»G«> Decision=N>

 

 

 

I alt

 

 

AFSNIT 4

INTEGRERET TILGANG TIL TERRITORIAL UDVIKLING

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

Beskrivelse af den integrerede tilgang til territorial udvikling under hensyntagen til det operationelle programs indhold og mål, idet der henvises til partnerskabsaftalen, og påvisning af, hvordan det bidrager til opfyldelsen af det operationelle programs mål og forventede resultater.

<4.0 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

4.1   Lokal udvikling styret af lokalsamfund (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tilgangen til anvendelsen af lokaludviklingsinstrumenter, som styres af lokalsamfundet og principperne for udpegelse af de områder, hvor de gennemføres

<4.1 type=»S« maxlength=»7000« input=»M« PA=Y>

4.2   Integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling (hvis det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 7, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013) (45)

Det vejledende EFRU-støttebeløb til integrerede aktioner med sigte på en bæredygtig byudvikling, der skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1301/2013, og den vejledende tildeling af ESF-støtte til integrerede aktioner, hvis det er relevant.

<4.2.1 type=»S« maxlength=»3500« input=»M«>

Tabel 20

Integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling — vejledende beløb i EFRU- og ESF-støttebeløb

Fond

EFRU- og ESF-støtte (vejledende)

(i EUR)

Andel af fondens samlede tildeling til program

<4.2.2 type=»S« input=»G«>

<4.2.3 type=»N« input=»M«>

<4.2.3 type=»P« input=»G«>

EFRU i alt

 

 

ESF i alt

 

 

EFRU + ESF I ALT

 

 

4.3   Integreret territorial investering (ITI) (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tilgangen til anvendelsen af integreret territorial investering (ITI) (jf. definitionen i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1303/2013), bortset fra tilfælde omfattet af 4.2, og den vejledende finansielle tildeling fra hver prioritetsakse.

<4.3.1 type=»S« maxlength=»5000« input=»M PA=Y«>

Tabel 21

Vejledende finansiel tildeling til ITI bortset fra dem, der er nævnt under punkt 4.2

(samlet beløb)

Prioritetsakse

Fond

Vejledende finansiel tildeling (EU-støtte) (i EUR)

<4.3.2 type=»S« input=»G« PA=Y>

<4.3.3 type=»S« input=»G« PA=Y >

<4.3.4 type=»N« input=»M« PA=Y >

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

4.4   Ordningerne for interregionale og tværnationale foranstaltninger inden for det operationelle program med støttemodtagere beliggende i mindst én anden medlemsstat (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<4.4.1 type=»S« maxlength=»3500« input=»M« PA=Y>

4.5   De planlagte interventioners bidrag under programmet for makroregionale strategier og havområdestrategier med forbehold af programområdets behov som fastlagt af medlemsstaten (hvor det er relevant)

(Hvis medlemsstaten og regionerne deltager i makroregionale strategier og havområdestrategier)

(Henvisning: artikel 96, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<4.4.2 type=»S« maxlength=»3500« input=»M« >

AFSNIT 5

SPECIFIKKE BEHOV I DE GEOGRAFISKE OMRÅDER, DER ER MEST BERØRT AF FATTIGDOM, ELLER HOS MÅLGRUPPER MED STØRST RISIKO FOR FORSKELSBEHANDLING ELLER SOCIAL UDSTØDELSE(HVOR DET ER RELEVANT)

(Henvisning: artikel 96, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

5.1   Geografiske områder, der er mest berørt af fattigdom/målgrupper med den største risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse

<5.1.1 type=»S« maxlength=»7000« input=»M« Decision= N PA=Y>

5.2   Strategi til at imødekomme de specifikke behov i geografiske områder, der er mest berørt af fattigdom/hos målgrupper med den største risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse og, hvor det er relevant, bidraget til den integrerede tilgang fastsat i partnerskabsaftalen

<5.2.1 type=»S« maxlength=»7000« input=»M« Decision= N PA=Y>

Tabel 22

Aktioner til at behandle specifikke behov i de geografiske områder, der er mest berørt af fattigdom/hos målgrupper med den største risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse  (46)

Målgruppe/geografisk område

Hovedtyper af planlagte aktioner, der er del af den integrerede tilgang

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Investeringsprioritet

<5.2.2 type=»S« maxlength=»255« input=»M« Decision=N PA=Y >

<5.2.3type=»S« maxlength= »1500« input=»M« Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type=»S« input=»S« Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type=»S« input=»S« Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type=»S« input=»S« Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type=»S« input=»S« PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 6

SPECIFIKKE BEHOV I GEOGRAFISKE OMRÅDER, DER LIDER UNDER ALVORLIGE NATURBETINGEDE ELLER DEMOGRAFISKE ULEMPER AF PERMANENT ART (HVOR DET ER RELEVANT)

(Henvisning: artikel 96, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<6.1 type=»S« maxlength=»5000« input=»M« Decisions=N PA=Y>

AFSNIT 7

MYNDIGHEDER OG ORGANER, DER ER ANSVARLIGE FOR FORVALTNING, KONTROL OG REVISION, SAMT RELEVANTE PARTNERES ROLLE

(Henvisning: artikel 96, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

7.1   Relevante myndigheder og organer

(Henvisning: artikel 96, stk. 5, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 23

Relevante myndigheder og organer

Myndighed/organ

Myndighedens/organets navn og afdeling eller kontor

Myndighedens/organets leder (stilling)

<7.1.1 type=»S« input=»S« Decision=N “SME” >

<7.1.2 type=»S« maxlength= »255« input=»M« Decision=N “SME” >

<7.1.3 type=»S« maxlength= »255« input=»M« Decision=N “SME” >

Forvaltningsmyndighed

 

 

Attesteringsmyndighed, hvis en sådan findes

 

 

Revisionsmyndighed

 

 

Organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen

 

 

7.2   Inddragelse af relevante partnere

(Henvisning: artikel 96, stk. 5, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

7.2.1    Den indsats, der gøres for at inddrage de relevante partnere i udarbejdelsen af det operationelle program, og disse partneres rolle i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmet

<7.2.1 type=»S« maxlength=»14000« input=»M« Decisions=N “SME”>

7.2.2    Globaltilskud (for ESF, hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1304/2013)

<7.2.2 type=»S« maxlength=»5000« input=»M« Decisions=N>

7.2.3    Tildeling af et beløb til opbygning af kapacitet (for ESF, hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 6, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1304/2013)

<7.2.3 type=»S« maxlength=»14000« input=»M« Decisions=N>

AFSNIT 8

KOORDINERING MELLEM FONDENE, ELFUL, EHFF OG ANDRE EU-FINANSIERINGSINSTRUMENTER OG NATIONALE FINANSIERINGSINSTRUMENTER OG MED EIB

(Henvisning: artikel 96, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Mekanismerne til sikring af koordineringen mellem fondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og andre EU-finansieringsinstrumenter og nationale finansieringsinstrumenter og med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) under hensyntagen til de relevante bestemmelser i den fælles strategiske ramme.

<8.1 type=»S« maxlength=»14000« input=»M« Decisions=N PA=Y>

AFSNIT 9

FORHÅNDSBETINGELSER

(Henvisning: artikel 96, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

9.1   Forhåndsbetingelser

Oplysninger om vurderingen af anvendelsen og opfyldelsen af forhåndsbetingelserne (valgfri)

<9.0 type=»S« maxlength=»14000« input=»M« PA=Y>

Tabel 24

Identifikation af relevante forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

Forhåndsbetingelse

Prioritetsakser, hvortil der er knyttet betingelser

Forhåndsbetingelse opfyldt (ja/nej/delvist)

Kriterier

Kriteriet er opfyldt (ja/nej)

Henvisning

(henvisning til strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder relevante paragraffer, artikler eller stykker, med links eller adgang til den fulde ordlyd)

Forklaring

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Beskrivelse af foranstaltninger til opfyldelse af forhåndsbetingelser, ansvarlige organer og tidsplan  (47)

Tabel 25

Aktioner, der skal sikre opfyldelsen af de relevante generelle forhåndsbetingelser

Generel forhåndsbetingelse

Ikke opfyldte kriterier

Foranstaltning

Tidsfrist (dato)

Ansvarlige organer

<9.2.1 type=»S« maxlength=»500« input=»G« PA=Y “SME” >

<9.2.2 type=»S« maxlength=»500« input=»G« PA=Y “SME” >

<9.2.3 type=»S« maxlength=»1000« input=»M« PA=Y “SME” >

<9.2.4 type=»D« input=»M« PA=Y “SME” >

<9.2.5 type=»S« maxlength=»500« input=»M« PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 26

Aktioner, der skal sikre opfyldelsen af de relevante generelle forhåndsbetingelser

Relevant forhåndsbetingelse

Ikke opfyldte kriterier

Foranstaltning

Tidsfrist (dato)

Ansvarlige organer

<9.2.1 type=»S« maxlength=»500« input=»G« PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type=»S« maxlength=»500« input=»G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type=»S« maxlength=»1000« input=»M« PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type=»D« input=»M « PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type=»S« maxlength=»500« input=»M« PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Foranstaltning 1

Tidsfrist for foranstaltning 1

 

 

Foranstaltning 2

Tidsfrist for foranstaltning 2

 

AFSNIT 10

NEDBRINGELSE AF DEN ADMINISTRATIVE BYRDE FOR STØTTEMODTAGERE

(Henvisning: artikel 96, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

En sammenfatning af vurderingen af den administrative byrde for støttemodtagerne og, hvis relevant, de påtænkte foranstaltninger ledsaget af en vejledende tidsplan med henblik på at nedbringe den administrative byrde.

<10.0 type=»S« maxlength=»7000« input=»M« decision=N PA=Y>

AFSNIT 11

HORISONTALE PRIORITETER

(Henvisning: artikel 96, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

11.1   Bæredygtig udvikling

Beskrivelse af de særlige foranstaltninger for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, ressourceeffektivitet, afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, modstandsdygtighed over for katastrofer og risikoforebyggelse og –styring i forbindelse med udvælgelsen af operationer.

<13.1 type=»S« maxlength=»5500« input=»M« decision=N>

11.2   Lige muligheder og ikke-forskelsbehandling

Beskrivelse af de specifikke foranstaltninger for at fremme lige muligheder og forhindre forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering under udarbejdelsen, udformningen og gennemførelsen af det operationelle program, og navnlig i forbindelse med adgang til finansiering under hensyntagen til behovene hos forskellige målgrupper med risiko for forskelsbehandling og navnlig kravene om at sikre tilgængelighed for handicappede personer.

<13.2 type=»S« maxlength=»5500« input=»M« decision=N>

11.3   Ligestilling mellem mænd og kvinder

Beskrivelse af det operationelle programs bidrag til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og, hvis det er relevant, de ordninger, der skal sikre integreringen af kønsaspektet i det operationelle program og operationen.

<13.2 type=»S« maxlength=»5500« input=»M« decision=N>

AFSNIT 12

SÆRSKILTE ELEMENTER

12.1   Store projekter, der skal gennemføres under programmeringsperioden

(Henvisning: artikel 96, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 27

En liste over store projekter

Projekt

Planlagt dato for meddelelse/forelæggelse

(år, kvartal)

Planlagt begyndelse på gennemførelsen

(år, kvartal)

Dato for planlagt afslutning

(år, kvartal)

Prioritetsakser/investeringsprioriteter

<12.1.1 type=»S« maxlength=»500« input=»S« decision=N>

<12.1.2 type=»D« input=»M« decision=N >

<12.1.3 type=»D« input=»M« decision=N >

<12.1.4 type=»D« input=»M« decision=N >

<12.1.5 type=»S« " input=»S« decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Det operationelle programs resultatramme

Tabel 28

Resultatrammen pr. fond og regionskategori (oversigtstabel)

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Indikator eller vigtigt gennemførelsestrin

Måleenhed, hvor det er relevant

Delmål for 2018

Endelige mål (2023) (48)

M

K

S

<12.2.1 type=»S« input=»G«>

<12.2.2 type=»S« input=»G«>

<12.2.3 type=»S« input=»G«>

<12.2.4 type=»S« input=»G«>

<12.2.5 type=»S« input=»G«>

<12.2.6 type=»S« input=»G«>

<12.2.7 type=»S«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Relevante partnere involveret i forberedelsen af programmet

<12.3 type=»S« maxlength=»10500« input=»M« decision=N>

VEDLAGTE DOKUMENTER (overført til det elektroniske dataudvekslingssystem som særskilte filer):

udkast til rapport om forhåndsevalueringen med et resumé (obligatorisk)

(Henvisning: artikel 55, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

dokumentation om vurderingen af anvendelsen og opfyldelsen af forhåndsbetingelser (valgfri)

udtalelse fra nationale ligestillingsorganer om afsnit 11.2 og 11.3 (hvis det er relevant) (Henvisning: artikel 96, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

resumé til borgerne af det operationelle program (valgfri).


(1)  Forklaringer til felternes indhold:

type:

N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel, B=boolesk

afgørelse:

N=ikke omfattet af Kommissionens afgørelse, der godkender det operationelle program

input:

M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

»maxlength« =

maksimale antal tegn inklusive mellemrum

PA-Y =

delen kan kun omfattes af partnerskabsaftalen

TA-NA =

ikke relevant i tilfælde af operationelle programmer, der kun bruges til teknisk bistand

YEI-NA =

ikke relevant i tilfælde af operationelle programmer, der kun bruges til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

SME =

også relevante for programmer, der anvendes til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation også til fordel for små og mellemstore virksomheder, der gennemføres af EIB.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

(4)  Den Europæiske Socialfond.

(5)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

(6)  EU-støtte i alt (inkl. hovedtildelingen og resultatreserven).

(7)  Oplysninger pr. fond og prioritetsakse.

(8)  Det tematiske måls betegnelse (gælder ikke for teknisk bistand).

(9)  Investeringsprioritetens betegnelse (gælder ikke for teknisk bistand).

(10)  Målværdierne for EFRU og Samhørighedsfonden kan være kvalitative eller kvantitative.

(11)  Denne liste indeholder fælles resultatindikatorer, for hvilke der er fastsat en målværdi, og alle de programspecifikke resultatindikatorer. Målværdierne for fælles resultatindikatorer skal være kvantificeret. For programspecifikke resultatindikatorer kan de være kvalitative eller kvantitative. Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. Referenceværdierne justeres tilsvarende. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(13)  Denne liste indeholder fælles resultatindikatorer, for hvilke der er fastsat en målværdi, og alle de programspecifikke resultatindikatorer. Målværdierne for fælles resultatindikatorer skal være kvantificeret. For programspecifikke resultatindikatorer kan de være kvalitative eller kvantitative. Alle resultatindikatorerne i bilag II til forordning (EU) nr. 1304/2013 brugt til at overvåge gennemførelsen af UBI skal være forbundet med en kvantitativ målværdi. Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. Referenceværdierne justeres tilsvarende. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(14)  For ESF omfatter denne liste fælles outputindikatorer, for hvilke der er fastsat en målværdi. Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. Kønsopdelingen er ikke relevant i de fleste tilfælde for EFRU og Samhørighedsfonden. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(15)  Kun for programmer, der er støttet af ESF.

(16)  For ESF indeholder denne liste fælles resultatindikatorer, for hvilke der er fastsat en målværdi, og alle de programspecifikke outputindikatorer.

(17)  UBI-delmålene og -målene skal adskille sig fra de andre delmål og mål fastsat for en prioritetsakse, når UBI gennemføres som del af en prioritetsakse, i overensstemmelse med gennemførelsesretsakterne indført på baggrund af artikel 22, stk. 7, femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, når UBI-ressourcerne (specifik tildeling og matchende ESF-støtte) undtages fra resultatreserven.

(18)  Delmålene kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(19)  Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(20)  Beløbene omfatter den samlede EU-støtte (hovedtildelingen og tildelingen fra resultatreserven).

(21)  Omfatter, hvor det er relevant, kvantificerede oplysninger om ESF's bidrag til de tematiske mål henvist til i artikel 9, stk. 1, nr. 1)-7), i forordning nr. (EU) nr. 1303/2013.

(22)  Påkrævet, når EU-støtten til teknisk bistand i programmet overstiger 15 mio. EUR.

(23)  Påkrævet, hvor det er objektivt begrundet gennem aktionens indhold, og hvor EU-støtten til teknisk bistand i programmet overstiger 15 mio. EUR.

(24)  Målværdierne kan være kvalitative eller kvantitative. Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. Referenceværdierne justeres tilsvarende. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(25)  Målværdier for outputindikatorer under teknisk bistand er fakultative. Målværdierne kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn. »M«=mænd, »K«=kvinder, »S«=samlet.

(26)  Beløbene omfatter den samlede EU-støtte (hovedtildelingen og tildelingen fra resultatreserven).

(27)  Samlet tildeling (EU-støtte) minus tildelingen til resultatreserven.

(28)  Samlet tildeling fra ESF, herunder matchende ESF-støtte til UBI. Kolonnerne for resultatreserven indeholder ikke matchende ESF-støtte til UBI, eftersom den er udelukket fra resultatreserven.

(29)  Udfyldes kun, hvis prioritetsakserne angives i samlede omkostninger.

(30)  Denne sats kan i tabellen afrundes til nærmeste hele tal. Den nøjagtige sats, der danner grundlag for refusion, er andelen (f).

(31)  Det nationale bidrag fordeles pro rata mellem hovedtildelingen og resultatreserven.

(32)  Denne prioritetsakse omfatter den specifikke tildeling til UBI og den matchende ESF-støtte.

(33)  Denne del af prioritetsaksen omfatter den specifikke tildeling til UBI og den matchende ESF-støtte.

(34)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(35)  Summen af den samlede ESF-støtte i mindre udviklede regioner, overgangsregioner og mere udviklede regioner tildelt UBI i tabel 18a er lig med summen af den samlede ESF-støtte til sådanne regioner og den specifikke tildeling til UBI i tabel 17.

(36)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(37)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(38)  Omfatter den særlige UBI-tildeling og den matchende ESF-støtte.

(39)  Udfyldes kun, hvis prioritetsakserne angives i samlede omkostninger.

(40)  Denne sats kan i tabellen afrundes til nærmeste hele tal. Den nøjagtige sats, der danner grundlag for refusion, er andelen (f).

(41)  Udfyldes for hver(t) (del af en) prioritetsakse, der gennemfører UBI.

(42)  UBI (-specifik tildeling og matchende ESF-støtte) anses for at være en fond og vises på en separat linje, selv om det er del af prioritetsaksen.

(43)  UBI (-specifik tildeling og matchende ESF-støtte) betragtes som en fond i denne tabel.

(44)  Denne tabel genereres automatisk på baggrund af tabeller om interventionskategorier under hver prioritetsakse.

(45)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289).

(46)  Hvis programmet omfatter mere end en regionskategori, kan det være nødvendigt med en opdeling efter kategori.

(47)  Tabel 25 og 26 omfatter kun gældende generelle og tematiske forhåndsbetingelser, der slet ikke er opfyldte eller delvist opfyldte (se tabel 24) på tidspunktet for indsendelse af programmet.

(48)  Målværdien kan enten vises samlet (mænd + kvinder) eller opdelt efter køn.


BILAG II

MODEL FOR SAMARBEJDSPROGRAMMER UNDER MÅLET OM EUROPÆISK TERRITORIALT SAMARBEJDE

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Betegnelse

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Udgave

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Første år

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Sidste år

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Støtteberettiget fra

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Støtteberettiget til

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>

EK's godkendelsesnummer

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>

EK's afgørelsesdato

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>

Medlemsstats godkendelsesnummer for ændring

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>

Medlemsstats godkendelsesdato for ændring

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>

Dato for ikrafttrædelse af ændring i medlemsstat

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>

NUTS-regioner omfattet af samarbejdsprogrammet

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>

AFSNIT 1

STRATEGI FOR SAMARBEJDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT, BÆREDYGTIG OG INKLUSIV VÆKST OG TIL OPNÅELSE AF ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED

(Henvisning: artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2) og artikel 8, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 (3))

1.1   Strategi for samarbejdsprogrammets bidrag til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed

1.1.1.

Beskrivelse af samarbejdsprogrammets strategi for at bidrage til udførelsen af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til opnåelse af økonomisk, social og territorial samhørighed.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Begrundelse for valget af tematiske mål og modsvarende investeringsprioriteter under hensyntagen til den fælles strategiske ramme baseret på en analyse af behovene i programområdet som helhed og den strategi, der er valgt som svar på disse behov, og, i relevant omfang, beskrivelse af manglende forbindelsessted i grænseoverskridende infrastruktur under hensyntagen til resultaterne af forhåndsevalueringen

Tabel 1

Begrundelse for udvælgelsen af tematiske mål og investeringsprioriteter

Udvalgt tematisk mål

Udvalgt investeringsprioritet

Begrundelse for valget

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Begrundelse for den finansielle tildeling

Begrundelse for den finansielle tildeling (dvs. EU-støtten) til hvert tematisk mål og, hvor det er relevant, investeringsprioritet i overensstemmelse med kravene om koncentrering på tematiske mål under hensyntagen til forhåndsevalueringen.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

Tabel 2

Oversigt over samarbejdsprogrammets investeringsstrategi

Prioritetsakse

EFRU-støtte (i EUR)

Andel (i %) af den samlede EU-støtte til samarbejdsprogrammet (efter fond) (4)

Tematisk mål (5)

Investeringsprioriteter (6)

Specifikke mål, der svarer til investeringsprioriteterne

Resultatindikatorer modsvarende det specifikke mål

EFRU (7)

ENI (8) (hvor det er relevant)

IPA (9) (hvor det er relevant)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 2

PRIORITETSAKSER

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

2.A.   Beskrivelse af prioritetsakserne bortset fra teknisk bistand

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

2.A.1    Prioritetsakse (gentages for hver prioritetsakse)

Prioritetsaksens ID

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Prioritetsaksens betegnelse

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem finansielle instrumenter

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem finansielle instrumenter fastsat på EU-plan

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Hele prioritetsaksen vil udelukkende blive gennemført gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Begrundelse for oprettelsen af en prioritetsakse, der omfatter mere end et tematisk mål (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte (gentages for hver fond under prioritetsaksen)

Fond

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede udgifter eller støtteberettigede offentlige udgifter)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investeringsprioritet (gentages for hver investeringsprioritet under prioritetsaksen)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Investeringsprioritet

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Specifikke mål, der svarer til investeringsprioriteten og de forventede resultater (gentages for hvert specifikt mål under investeringsprioriteten)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Resultaterne, som medlemsstaterne søger at opnå med EU-støtte

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabel 3

Programspecifikke resultatindikatorer (pr. specifikt mål)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

ID

Indikator

Måleenhed

Referenceværdi

Referenceår

Målværdi (2023) (10)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Aktioner, der støttes under investeringsprioriteten (pr. investeringsprioritet)

2.A.6.1.   Beskrivelse af arten af og eksempler på aktioner, der skal støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål, herunder i relevant omfang identificering af de vigtigste målgrupper, specifikke målområder og typer af støttemodtagere

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Vejledende principper for udvælgelse af operationer

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Planlagt anvendelse af store projekter (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Investeringsprioritet

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Outputindikatorer (pr. investeringsprioritet)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Tabel 4

Fælles og programspecifikke outputindikatorer

ID

Indikator (indikatorens navn)

Måleenhed

Målværdi (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Resultatramme

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. v), i forordning (EU) nr. 1299/2013 og bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 5

Prioritetsaksens resultatramme

Prioritetsakse

Indikatortype

(vigtigt gennemførelsestrin, finansiel indikator, output- eller, hvor det er relevant, resultatindikator)

ID

Indikator eller vigtigt gennemførelsestrin

Måleenhed, hvor det er relevant

Delmål for 2018

Endelige mål (2023)

Datakilde

Forklaring på indikatorens relevans, hvor det er relevant

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Implementation Step or Financial <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Output or result<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Implementation Step or Financial <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Output or Result <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Implementation Step or Financial <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Output or Result <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Output or Result <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Output or Result <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelsen af resultatrammen

(valgfri)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Interventionskategorier

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. vii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Interventionskategorier, der svarer til indholdet af prioritetsaksen baseret på en nomenklatur vedtaget af Kommissionen og en vejledende fordeling af EU-støtten

Tabel 6-9

Interventionskategorier

Tabel 6

Dimension 1 - interventionsfelt

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Dimension 2 - finansieringsform

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Dimension 3 - område

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Dimension 6 - territoriale realiseringsmekanismer

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    En sammenfatning af den planlagte anvendelse af teknisk bistand herunder om nødvendigt aktioner til at styrke den administrative kapacitet hos de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af programmerne og støttemodtagerne, og om nødvendigt aktioner for at styrke relevante partneres administrative kapacitet til at deltage i gennemførelsen af programmer (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra b), nr. vi), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Prioritetsakse

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Beskrivelse af de prioritetsakser, som vedrører teknisk bistand

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

2.B.1    Prioritetsakse

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Betegnelse

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte (gentages for hver fond under prioritetsaksen)

Fond

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede udgifter eller støtteberettigede offentlige udgifter)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Specifikke mål og forventede resultater

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. i) og ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Specifikt mål (gentages for hvert specifikt mål)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Resultaterne, som medlemsstaterne søger at opnå med EU-støtte (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Resultatindikatorer  (12)

Tabel 10

Programspecifike resultatindikatorer (pr. specifikt mål)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

ID

Indikator

Måleenhed

Referenceværdi

Referenceår

Målværdi (13) (2023)

Datakilde

Rapporteringshyppighed

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Aktioner, der kan støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål (pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

2.B.5.1.   Bekrivelse af aktioner, der kan støttes, og deres forventede bidrag til de specifikke mål

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Prioritetsakse

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Outputindikatorer, der forventes at bidrage til resultaterne (pr. prioritetsakse)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Tabel 11

Outputindikatorer

ID

Indikator

Måleenhed

Målværdi (2023)

(valgfri)

Datakilde

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Interventionskategorier

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Modsvarende interventionskategorier baseret på en nomenklatur vedtaget af Kommissionen og en vejledende fordeling af EU-støtten.

Tabel 12-14

Interventionskategorier

Tabel 12

Dimension 1 - interventionsfelt

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 13

Dimension 2 - finansieringsform

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 14

Dimension 3 - område

Prioritetsakse

Kode

Beløb (i EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

3.1   Finansiel bevilling fra EFRU (i EUR)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra d), nr. i), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Tabel 15

Fond

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

EFRU

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

IPA-beløb (hvor det er relevant)

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI-beløb (hvor det er relevant)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A    Samlet finansiel bevilling fra EFRU og national medfinansiering (i EUR)

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

1.

Den finansielle oversigt fastsætter samarbejdsprogrammets finansieringsplan pr. prioritetsakse. Særskilte prioritetsakser fastsættes for hver af regionerne i den yderste periferis programmer, når disse kombinerer grænseoverskridende og tværnationale tildelinger.

2.

Den finansielle oversigt indeholder til orientering ethvert bidrag fra tredjelande, der deltager i samarbejdsprogrammet (andet end IPA- eller ENI-bidrag)

3.

EIB (14) bidraget vises på niveauet for prioritetsaksen.

Tabel 16

Finansieringsplan

Prioritetsakse

Fond

Beregningsgrundlag for EU-støtten

(samlede støtteberettigede udgifter eller offentlige støtteberettigede udgifter)

EU-støtte (a)

Nationalt bidrag

Formula

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

Finansiering i alt

Formula

Medfinansieringssats

Formula  (16)

Til orientering

 

 

 

 

National offentlig finansiering (c)

National privat finansiering (d) (15)

 

 

Bidrag fra tredjelande

EIB- bidrag

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Prioritetsakse 1

EFRU (muligvis med beløb overført fra IPA og ENI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse N

EFRU (muligvis med beløb overført fra IPA og ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

I alt

Alle fonde i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Opdelt efter prioritetsakse og tematisk mål

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Tabel 17

Prioritetsakse

Tematisk mål

EU-støtte

Nationalt bidrag

Finansiering i alt

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 


Tabel 18

Vejledende støttebeløb til brug for klimaforandringsformål

(Henvisning: artikel 27, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1303/2013) (18)

Prioritetsakse

Vejledende støttebeløb til brug for klimaforandringsformål (i EUR)

Andel af den samlede tildeling til programmet (i %)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N>

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N>

 

 

 

I alt

 

 

AFSNIT 4

INTEGRERET TILGANG TIL TERRITORIAL UDVIKLING

(Henvisning: artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

Beskrivelse under hensyntagen til samarbejdsprogrammets indhold og mål af den integrerede tilgang til territoriel udvikling, herunder i forhold til områder som omhandlet i artikel 174, stk. 3, i TEUF, idet der henvises til de deltagende medlemsstaters partnerskabsaftale, og påvisning af, hvordan det bidrager til opfyldelsen af programmålene og forventede resultater

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Lokaludvikling styret af lokalsamfundet (hvor det er relevant)

Tilgangen til anvendelsen af lokaludviklingsinstrumenter styret af lokalsamfundet og principperne for udpegelse af de områder, hvor de gennemføres

(Henvisning: artikel 8, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.   Integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling (hvis det er relevant)

Principper for udpegelse af de byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner til fremme af en bæredygtig udvikling af byområder og den vejledende tildeling af EFRU-støtte til sådanne aktioner

(Henvisning: artikel 8, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabel 19

Integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling — vejledende beløb i EFRU-støtte

Fond

Vejledende beløb i EFRU-støtte

(i EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

EFRU

 

4.3.   Integreret territorial investering (ITI) (hvor det er relevant)

Tilgangen til anvendelsen af integrerede territoriale investeringer (ITI) (jf. definitionen i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1303/2013) bortset fra tilfælde omfattet af punkt 4.2 og vejledende finansielle tildeling fra hver prioritetsakse

(Henvisning: artikel 8, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>

Tabel 20

Vejledende finansiel tildeling til ITI bortset fra dem, der er nævnt under punkt 4.2 (samlet beløb)

Prioritetsakse

Vejledende finansiel tildeling (EU-støtte) (i EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

I alt

 

4.4   Bidrag fra de planlagte interventioner til makroregionale strategier og havområdestrategier afhængig af behovene i programområdet som identificeret af de relevante medlemsstater, og, hvor det er relevant, under hensyntagen til strategisk vigtige projekter, der er identificeret i disse strategier (hvor det er relevant)

(når medlemsstater og regioner deltager i makroregionale strategier og havområdestrategier)

(Henvisning: artikel 8, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

AFSNIT 5

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR SAMARBEJDSPROGRAMMET

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

5.1   Relevante myndigheder og organer

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

Tabel 21

Programmyndigheder

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Myndighed/organ

Myndighedens/organets navn og afdeling eller kontor

Myndighedens/organets leder (stilling)

Forvaltningsmyndighed

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Attesteringsmyndighed, hvis en sådan findes

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Revisionsmyndighed

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Det organ, hvortil Kommissionen skal foretage betalinger

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

forvaltningsmyndigheden

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

attesteringsmyndigheden

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tabel 22

Organ eller organer, der udfører kontrol- og revisionsopgaver

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra a), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Myndighed/organ

Myndighedens/organets navn og afdeling eller kontor

Myndighedens/organets leder (stilling)

Organ(er), der er udpeget til at udføre kontrolopgaver

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Organ(er), der er udpeget som ansvarlige for udførelsen af revisionsopgaver

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

5.2   Procedure for oprettelse af det fælles sekretariat

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3   Kortfattet beskrivelse af forvaltnings- og kontrolforanstaltningerne

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra a), nr. v), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4   Fordeling af forpligtelserne mellem de deltagende medlemsstater i tilfælde af finansielle korrektioner pålagt af forvaltningsmyndigheden eller Kommissionen

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra a), nr. vi), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>

5.5   Anvendelse af euroen (hvor det er relevant)

(Henvisning: artikel 28 i forordning (EF) nr. 1299/2013)

Den metode, der er valgt til omregningen af udgifter afholdt i andre valutaer end euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6   Inddragelse af partnere

(Henvisning: artikel 8, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Indsatsen for at inddrage partnerne, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, i udarbejdelsen af samarbejdsprogrammet og disse partneres rolle i forberedelsen og gennemførelsen af samarbejdsprogrammet, herunder deres inddragelse i overvågningsudvalget

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

AFSNIT 6

KOORDINERING

(Henvisning: artikel 8, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Mekanismerne til sikring af en effektiv koordinering mellem EFRU, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og andre finansieringsinstrumenter på EU-plan og nationale finansieringsinstrumenter, herunder koordinering og mulig kombination med Connecting Europe-faciliteten, ENI, Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), IPA og EIB, under hensyntagen til bestemmelserne i den fælles strategiske ramme, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 1303/2013. Koordineringsmekanismer på et passende niveau for at fremme en effektiv koordinering i anvendelsen af EFRU-bevillinger til regionerne i den yderste periferi og EUF-ressourcer, når medlemsstaterne og tredjelande deltager i samarbejdsprogrammer, der omfatter disse ressourcer

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

AFSNIT 7

NEDBRINGELSE AF DEN ADMINISTRATIVE BYRDE FOR STØTTEMODTAGERE

(Henvisning: artikel 8, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013) (19)

En sammenfatning af vurderingen af støttemodtagernes administrative byrde og i relevant omfang af de påtænkte aktioner ledsaget af en vejledende tidsplan med henblik på at reducere den administrative byrde.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

AFSNIT 8

HORISONTALE PRINCIPPER

(Henvisning: artikel 8, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

8.1.   Bæredygtig udvikling  (20)

Beskrivelse af specifikke aktioner for at tage højde for miljøbeskyttelseskrav, ressourceeffektivitet, mindskelse af og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer og risikoforebyggelse og risikostyring i forbindelse med udvælgelsen af operationer.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Lige muligheder og ikke-forskelsbehandling  (21)

Beskrivelse af specifikke aktioner for at fremme lige muligheder og forhindre forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering under forberedelsen, udformningen og gennemførelsen af samarbejdsprogrammet og navnlig i forbindelse med adgangen til finansiering, idet der tages hensyn til behovene hos de forskellige målgrupper med risiko for en sådan forskelsbehandling og navnlig kravene om sikring af adgang for personer med handicap.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Ligestilling mellem mænd og kvinder

Beskrivelse af samarbejdsprogrammets bidrag til fremme af lige muligheder for mænd og kvinder og, hvor det er relevant, foranstaltningerne til at sikre integrering af kønsaspektet på program- og operationsniveau.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

AFSNIT 9

SÆRSKILTE ELEMENTER

9.1.   Store projekter, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden

(Henvisning: artikel 8, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Tabel 23

En liste over store projekter (22)

Projekt

Planlagt dato for meddelelse/ forelæggelse

(år, kvartal)

Planlagt begyndelse på gennemførelsen

(år, kvartal)

Dato for planlagt afslutning

(år, kvartal)

Prioritetsakse/ investeringsprioriteter

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S’ decision=‘N’>

 

 

 

 

 

9.2.   Samarbejdsprogrammets resultatramme

Tabel 24

Resultatramme (oversigtstabel)

Prioritetsakse

Indikator eller vigtigt gennemførelsestrin

Måleenhed, hvor det er relevant

Delmål for 2018

Endelige mål (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Relevante partnere, der er involveret i forberedelsen af samarbejdsprogrammet

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Relevante betingelser for programgennemførelse, der styrer finansforvaltningen, programmeringen, overvågningen, evalueringen og kontrollen af tredjelandes deltagelse i tværnationale og interregionale programmer gennem bidrag fra ENI- og IPA-ressourcer

(Henvisning: artikel 26 i forordning (EF) nr. 1299/2013)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

VEDLAGTE DOKUMENTER (overført til det elektroniske dataudvekslingssystem som særskilte filer):

udkast til rapport om forhåndsevalueringen med et resumé (obligatorisk)

(Henvisning: artikel 55, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1303/2013)

skriftlig bekræftelse på aftale om samarbejdsprogrammets indhold (obligatorisk)

(Henvisning: artikel 8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1299/2013)

et kort over området, der er omfattet af samarbejdsprogrammet (valgfri)

resumé til borgerne af det operationelle program (valgfri).


(1)  Forklaring:

type:

N=number, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel, B=boolesk

afgørelse:

N=ikke omfattet af Kommissionens beslutning, der godkender samarbejdsprogrammet

input:

M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

»max length«=maksimale antal tegn inklusive mellemrum.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).

(4)  Fremlæggelse af de andele, der svarer til beløbene for ENI og IPA, afhænger af hvilken forvaltningsmulighed der er valgt.

(5)  Det tematiske måls betegnelse (gælder ikke for teknisk bistand).

(6)  Investeringsprioritetens betegnelse (gælder ikke for teknisk bistand).

(7)  Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

(8)  Det europæiske naboskabsinstrument.

(9)  Instrument for førtiltrædelsesbistand.

(10)  Målværdierne kan være kvalitative eller kvantitative.

(11)  Påkrævet, når EU-støtten til teknisk bistand i samarbejdsprogrammet overstiger 15 mio. EUR.

(12)  Påkrævet, hvor det er objektivt begrundet med aktionernes indhold og hvor EU-støtten til teknisk bistand i samarbejdsprogrammet overstiger 15 mio. EUR.

(13)  Målværdierne kan være kvalitative eller kvantitative.

(14)  Den Europæiske Investeringsbank

(15)  Udfyldes kun, hvor prioritetsakser angives i samlede omkostninger.

(16)  Denne sats kan i tabellen afrundes til nærmeste hele tal. Den nøjagtige sats, der danner grundlag for refusion, er andelen (f).

(17)  Fremlæggelse af de beløb, der er overført fra ENI og IPA, afhænger af hvilken forvaltningsmulighed der er valgt.

(18)  Denne tabel genereres automatisk på baggrund af tabeller om interventionskategorier under hver prioritetsakse.

(19)  Ikke påkrævet for INTERACT og ESPON.

(20)  Ikke relevant for Urbact, INTERACT og ESPON..

(21)  Ikke relevant for Urbact, INTERACT og ESPON.

(22)  Ikke relevant for INTERACT og ESPON.


Top