Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0063

2014/63/EU: Kommissionens henstilling af 6. februar 2014 om foranstaltninger til bekæmpelse af Diabrotica virgifera virgifera Le Conte i områder i Unionen, hvor forekomsten er blevet bekræftet

OJ L 38, 7.2.2014, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/63/oj

7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/46


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 6. februar 2014

om foranstaltninger til bekæmpelse af Diabrotica virgifera virgifera Le Conte i områder i Unionen, hvor forekomsten er blevet bekræftet

(2014/63/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (i det følgende benævnt »Diabrotica«) er et ikke naturligt hjemmehørende insekt, der er skadegører for majs. Den har spredt og etableret sig i over halvdelen af majsmarkerne i Unionen.

(2)

Foranstaltningerne mod spredningen af Diabrotica inden for Unionens område, som blev gennemført i henhold til Kommissionens beslutning 2003/766/EF (1), viste sig ikke at være effektive. I henhold til en konsekvensanalyse fra Kommissionen er det endvidere hverken muligt at udrydde denne skadegører i Unionen eller at forhindre dens videre spredning til områder, der på nuværende tidspunkt er fri for skadegøreren. Af den grund har Kommissionen ved gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU (2) og gennemførelsesafgørelse 2014/62/EU (3) besluttet at tilbagekalde den officielle anerkendelse af Diabrotica som en reguleret skadegører med karantænestatus ved at lade den udgå fra bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF (4) og at ophæve beslutning 2003/766/EF.

(3)

Ifølge beslutning 2003/766/EF var det kun obligatorisk at praktisere sædskifte, når isolerede angreb af Diabrotica skulle udryddes. Ikke desto mindre har videnskabelige undersøgelser vist, at sædskifte også er den mest effektive metode til at bremse spredningen af Diabrotica og til at mindske dens indvirkning. Ud over at være en effektiv måde at bekæmpe Diabrotica på har sædskifte en række andre fordele, set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Disse fordele indebærer, at jordens frugtbarhed og struktur forbedres eller vedligeholdes, og at skadegørers og ukrudts cyklus brydes, hvilket muligvis kan mindske landbrugernes afhængighed af kemiske produkter i form af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Derfor har sædskifte også en positiv virkning på vand- og luftkvaliteten og på den biologiske mangfoldighed. Dog har andre undersøgelser af denne skadegører vist, at dens videre spredning kan betyde en øget brug af insekticider, da det i nogle tilfælde kan være svært at finde et økonomisk attraktivt alternativ til majs i sædskiftet.

(4)

Af den grund bør medlemsstaterne tilstræbe en effektiv og bæredygtig bekæmpelse af Diabrotica, også efter at anerkendelsen af Diabrotica som en reguleret skadegører med karantænestatus er blevet tilbagekaldt. I henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF (5) skal medlemsstaterne indføre passende incitamenter til at anspore professionelle brugere til på frivillig basis at anvende afgrøde- eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere, som bør opstilles af offentlige myndigheder eller organisationer, der repræsenterer bestemte professionelle brugere. I overensstemmelse med de generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere spiller forebyggelsen af skadegørers forekomst en afgørende rolle, når det handler om at mindske behovet for at anvende plantebeskyttelsesmidler. Desuden bør bæredygtige biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder foretrækkes frem for kemiske metoder, hvis de er tilstrækkeligt effektive til at bekæmpe skadegørere.

(5)

I overensstemmelse med disse generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere bør afgrøde- eller sektorspecifikke retningslinjer omfatte, at der praktiseres sædskifte, at der sørges for passende overvågning af populationen af Diabrotica, og at der gennemføres andre relevante foranstaltninger til at forebygge spredningen af skadegørere, f.eks. hygiejneforanstaltninger som rensning af landbrugsmaskiner.

(6)

For at artikel 55 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (6) efterleves bedre af brugerne, når der anvendes insekticider til at bekæmpe Diabrotica, bør afgrøde- eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere for så vidt angår denne skadegører stemme overens med reglerne for korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, som fastsat i bestemmelsen.

(7)

Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler bør have adgang til oplysninger og værktøjer til overvågning af Diabrotica samt til rådgivningstjenester for integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder specifikke metoder til forebyggelse og bekæmpelse af Diabrotica. Resultaterne af overvågningen bør hjælpe landbrugere med at beslutte, om og hvornår det fortsat er nødvendigt at anvende plantebeskyttelsesforanstaltninger. Der bør fastsættes solide og videnskabeligt plausible grænseværdier for populationen af Diabrotica for en region, da disse er væsentlige elementer for beslutningstagningen.

(8)

De medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/128/EF sikrer, at alle professionelle brugere har adgang til uddannelse inden for bestemte emner, bør derfor også inkludere bestemmelserne i denne henstilling i det respektive uddannelsesprogram.

(9)

Forskning og teknologisk udvikling af værktøjer til en bæredygtig bekæmpelse af Diabrotica bør fremmes for at sikre mere omkostningseffektive og miljømæssigt bæredygtige foranstaltninger mod denne skadegører,

HENSTILLER:

1.

Medlemsstaterne bør følge de generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere, som er fastsat i bilag III til direktiv 2009/128/EF, til bekæmpelse af Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (i det følgende benævnt »Diabrotica«) i de områder i Unionen, hvor dens forekomst er blevet bekræftet. I denne henstilling forstås ved »bekæmpelse«, at populationen af skadegøreren udryddes til et niveau, der ikke forårsager betydelige økonomiske tab, med henblik på at sikre en økonomisk bæredygtig majsproduktion.

2.

Medlemsstaterne bør sikre, at de afgrøde- og sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere for så vidt angår Diabrotica, som er opstillet af offentlige myndigheder eller organisationer, der repræsenterer bestemte professionelle brugere, og som er rettet til landbrugere, der dyrker majs, og professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler, stemmer overens med reglerne om korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, som fastsat i artikel 55 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

3.

Bæredygtige biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder bør foretrækkes frem for kemiske metoder, hvis de er tilstrækkeligt effektive til bekæmpelse af skadegørere. Af den grund bør professionelle brugeres bekæmpelse af Diabrotica foregå eller støttes ved hjælp af de følgende metoder:

a)

sædskifte

b)

anvendelse af agenser til biologisk bekæmpelse

c)

vedtagelse af dato for, hvornår der kan sås majs, for at undgå, at spiringen falder samtidig med larvernes udklækning

d)

rensning af landbrugsmaskiner og fjernelse af selvsåede majsplanter og andre hygiejneforanstaltninger.

Sædskifte er at foretrække, da det er en meget effektiv metode til at bekæmpe Diabrotica på, og da metoden har mange miljømæssige og på længere sigt agronomiske fordele.

4.

Alle metoderne i punkt 3 bør ledsages af overvågning af forekomsten af Diabrotica for at kunne identificere behovet for og det rette tidspunkt til at gennemføre bekæmpelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre, at populationen af Diabrotica overvåges effektivt ved at anvende passende metoder og værktøjer. Videnskabeligt plausible grænseværdier for populationen af Diabrotica bør fastsættes regionalt, eftersom disse er væsentlige for beslutningstagningen om anvendelse af enhver bekæmpelsesforanstaltning.

5.

Medlemsstaterne bør sikre, at professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler har adgang til information og værktøjer til overvågning af Diabrotica, jf. artikel 14, stk. 2, i direktiv 2009/128/EF.

6.

Medlemsstaterne bør sikre, at de rådgivningstjenester for integreret bekæmpelse af skadegørere, som omhandles i artikel 14, stk. 2, i direktiv 2009/128/EF, også yder særlig rådgivning om bekæmpelse af Diabrotica til alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler. Medlemsstaterne bør også indføre passende incitamenter, der ansporer professionelle brugere til at gennemføre de afgrøde- eller sektorspecifikke retningslinjer, som omhandles i punkt 2.

7.

Medlemsstaterne bør sikre, at alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler har adgang til uddannelse vedrørende bæredygtig bekæmpelse af Diabrotica. Bestemmelserne i denne henstilling bør være en del af den uddannelse, som medlemsstaterne sørger for i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/128/EF.

8.

Medlemsstaterne bør fremme forskning og teknologisk udvikling af værktøjer til bæredygtig bekæmpelse af Diabrotica.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens beslutning 2003/766/EF af 24. oktober 2003 om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 49).

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU af 6. februar 2014 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet. Se side 30 i denne EUT.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/62/EU af 6. februar 2014 om ophævelse af beslutning 2003/766/EF om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte. Se side 45 i denne EUT.

(4)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


Top